Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

310. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode, stran 601.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/93 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 24. seji dne 8. 1. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Medvode določa pogoje, merila ter postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Medvode.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih na podlagi letnih programov športa zagotavlja Občina Medvode v proračunu.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju;
– imajo sedež v Občini Medvode;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 40 tednov v letu;
– občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji programov, ki so bili financirani iz proračunskih sredstev.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
– zveza športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa.
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz sredstev proračuna sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje:
– športna vzgoja predšolske mladine;
– športna vzgoja osnovnošolske mladine.
2. Šport v društvih:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine;
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport);
– športno-rekreativna dejavnost odraslih;
– šport invalidov;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport.
3. Šport študentov in občanov starih nad 65 let.
4. Strokovno izpopolnjevanje.
5. Promocijska dejavnost.
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
7. Športne prireditve.
8. Investicijsko vzdrževanje in redno vzdrževanje športnih objektov ter nakup opreme.
Za programe iz točke 4., 5., 6., 7. in 8. iz prejšnjega odstavka lahko kandidirajo samo športna društva in njihove zveze.
6. člen
Občina Medvode za programe športa iz 5. člena tega pravilnika enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni razpis, in sicer do 31. oktobra za naslednje leto.
7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis se izberejo programi in izvajalci športa, s katerimi sklene občina pogodbe o sofinanciranju športnih programov. V pogodbi se določi višina sredstev, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Proračunska sredstva se dodeljujejo po merilih za vrednotenje športnih programov, ki jih sprejme Športna zveza Medvode, in na njih da soglasje župan.
8. člen
Športna zveza Medvode opravlja za potrebe Občine Medvode naslednje naloge:
– nadzira izvajanje letnih programov športa v občini;
– pripravi predlog sofinanciranja športnih programov na podlagi meril;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem športnih programov v občini;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev v športu.
Občina Medvode zagotavlja Športni zvezi Medvode sredstva v višini 10% od skupne vsote sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v občini.
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati merila za sofinanciranje športa v Občini Medvode, sprejeta na 38. seji Občinskega sveta občine Medvode dne 17. 3. 1998.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-1/02
Medvode, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti