Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

306. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci, stran 597.

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 20. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa uvedba ukrepov na področju kmetijske politike, ki temeljijo na nacionalnem programu in aktih Vlade RS, skladno z zakonom o kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvo se zagotavljajo za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Markovci:
– iz sredstev proračuna Občine Markovci,
– iz drugih virov.
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Markovci z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za ohranjanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Markovci se finančna sredstva usmerjajo v:
A) regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč,
B) pospeševanje vzpodbujanja strukturnih sprememb in uvajanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij (priprava razvojnih in investicijskih programov ter investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, kakor tudi podpora ukrepom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine),
C) investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v integrirano pridelavo, ekološko usmerjenih kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovec) in priprava zemlje za ozelenitev strnišč,
D) uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje analize krme,
E) vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje,
F) sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,
G) urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje),
H) pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in samozaposlitve na kmetiji,
I) sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Markovci, s slovenskim državljanstvom in praviloma s statusom kmeta ter pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini Markovci, če ta pravilnik ne določa drugače ter davčni zavezanci s področja kmetijstva. Upravičenci morajo sredstva investirati na območju Občine Markovci.
Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne službe.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na podlagi javnega razpisa, ki ga za posamezno proračunsko leto objavi župan Občine Markovci v sredstvih javnega obveščanja in mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičenci do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo prošnje,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo intervencije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku.
Vlagatelji so opravičeni do finančnih intervencij za izvajanje ukrepov po tem pravilniku od dneva poteka razpisa v prejšnjem proračunskem letu.
6. člen
O dodelitvi finančnih intervencij po tem pravilniku na prvi stopnji odloča Občinska uprava občine Markovci v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo.
7. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja nadzorni odbor občine in komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
8. člen
Sredstva so namenjena za:
A) Regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč – povečanje obsega obdelovalnih površin na kmetijah
Sofinancira se nakup kmetijskega zemljišča v višini do največ 20%.
Upravičenci so fizične osebe – gospodarji na kmetijah, kjer je vsaj en član družine kmečki zavarovanec.
Pogoj: predložitev overjene kupoprodajne pogodbe, potrdilo o plačilu in dokazilo o kmečkem zavarovanju.
B) Pospeševanje spodbujanja strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij.
Sofinancira se:
1. priprava razvojnih in investicijskih programov ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini največ do 50%,
2. nakup hlevske opreme v višini do največ 20%,
3. obnova zaščitenih objektov na kmetiji v smislu ohranjanja kulturne dediščine do višine največ 20%.
Pogoj:
pod 1.: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot je: dokazilo o plačilu priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije,
pod 2.: predračun za nakup opreme (v tem primeru se sredstva nakažejo na račun dobavitelja) ali dokazilo o plačilu nabave opreme,
pod 3.: ustrezno upravno dovoljenje za investicijo, soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in predračun izvajalca (v tem primeru se sredstva nakažejo na račun izvajalca) ali dokazilo o plačilu prenove objekta.
C) Investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v integrirano pridelavo, ekološkemu usmerjanju kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovec) in priprava zemlje za ozelenitev strnišč.
Sofinancira se vzpodbujanje integriranih in ekološko sprejemljivih tehnologij kmetovanja, vzpodbujanje primernih oblik kmetovanja na zavarovanem območju in priprava zemlje za strniščne posevke v višini do največ 30%.
Pogoj: predložitev sklenjene pogodbe o kontroli izvajanja navedenih tehnologij na kmetijah s pristojno pooblaščeno kontrolno organizacijo (npr. Kmetijski zavod Maribor), pozitivno mnenje in kalkulacijo pristojne kmetijsko svetovalne službe ter predložitev dokazila o plačilu stroškov.
D) Uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje analize krme
1. Regresira se umetno osemenjevanje krav, telic, svinj, kobil in drobnice iz kmečke reje v višini do največ 50%. Regresira se samo prva osemenitev.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.
2. Regresira se zdravstveno varstvo živali kmečke reje, vključno s čebelami (preventiva) v višini do največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.
3. Regresira se analiza krme za namen pomoči pri izračunu krmnih obrokov za živali kmečke reje v višini do največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve.
E) Spodbujanje vrtnarske proizvodnje
Regresira se
– spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah,
– povečanje pridelave tržno zanimivih vrtnin,
– povečanje površin pod okrasnimi rastlinami,
– povečanje površin pod plastenjaki in stekljenjaki,
tako da se regresira nakup plastenjakov od 150–500 m2, steklenjakov od 50 m2 naprej, nakup nizkih tunelov in nakup oziroma ureditev manjših hladilnic do 100 m3 v višini do največ 20% od predračunske vrednosti.
Pogoj: predračun ali predložitev potrdila o plačilu.V primeru predračuna se odobrena sredstva nakažejo na račun dobavitelja.
F) Sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev
Regresira se testiranje strojev (škropilnic, pršilnikov in sejalnic) v višini do največ 80%.
Pogoj: predložitev potrdila o opravljenem testu in potrdila o plačilu storitve
G) Urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje)
Agromelioracije: – sofinancirajo se manjša zemeljska dela in apnenje tal na podlagi analiz v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50 do 4 ha na lastnika pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja do višine največ 50% investicije.
Pogoji:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije,
– ekonomska upravičenost investicije, ki jo potrdi Kmetijska svetovalna služba,
– katastrska skica z vrisom območja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijske,
– potrdilo o priglasitvi del ali ustrezno dokumentacijo,
– predložitev dokazila o plačilu.
Namakanje in osuševanje:
Sofinancira se preprečevanje posledic suše in moče ter ekonomičnosti proizvodnje: program namakanja in izsuševanja zemljišč za pridelavo vrtnin, poljščin in travinja ter trajnih nasadov. Podpora v višini do največ 30% vrednosti investicije.
Pogoji: pozitivno mnenje Kmetijske svetovalne službe, projekt namakanja, urejena dokumentacija, predložitev dokazila o plačilu.
Analiza zemlje
Sofinancira se analiza zemlje za pomoč pri gnojenju in apnenju kmetijskih površin v višini do 100%, specialne za tržno pridelavo vrtnin pa do največ 50%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu.
H) Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in samozaposlovanja na kmetiji
Namen ukrepa je:
1. ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabilnih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti ali samozaposlitve na kmetiji.
Sofinancira se do največ 30% predračunske vrednosti razvojnega programa kmetije.
Pogoj: individualno predloženi projekti, iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovan efekt realiziranega programa; ob samozaposlitvi še ustrezno dokazilo in dokazilo o plačilu.
2. Spodbujanje dodatnega zaslužka na kmetijah, zvišanje kvalitete življenja na samih kmetijah ter vzpodbujanje programov predelave in trženja ter izobraževanje za namen samozaposlitve na kmetiji.
Podpore se odobrijo le za tisto proizvodnjo, katere proizvodi se bodo pojavili na trgu, za sladkovodno ribogojstvo, alternativne reje gosi, rac, puranov, nojev, damjakov, polžev, za vse vrste predelave doma pridelanih surovin, sušenja sadja, nabiranje in sušenje zelišč in gob, domačo obrt in drugo. Podpora se dodeli v višini do največ 40% ovrednotenega projekta.
Pogoj: podpora se odobri po individualno predloženih projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt realiziranega programa ter predložitev dokazila o plačilu.
I) Sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva
Sofinancira se strokovni napredek in prenos znanja v prakso, predstavitev za naše okolje tipične in kakovostne kmetijske proizvodnje, širitev trgov, doseganje višje kakovosti in uresničitev razvojnih programov Občine Markovci. Podpore so namenjene za naslednja področja:
– izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine,
– delo strokovnih društev s področja kmetijstva,
– razstave, demonstracije, posvete,
– poskusništvo in podobne dejavnosti oziroma storitve,
– nakup opreme za izobraževanje in pripomočkov za delo na terenu kot pomoč Kmetijsko svetovalni službi za strokovno svetovanje na terenu.
Sofinanciranje se odobri v višini do največ 50% posamezne storitve.
Do subvencij so upravičena strokovna društva, v katera so vključeni občani Občine Markovci, ne glede na sedež društva.
Pogoj: predložitev predračuna (v tem primeru se odobrena sredstva nakažejo na računa nosilca storitve) ali dokazilo o plačilu posamezne storitve oziroma dejavnosti; pri društvih pa še seznam članov – občanov Občine Markovci.
III. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci, št. 414-10-34/99 z dne 17. 6. 1999.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-04/01-5
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti