Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

303. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija, stran 593.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/02), statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je Občinski svet občine Litija na drugem nadaljevanju 28. redne seje dne 17. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun cene ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.
2. člen
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) so zavezani k plačilu cene za ravnanje. Povzročiteljem ravnanje zaračunava pristojni občinski organ ali po njegovem pooblastilu izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
Ravnanje se zaračunava posameznim povzročiteljem mesečno na podlagi upravičenih kalkulativnih stroškov po obračunskih enotah. Cena vključuje naslednje tarifne elemente:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov,
– cena razvrščanja, obdelave, predelave odpadkov,
– cena odstranjevanja odpadkov.
Cena se lahko izračunava kot upravičena cena, ki vključuje tudi investicije.
4. člen
Obračunske enote so ali kg ali m3 odpadkov. Končna cena oziroma seštevek na računu mora biti v eni od obračunskih enot.
Obračunske enote v kg ali m3 so tiste, ki so nedvoumno ugotovljive in je povzročitelj odpadkov znan. Obračun cene za te enote zajema tudi vse ostale stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, najmanj pa:
– stroške zbiranja in odvoza,
– taksa za obremenjevanje okolja,
– stroške ekoloških otokov,
– stroške zbirno-reciklažnih centrov,
– stroške zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov,
– stroške zbiranja kosovnih odpadkov,
– stroške obdelave in predelave odpadkov,
– stroške trženja sekundarnih surovin, vključno z izkupičkom od prodaje,
– stroške odstranjevanja.
5. člen
Cena vključuje redni odvoz odpadkov, dvakrat letno zbiranje nevarnih odpadkov, dvakrat letno zbiranje kosovnih odpadkov, prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe (gospodinjstva) na zbirno-reciklažne centre in odlagališča, v količinah do 2 m3 mesečno.
6. člen
Pri odvozu kosovnih odpadkov izven urnika oziroma programa odvoza kosovnih odpadkov (odvoz na poziv oziroma po naročilu), ki ni zajet v prejšnjem členu ter drugih odpadkov se zaračunavajo z upoštevanjem dejansko nastalih stroškov povzročitelju ali tistemu, ki se šteje za povzročitelja.
7. člen
Zavezanci za plačilo, ki imajo o odvozu odpadkov z izvajalcem pogodbeno urejeno razmerje so dolžni plačevati ravnanje v skladu s pogodbo vendar cena ravnanja za enoto ne more biti nižja kot je za fizične osebe.
8. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne tarifne elemente oziroma vrste stroškov v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen.
Struktura stroškov mora biti prikazana tako, da je za vsak element stroškov mogoče nedvoumno ugotoviti delež v celotnih stroških.
Na novo oblikovane cene (cenik) potrdi občinski svet s sklepom vsakokrat, ko se oblikuje cena.
V primeru sprememb cen posameznega predpisanega elementa stroškov – Ci (cen produkcijskih faktorjev) spremembo cene ravnanja s komunalnimi odpadki potrdi občinski svet občine v višini, ki takemu elementu stroškov pripada glede na potrjeno strukturo stroškov oziroma delež tega stroška v celotnih stroških.
Za predpisane elemente stroškov se štejejo elementi v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen. Za cene elementov Ci se štejejo cene v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
Zavezanec je dolžan plačati le opravljeno storitev.
9. člen
Pri enkratnih uporabah zabojnikov ali vrečk nastane obveznost plačila z nudenjem storitve oziroma ob nakupu vrečke. Tarifna postavka za nakup vrečke je na obračunsko enoto za 20% višja od tarifne postavke pri rednem odvozu.
10. člen
Povzročiteljem, ki imajo pri svoji hiši kompostnike in biološke odpadke vlagajo vanj se cena za ravnanje s komunalnimi odpadki zniža za 30%.
11. člen
Povzročiteljem, ki v času odvoza po dogovoru z izvajalcem ne dostavljajo zbirnih posod na odjemna mesta in to namesto njih opravi izvajalec se cena zbiranja in odvoza odpadkov zviša za 15%.
12. člen
Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je priloga tega pravilnika.
V cenah ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-52/01
Litija, dne 17. januarja 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
      VIŠINA TARIFNIH POSTAVK - CENIK ZA OBRAČUN
       STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
             V OBČINI LITIJA


                I

Ravnanje z odpadki se obračunava posameznim povzročiteljem
mesečno glede na m3 prevzetih komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju; odpadkov).

Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za posamezne tarifne
elemente naslednje cene:

- cena zbiranja in odvoza odpadkov           953 SIT/m3

- cena razvrščanja, obdelave, predelave
odpadkov                        100 SIT/m3

- cena odstranjevanja odpadkov            1.332 SIT/m3

- cena ravnanja z odpadki - skupaj          2.385 SIT/m3


                II

Gospodinjstva

Gospodinjstva plačujejo 200 litrov oziroma 0,20 m3 odpadkov
mesečno na osebo, vendar največ 1 m3 mesečno na gospodinjstvo.
Število oseb, ki pripadajo gospodinjstvu se ugotavlja na osnovi
podatkov matičnega urada, in sicer se štejejo osebe s stalnim in
začasnim prebivališčem.

Za nestalno naseljene objekte - počitniške hišice se plačuje 250
litrov oziroma 0,50 m3 mesečno.


                III

Ostali povzročitelji

Povzročitelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo o
izvajanju in plačilu storitve ravnanja s komunalnimi odpadki,
plačujejo ravnanje z odpadki glede na dejansko prevzeto količino
odpadkov.

Cena na mesec za povzročitelje, ki imajo z izvajalcem pogodbeno
urejeno razmerje se določi na podlagi naslednjega izračuna:

S(m) = E x V x N

kjer so:

S(m) - mesečni strošek,

E - cena ravnanja z odpadki na m3,

V - volumen nameščene posode za odpadke,

N - število prevzemov - praznjenj posod za odpadke na mesec.


                IV

Samostojni dovoz na zbirno-reciklažni center in deponijo

a) Za posamezni dovoz so določene naslednje cene:

-----------------------------------------------------------------
Vrsta odpadka                    Cena (SIT/m3)
-----------------------------------------------------------------
odpadni gradbeni material                  3.500

odpadne kovine                       4.500

zemlja                            500

zeleni odpadki                       1.700

les                             1.700

mešani komunalni odpadki                  1.700
-----------------------------------------------------------------

b) Dovoz starih gum:

-----------------------------------------------------------------
Stare gume                    Cena (SIT/gumo)
-----------------------------------------------------------------
gume za mopede in kolesa                   100

gume za osebne avtomobile                   400

gume za tovorna vozila                   1.200
-----------------------------------------------------------------

c) V primeru dovoza naslednjih vrst odpadkov iz gospodinjstev je
dopustna brezplačna dostava:

- dostava maks. 1 m3 kosovnih odpadkov,

- dostava maks. 1 m3 zelenih odpadkov,

- dostava maks. 1 m3 sekundarnih surovin in

- dostava maks. 1 m3 gradbenih odpadkov na mesec.


                V

Kupci vrečk za odpadke

Cene vrečk za odpadke (enkratna odstranitev):

-----------------------------------------------------------------
Vrečka                      Cena (SIT/komad)
-----------------------------------------------------------------
60 litrov                           215
-----------------------------------------------------------------


                VI

Drugo

Tarifne postavke oziroma cene, ki niso opredeljene pod točko I.,
II., III., IV. ali V. in ki v nasprotju z opisanimi zahtevajo
večje in obsežnejše storitve se ugotavljajo za vsak posamezni
primer in to na osnovi dejanskih stroškov zbiranja, odvažanja,
predelave in odstranjevanja odpadkov.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti