Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

291. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002, stran 572.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 28. redni seji dne 10. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
PRENOS DENARNIH SREDSTEV LETO 2001
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                447.291.633
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     369.892.633
70   DAVČNI PRIHODKI                         352.998.633
    700 Davki na dohodek in dobiček                 232.090.000
    703 Davki na premoženje                      41.537.633
    704 Domači davki na blago in storitve               79.371.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)             16.894.000
    710 Udeležba na dobičku in odhodki od premoženja         8.600.000
    711 Takse in pristojbine                      3.044.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                    5.250.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)                   6.550.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             2.000.000
    722 Prihodki od prodaje zemlj. in nemat. premoženja        4.550.000
73   PREJETE DONACIJE                              –
    730 Prejete donacije iz domačih virov                   –
    731 Prejete donacije iz tujine                       –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                        70.849.000
    740 Transferni prih. iz drugih javnofinan. institucij      70.849.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   552.291.633
40   TEKOČI ODHODKI                          85.283.718
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               38.720.678
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          5.425.000
    402 Izdatki za blago in storitve                 41.138.040
    403 Plačila domačih obresti                        –
    409 Sredstva izločena v rezerve                      –
41   TEKOČI TRANSFERI                         246.124.217
    410 Subvencije                          11.500.000
    411 Trans. posameznikom in gospodinjstvom            51.052.000
    412 Trans. neprof. org. in ustanovam               13.266.080
    413 Drugi tekoči domači trans.                  170.306.137
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                      210.202.698
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              210.202.698
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                      10.681.000
    430 Investicijski transferi                    10.681.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ     105.000.000
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+751+752)            105.000.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)       –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  105.000.000
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)                        –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                           –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)                       –
XI.  ZMANJŠANJE DENARNIH SREDSTEV
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del odloka o poračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002.
Splošni in posebni del občinskega proračuna, sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, sta priloga k temu odloku.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2001.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino “400 – plače in drugi izdatki zaposlenim“ in “401 – prispevki delodajalcev za socialno varstvo“, razen med tema dvema podskupinama,
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, razen med tema dvema skupinama.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
4. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujni za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Hrpelje-Kozina.
6. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna možno pred zakonskim rokom, z odredbo župana.
7. člen
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
8. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij. Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
9. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
10. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
11. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. Proračunska rezerva se v letu 2002 ne oblikuje, ker je že dosegla zakonsko predpisano višino največ 1,5% prejemkov proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek proračuna.
V letu 2002 občina ne predvideva zadolževanja.
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine, pri čemer se izdana soglasja štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0622-1/02-2
Hrpelje-Kozina, dne 10. januarja 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti