Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

273. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne, stran 535.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati cestne in železniške cisterne (v nadaljnjem besedilu: cisterne), način označevanja, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter roke rednih overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-29-R80.
2. člen
Ta pravilnik se nanaša na cisterne za prevoz tekočin po cesti ali železnici, ki se uporabljajo kot merila.
Ta pravilnik se ne nanaša na cisterne, s katerimi se prevažajo tekočine pod tlakom – utekočinjeni plini (propan, butan, kisik, ogljikov dioksid, dušik in drugi).
3. člen
Šteje se, da cisterna, ki izpolnjuje vse zahteve mednarodnega priporočila OIML R 80 Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje (OIML) (v nadaljnjem besedilu: OIML R 80), izpolnjuje tudi zahteve tega pravilnika.
Sklicevanje na mednarodno priporočilo OIML izhaja iz članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métrologie Légale).
Mednarodno priporočilo OIML R 23 v francoskem in angleškem jeziku je dosegljivo na Uradu RS za meroslovje v Ljubljani.
4. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– “nazivna prostornina cisterne“ je prostornina tekočine v cisterni pri referenčni temperaturi in naznačenih obratovalnih pogojih;
– “referenčna točka (P)“ je točka na navpični merilni osi, glede na katero se določa višina praznega prostora;
– “referenčna višina (H)“ je razdalja, merjena vzdolž navpične merilne osi, med referenčno točko in točko, v kateri navpična merilna os seka spodnjo referenčno ravnino (notranja površina cisterne ali zgornja površina referenčne plošče, vgrajene v spodnji del cisterne, pravokotno na navpično merilno os);
– “višina praznega prostora (C)“ je razdalja od proste površine tekočine do referenčne točke, merjena vzdolž navpične merilne osi;
– “občutljivost cisterne v bližini nivoja polnjenja h“ je sprememba nivoja Δh, deljena z relativno spremembo prostornine ΔV/V, ki ustreza dani spremembi nivoja, pri čemer prostornina V ustreza nivoju polnjenja h.
II. PODROČJE UPORABE
5. člen
Cisterne so merila za tekočine z viskoznostjo, manjšo od 17 mPas pri temperaturi merjenja.
III. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA CISTERNE
6. člen
Največji dovoljeni pogrešek cisterne pri overitvi je ± 0,2% nazivne prostornine.
Največji dovoljeni pogrešek cisterne v uporabi je ± 0,5% merjene prostornine.
7. člen
Referenčna višina H cestne cisterne ali njene komore se pri polnjenju ne sme spremeniti za več od večje od naslednjih dveh vrednosti:
– 2 mm,
– H/1000.
8. člen
Kapaciteta posamezne komore cestne cisterne se pri polnjenju ali praznjenju sosednjih komor ne sme spremeniti za več kot 1/1000 njene izmerjene prostornine.
9. člen
Cestna cisterna mora imeti takšno obliko, da je v delu, kjer se odčitava nivo tekočine, občutljivost cisterne najmanj 2 mm za 1/1000 prostornine vsebovane tekočine.
10. člen
Občutljivost železniške cisterne v celotnem merilnem obsegu cisterne mora biti najmanj 3 mm za 2/1000 prostornine vsebovane tekočine.
11. člen
V cestno cisterno se ne smejo vgraditi nobena korekcijska telesa za uravnavanje prostornine ali kakršnakoli druga telesa, katerih odstranitev ali sprememba bi lahko povzročila spremembo nazivne prostornine.
12. člen
Konstrukcija cisterne in njenih delov mora zagotavljati predpisano občutljivost, možnost pregleda notranjosti cisterne, polnjenje cisterne brez nastajanja zračnih žepov v tekočini in popolno gravitacijsko praznjenje cisterne.
13. člen
Naprava za določanje nivoja oziroma prostornine tekočine v cisterni (kazalec nivoja, nivokazno steklo z merilnim ravnilom itd.) mora omogočati dobro vidljivost ter jasno in nedvoumno odčitavanje.
IV. NAPISI IN OZNAKE
14. člen
Napisi in oznake na cisterni morajo biti v slovenskem jeziku.
Cisterna mora imeti napisno ploščico, ki je dobro vidna, enostavno berljiva in pritrjena na cisterno v primerni višini. Napisna ploščica ne sme biti iz materiala, ki ni odporen proti pogojem uporabe cisterne. Na cisterno mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti, ne da bi se pri tem poškodovale zaščitne oznake.
15. člen
Na napisni ploščici cestne cisterne morajo biti jasno, čitljivo in neizbrisno zapisani naslednji podatki:
– ime ali blagovna znamka proizvajalca,
– oznaka tipa in leto proizvodnje,
– serijska številka,
– nazivna prostornina cisterne ali vsakega njenega dela (deli morajo biti oštevilčeni tako, da ima najnižjo številko del, ki je najbližje sprednjemu delu vozila),
– referenčna temperatura.
Na napisni ploščici mora biti dovolj prostora za overitvene oznake.
16. člen
Na napisni ploščici železniške cisterne morajo biti jasno, čitljivo in neizbrisno zapisani naslednji podatki:
– ime ali blagovna znamka proizvajalca,
– identifikacijska številka in leto proizvodnje,
– referenčna višina H v mm,
– celotna prostornina Vt v dm3,
– višina kupole (grla) v mm.
Na napisni ploščici mora biti dovolj prostora za overitvene oznake.
17. člen
Cisterna se pred posegi, ki bi lahko vplivali na njene meroslovne lastnosti, zaščiti z zaščitnimi oznakami.
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
18. člen
Za cisterne so obvezne prve overitve.
19. člen
Proizvajalec ali njegov zastopnik mora zahtevi za prvo overitev cestne cisterne priložiti tudi naslednje dokumente:
– tehnične specifikacije,
– navodila za uporabo, če obstajajo,
– tehnično risbo celotne cisterne,
– tehnično risbo cisterne, iz katere je razvidna morebitna delitev na komore,
– tehnično risbo inštalacij, povezanih s cisterno,
– detajlno tehnično risbo kupole in naprave za praznjenje cisterne,
– detajlne tehnične risbe vseh drugih pomembnih delov cisterne,
– kalibracijski certifikat, če obstaja,
– sliko napisne ploščice,
– načrt predloga namestitve zaščitnih in overitvenih oznak.
20. člen
Proizvajalec ali njegov zastopnik mora zahtevi za prvo overitev železniške cisterne priložiti poleg dokumentov iz prejšnjega člena še
– načrt grelnih tuljav, če obstajajo,
– kalibracijsko tabelo (funkcija V (h) ali V (C)) za cisterne, pri katerih se prostornina meri po celotni višini cisterne.
21. člen
Prva overitev cestne cisterne vključuje
– ugotavljanje skladnosti cestne cisterne s predloženo dokumentacijo in
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali cestna cisterna izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Pri meroslovnem pregledu cestne cisterne se izvedejo naslednji pregledi in preskusi:
– pregled zunanjega in notranjega dela cisterne ter njene konstrukcije,
– preskus tesnosti,
– preskus točnosti,
– preskus občutljivosti.
Pregledi in preskusi iz drugega odstavka tega člena so natančneje opisani v točki 5.2.2 OIML R 80.
22. člen
Prva overitev železniške cisterne vključuje
– ugotavljanja skladnosti železniške cisterne s predloženo dokumentacijo in
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali železniška cisterna izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Pri meroslovnem pregledu železniške cisterne se izvedejo naslednji pregledi in preskusi:
– pregled zunanjega in notranjega dela cisterne ter njene konstrukcije,
– preskus tesnosti,
– preskus točnosti.
Pregledi in preskusi iz drugega odstavka tega člena so natančneje opisani v točki 5.3.2 OIML R 80.
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
23. člen
Za cisterne so obvezne redne in izredne overitve. Rok za redno overitev cisterne je 5 let.
24. člen
Pri redni ali izredni overitvi cestne cisterne se lahko opravijo vsi pregledi in preskusi, določeni v drugem odstavku 21. člena tega pravilnika, najmanj pa preskus točnosti.
25. člen
Pri redni ali izredni overitvi železniške cisterne se lahko opravijo vsi pregledi in preskusi, določeni v drugem odstavku 22. člena, najmanj pa preskus točnosti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Cisterne, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev skladno s pravilnikom o metroloških pogojih za avtocisterne, vagone cisterne in prenosne cisterne (Uradni list SFRJ, št. 51/86), se smejo še naprej dajati v redno oziroma izredno overitev, če glede največjih dovoljenih pogreškov izpolnjujejo zahteve iz 6. člena tega pravilnika.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za avtocisterne, vagone cisterne in prenosne cisterne (Uradni list SFRJ, št. 51/86 in Uradni list RS, št. 22/00).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/2002
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti