Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

321. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2002, stran 607.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 22. seji dne 8. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Polzela za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
I.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  Znesek v SIT
1.  Prihodki                             493.793.000
2.  Odhodki                              524.635.700
3.  Proračunski primanjkljaj (1-2)                   30.842.700
II.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev    2.600.000
5.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev–
6.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
   kapitalskih deležev (4 – 5)                     2.600.000
II.  RAČUN FINANCIRANJA
7.  Zadolževanje proračuna                       12.804.700
8.  Odplačilo dolga–
9.  Neto zadolževanje (7 manj 8)                    12.804.700
10. Zmanjšanje sredstev na računih (razlika iz leta 2000)        15.438.000
                                  v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                    Proračun leta 2002
-----------------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   493.793
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        329.792
70  DAVČNI PRIHODKI                            298.080
   700 Davki na dohodek in dobiček                    235.270
   703 Davki na premoženje                        27.129
   704 Domači davki na blago in storitve                 35.681
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                           31.712
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           12.000
   711 Takse in pristojbine                        2.262
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 800
   714 Drugi nedavčni prihodki                      16.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                           9.700
   720 Prihodki od prodaje osnovih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja     9.700
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                          154.301
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     154.301
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                     524.636
40  TEKOČI ODHODKI                            127.803
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 31.660
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             4.718
   402 Izdatki za blago in storitve                    86.875
   403 Plačila domačih obresti                        594
   409 Rezerve                               3.956
41  TEKOČI TRANSFERI                           221.425
   410 Subvencije                             5.073
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom             37.336
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         28.750
   413 Drugi tekoči domači tarnsferi                   150.266
   414 Tekoči tarnsferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                         124.089
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                124.089
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                        51.319
   430 Investicijski transferi                      51.319
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)             30.843
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA                             2.600
   DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      2.600
   750 Prejeta vračila danih posojil                    2.600
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                       2.600
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)  RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        12.805
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)       -15.438
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII-IX)                    28.243
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+X)                        30.843
-----------------------------------------------------------------------------------
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračunska rezerva Občine Polzela se v letu 2002 oblikuje v višini 2,336.000 tolarjev. Na podlagi za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do višine 2,336.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.
Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih v skladu s odredbo o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99).
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja sredstva:
– Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– Sredstva za prispevke delodajalca,
– Sredstva za izdatke za blago in storitve,
– Sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, pri čemer pa se upošteva tudi plačilna sposobnost občinskega proračuna in zapadle obveznosti uporabnika proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan skladno z veljavno zakonodajo.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za delovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno s sprejetim proračunom v vseh postavkah.
Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sredstev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega sklepa le občinski svet.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko začasno krije odhodke iz:
-namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan občine.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
Uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Polzela.
Uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz 10. člena tega odloka.
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.
Prerazporeditvi namena in višini sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila določena sredstva.
Začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Odpisu oziroma delnemu odpisu plačila dolga do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Župan obvesti svet občine pri obravnavi polletnega obračuna za leto 2002 in obravnavi zaključnega računa za leto 2002 o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.
15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Polzela predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto 2002 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v računu financiranja. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan občine na podlagi sprejetega proračuna in po predhodnem soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Ministrstva za finance je sestavni del pogodbe.
17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževanjem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi katerih ustanoviteljica je Občina Polzela, se smejo zadolževati le s soglasjem Občine Polzela. O soglasju zadolževanja odloča župan. Izdana soglasje se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je, pod pogoji, ki jih določa zakon.
20. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 403-02/004/02
Polzela, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti