Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

296. Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kočevje, stran 581.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 24/01) in 21. ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 25. redni seji dne 3. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Kočevje ureja opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, opravljanje komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
2. člen
Nadzorstvo med izvajanjem občinskih predpisov opravljajo občinski inšpektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev, občinski redar pa poleg svojih nalog tudi naloge iz pristojnosti komunalnih nadzornikov.
Naloge nadzorstva po tem odloku se opravljajo v okviru občinske uprave.
3. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, zlasti tistih, ki urejajo naslednja področja:
1. javni red in mir,
2. mirujoči promet in zapuščena vozila,
3. varstvo okolja,
4. oskrbo s pitno vodo,
5. občinske ceste,
6. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki,
8. javno snago in čiščenje javnih površin,
9. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
10. varstvo zraka,
11. pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti,
12. javno razsvetljavo,
13. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
14. javne tržnice,
15. zimsko službo,
16. lokalno turistično vodenje,
17. komunalne takse,
18. reklamiranje, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
19. odlaganje odpadnega, gradbenega in drugega materiala,
20. turistične takse,
21. obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času,
22. druga področja, če je v posameznih predpisih tako določeno.
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako določeno, v skladu s pooblastili, danimi s tem odlokom in drugimi akti.
4. člen
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji so uradne osebe in imajo pooblastila na podlagi tega odloka in drugih predpisov.
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji morajo imeti službeno izkaznico, s katero izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva.
Župan predpiše obrazec službene izkaznice za občinske inšpektorje in komunalne nadzornike ter postopek za njeno izdajo in uporabo, glede službene izkaznice občinskega redarstva, uniforme in drugih označb in simbolov pa se uporablja ustrezen državni podzakonski predpis (Uradni list RS, št. 2/99).
II. OBČINSKA INŠPEKCIJA
5. člen
Občinski inšpektorji opravljajo nadzorstvo neposredno kot delavci s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi (Uradni list RS, št. 67/94).
6. člen
Občinski inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od dneva razporeditve na delovno mesto inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
V tem primeru odločbe izdaja tajnik občine ali oseba, ki jo tajnik pooblasti za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji.
7. člen
Občinski inšpektor samostojno opravlja zadeve nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.
Pri opravljanju nadzorstva ima občinski inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja pravne osebe ali posameznika, katerega poslovanje oziroma prostori so predmet inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k napravam, če z zakonom ni drugače določeno.
Če mora občinski inšpektor pri opravljanju nadzorstva pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih stranka v postopku opravlja obrtno ali drugo dovoljeno dejavnost, pa temu stranka v postopku nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
8. člen
Če pri opravljanju nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis ali drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu z zakonom ali odlokom izreči mandatno kazen,
– prijaviti kazniva dejanja,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja v skladu s svojimi pooblastili.
9. člen
Če stranka v postopku (v nadaljevanju: zavezanec) v roku, ki ga določi občinski inšpektor, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.
Občinski inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
Če občinski inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jih stranka v postopku uporablja za kršitve, ali so s kršitvami nastali.
V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnim organom.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
10. člen
Občinski inšpektor o opravljenem nadzorstvu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati podatke o:
– dnevu in času nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno nadzorstvo.
11. člen
Po opravljenem inšpekcijskem pregledu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma s sprejetjem akta, v roku, ki ga določi občinski inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko v primeru izjemno nujnih ukrepov ustna. Občinski inšpektor lahko odredi, da se odločba takoj izvrši.
Občinski inšpektor, ki je odločil ustno, mora pravni oziroma fizični osebi na njeno zahtevo izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je to zahtevala. To zahtevo lahko poda v osmih dneh od ustne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
12. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora in
– se odzvati pisnemu povabilu inšpektorja.
Če občinski inšpektor pri opravljanju nadzorstva naleti na fizični odpor, ali če tak odpor utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.
13. člen
Občinski inšpektor lahko v primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
14. člen
Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo pisno obvestiti o svojih ukrepih.
III. KOMUNALNO NADZORSTVO
15. člen
Komunalni nadzorniki opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili. Izpolnjevati morajo pogoje, določene s tem odlokom.
16. člen
Komunalni nadzornik mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Komunalni nadzornik mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno mesto komunalnega nadzornika.
17. člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti,
– izreči mandatno kazen in jo izterjati takoj na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opraviti druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen ali za katera dobi nalog nadrejenih.
18. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne komunalnemu nadzorniku omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in mu dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
Pravne in fizične osebe so dolžne izpolniti ukrep komunalnega nadzornika, ki jim nalaga odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil komunalni nadzornik.
Komunalni nadzornik lahko v primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca v postopku.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
19. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoči promet) in v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom in občinskimi predpisi.
20. člen
Občinski redar mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Občinski redar mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
21. člen
Če pri opravljanju nadzorstva občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– izreči opozorilo,
– namestiti na vozilo obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam pristojen,
– odrediti druge ukrepe v skladu z zakoni in občinskimi predpisi ter opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
V. VODENJE EVIDENCE OPOZORIL
22. člen
Oseba, ki opravlja nadzor po tem odloku lahko storilcu prekrška izreče opozorilo za primere, ko je storjeni prekršek neznatnega pomena, in če oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.
Evidenco o izrečenih opozorilih vzpostavi in vodi občinski inšpektor, pri čemer smiselno upošteva določbe ustrezne državne uredbe, ki določa način izrekanja, vsebino obrazca in način vodenja evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 8. člena);
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora (12. člen).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ovira komunalnega nadzornika pri izvrševanju komunalnega nadzora ali mu noče dati potrebnih pojasnil v zvezi z opravljanjem nadzora (prvi odstavek 18. člena);
– če ne izpolni odrejenega ukrepa komunalnega nadzornika (drugi odstavek 18. člena).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Denarne kazni, določene v 23. in 24. členu tega odloka, se do uskladitve posameznih predpisov iz 3. člena tega odloka z določbami ustreznih zakonov ter z določbami tega odloka uporabljajo tudi za kršitve, določene v teh posameznih predpisih, in se izrekajo na kraju samem.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov tega poglavja se za kršenje pravil prometa na občinskih cestah na kraju samem izrekajo enake denarne kazni, kot so določene z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa, če poseben odlok ne določa drugače.
27. člen
Število delovnih mest občinskih inšpektorjev, komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev in druge posebne pogoje, ki jih morajo te osebe izpolnjevati, se določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Akt iz prejšnjega odstavka je treba uskladiti z določbami tega odloka v 30 dneh od njegove uveljavitve.
28. člen
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice za občinske inšpektorje in komunalne nadzornike in postopek za njeno izdajo in uporabo, izda župan v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/01-103
Kočevje, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti