Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci, stran 595.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. členom statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci, št. 360-01-2/00 z dne 26. 10. 2000, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 110/00. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal Umarh d.o.o., Ptuj, pojekt št. 26/01, oktobra 2001.
2. člen
V 2. členu se v poglavju B) Grafični del spremenijo tretja do sedma alinea, ki se glasijo:
»3 – zazidalna situacija 1: 1000
4 – prometno omrežje 1: 1000
5 – energetsko in telekomunikacijsko omrežje 1: 1000
6 – komunalno omrežje 1: 1000
7 – tehnični elementi za količenje objektov in nova parcelacija 1: 1000«
Prva in druga alinea ostaneta nespremenjeni, osma alinea se črta.
3. člen
V 3. členu se pred navedbo številke člena doda naslov poglavja: »VPLIVI, POVEZAVE IN SOODVISNOSTI S SOSEDNJIMI OBMOČJI«.
Spremeni se navedba v drugi vrstici, in sicer namesto »katastrski občini Markovci« se vstavi pravilno: »katastrski občini Nova vas«.
Na koncu člena se doda tabela in tekst:
»Bruto etažne površine objektov v ZN OC Novi Jork, Markovci:
----------------------------------------------------------------
I. FAZA (sektor I)                   14.000 m2
II. FAZA (sektor II)                  3.000 m2
(sektor III)                      9.400 m2
Skupna brutoetažna površina objektov          26.400 m2
----------------------------------------------------------------
Skupna površina OC Novi Jork, Markovci         93.800 m2
----------------------------------------------------------------
ZN ureja del območja Občine Markovci – prostor sanirane gramoznice ob cesti LC 328 020 z bližnjo okolico, ki je v prostorskem planu predvideno kot cona proizvodnih dejavnosti«.
4. člen
Spremeni se celotno besedilo 4. člena, ki se glasi:
»S spremembami in dopolnitvami ZN so opredeljeni:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinskih značilnosti in dobrin splošnega pomena,
– rešitve za varstvo in izboljševanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel,
– ocena stroškov za izvedbo ZN,
– etape izvajanja ZN ter
– prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito.«
5. člen
V 7. členu se pred navedbo številke člena spremeni naslov poglavja POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE, ki po novem glasi: »FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV«.
V prvi vrstici se za »Take parcele so« doda: »na območju prve faze (označene s številko I)«.
V alinei Gradbena linija je črtana vrstica: »Po vrsti si sledijo: upravno-administrativni objekti, proizvodni objekti, skladiščni objekti«.
V alinei Oblikovanje objektov se spremeni največji vertikalni gabarit objektov, ki je po novem: »12 m«.
Črta se vrstica: »Izjemoma je na celici 6 zaradi specifičnega primera dopuščena višina 12 m«.
6. člen
V 9. členu se pred navedbo številke člena spremeni naslov poglavja MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE, ki po novem glasi: »REŠITVE ZA VARSTVO IN IZBOLJŠEVANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA«.
V prvem odstavku se v drugi vrstici za »...morajo biti« doda: »za celotno prvo fazo...«.
7. člen
V 11. členu se na koncu prve alinee za navedbo »in speljana v« črta beseda »odprte« in doda: »odvodnike-ponikovalnike ob cestah«.
8. člen
V prvi alineji 12. člena se črtata vrstici », dalje pa v PVC odvodniku fi 300 mm ob cesti LC 328 020 do skupne čistilne naprave v Markovcih, ki ji je treba ustrezno povečati kapaciteto (800 PE)«.
Za prvim stavkom se doda nov stavek: »Cona bo imela lastno čistilno napravo, katere kapaciteta bo določena v izvedbenem projektu«.
9. člen
V 14. členu se alinei Električno omrežje, na koncu doda stavek: »Lokacija transformatorske postaje je razvidna iz karte št. 5, Električno in telefonsko omrežje«.
Črtana je navedba v oklepaju »(celica št. 5)«.
10. člen
V 15. členu se alinei Telefonsko omrežje, na koncu doda stavek: »Lokacija telefonske centrale je razvidna iz karte št. 5, Električno in telefonsko omrežje«.
11. člen
V 16. členu se pred navedbo številke člena spremeni naslov poglavja, ki po novem glasi: »REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE IN UREJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI IN DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA«.
V drugem odstavku se v četrti alinei pred besedo »zemeljski plin« doda: »butan ali«.
12. člen
Besedilo 18. člena se nadomesti z besedilom 19. člena in se glasi:
»Emisije hrupa ne smejo presegati najvišjih dovoljenih vrednosti za proizvodno območje (70 dB)«.
13. člen
Besedilo 19. člena se nadomesti z besedilom 20. člena in se glasi:
»Za zaščito morebitnega arheološkega fonda mora biti območje, ki ni bilo gramoznica ali separacija, pred začetkom vsakih gradbenih del presondirano s strani pristojnih služb Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor«.
14. člen
Pred navedbo številke 20. člena se doda nov naslov poglavja: »ZASNOVA UREDITVE ZELENIH POVRŠIN CONE«.
Besedilo 20. člena se nadomesti z besedilom 18. člena in glasi:
»Raščene strmine in zelenice je obvezno takoj zazeleniti v največji možni meri. Zelenice se načeloma zaseje s travo, brez grmovnic in cvetnic.
Ob severni strani ceste Markovci–Novi Jork (LC 328 020) je predviden javorov drevored.
Za vzdrževanje zelenih površin skrbi strokovna služba, ki ji vzdrževanje zelenic v coni poveri občina.
Gozd ob severnem robu cone je treba zavarovati z zasaditvijo gozdnega roba z avtohtonim grmičevjem. V največji možni meri je treba ohranjati domač naravni vegetacijski gozdni sestoj«.
15. člen
Za 20. členom se doda nov naslov: »OCENA STROŠKOV ZA IZVEDBO ZN« in nov člen:
»20.a člen
Površina celotnega območja  93.800 m2
Cena gradbenih objektov    110.000 SIT/ m2 × 26.400 m2 =    2.904,000.000 SIT
Cena infrastrukture:(ocena)  200.000 SIT/ m × 1.800 m =      360,000.000 SIT
Cena ureditve okolja     10.000 SIT/ m2 × 4.000 m2 =      40,000.000 SIT
Skupaj:                              3.304,000.000 SIT
Cene so aproksimativne. Ocenjena je izvedba vseh infrastrukturnih ureditev in naprav kot so transformatorska postaja, plinski rezervoarji za energetsko in čistilna naprava za komunalno infrastrukturo. Natančne cene bodo določene s projekti posameznih infrastrukturnih omrežij«.
16. člen
Spremenita se prva in druga alinea 21. člena, ki sedaj glasita:
»– I. faza obsega sektor I,
– II. faza obsega sektorja II in III, celice št. 17–29«.
17. člen
Za 21. členom se doda nov naslov: »UKREPI ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO« in nov člen:
»21.a člen
Na območju niso predvideni posebni ukrepi za obrambo in zaščito. Za varstvo pred požarom so upoštevani ustrezni predpisi, določeni z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in podzakonsko regulativo.
Za gašenje je predvideno hidrantno omrežje. Prometno omrežje je zasnovano tako, da so vsi objekti v coni v primeru požara z gasilnimi vozili hitro in direktno dostopni.
Objekti v coni so grajeni iz negorljivih materialov. Upoštevani so predpisani razmaki med objekti. Ograje so lahke, montažne in za gasilce ne predstavljajo neprehodne ovire.
Cona je na odprtem območju, brez stanovanjske soseščine. Spada v območje majhne požarne ogroženosti oziroma 2. stopnje požarne ogroženosti (industrijsko okolje, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi)«.
18. člen
Projekt št. 26/2001 iz 1. člena tega odloka je zainteresiranim na vpogled v prostorih Občine Markovci, Markovci 43, med uradnimi urami.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/00-6
Markovci, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti