Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

284. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Beltinci, stran 563.

Na podlagi določil statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) in 29. člena poslovnika Nadzornega odbora občine Beltinci je Nadzorni odbor občine Beltinci na 6. redni seji dne 20. 4. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora občine Beltinci
1. člen
V poslovniku Nadzornega odbora občine Beltinci (Uradni list RS, št. 67/01) se v 3. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, z naslednjim besedilom:
»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.«
2. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
»Po opravljenem pregledu pripravi predsednik nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku osem dni od sprejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v osmih dneh od sprejema ugovora.«
3. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče. O tem ali gre za hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti ugotavlja nadzorni odbor v vsakem konkretnem primeru posebej, glede na težo in posledice kršitev.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02
Beltinci, dne 24. aprila 2001.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Beltinci
Andrej Virag l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti