Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

285. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, stran 563.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00) so:
– Mestni svet mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje na seji, dne 24. 10. 2001,
– Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje na seji dne 10. 10. 2001,
– Mestni svet mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, na seji, dne 6. 11. 2001,
– Občinski svet občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli, na seji dne 28. 11. 2001,
– Občinski svet občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini, na seji dne 23. 11. 2001,
– Občinski svet občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, na seji dne 29. 11. 2001,
– Občinski svet občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad, na seji dne 25. 10. 2001,
– Občinski svet občine Kozje, Kozje 37, Kozje, na seji dne 15. 10. 2001,
– Občinski svet občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, na seji dne 14. 11. 2001,
– Občinski svet občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno, na seji dne 22. 11. 2001,
– Občinski svet občine Luče, Luče 106, Luče, na seji dne 19. 11. 2001,
– Občinski svet občine Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, na seji dne 29. 10. 2001,
– Občinski svet občine Radeče, Ul. Milana Majcna 1, Radeče, na seji dne 23. 11. 2001,
– Občinski svet občine Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina, na seji dne 24. 10. 2001,
– Občinski svet občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, na seji dne 8. 11. 2001,
– Občinski svet občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na seji dne 26. 11. 2001,
– Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 132, Šmarje pri Jelšah, na seji dne 6. 12. 2001,
– Občinski svet občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki, na seji dne 22. 10. 2001,
– Občinski svet občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, na seji dne 5. 11. 2001,
– Občinski svet občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, na seji dne 16. 11. 2001,
– Občinski svet občine Tabor, Tabor 25, Tabor, na seji dne, 17. 12. 2001,
– Občinski svet občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, na seji dne 30. 11. 2001,
– Občinski svet občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik, na seji dne 29. 10. 2001,
– Občinski svet občine Zreče, Cesta na Roglo 13B, Zreče, na seji dne 5. 11. 2001,
– Občinski svet občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, na seji dne 29. 11. 2001
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
1. člen
S tem odlokom ustanovitelji ustanavljajo za opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju višjega in visokega šolstva, javni zavod z imenom: Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: zavod).
Z začetkom veljavnosti akta z vsebino enako temu odloku, ki ga v imenu Republike Slovenije sprejme Vlada Republike Slovenije, postane Republika Slovenija soustanovitelj tega zavoda.
Kot soustanovitelji lahko pristopajo tudi lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet javnega zavoda.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
2. Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje,
3. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,
4. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli,
5. Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini,
6. Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna,
7. Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad,
8. Občina Kozje, Kozje 37, Kozje,
9. Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško,
10. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno,
11. Občina Luče, Luče 106, Luče,
12. Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje,
13. Občina Radeče, Ul. Milana Majcna 1, Radeče,
14. Občina Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina,
15. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
16. Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
17. Občina Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 132, Šmarje pri Jelšah,
18. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki,
19. Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj,
20. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore,
21. Občina Tabor, Tabor 25, Tabor,
22. Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
23. Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik,
24. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 B, Zreče,
25. Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče.
Skrajšano ime zavoda je: JZ Regijsko študijsko središče.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta določena s statutom. S statutom bo določena tudi štampiljka zavoda.
Sedež zavoda: Mariborska cesta 2, Celje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z ustanovitelji.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– spremlja temeljna vprašanja razvoja visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter skrbi za razvoj le-tega in daje pobude za razvoj novih študijskih (izobraževalnih) programov,
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih visokošolskih zavodov in novih študijskih programov,
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih višješolskih zavodov in novih izobraževalnih programov,
– vodi investicije na področju visokega šolstva,
– usklajuje kadrovska, prostorska in druga vprašanja skupnega pomena visokošolskih zavodov in znanstveno-raziskovalnih inštitucij,
– opravlja svetovalna in analitična dela ob vpisu kandidatov v visokošolske zavode (informacijski center),
– sodeluje pri organiziranju interesnih dejavnosti za študente in reševanju drugih študentskih vprašanj ter razvija študentski standard in študentsko kulturo v prostoru,
– pripravlja in izdaja gradiva s področja dejavnosti zavoda,
– sodeluje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih razprav, posvetovanj, predavanj, poletnih šol, raziskovalnih taborov, razstav, ekskurzij,
– sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– spodbuja in koordinira sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju z drugimi višje in visokošolskimi ustanovami ter razvojno raziskovalnimi institucijami,
– spodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost za svoje potrebe in potrebe splošnega regionalnega razvoja,
– sodeluje z evropskimi in drugimi visokošolskimi zavodi ter izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami in drugimi institucijami doma in v tujini,
– sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport pri vključevanju v nacionalni program visokega šolstva in v nacionalni raziskovalni program,
– sodeluje z ustanovitelji, gospodarstvom in drugimi institucijami ter zanje opravlja strokovne naloge, povezane z višjim in visokim šolstvom,
– opravlja druge dejavnosti skupnega pomena,
– skrbi za koordinacijo štipendijske politike.
Šifre dejavnosti:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.150 Drugo založništvo
– H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas d.n.
– H/55.309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov
– H/55.510 Dejavnost menz
– I/63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti d.n.
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/70.1200 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/72.400 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.400 Oglaševanje
– K/74.500 Agencija za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
– M/80.230 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje višjega in visokega šolstva in druge naloge v skladu z letnim programom dela ter opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z ustanovitelji.
Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi službami vseh ustanoviteljev, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje; Zavodom RS za zaposlovanje; vzgojno-izobraževalnimi organizacijami; Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico Celje in Območno obrtno zbornico, Kmetijsko gozdarsko zbornico in drugimi.
6. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda. V svet zavoda imenujejo svoje člane ustanovitelji, in sicer:
– Mestna občina Celje tri, Mestna občina Velenje dva, ostali ustanovitelji skupaj dva člana,
– predstavniki študijskih programov, ki jih imenujejo višje in visokošolski zavodi v regiji – tri člane,
– predstavnik delavcev zavoda – enega člana,
– Vlada Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije imenuje v svet zavoda enega člana.
Predsednika sveta imenuje izmed svojih članov svet zavoda.
Mandat sveta zavoda traja štiri leta.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše določbe o volitvah sveta zavoda ter njegovi organizaciji in delovanju določa statut.
8. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– razpisuje volitve sveta ter vodi v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo imena in sedeža zavoda ter dejavnosti,
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema načrt razvoja zavoda (srednjeročni načrt) in spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni delovni načrt dela in spremlja njegovo uresničevanje,
– določa finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo finančnega načrta,
– sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno poročilo,
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanovitelji,
– odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga za to pooblasti direktor.
10. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljev.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja,
– vidne strokovne in delovne dosežke na področju izobraževanja,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
11. člen
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda, s katerim se določi tudi način, postopek in pogoje za njegovo razrešitev pred potekom mandata. V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno.
O sklepanju pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin odločajo, na predlog sveta zavoda, ustanovitelji.
12. člen
Za reševanje strokovnih vprašanjih se oblikuje v zavodu devetčlanski strokovni svet. Podrobnejše določbe o oblikovanju in delovanju strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
13. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe iz sredstev ustanoviteljev,
– za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim načrtom,
– preko javnih razpisov,
– iz dotacij, daril in prispevkov gospodarstva.
15. člen
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev uredile s pogodbo med zavodom in ustanovitelji.
16. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi in samostojno nastopa v pravnem prometu, razen v primerih iz drugega odstavka 10. člena, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev.
17. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
Ustanovitelji se zavežejo zagotavljati sredstva za delovanje zavoda skladno s pogodbo in 15. členom tega odloka ter v skladu s finančnimi načrti oziroma plani zavoda.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanovitelji.
19. člen
Zavod enkrat letno poroča ustanoviteljem o uresničevanju letnega delovnega načrta in o zaključnem računu.
20. člen
Vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja svojo funkcijo do imenovanja direktorja na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta po ustanovitvi zavoda, imenujejo ustanovitelji.
Pooblaščen je, da zagotovi vpis zavoda v sodni register in pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Za v.d. direktorja zavoda se imenuje Adrijano Zupanc, univ. dipl. inž. zoot, Podjavorškova 11, Celje.
Sredstva in pogoje za začetek delovanja zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata najkasneje v treh mesecih od dneva veljavnosti tega odloka. Šteje se, da sta organa zavoda konstituirana, ko je imenovanih večina članov.
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v štirih mesecih od dneva konstituiranja sveta.
21. člen
Morebitne spore rešujejo ustanovitelji in zavod sporazumno, če ne pride do sporazumne rešitve, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.
22. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga na svojih organih odločanja sprejmejo ustanovitelji. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 17. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
Branko Kidrič l. r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Območna zbornica Celje
Jože Pušnik l. r.
direktor
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l. r.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.
Župan
Občine Šmartno ob Paki
Ivan Rakun l. r.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
Župan
Občine Šoštanj
Milan Kopušar l. r.
Župan
Občine Gornji Grad
Toni Rifelj l. r.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
Župan
Občine Luče
Mirko Zamernik l. r.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l. r.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti