Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

302. Odlok o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju, stran 593.

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 10. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju
1. člen
Rastišče navadne jarice na Bohorju se začasno zavaruje z namenom, da se na tem območju ohrani redka in ogrožena rastlinska vrsta navadna jarica (Eranthis hyemalis /L./ Salisb.).
2. člen
Območje rastišča jarice iz 1. člena leži na južnem pobočju Velikega Javornika na delu parcele številka 196/26, k.o. Stranje, ki je v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Meja zavarovanega območja poteka od izhodiščne točke na občinski meji Krško/Šentjur pri Celju, ki je 50 m zahodno od meje katastrskih občin Stranje in Dobrava, 280 m proti jugozahodu po občinski meji, nakar se obrne proti jug-jugovzhodu in poteka v tej smeri 150 m, nato se lomi proti jugovzhodu in poteka do ceste Žveglič–Travni laz. Po tej cesti poteka meja proti vzhodu 110 m, nato se obrne in poteka proti severu 130 m, nato se lomi proti sever-severovzhodu in poteka do izhodiščne točke.
Meja zavarovanega območja se označi v naravi z rdečo črko “J” na drevesih na mestih, kjer se mejna linija lomi oziroma spremeni smer.
Grafični prikaz zavarovanega območja na TTN 1:5000 je na vpogled na Občini Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.
Del tega odloka so tudi “Strokovne osnove za razglasitev rastišč navadne jarice na Bohorju za naravno znamenitost” (št. 02-3529/1-00), ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.
3. člen
Da bi se ohranila populacija jarice v ugodnem stanju ter da bi se onemogočilo poseganje, ki škodljivo vpliva na rastline ali rastlinsko združbo, velja na zavarovanem območju iz prejšnjega člena naslednji varstveni režim.
Prepovedano je:
1. odstranjevati in spreminjati vegetacijo ter trgati cvetje;
2. nabirati semena jarice;
3. spreminjati kislost oziroma alkalnost tal;
4. odstranjevati zemljo, rušo ali kamninsko podlago;
5. zasipavati in odlagati materiale;
6. odlagati odpadke;
7. izvajati zemeljska dela in gradnje vseh vrst;
8. pasti rejne živali;
9. kuriti;
10. izvajati športno-rekreativne dejavnosti.
Ne glede na prepovedi iz drugega odstavka tega člena se gospodari z gozdom v prid plemenitih listavcev, delež jelke se postopoma zmanjša, smreka se sčasoma v celoti odstrani. Vsa gozdna dela potekajo takrat, ko so tla zmrznjena. Ohranja se minimalni gozdni red. V rastišču se ne gradi novih vlak.
4. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka, če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 3. člena tega odloka.
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Občine Krško.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti.
Št. 353-01-3/01-0501
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti