Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002

Kazalo

261. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 522.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji) smejo ali morajo upoštevati, in merila, po katerih se cene ali njihove sestavine smejo ali morajo oblikovati.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo neosvinčeni motorni bencini NMB-91, NMB-95 in NMB-98.
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
4. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v SIT/liter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen je P*.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva 5. člen, se kot najvišja cena pred dajatvami na trgu v obdobju t uveljavi oziroma določi korigirana cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t.
5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t.
6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena se neposredno uporablja za neosvinčen motorni bencin NMB-95.
Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena) modificiran postopek, ki ga določa 7. člen.
Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez dajatev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spremembi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med NMB-95 in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je veljala na dan uveljavitve uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH) povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe predhodnih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) 14-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se 14-dnevno povprečje izračuna za 10 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov;
e) izračunana povprečna 14-dnevna cena, izražena v SIT/tono, se preko gostote () derivata in faktorja 1/1000 preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
14-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izračunana na način iz prejšnjega člena, se primerja s 14-dnevno povprečno ceno predhodnega obdobja.
Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
–Borzna cena v USD/tono:           1 decimalno mesto (vhodni podatek)
–Tečaj Banke Slovenije:            4 decimalna mesta (vhodni podatek)
–Borzna cena derivata v SIT/liter:      zaokrožitev na 3 decimalna mesta
–Modelska cena:                zaokrožitev na 3 decimalna mesta
–Prodajna cena brez fiskalnih obremenitev:  zaokrožitev na 3 decimalna mesta
–Drobnoprodajna cena:             zaokrožitev na 1 decimalno mesto.
Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša: 1: 0,992.
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvišja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 14-dnevno povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe, in sicer za obdobje od 7. januarja 2002 do 18. januarja 2002.
12. člen
(1) Ob uveljavitvi te uredbe znaša marža 13,40 SIT/liter.
(2) Višina marže se lahko spremeni s sklepom Vlade Republike Slovenije.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 93/01).
14. člen
Ta uredba začne veljati 22. januarja 2002.
Št. 382-15/2001-3
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti