Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

316. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Podčetrtek, stran 604.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) in v skladu s 5. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/96) je Občinski svet občine Podčetrtek na 27. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in reklamiranju v Občini Podčetrtek
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Podčetrtek ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi na predlog župana občinski svet, župan pa z njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
3. člen
Lokacijo, vrsto in obliko plakatnih in reklamnih mest določi Občina Podčetrtek.
4. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte in naprave je dovoljeno vgraditi, postaviti oziroma pritrditi samo na lokacijah in območjih v skladu s pogoji, ki jih določa Občinska uprava občine Podčetrtek. Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in prometne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza okolja.
Dovoljenje za postavitev stalnega ali prenosnega reklamnega objekta in naprave izda Občinska uprava občine Podčetrtek.
K vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti:
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom ali pisno dovoljenje lastnika zemljišča oziroma objekta,
– podatke o velikosti reklamnega sredstva,
– dokazilo o plačilu komunalne takse.
O izdanih dovoljenjih in lokacijah za postavitev reklamnih objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev se vodi register.
5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in reklamnih oglasov je dovoljeno samo na zato določenih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
6. člen
Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo dodatna plakatna mesta. Način uporabe se določi s posebnim navodilom, ki ga izda župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.
7. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na Občinski upravi občine Podčetrtek in zanje vnaprej plačati takso, opredeljeno v odloku o komunalnih taksah, kar pa ne velja za lastnike poslovnih prostorov, v kolikor le-ti na svojem izložbenem oknu reklamirajo svojo dejavnost.
V primeru, da občina za upravljanje s plakatnimi mesti nima izbranega pooblaščenega izvajalca, interesenti lahko uporabijo plakatna mesta preko Občinske uprave občine Podčetrtek.
Taksa je prihodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun.
Takse ne plačujejo uporabniki proračunskih sredstev za plakate, ki vabijo na prireditve, ki so organizirane v turistične, društvene, kulturne in druge humanitarne namene.
8. člen
Izvajalec mora plakate odstraniti najkasneje v roku treh delovnih dni po poteku razloga, zaradi katerega so bili nameščeni. Izvajalec je dolžan nemudoma odstraniti potrgane, umazane ali drugače neprimerne plakate. Izvajalec je dolžan skrbeti za primerno urejenost plakatnih mest.
9. člen
Plakati in reklamni oglasi, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje ali reklamiranje, če plakatiranje in reklamiranje ni bilo potrjeno na Občinski upravi občine Podčetrtek.
10. člen
Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole, predpisani z zakonom ali odlokom občinskega sveta in ne reklamirajo proizvoda oziroma storitev.
Med reklamna sporočila ne sodijo znaki za obvestila, ki so kažipoti za pravne osebe.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja komunalna inšpekcija in redarji.
12. člen
Občinska uprava občine Podčetrtek lahko z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, če:
– plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja za izvajanje te dejavnosti,
– plakatira in postavlja reklamna sredstva na objektih in mestih, ki za to niso določeni,
– redno ne vzdržuje reklamnih objektov,
– nenamensko uporablja ali poškoduje reklamne objekte in naprave,
– ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov in reklam,
– je plakat ali reklamni oglas nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (oziroma žigosan),
– je plakat ali reklamni oglas nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
13. člen
Vse obstoječe objekte in naprave za uporabo reklamnih sredstev morajo njihovi lastniki odstraniti v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Občinska uprava mora v roku 30 dni po preteku roka iz prvega odstavka tega člena odstraniti reklamne objekte in naprave na stroške njihovih lastnikov.
Kolikor je mogoče obstoječi objekt in napravo za uporabo reklamnih sredstev ohraniti na lokaciji in v enaki obliki, si mora njen lastnik v roku iz prvega odstavka tega člena pridobiti ustrezno dovoljenje iz 4. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-185/2001
Podčetrtek, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti