Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2002 z dne 21. 1. 2002

Kazalo

257. Pravilnik o pomorskih knjižicah, stran 503.

Na podlagi 153. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pomorskih knjižicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, izdajo in zamenjavo pomorske knjižice ter vpisovanje podatkov vanjo.
2. člen
Pomorsko knjižico mora imeti pomorščak, ki je državljan Republike Slovenije in je vkrcan kot član posadke ladje trgovske mornarice Republike Slovenije.
Tuji državljan, ki je vkrcan kot član posadke ladje trgovske mornarice Republike Slovenije, mora imeti listino za vkrcanje, ki mu jo je izdal pristojni organ države, katere državljan je.
3. člen
Pomorska knjižica se sme izdati tistemu, ki je dopolnil 16 let starosti.
Preden se komu izda pomorska knjižica, se ugotovi njegova istovetnost.
4. člen
Pomorsko knjižico izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Za izdajo pomorske knjižice je potrebno plačati 3.000 SIT stroškov.
O izdanih pomorskih knjižicah se vodi evidenca.
5. člen
Pomorska knjižica se izda v slovenskem in angleškem jeziku.
II. VSEBINA POMORSKE KNJIŽICE IN VLOGA ZA NJENO IZDAJO
6. člen
Pomorska knjižica vsebuje:
1. napis: »Republika Slovenija« ter grb Republike Slovenije in naslov: »Pomorska knjižica«;
2. označbo in serijsko številko ter številko, s katero je pomorska knjižica vpisana v evidenco izdanih pomorskih knjižic;
3. priimek in ime, datum rojstva in podatke o kraju, občini in državi rojstva in državljanstvu imetnika pomorske knjižice;
4. zaznamek, da ima pomorska knjižica 22 strani;
5. osebni opis imetnika pomorske knjižice;
6. kraj, občino in državo, kjer ima imetnik pomorske knjižice stalno bivališče;
7. prostor za dve imetnikovi fotografiji in podpis;
8. ime organa, ki je izdal pomorsko knjižico, ter kje in kdaj je bila izdana;
9. prostor za podpis osebe, ki je pooblaščena za izdajo pomorske knjižice;
10. podatke o usposobljenosti (delo na ladji, za katero je imetnik pomorske knjižice usposobljen, druga usposobljenost, ki si jo pridobi ali mu je priznana v pomorski plovbi po izdaji pomorske knjižice, z navedbo listine, na podlagi katere mu je bila usposobljenost priznana, organ, ki je listino izdal, ter številka in datum listine);
11. podatke o zdravniškem pregledu (zdravstvena ustanova, ki je imetniku pomorske knjižice izdala spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo na ladji);
12. imetnikovo krvno skupino;
13. prostor za vpis vizumov za potovanje v tujino;
14. podatke o prejšnjih vkrcanjih na ladje trgovske mornarice Republike Slovenije (trajanje imetnikovih vkrcanj po kategorijah plovbe pred izdajo pomorske knjižice);
15. podatke o vkrcanju in izkrcanju s podpisom pooblaščene osebe, ki je podatke vpisala (pristanišče in datum vkrcanja oziroma izkrcanja, delovno mesto imetnika pomorske knjižice na ladji, ime in vrsta ladje, ime pristanišča vpisa ladje, bruto tonaža ladje, vrsta ladijskega pogona in moč pogonske naprave, kategorija plovbe ladje ter koliko časa je bil imetnik pomorske knjižice na ladji);
16. podatke o odvzemu pooblastila o usposobljenosti (organ, ki je odločil o odvzemu pooblastila, čas izdaje, številka odločbe, za koliko časa je pooblastilo odvzeto, številka, datum in veljavnost izdanega pooblastila ter organ, ki ga je izdal);
17. prostor za opombe.
7. člen
Vlogi za izdajo pomorske knjižice je potrebno priložiti:
1. izpisek iz matične rojstne knjige, če pošilja vlogo pisno po pošti, oziroma osebni dokument na vpogled, če izroča vlogo osebno;
2. zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zdrav in sposoben za določeno delo na ladji, izdano po predpisih o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke ladij trgovske mornarice Republike Slovenije;
3. listino o pridobljeni ali priznani usposobljenosti v trgovski mornarici;
4. potrdilo o morebitnih prejšnjih vkrcanjih na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije;
5. dve fotografiji velikosti 6 x 4,5 cm.
III. VPISOVANJE PODATKOV V POMORSKO KNJIŽICO
8. člen
Po izdaji pomorske knjižice vpišejo tistim, ki se vkrcajo, podatke, ki morajo biti po tem pravilniku vpisani v pomorsko knjižico:
1. podatke o vkrcanju in izkrcanju poveljnika ladje – ladjar oziroma lastnik ladje;
2. podatke o vkrcanju in izkrcanju drugih članov posadke – poveljnik ladje ali častnik, ki ga nadomešča;
3. podatke o krvni skupini – pooblaščeni zdravnik v pooblaščeni zdravstveni ustanovi;
4. druge podatke – Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v tujini pa diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije oziroma diplomatsko ali konzularno predstavništvo države, ki je pooblaščena zastopati interese Republike Slovenije.
9. člen
Vsak vpis podatkov v pomorsko knjižico mora biti potrjen s podpisom pooblaščene osebe in pečatom ladje, podjetja, zdravstvene ustanove ali pristojnega organa. Pod podpisom je treba v oklepaju s tiskanimi črkami napisati ime in priimek podpisnika.
Ob izkrcanju članov posadke ladje se vpiše trajanje njihovega dela na ladji s številkami in besedami.
10. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo oziroma pri vkrcanju in izkrcanju v tujini, diplomatsko oziroma konzularno predstavništvo Republike Slovenije, oziroma diplomatsko ali konzularno predstavništvo države, ki je pooblaščena zastopati interese Republike Slovenije, potrdi, da so podatki o vkrcanju in izkrcanju, ki so vpisani v pomorsko knjižico, istovetni s podatki o vkrcanju ali izkrcanju, vpisanimi v seznam posadke.
Če poveljnik ladje vkrca ali izkrca koga v pristanišču tuje države, v kateri ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije oziroma diplomatskega ali konzularnega predstavništva države, ki je pooblaščena zastopati interese Republike Slovenije, vpiše v pomorsko knjižico, namesto potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena zaznamek, da je vkrcanje oziroma izkrcanje vpisano v ladijski dnevnik in navede stran ladijskega dnevnika, na kateri je to vpisano. Takšen zaznamek potrdi s svojim podpisom in pečatom ladje.
11. člen
Če ima tuji državljan, ki je vkrcan kot član posadke ladje trgovske mornarice Republike Slovenije, listino za vkrcanje, ki mu jo je izdal organ države, katere državljan je, in zahteva, da se vpiše vanjo podatek, koliko časa je delal na ladji trgovske mornarice Republike Slovenije, mora poveljnik ladje vpisati te podatke v listino za vkrcanje in jih potrditi s svojim podpisom in pečatom ladje.
Glede potrditve podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo določbe prejšnjega člena.
IV. ZAMENJAVA POMORSKE KNJIŽICE
12. člen
Pomorska knjižica se zamenja za novo:
1. če so rubrike za vpis podatkov izpolnjene;
2. če se tako obrabi, da je neuporabna;
3. če se izgubi;
4. če imetnik pomorske knjižice spremeni ime ali priimek.
13. člen
Fotografija imetnika pomorske knjižice se mora zamenjati za novo:
1. kadar videz imetnika pomorske knjižice ne ustreza več njegovemu videzu na fotografiji na pomorski knjižici, ali če je postala fotografija neuporabna;
2. po desetih letih od dneva izdaje pomorske knjižice.
O zamenjavi fotografije odloča v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Nova fotografija se nalepi poleg stare z zaznamkom datuma, ko je nalepljena, stara pa se prečrta z rdečim črnilom z dvema prekrižanima črtama, pod njo pa zapiše, da je fotografija uničena, kar overi pooblaščena oseba.
14. člen
Če izgubi pomorsko knjižico v Republiki Sloveniji, mora imetnik to priglasiti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.
Če izgubi listino iz prejšnjega odstavka tega člena v tujini, mora njen imetnik to priglasiti najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije, po vrnitvi v Republiko Slovenijo pa še Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.
15. člen
Tistemu, ki je izgubil ali kako drugače ostal brez pomorske knjižice, se lahko izda nova pomorska knjižica, ko se ugotovijo okoliščine, v katerih je bila pomorska knjižica izgubljena ali pogrešana in ko se prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
V novo pomorsko knjižico se vpišejo podatki o plovbni dobi na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije.
Če je prej izdana pomorska knjižica izpolnjena ali je postala neuporabna, se podatek o plovbni dobi prenese v novo in zapiše številka in datum izdaje stare listine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pomorske knjižice, izdane pomorščakom pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo še naprej v skladu z določbami 12. člena tega pravilnika.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pomorskih in brodarskih knjižicah ter o dovoljenjih za vkrcanje (Uradni list SFRJ, št. 13/81).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-8/2001-12
Ljubljana, dne 11. januarja 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti