Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

251. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje, stran 493.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
PRAVILNIK
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
I. RAZPIS ZA VPIS
1. člen
Vpis v javnoveljavne programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki jih je sprejel minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis je skupen, za objavo ga pripravi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Objavi ga najpozneje šest mesecev pred začetkom študijskega leta v posebni publikaciji ali v javnih občilih.
Rokovnik nalog, potrebnih za pripravo skupnega razpisa in izvedbo vpisa (v nadaljnjem besedilu: rokovnik), določi minister do 15. oktobra za naslednje študijsko leto.
2. člen
Razpis za vpis opredeli pristojni organ višje strokovne šole, potem ko si je k številu vpisnih mest pridobil soglasje ministra.
Razpis za vpis v začetni letnik izobraževanja se lahko objavi le za tiste izobraževalne programe, za izvajanje katerih so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom in izobraževalnim programom.
3. člen
Razpis za vpis mora vsebovati:
– ime višje strokovne šole in njen naslov,
– ime izobraževalnega programa,
– kraj izvajanja izobraževalnega programa,
– trajanje izobraževanja,
– pogoje za vpis,
– število vpisnih mest,
– predvidene ukrepe ob prevelikem številu prijav,
– s programom določena merila za izbiro kandidatov, če je vpis omejen,
– roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa,
– druga navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
V razpisu za vpis se objavijo tudi:
– število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, lahko pa tudi
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki želijo med izobraževanjem prestopiti v drugo višjo strokovno šolo ali se želijo vzporedno izobraževati.
4. člen
Višje strokovne šole morajo organizirati informativni dan za kandidate v roku, navedenem v razpisu.
Višje strokovne šole lahko poleg informativnega dneva, določenega v prvem odstavku tega člena, organizirajo informativne dneve in individualne informativne pogovore tudi v drugih rokih.
5. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za poenoteno izvedbo razpisnih in vpisnih postopkov, opravlja višješolska prijavna služba ministrstva.
II. PRIJAVE NA RAZPIS
6. člen
Kandidati se prijavljajo na razpis na obrazcih, ki jih predpiše minister. Spomladi se v prvem prijavnem roku prijavijo z obrazcem Prva prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: prva prijava), jeseni v drugem prijavnem roku pa z obrazcem Druga prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: druga prijava).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se jeseni kandidati v tretjem prijavnem roku prijavljajo s pisno prijavo.
1. Spomladanska prijava na razpis
a) Prva prijava
7. člen
Kandidati se morajo prijaviti s prvo prijavo. V roku, določenem z razpisom za vpis, se lahko prijavijo za vpis v največ tri različne izobraževalne programe oziroma tri različne višje strokovne šole, za katere izpolnjujejo pogoje za vpis ali jih bodo izpolnili v rokih, določenih s tem pravilnikom.
Kandidati v prvi prijavi v posebni rubriki po prednostnem vrstnem redu navedejo, v katere izobraževalne programe oziroma višje strokovne šole se prijavljajo.
Kandidati pošljejo izvirnik prve prijave in overjene kopije dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na višjo strokovno šolo, v prijavi navedeno na prvem mestu.
Če sta višji strokovni šoli, v prvi prijavi navedeni na drugem oziroma tretjem mestu, različni od tiste, navedene na prvem mestu, nanju pošljejo kopijo prijave in kopije dokazil iz prejšnjega odstavka.
Izobraževalna programa oziroma višji strokovni šoli, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, navedeno na prvem mestu, sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Izobraževalna programa oziroma šoli na drugem in tretjem mestu se upoštevata tudi, če za izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo na prvem mestu ni sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidat pa za vpis vanj ne izpolnjuje vseh z razpisom zahtevanih vpisnih pogojev.
Šteje se, da se kandidat prijavlja v različna izobraževalna programa, če se za vpis v isti izobraževalni program prijavi kot mladi in kot odrasli.
b) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
8. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali zaključnem izpitu po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– spričevalo o zaključnem izpitu po ustreznem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, mojstrskem ali delovodskem izpitu skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja),
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za vpis v izobraževalni program, za katerega je vpis omejen,
– potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti.
9. člen
Za kandidate, ki so se v štiriletni srednješolski program vpisali med šolskima letoma 1981/82 in 1985/86 ter ga končali do 31. 8. 1991, je dokazilo o končanem srednješolskem programu diploma.
Za maturitetno spričevalo se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
Za kandidate, ki imajo učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, je dokazilo prva stran indeksa in strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika teh programov.
Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, se upošteva le maturitetno spričevalo. Za splošni uspeh pri maturi dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem izobraževalnem programu za maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni maturi.
Kandidati, državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki so končali srednjo šolo v tujini, poleg zaključnega spričevala ter spričeval zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja priložijo še potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji.
Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca ali fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je razvidna kandidatova delovna doba.
Če za vpis v določeni izobraževalni program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
10. člen
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki so jih kandidati dolžni priložiti prijavi na razpis oziroma poslati v z razpisom določenih rokih, so pri notarju overjene fotokopije listin iz 8. in 9. člena tega pravilnika.
c) Roki za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev
11. člen
Kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo pred rokom za prijavo, priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis prvi prijavi.
Kandidati, ki so končali triletno srednjo poklicno šolo, pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis skupaj s prvo prijavo, poleg tega pa še dokazilo o delovnih izkušnjah.
Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v spomladanskem roku v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala in spričevala o poklicni maturi ter podatke o opravljenem preizkusu znanja višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Za kandidate, ki zaradi opravičljivih razlogov opravljajo maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v jesenskem roku, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala in spričevala o poklicni maturi ter podatke o opravljenem preizkusu znanja višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do 20. septembra.
Podatke o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti višješolski prijavni službi sporočijo višje strokovne šole najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
Državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki so v študijskem letu, v katerem se prijavljajo za vpis v višje strokovno izobraževanje, končali izobraževanje v tujini, predložijo višješolski prijavni službi spričevala in prevode v desetih dneh po njihovi izdaji, najkasneje pa do 20. septembra. Do tega datuma morajo priložiti tudi odločbo oziroma potrdilo o nostrifikaciji.
č) Omejitev vpisa
12. člen
Višje strokovne šole najpozneje v dveh tednih po roku za prijavo kandidatov pošljejo podatke o prvih prijavah za vpis višješolski prijavni službi. Višješolska prijavna služba v dveh tednih analizira vse prijave za vpis in pošlje podatke o tem vsem višjim strokovnim šolam, srednjim šolam ter Državnemu izpitnemu centru.
13. člen
Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v višje strokovne šole oziroma izobraževalne programe, navedene na prvem mestu, bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole, pristojni organ višje strokovne šole najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
K sklepu o omejitvi vpisa si mora višja strokovna šola najkasneje v šestih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje ministra.
d) Opravljanje preizkusov
14. člen
Kandidati, ki morajo za vpis v višje strokovno izobraževanje opraviti preizkus znanja, ga opravljajo v spomladanskem roku za poklicno maturo, izjemoma, če ga iz upravičenih razlogov ne morejo opravljati spomladi, pa tudi v jesenskem roku. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole.
Kandidati se morajo na preizkus znanja prijaviti v skladu s pravilnikom, ki ureja poklicno maturo.
15. člen
Kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti in preizkus psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah od 1. do 12. julija.
O opravljanju preizkusov jih morajo višje strokovne šole obvestiti najpozneje deset dni pred tem.
16. člen
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda ustrezna srednja šola, ima trajno veljavnost.
Potrdilo o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki ga izda višja strokovna šola, velja toliko časa, kot je določeno s programom za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
e) Izbirni postopek v prvem roku
17. člen
Kandidati, ki so spomladi v prvi prijavi na prvem mestu navedli izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so spomladi v prvi prijavi na prvem mestu navedli izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa ali se za vpis vanj ugotavlja posebna nadarjenost oziroma psihofizična sposobnost, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in imajo dovolj točk. Enako velja za programa oziroma šoli z omejenim vpisom, navedeni na drugem in tretjem mestu. Če za programa oziroma šoli, navedena na drugem in tretjem mestu, ni omejitve vpisa, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če je za še prosta vpisna mesta v izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so v prvi prijavi ta program oziroma šolo navedli na drugem in tretjem mestu, se za izbiro uporabljajo merila, določena z izobraževalnim programom ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, se v izobraževalna programa oziroma šoli na drugem in tretjem mestu razvrščajo tudi kandidati iz šestega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Na sezname sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih ima zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, razen če je z merili za izbiro kandidatov, objavljenimi v razpisu za vpis, določeno drugače.
18. člen
Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
Višješolska prijavna služba pošlje sezname sprejetih kandidatov višjim strokovnim šolam. Vsakega kandidata tudi pisno seznani z izidom izbirnega postopka.
19. člen
Na sezname sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena se naknadno uvrstijo:
– tisti, ki po odločitvi pristojnih organov lahko opravljajo maturo ali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku,
– tisti, ki lahko po sklepu ravnatelja višje strokovne šole opravljajo preizkuse znanja v jesenskem izpitnem roku,
– državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki so srednjo šolo končali v tujini in jim pridobljenega spričevala ni bilo mogoče nostrificirati do rokov za oddajo dokazil iz 11. člena tega pravilnika oziroma morajo pred nostrifikacijo opraviti nostrifikacijske izpite, in
– tisti, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete, če bodo imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma če so se prijavili v izobraževalni program brez omejitve vpisa.
Ne glede na število točk se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis. Na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil o tem odloči pristojni organ višje strokovne šole.
20. člen
Višješolska prijavna služba kandidate iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika in višje strokovne šole, na katere so se uvrstili, pisno seznani z izidom izbirnega postopka najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
21. člen
Kandidat se lahko v štirinajstih dneh po objavi izidov pritoži višji strokovni šoli. Višješolska prijavna služba ji predloži vse dokumente, potrebne za odločitev o pritožbi.
Če pristojni organ višje strokovne šole ugotovi, da je pritožba utemeljena, višješolski prijavni službi naloži, da kandidata naknadno uvrsti na seznam sprejetih.
Odločitev višje strokovne šole je dokončna.
22. člen
Višješolska prijavna služba takoj po izteku izbirnega postopka v prvem roku objavi podatke o še prostih vpisnih mestih na hrbtni strani druge prijave za vpis.
2. Jesenska prijava na razpis
a) Druga prijava
23. člen
Kandidati, ki so oddali prvo prijavo za vpis, pa opravijo maturo ali poklicno maturo v jesenskem roku, in tisti, ki se v prvem roku niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih izobraževalnih programov oziroma višjih strokovnih šol, se lahko prijavijo z drugo prijavo za vpis v izobraževalni program oziroma višjo strokovno šolo, ki ima še prosta vpisna mesta.
Z drugo prijavo se lahko prijavijo za vpis v največ tri različne izobraževalne programe oziroma tri različne višje strokovne šole, za katere izpolnjujejo pogoje za vpis. Skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev jo morajo oddati do 10. septembra.
Kandidati se z drugo prijavo prijavljajo tako, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena tega pravilnika.
Izobraževalna programa oziroma višji strokovni šoli, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za vpis v izobraževalni program oziroma šolo, navedeno na prvem mestu, več prijav, kot je še prostih vpisnih mest, ali če kandidat za vpis vanj ne izpoljuje vseh z razpisom zahtevanih pogojev.
24. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena se lahko z drugo prijavo izjemoma prijavijo tudi kandidati, ki zaradi upravičenih razlogov niso oddali prve prijave. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole.
b) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
25. člen
Kandidatom iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika ni treba priložiti dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev drugi prijavi.
Kandidati iz 24. člena tega pravilnika priložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev drugi prijavi tako, kot je določeno v prvem, drugem in šestem odstavku 11. člena tega pravilnika.
Za kandidate iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki opravljajo maturo, poklicno maturo, preizkus znanja, preizkus posebne nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti jeseni, se podatki o izpolnjevanju vpisnih pogojev sporočajo v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
c) Izbirni postopek v drugem roku
26. člen
Če je število prijav večje od prostih vpisnih mest, se za izbiro uporabljajo merila, z izobraževalnim programom določena ob omejitvi vpisa.
Višja strokovna šola podatke o drugih prijavah pošlje višješolski prijavni službi najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
27. člen
Izbirni postopek se opravi tako, kot je določeno v 17. členu tega pravilnika. Končan mora biti najpozneje do roka, določenega z rokovnikom. Višješolska prijavna služba z izidom pisno seznani vsakega kandidata. Podatke o izidu drugega prijavnega roka pošlje višjim strokovnim šolam.
28. člen
Zaradi kršitve postopka se lahko kandidat pritoži višji strokovni šoli. Pritožbeni postopek poteka v skladu z 21. členom tega pravilnika, razen rokov za oddajo pritožbe in odločitvijo o njej.
Kandidat se mora pritožiti v treh dneh po objavi izidov, višja strokovna šola mora o pritožbi odločiti do 2. oktobra in o tem takoj obvestiti višješolsko prijavno službo.
č) Tretji rok
29. člen
Če po izteku drugega roka ostanejo še prosta vpisna mesta, jih višješolska prijavna služba takoj objavi in hkrati o tem obvesti višje strokovne šole.
Višje strokovne šole lahko na še prosta mesta vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, do 10. oktobra po postopku, ki ga določi pristojni organ šole.
III. VPIS
30. člen
Vpis v 1. letnik višjega strokovnega izobraževanja se opravi od 10. avgusta do 2. oktobra, za kandidate, ki so se prijavili v tretjem prijavnem roku pa do 10. oktobra. Ob vpisu predložijo izvirnik spričevala o pridobljeni izobrazbi.
Študenti višje šole se vpisujejo v 2. letnik, ko izpolnijo z izobraževalnim programom določene obveznosti, najpozneje pa do 30. septembra.
Do roka iz prejšnjega odstavka se vpisujejo tudi študenti višje šole, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali vnovič obiskujejo letnik ali prestopijo na drugo višjo strokovno šolo.
31. člen
Študentom višje šole, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni vpis.
IV. ROKI
32. člen
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
V. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN IZOBRAŽEVANJE V ZASEBNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
33. člen
Določbe tega pravilnika veljajo tudi za vpis odraslih v javnoveljavne programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
34. člen
Določbe tega pravilnika, razen ministrovega soglasja k sklepu o omejitvi vpisa, veljajo tudi za zasebne šole.
35. člen
Ne glede na določbi 33. in 34. člena tega pravilnika lahko posamezna višja strokovna šola izjemoma objavi razpis za vpis odraslih v študijskem letu 2002/2003 najpozneje do 30. 6. 2002. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa morajo biti taki, kot je določeno z rokovnikom oziroma v tem pravilniku za drugi in tretji prijavni rok.
VI. PREHODNA DOLOČBA
36. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika se rokovnik za študijsko leto 2002/2003 določi naslednji dan po uveljavitvi tega pravilnika.
VII. KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 3/97, 36/99 in 100/99).
38. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/2002
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti