Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

299. Odlok o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško, stran 586.

Na podlagi 29., 72. in 73. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00), 4. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 10. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja ustanovo na področju štipendiranja in podeljevanja študijskih pomoči študentom in dijakom s stalnim prebivališčem na območju Občine Krško ter širšem območju regije Posavje, Ustanovo štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško (v nadaljevanju: ustanova).
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanoviteljice,
– ime in sedež ustanove,
– namen ustanove,
– navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
– premoženje ustanove,
– organe ustanove,
– način in postopek imenovanja članov uprave,
– statusne spremembe in prenehanje,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE
3. člen
Ustanoviteljica ustanove je:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14.
III. IME IN SEDEŽ USTANOVE
4. člen
Ime ustanove je: Ustanova štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.
Skrajšano ime je: Fundacija Adama Bohoriča Krško.
Sedež ustanove je: Cesta krških žrtev 23, Krško.
IV. NAMEN USTANOVE
5. člen
Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen.
Namen ustanove je zagotavljanje denarne in svetovalne podpore za izobraževanje dijakov, študentov in drugega perspektivnega kadra za razvoj Občine Krško ter Posavja doma in v tujini.
Ustanova zagotavlja izvajanje namena zlasti z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
– dodeljevanje denarnih sredstev v obliki subvencioniranih kadrovskih štipendij dijakom, študentom in drugemu perspektivnemu kadru iz Občine Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za katere je izkazan interes na območju Občine Krško,
– dodeljevanje študijskih pomoči, subvencioniranje kreditnega načina študija in drugih oblik nudenja denarne pomoči dijakom, študentom in drugemu perspektivnemu kadru iz Občine Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za katere je izkazan interes na območju Občine Krško ter Posavja,
– izvajanje promocijskih dejavnosti v smislu promocije ustanove, štipenditorjev in štipendistov,
– informiranje in svetovanje študentom in dijakom ter ostalemu perspektivnemu kadru,
– nudenje pomoči pri pridobivanju denarnih pomoči in štipendij tujih ustanov,
– opravljanje ostalih dejavnosti v skladu z namenom ustanove.
6. člen
Uresničevanje namena ustanove se uredi na način določen v temeljnih izhodiščih za delovanje Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško, ki jih sprejme ustanoviteljica in v statutu ustanove.
7. člen
Za izvajanje dejavnosti bo ustanova sodelovala z ustreznimi organi doma in v tujini.
Ustanova opravlja dejavnosti v skladu s finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi.
V. USTANOVITVENO PREMOŽENJE
8. člen
Ustanovitveno premoženje ustanove obsega del namenskih sredstev, potrebnih za izvajanje namena ustanove v koledarskem letu 2002.
Vrednost ustanovitvenega premoženja znaša 990.000 SIT in obsega denarna sredstva ustanoviteljice položena na račun ustanove.
Ustanovitveno premoženje se lahko zmanjša za izvajanje namena ustanove.
VI. PREMOŽENJE USTANOVE
9. člen
Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.
Ustanova pridobiva premoženje za izvajanje svojega namena iz naslednjih virov:
– proračunska sredstva ustanoviteljice na podlagi letnega programa dela ustanove,
– sorazmerni prispevki pravnih in fizičnih oseb vključenih v izvajanje namena ustanove,
– z darili in drugimi naklonitvami s strani domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb,
– proračunska sredstva države,
– s prihodki od opravljanja dejavnosti,
– iz drugih virov.
Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove.
10. člen
Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno evidenco o premoženju ustanove. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja ustanove in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja ter skrbeti za stabilnost naložb denarja.
11. člen
Ustanova odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
VII. ORGANI USTANOVE
12. člen
Organi ustanove so:
– uprava,
– komisija za izbor.
Imenovanje, sestavo, mandat, pristojnost in odločanje organov ustanove podrobneje določa statut ustanove.
VIII. UPRAVA USTANOVE
13. člen
Uprava ustanove šteje tri člane.
Dva člana uprave imenuje ustanoviteljica.
Enega člana uprave imenuje Gospodarska zbornica Posavja.
Člani uprave se imenujejo za mandatno obdobje štirih let.
Delo članov uprave je častno in neprofesionalno.
Imena prvih članov uprave se vnese v akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa.
14. člen
Uprava ima predsednika.
Predsednika izvolijo člani uprave izmed sebe.
Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v zakonu o ustanovah, v tem odloku in statutu ustanove.
15. člen
Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa ustanovo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, z aktom o ustanovitvi in s pravili.
Uprava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.
16. člen
Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsedujočega.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
IX. STATUT
17. člen
Ustanoviteljica bo najkasneje v 30 dneh po izdaji soglasja k ustanovitvenemu aktu s strani organa pristojnega za ustanove sprejela statut ustanove.
Če ustanoviteljica statuta v danem roku ne sprejme, sprejme statut uprava soglasno in ga posreduje ustanoviteljici ter organu pristojnemu za ustanove v treh mesecih po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi.
18. člen
Statut določa zlasti:
– podrobnejšo organizacijo ustanove,
– imenovanje, sestavo, mandat, pristojnosti in odločanje organov ustanove,
– določbe za upravljanje in zastopanje ustanove,
– način razpolaganja s prihodki in premoženjem ustanove,
– ostale določbe pomembne za delovanje ustanove.
19. člen
Uprava lahko spremeni statut s soglasjem vseh članov.
Uprava je dolžna s spremembo statuta seznaniti ustanoviteljico in organ, pristojen za ustanove, v roku 14 dni.
X. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE
20. člen
Ime, sedež ali namen ustanove se lahko spremeni, če tako soglasno določi uprava.
Sprememba je veljavna šele, ko da soglasje organ, pristojen za ustanove.
21. člen
Ustanova preneha:
– če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove,
– če namen ustanove postane nemogoč,
– če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.
Ustanova preneha z delovanjem, če tako soglasno določi uprava, pri čemer mora upoštevati voljo in namen ustanoviteljice.
Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje organ, pristojen za ustanove.
XI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Odlok o ustanovitvi Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško je pravna in vsebinska podlaga za pripravo akta o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa.
23. člen
Ustanova postane pravna oseba zasebnega prava, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.
24. člen
Akt o ustanovitvi lahko spremeni ustanoviteljica, če je to nujno za nadaljnje delo ustanove.
Sprememba akta o ustanovitvi je veljavna, ko da soglasje k spremembi organ, pristojen za ustanove.
25. člen
Za izvajanje strokovnih in administrativnih nalog ustanove se izbere obstoječo pravno osebo s področja dela ustanove.
Izbor izvajalca strokovnih in administrativnih nalog ustanove opravi uprava na predlog ustanovitelja.
V primeru prenehanja ustanove se ostanek premoženja v skladu z voljo in namenom ustanoviteljice dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak namen. Če taka ustanova ne obstaja se ostanek premoženja dodeli ustanovi, ki izvaja podoben namen.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-03-2/2001-700
Krško, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti