Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

327. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem, stran 616.

Na podlagi 7. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom se določijo vrste občinskih socialno-varstvenih pomoči, upravičenci, višina pomoči in pogoji za dodelitev in postopek za uveljavitev pravic.
2. člen
Vrste pomoči:
– denarna pomoč,
– pomoč rejencem, ki so ostali brez staršev.
3. člen
Upravičenci do enkratne občinske socialno-varstvene pomoči so občani Občine Ravne na Koroškem s stalnim prebivališčem v občini, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev stiske.
4. člen
Do socialno-varstvene pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, katerih dohodek na družinskega člana ne presega za več kot 50% cenzusa za denarni dodatek, določenega z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca. Za družinske člane po tem odloku se štejejo osebe določene v zakonu o socialnem varstvu. Dohodek se ugotavlja na podlagi zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95).
5. člen
Občinska socialno-varstvena pomoč za posamezen primer, določen s tem pravilnikom se lahko dodeli enkrat letno, praviloma se izplača v enkratnem znesku.
II. VRSTE DENARNIH POMOČI
6. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– posamezniku ali družini, ki se zaradi dogodka nastalega brez njihove krivde (elementarne nesreče, druge nezgode) znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč za kritje nujnih stroškov;
– plačilu dela pogrebnih stroškov;
– doplačilu storitev.
7. člen
Do pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov so upravičeni zavezanci za plačilo, ob pogoju, da pokojni ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja in njegovo zdravstveno zavarovanje ni vključevalo pravice do pogrebnine.
8. člen
Denarna pomoč za doplačilo storitev se lahko uveljavlja za:
a) doplačilo letovanj (zdravstvene ali druge terapevtske kolonije) in šole v naravi za otroke,
b) doplačilo šolnine oziroma drugih dejavnosti s kulturnega in športnega področja, za posebej nadarjene otroke.
III. VIŠINA DENARNE POMOČI
9. člen
Denarna pomoč se lahko odobri do višine denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu na osebo, ali družino, povišanega za 50%.
Denarna pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov se lahko dodeli do največ 50% cene osnovnega pogreba.
Denarna pomoč za doplačila storitev se lahko določi v višini največ 30% vrednosti storitve, ki jo je upravičenec dolžan plačati.
IV. DENARNA POMOČ REJENCEM
10. člen
Do denarne pomoči so upravičeni vsi rejenci s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, ki so ostali brez staršev in so vključeni v redne programe izobraževanja.
Denarna pomoč je namenjena kritju stroškov šolanja ter drugih obšolskih in sprostitvenih dejavnosti v katere se posamezniki vključujejo.
Denarna pomoč se dodeli enkrat letno, praviloma v mesecu decembru.
11. člen
Denarna pomoč rejencem se določi različno, glede na stopnjo izobraževalnega programa, ki ga upravičenec obiskuje in se lahko določi v višini do dveh in pol zajamčenih plač.
V. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DENARNE POMOČI
12. člen
Postopek se začne na zahtevo upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Postopek za dodelitev denarne pomoči rejencem začne po uradni dolžnosti pristojen organ Občine Ravne na Koroškem.
13. člen
Vloga se vloži na sedežu Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Oddelek za družbene dejavnosti.
Vloga se poda na predpisanem obrazcu, predloži se opis razmer, dokazila o dohodkih in premoženjskem stanju.
O pritožbah zoper odločbe na prvi stopnji odloča župan.
14. člen
Pri odločanju o upravičenosti do socialno-varstvene pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona o postopku za uveljavljanje socialno-varstvenih pravic in zakona o upravnem postopku.
15. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri določitvi višine denarne pomoči oziroma višine doplačila upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca ali zavezanca za plačilo in se socialno-varstvena pomoč:
1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od določenega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca ali družine bistveno boljši kot izhaja iz izkazanega dohodka (materialnega stanja),
2. dodeli oziroma se določi višji znesek, od določenega, če se ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku upravičenec ali družina živi v težkih socialnih razmerah.
16. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača v denarju na račun upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
V upravičenih primerih se lahko denarna pomoč izplača v naravi v obliki plačila računa, bonov ali z naročilnico.
Doplačilo storitev se izplača na račun izvajalca storitve. Izvajalec storitve se obvesti o namenu plačila.
17. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi Center za socialno delo na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Ravne na Koroškem, ki preveri podatke iz vloge in dokazil ter poda mnenje o upravičenosti do občinske socialne pomoči.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Občina Ravne na Koroškem v proračunu zagotavlja sredstva za občinske socialno-varstvene pomoči.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-1/02-50
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti