Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

326. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta kolektorja za potrebe centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne od višine meje občin Prevalje in Ravne v obrtni coni "Dobja vas" do lokacije CČN pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah in centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah, stran 613.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta kolektorja za potrebe centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne od višine meje občin Prevalje in Ravne v obrtni coni »Dobja vas« do lokacije CČN pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah in centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah
1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00);
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86;
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4 (dne 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93;
Odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem, št. 350-5/77 (29. 3. 1978), MUV, št. 6/78.
2. PREDMET IN CILJ
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorsko-izvedbenega načrta (v nadaljevanju: PIN);
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PIN;
– roki za posamezne faze priprave PIN;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko izvedbenih aktov;
– sestavine, ki se sprejemajo.
3. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA (v nadaljevanju: LN)
3. člen
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994–2001 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi;
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97);
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popravek Uradni list RS, št. 31/00);
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99).
4. člen
a) Strokovne podlage in veljavni planski akti
Posebne strokovne podlage za izdelavo LN je izdelal »Hidroinženiring d.o.o.« Ljubljana:
– študija št. 43-116-00-97 (VI/97) »Odvajanje odpadnih vod v Občini Ravne-Prevalje (Bogdan Rojc, Aleksander Šimenc in Milisav Rankovič);
– poročilo kot dopolnitev študije št. 43-116-00-97 (VI/98) »Poročilo o tehnoloških odpadnih vodah Občine Ravne-Prevalje z ovrednotenjem večjih industrijskih onesnaževalcev (Aleš Zalar, Gabrijel Hegeduš in Bogdan Rojc);
– osnove za investicijski program kot nadaljevanje študije št. 43-116-00-97 (X/01) »CČN Prevalje, CČN Ravne, CČN Ravne-Prevalje« (Bojan Končar, Žarko Rečnik in Gabrijel Hegeduš);
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00).
5. člen
b) Veljavni PIA:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86);
–odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4 (dne 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 3 za matični okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 4 za matični okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 7 za matični okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št. 9A za matični okoliš Ravne-Prevalje;
– prostorski ureditveni pogoji (= PUP) št.12 za matični okoliš Ravne-Prevalje;
– odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem, št. 350-5/77 (29.03.1978), MUV št. 6/78.
4. VSEBINA IN OBSEG
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi z vsebino, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini PIA (Uradni list SRS, št. 14/85).
Osnutek LN bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev LN
1.2. Ocena investicije komunalnega urejanja območja
1.3. Odlok o LN (smernice za pripravo odloka)
1.4. Soglasja k LN
2. Grafični del
2.01. Pregledna situacija/topografski načrt           M1: 5000
2.02. Prikaz iz kartografskega dela prostorskih sestavin 
   dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
   Ravne na Koroškem                     M1: 5000
2.03. Prikaz iz kartografskega dela prostorskih sestavin 
   dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
   Ravne na Koroškem                     M1: 25000
2.04. Kopije katastrskega načrta                 M1: 2880
                                 M1: 1000
2.05. Seznam lastnikov
2.06. Katastrski elaborat
2.06. Geodetski načrt (TKN) obstoječega stanja          M1: 250
2.07. Gradbena situacija                     M1: 250
2.08. Situacija komunalnih vodov                 M1: 250
2.09. Normalni prečni profil                   M1: 50
2.10. Situacija prometne ureditve                M1: 250
2.11. Vzdolžni profil osi                    M1: 500/50
2.12. Katastrska situacija                    M1: 250
2.13. Skica zakoličbe s podatki zakoličbe
Odlok o LN
Na podlagi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec prostorskega izvedbenega načrta pripravil osnutek odloka, ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom LN.
Z odlokom o LN se za obravnavano območje razveljavljajo določila:
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 20/86,
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica; Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4 (dne 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93
in odloka o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem, št. 350-5/77 (29. 3. 1978), MUV, št. 6/78.
5. OBVEZNOSTI ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA IN ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV
7. člen
Naročnik, izdelovalec in koordinator LN
Naročnik LN je Občina Ravne na Koroškem.
Izdelovalca LN, ki mora izpolnjevati pogoje iz 69. člena ZUNDDP, izbere investitor.
Koordinator upravno – strokovnih aktivnosti je Oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem.
8. člen
a) Oddelek za okolje, prostor in ekologijo:
– vodi postopek priprave in sprejemanja LN v vseh fazah;
– izdela program priprave in sprejemanja LN;
– nadzira izdelavo LN;
– organizira javno razgrnitev osnutka LN skupaj z osnutkom odloka in vodi zapisnik o javni razpravi, zbira pripombe;
– pripravi obrazložitve za županjo in Občinski svet občine Ravne na Koroškem;
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve in javne obravnave županji in na občinskem svetu;
b) Občinski svet občine Ravne na Koroškem:
– sprejme program priprave in sprejemanja LN in sprejme sklep o pripravi LN;
– obravnava osnutek LN skupaj z osnutkom odloka in odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sprejme sklep o javni razgrnitvi z javno razpravo);
– obravnava osnutek LN z osnutkom odloka po javni razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in predlogov ter določi izdelavo predloga LN;
– obravnava in sprejme predlog LN s predlogom odloka;
c) investitor projekta LN bo zagotovil:
– izdelavo variantnih strokovnih podlag z idejno-tehničnimi rešitvami kot osnovo za izdelavo osnutka LN;
– pridobitev pogojev za izdelavo LN (zanj izdelovalec);
– osnutek LN s smernicami za pripravo odloka (vsebina);
– analizo pripomb in predlogov k javni razgrnitvi in po javni razpravi k osnutku LN;
– predlog LN;
– čistopis LN (brez oznake predlog) po sprejemu odloka o LN na občinskem svetu;
– ustrezno število projektov ali izrisov iz LN za potrebe vodenja postopkov v vseh fazah;
– poravnavo stroškov pogojev in soglasij k LN.
Investitor projekta LN izbere izvajalca po svoji presoji, na osnovi ponudb za urbanistično načrtovanje registriranih organizacij.
6. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
9. člen
Investitor (zanj izdelovalec) pridobi pogoje za izdelavo LN s strani naslednjih organov in organizacij:
razdelilnik:
1. Javno Komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem;
2. Ministrstvo za zdravje: Zdravstveni inšpektorat RS, Ljubljana, Območna enota Dravograd;
3. Ministrstvo za obrambo, Republiški inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec;
4. Elektro Celje – PE Slovenj Gradec;
5. Telekom Slovenije p.o., PE Maribor;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;
8. Občina Ravne na Koroškem;
9. VGP Drava Ptuj;
10. Podjetje za urejanje hudournikov, Ljubljana;
11. ZVKND Maribor.
Od organov in organizacij navedenih v prejšnji točki bo izdelovalec LN pridobil soglasja k osnutku LN.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
7. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
10. člen
LN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izdelava strokovnih podlag (rok se sestavi na podlagi posebne pogodbe med izdelovalcem le-te in naročnikom);
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka zazidalnega načrta bo izdelovalec pripravil v 45 dneh od dneva sklenitve in potrditve pogodbe;
– pogoji za nadaljnjo izdelavo LN od pristojnih organov se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom;
– osnutek LN bo pripravljen v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev;
– Oddelek za okolje, prostor in ekologijo občine Ravne na Koroškem bo županji predložil usklajen osnutek LN z odlokom in obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od izdelovalca;
– osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občinski svet. S sklepom občinskega sveta se osnutek LN da v javno razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli mestne hiše ter v prostorih KS;
– izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve;
– izdelovalec bo na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil usklajen predlog LN v roku 45 dni po njihovem prejemu;
– organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu usklajenega predloga LN;
– izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 45 dni po prejetju vseh soglasij;
– predlog LN se preda v drugo obravnavo občinskemu svetu;
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. STROŠKI PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LN
11. člen
Vse stroške v zvezi z izdelavo osnutka in predloga LN, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame investitor.
12. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-3/01-60
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti