Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

293. Odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid-Tolmin, stran 574.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) in 17. člena statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/99) sta Občinski svet občine Kobarid na seji dne 20. 12. 2001 in Občinski svet občine Tolmin na seji dne 18. 12. 2001 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid–Tolmin
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom občini Kobarid in Tolmin ustanavljata zavod za pospeševanje turizma na območju občin z namenom krepiti konkurenčni položaj turističnih ponudnikov na trgu, prispevati k skupnemu gospodarskemu razvoju občin in izboljševati kvaliteto življenja občanov.
Zavod je lokalna turistična organizacija.
II. STATUSNI DOLOČBI
2. člen
Ustanovitelja zavoda sta Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid in Občina Tolmin, Padlih borcev 1b, Tolmin.
Ime oziroma firma zavoda je: LTO Sotočje Kobarid–Tolmin – zavod za pospeševanje turizma.
Skrajšano ime zavoda je LTO Sotočje Kobarid–Tolmin.
Sedež zavoda je v Tolminu, Ulica Petra Skalarja 4, Tolmin.
3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnosti zavoda so:
1. Oblikovanje turistične ponudbe:
– priprava strategije razvoja turizma v občinah Kobarid in Tolmin in vsakoletno aktualiziranje usmeritev,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe občin Kobarid in Tolmin,
– strokovna pomoč posameznim ponudnikom in zagotovitev boljše organiziranosti turistične dejavnosti v občinah,
– priprava strokovnih podlag za kvalitetno odločanje občinskih organov,
– skrb za turistično najbolj pomembne kulturne spomenike in graditev primernega režima obiskov.
2. Informiranje:
– organizacija turistično informativnega centra,
– informiranje obiskovalcev,
– informiranje občanov,
– statistično spremljanje turistične realizacije na področju občin,
– spremljanje in posredovanje podatkov o turističnih trendih doma in na mednarodnih trgih.
3. Promocija:
– graditev in vzdrževanje celostne podobe turistične ponudbe (in vseh komunikacijskih materialov) občin Kobarid in Tolmin,
– izdelava, obnavljanje in distribucija vseh potrebnih promocijskih materialov,
– izvajanje lastnih promocijskih akcij in sodelovanje v skupnih lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih promocijskih aktivnostih,
– razvijanje in utrjevanje stikov z javnostjo,
– servisiranje študijskih skupin in poslovnih obiskovalcev.
4. Sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije:
– aktivno sodelovanje v skupnosti Julijske Alpe,
– aktivno sodelovanje z nacionalno turistično organizacijo,
– aktivno sodelovanje z vsemi ministrstvi pristojnimi za tekoče programe,
– aktivna pobuda za sodelovanje, skupno nastopanje, uspešno organiziranost in graditev regionalne blagovne znamke na območju celotnega Posočja.
5. Sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami:
– usklajevanje dela turističnih društev in podpiranje tistih aktivnosti, ki so usklajene s skupno strategijo razvoja turizma v občinah in letnimi programi dela zavoda,
– sodelovanje z drugimi društvi, organizacijami in institucijami na področju občin, s katerimi je možna programsko dopolnjevanje in povezava,
– sodelovanje z Nacionalno turistično organizacijo, s Turistično zvezo Slovenije, Nacionalnim turističnim združenjem in drugimi sorodnimi regionalnimi in nacionalnimi organizacijami.
6. Mednarodno sodelovanje:
– smiselno vključevanje v mednarodne projekte in povezave, še posebej v tiste, vezane na obmejno lego občin Kobarid in Tolmin.
7. Spodbujanje razvoja turistične dejavnosti:
– sodelovanje in pomoč pri razvojnih projektih na področju turizma,
– spodbujanje razvoja in urejanja novih turističnih potencialov na območju občin Kobarid in Tolmin,
– sodelovanje pri ustvarjanju in izvajanju režima uporabe reke Soče in drugih naravnih virov,
– sodelovanje s strokovnimi institucijami doma in v tujini,
– strokovna pomoč in organiziranje izobraževanja za vse zainteresirane segmente, vezane na turistično dejavnost,
– spodbujanje razvoja drobne turistične infrastrukture.
8. Lastna dejavnost:
– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanje naravnih in drugih znamenitosti,
– marketinške storitve za ponudnike na področju občine,
– incoming rezervacijska in prodajna služba za vse turistične ponudnike na področju občine in Posočja, predvsem pa za manjše zasebne ponudnike turističnih kapacitet,
– sistematično iskanje dodatnih učinkov (sredstev) pomembnih za pospeševanje turizma v občin na regionalnem in nacionalnem nivoju,
– organizacija informacijskega centra tudi za potrebe občin in občanov,
– organizacija prireditev,
– prodaja hrane in pijače ob prireditvah,
– prodaja trgovskega blaga, ki se tematsko vklaplja v osnovno dejavnost zavoda (razglednice, karte, vodniki, spominki, ribiške dovolilnice...),
– posredovanje vodniške službe, športnih programov, prevozov in transferjev,
– izvajanje drugih aktivnosti, ki ne nasprotujejo in ne ovirajo osnovnega poslanstva zavoda.
5. člen
Zavod je registriran za izvajanje naslednjih dejavnosti:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.15 Drugo založništvo
DE/22.25 Druge s tiskom povezane storitve
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
G/52.61 Trgovina na drobno po pošti
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.22 Dejavnost kampov
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, samopostrežnih restavracij, picerij
I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz
I/63.30 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.33 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40 Ekonomsko propagiranje
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj
O/92.11 Snemanje filmov in videofilmov
O/92.20 Radijska in televizijska dejavnost
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov
O/92.52 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine
O/92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.61 Obratovanje športnih objektov
O/92/72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
IV. ČLANSTVO V ZAVODU
6. člen
Člani zavoda so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
Članstvo v zavodu je obvezno za tiste osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo v občini svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in opravljajo s turizmom povezano dejavnost.
Turistična društva in društva, ki opravljajo s turizmom povezano dejavnost, so lahko člani zavoda.
7. člen
Člani zavoda sodelujejo pri upravljanju zavoda preko imenovanih članov sveta in strokovnega sveta. O delu zavoda so informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče direktor.
8. člen
Člani lokalne turistične organizacije plačujejo članarino pod pogoji, ki jih določajo zakon in občinski predpisi.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– občni zbor.
10. člen
Direktor zavoda
Poslovanje zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod, odgovoren je za zakonitost dela zavoda. Na podlagi javnega razpisa ga imenuje svet zavoda ob soglasju ustanoviteljev.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih v turizmu ali s turizmom povezani dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– direktor je dolžan podpisati pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje klavzulo o nezdružljivosti funkcije direktorja s pridobitno dejavnostjo na področju turizma.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
11. člen
Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanoviteljev šest članov, od tega iz Občine Tolmin štirje člani, iz Občine Kobarid dva člana,
– predstavniki delavcev zavoda en član,
– predstavniki članov zavoda štirje člani, po dva iz vsake občine.
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja imenujeta občinska sveta ustanoviteljev.
Predstavnika delavcev imenujejo zaposleni v zavodu.
Predstavnike članov zavoda imenujejo udeleženci na občnem zboru.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Mandat članov sveta začne teči z dnem imenovanja.
12. člen
Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, programe dela in razvoja, finančni načrt in zaključni račun, opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem zavoda, v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje direktorja in sprejema sistemizacijo delovnih mest ter opravlja druge naloge določene z zakonom in v statutu zavoda.
13. člen
Strokovni svet zavoda
Strokovni svet zavoda ima pet članov. Na predlog direktorja jih imenuje svet zavoda izmed delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja strokovnega dela zavoda. Strokovni svet daje direktorju in svetu zavoda mnenja in predloge glede teh vprašanj in opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene naloge.
14. člen
Občni zbor
Občni zbor članov zavoda predstavljajo vsi člani in ustanovitelji zavoda. Pristojnosti in način dela občnega zbora določa statut.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
15. člen
Občinska sveta kot ustanovitelja zavoda:
– dajeta soglasje k statutu zavoda,
– dajeta predhodno soglasje k imenovanju direktorja,
– dajeta soglasje k finančnemu načrtu zavoda,
– dajeta soglasje k ustanavljanju skupnih regionalnih ali področnih turističnih organizacij,
– obravnavata zaključni račun zavoda,
– odločata o statusnih spremembah zavoda.
16. člen
Zavod najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljem o uresničevanju planov programov in posameznih projektov. Ustanovitelja lahko zahtevata tudi druga poročila v zvezi s poslovanjem zavoda, ki jih morata predložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu zahtevka.
17. člen
Zavod lahko sklene pogodbo s katerim izmed obstoječih ponudnikov za opravljanje dogovorjenega dela storitev informacijske službe po predhodnem soglasju občinske uprave ustanovitelja, na katerega območju se ta služba opravlja.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Viri sredstev za delo zavoda so:
– turistična taksa,
– članarina po zakonu o pospeševanju turizma,
– sredstva proračuna občin Kobarid in Tolmin,
– sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– sredstva državnega proračuna za programe in projekte,
– sredstva državnega proračuna iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– sofinanciranja ponudnikov turističnih storitev in institucij,
– sponzorska sredstva,
– darila in dotacije,
– lastni prihodki.
19. člen
Občini Kobarid in Tolmin samostojno odločata o višini sredstev namenjenih za delo turističnih društev in za investicije v turistično infrastrukturo. Zavod pa namenska sredstva v okviru možnosti obogati z drugimi viri in jih razporeja v skladu z usmeritvami vsake občine posebej. Vsa sredstva namenjena turizmu v proračunih obeh ustanoviteljev se namenjajo za turistične programe, ki jih izvaja zavod.
20. člen
Za pokrivanje stroškov rednega dela in skupnega programa zavoda ustanovitelja prispevata sredstva po ključu:
– 75% sredstev glede na delež prebivalcev občine ustanovitelja,
– 25% sredstev glede na delež realiziranih nočitev v minulem koledarskem letu v posamezni občini.
Za izračun sredstev se uporabljajo podatki Statističnega urada RS.
21. člen
Stroške pridobitve izgradnje ali najema poslovnih prostorov za delovanje samostojnega informacijskega centra na svojem območju pokriva vsaka občina sama v celoti.
22. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje in posest, ne more pa s pravnimi posli obremeniti ali odtujiti nepremičnega premoženja brez soglasja ustanovitelja.
23. člen
Zavod uporablja presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s temi sredstvi odloča svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
V primeru izgube sprejme svet zavoda sanacijski program in ukrepe za odpravo izgube.
VIII. POVEZOVANJE ZAVODA
24. člen
Zavod se lahko programsko povezuje z vsemi sorodnimi organizacijami in ustanovami.
Z drugimi lokalnimi turističnimi organizacijami lahko ustanavlja skupne regionalne ali področne turistične organizacije.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda do višine vloženih sredstev.
X. ORGANIZIRANOST ZAVODA
26. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost na sedežu zavoda. Po potrebi lahko organizira poslovno enoto tudi v Občini Kobarid. Na pobudo posamezne občine lahko zavod na njenem območju organizira informacijske pisarne, kot sestavne dele zavoda. V tem primeru vsaka občina pokriva stroške delovanja informacijskih pisarn na svojem območju v celoti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Občina Tolmin je zavodu že zagotovila finančna sredstva za ustanovitev in pričetek dela v višini 2,000.000 SIT, Občina Kobarid pa bo po uveljavitvi odloka zagotovila sredstva v višini 1,162.055 SIT. Poleg tega Občina Tolmin v novoustanovljeni zavod prenaša sredstva in premoženje s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. O višini teh sredstev ter drugih pravicah in obveznostih je zavod dolžan obvestiti oba ustanovitelja.
28. člen
Člani sveta zavoda LTO Sotočje Tolmin ostanejo člani sveta novoustanovljenega zavoda.
Občinski svet občine Kobarid imenuje dva predstavnika članov sveta zavoda najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Mandat teh članov traja do izteka mandata tolminskih članov sveta.
Člani zavoda z območja Občine Kobarid imenujejo svoja dva predstavnika v svet zavoda na skupnem sestanku najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Mandat teh članov traja do izteka mandata tolminskih članov sveta.
29. člen
Novoustanovljeni zavod je pravni naslednik zavoda LTO Sotočje Tolmin in ohranja žiro račun in davčno številko svojega predhodnika. Novoustanovljeni zavod prevzema vse obveznosti zavoda LTO Sotočje Tolmin vključno z zaposlenimi. Direktor zavoda LTO Sotočje Tolmin vodi novoustanovljeni zavod kot direktor do izteka mandata opredeljenega v pogodbi z LTO Sotočje Tolmin.
30. člen
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku treh mesecev po imenovanju organov. Do takrat se smiselno uporabljajo določbe statuta LTO Sotočje Tolmin.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Tolmin (Uradno glasilo, št. 7/99, 1/00).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Primorskih novicah in Uradnem listu RS.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.
Župan
Občine Tolmin
Julijan Šorli l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti