Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka, stran 620.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19-2/91-I, 13/93, 9/94, 21/94, 29/95, 23/96, 24/96, 44/96, 1/00), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96), v skladu s pravilnikom o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) ter na podlagi 18. člena in 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na nadaljevanju 21. seje dne 10. 1. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 4/96, 59/97) se besedilo 31. člena spremeni, tako da se glasi:
“1. Stanovanjski status                   točk
1. prosilec je brez stanovanja               160
2. prosilec je podnajemnik                 150
3. prosilec stanuje v samskem domu             140
4. prosilec stanuje z družino pri starših          130
  ali sorodnikih
Pojasnilo: udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
Točkuje se, če udeleženec razpisa, ki:
– prebiva v prostorih za začasno bivanje opredeljenih v 1. točki 3. člena stanovanjskega zakona; (začasno bivanje v materinskem domu, zavetišču na gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in podobno),
– z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona, (samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialno-varstveni zavodi, druge skupinske nastanitvene zgradbe),
– sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, vendar brez statusa najemnika, podnajemnika ali uporabnika stanovanja.
Pojasnilo: udeleženec razpisa stanuje v samskem domu.
Šteje se, da prosilec stanuje v samskem domu in se točkuje, če ima sklenjeno pogodbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.
Pojasnilo: udeleženec razpisa, ki je podnajemnik.
Prosilec se točkuje, da je podnajemnik, če ima dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno stanovanje.
Pojasnilo: udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih.
Točkuje se, da prosilec stanuje pri starših ali sorodnikih, če prosilec predloži dokazilo, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem bivališču in gospodinjski skupnosti).
2. Kvaliteta bivanja                    točk
0. kvaliteta, ki se ne točkuje                0
1. bivanje v stanovanju nižje
  kategorije, provizorij ali baraka            120
2. bivanje v objektu predvidenim
  za rušenje ali potrebnim celovite
  rekonstrukcije                      100
3. bivanje v kletnem ali
  podstrešnem stanovanju                  40
4. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju         35
Pojasnilo: bivanje v stanovanju nižje kategorije provizorij ali baraka
Bivanje v stanovanju nižje kategorije provizorij ali baraka se točkuje, če prosilec biva v stanovanju, ki ne dosega minimalnih standardov opremljenosti, ovrednoteno z največ 110 točkami.”
V 3. točki 31. člena se pri merilu 3. stanovanjska površina na koncu doda stavek:
“ Pojasnilo: pri točkovanju se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne pogodbe oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja.”
2. člen
32. člen se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
.                              točk
0. ni otrok in ni starejših nad 65 let            0
1. za vsakega mladoletnega otroka              30
2. družina z ožjim družinskim članom iz 3. člena
tega pravilnika, starim nad 65 let              30
Pojasnilo: točke za vsakega mladoletnega otroka se seštevajo. Točkuje se nosečnost, ki je izkazana s potrdilom zdravnika.
Pojasnilo: družina z družinskim članom iz 6. člena stanovanjskega zakona, starim nad 65 let
Točkuje se, če udeleženca razpisa veže dolžnost preživljanja ožjega družinskega člana, starega nad 65 let.”
3. člen
V 33. členu se spremeni 2. točka status roditelja, ki se glasi:
“2.- status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec-ka) 40 točk”
Četrta alinea se črta.
V 33. členu se na koncu doda dva odstavka, ki se glasita:
“Pojasnilo: ločeno življenje.
Ločeno življenje se točkuje le v primeru, da je iz odločbe o oddaji otroka v rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere.”
“Pojasnilo: roditelj, ki sam preživlja mladoletnega otroka.
Točkuje se v primeru, da roditelj sam preživlja mladoletnega otroka, kar dokazuje z rojstnim listom oziroma potrdilom, da je preživnina neizterljiva. Takšno tolmačenje je skladno z odločbo Ustavnega sodišča št. 1967 (Uradni list RS, št. 45/98).”
4. člen
V 34. členu na koncu se doda naslednje besedilo:
“Pojasnilo: trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami določilo velja v primerih, če gre za obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami oziroma obolenja, na katere slabe stanovanjske razmere neugodno vplivajo.
Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugotovljeno trajno obolenje, s slabimi stanovanjskimi razmerami se seštevajo.”
5. člen
V 35. členu se spremeni prva alinea, ki se glasi:
“– družina, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let (mlada družina) 60 točk”
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 30 točk”
Na koncu 35. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“ Pojasnilo: mlada družina
Kot starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa. Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike (tudi družina z enim roditeljem).”
6. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
“Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve, ki so v zvezi z njegovo invalidnostjo.”
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-0260/93
Škofja Loka, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti