Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

298. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje, stran 585.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US in 70/00) ter 27. in 51. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 27. seji dne 17. 1. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte, ki so lokalnega pomena, in jih iz javnih sredstev financira ali sofinancira Občina Kočevje.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka na smejo spremeniti.
II. POSTOPEK
4. člen
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturnih projektov,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju občinskega proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu in na oglasni deski Občine Kočevje.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni avtorji, da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
9. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira občinska uprava, ki po preteku roka odpre predloge in zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
Na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi občinska uprava predlog izbora kulturnih programov in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte občine Kočevje, ki jo imenuje župan. Mandat komisije je štiri leta, sestavljajo pa jo:
– en predstavnik Odbora za kulturo in šport,
– en predstavnik Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
– en predstavnik občinske uprave,
– trije predstavniki društev, od tega eden za področje vokalne glasbe, eden za področje instrumentalne glasbe in eden za ostala področja,
– en predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
10. člen
Komisija s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa.
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in obojestranskem podpisu pogodbe.
Župan za vsako leto posebej sklene z izvajalci kulturnih programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Do podpisa pogodbe in sprejema občinskega proračuna prejemajo društva mesečno dotacijo v višini 90% povprečno izplačane mesečne dotacije za preteklo leto.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci na izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-144/01-0153
Kočevje, dne 18. januarja 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti