Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

247. Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih, stran 491.

Na podlagi 24. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vstopna mesta, minimalne pogoje za izvajanje inšpekcijskih pregledov glede usposobljenosti fitosanitarnih inšpektorjev, glede objektov, opreme in delovnega časa ter druge pogoje na vstopnih mestih, kjer se izvajajo inšpekcijski pregledi pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: pošiljke).
II. VSTOPNA MESTA
2. člen
(vstopna mesta)
Pošiljke, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, se smejo uvažati samo čez vstopna mesta na mejnih prehodih v krajih, ki so navedeni na Seznamu vstopnih mest v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV
3. člen
(usposobljenost inšpektorjev)
Fitosanitarni inšpektor mora izpolnjevati predpisane pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon). Fitosanitarni inšpektor mora biti tudi ustrezno strokovno usposobljen za odkrivanje in določanje škodljivih organizmov in imeti dostop do strokovne podpore.
Fitosanitarna inšpekcija zagotavlja enotno izvajanje inšpekcijskih pregledov pošiljk na vstopnih mestih.
4. člen
(dostop do objektov, opreme in delovnih pripomočkov)
Fitosanitarni inšpektor ima na vstopnem mestu oziroma v neposredni bližini dostop do:
– primernih objektov, delovnih pripomočkov in opreme iz 6. in 7. člena te uredbe za opravljanje administrativnih postopkov in inšpekcijskih pregledov ter za jemanje in pregled vzorcev,
– pisnih, sproti dopolnjenih inšpekcijskih navodil, ki so v skladu z veljavnimi predpisi in so v obliki priročnika, ki ga izda predstojnik Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat),
– sproti dopolnjenih priporočil Evropske unije za inšpekcijske preglede (Vademecum),
– sproti dopolnjene zbirke predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin,
– sproti dopolnjenega seznama z naslovi in telefonskimi številkami laboratorijev, ki so v skladu z zakonom pooblaščeni za izvajanje laboratorijskih preiskav vzorcev zaradi ugotavljanja navzočnosti ali diagnostike škodljivih organizmov,
– navodil o ustreznem postopku, s katerim se zagotovi neoporečnost in varnost vzorcev med prenosom v laboratorij in med samim postopkom testiranja v laboratoriju,
– sprotnih evidenc o pošiljkah, ki so bile bodisi uradno zadržane bodisi uradno testirane v pooblaščenih laboratorijih, vključno z rezultati diagnostičnih preiskav.
Fitosanitarni inšpektor ima dostop do objektov za pravilno skladiščenje pošiljk pod carinskim in inšpekcijskim nadzorom ter do objektov za morebitno uničenje ali ustrezno tretiranje cele ali dela zadržane pošiljke.
5. člen
(sistem inšpekcijskih pregledov)
V primerih, ko pride do posebne nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v državi ali do sprememb v številu pošiljk, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, mora fitosanitarna inšpekcija v najkrajšem možnem času prilagoditi svoj ustaljen sistem inšpekcijskih pregledov novim razmeram in potrebam, v skladu z navodili predstojnika inšpektorata.
6. člen
(objekti in oprema za opravljanje inšpekcijskih pregledov)
Za opravljanje kakovostnih in varnih inšpekcijskih pregledov je potrebno na vstopnem mestu zagotoviti:
1. ustrezen in primerno osvetljen (500 luxov) prostor za opravljanje inšpekcijskih pregledov, odvisno od kategorije vstopnega mesta (cestni, železniški, pristaniški, letališki, poštni) oziroma vrste pošiljke:
– na cestnem vstopnem mestu označeno parkirišče in ploščad za pregledovanje pošiljk z nadstrešnico,
– na železniškem vstopnem mestu se mora pošiljka postaviti na poseben tir za pregled ali na ploščad za pregledovanje pošiljk; tiri morajo biti pred pregledom zavarovani z zaklenjenimi iztirniki, visokonapetostno omrežje pa mora biti izključeno,
– za pregled ladijskih pošiljk mora biti ladja na privezu v pristanišču, pošiljke pa morajo biti na ladji ali z dovoljenjem fitosanitarnega inšpektorja v carinskem skladišču,
– letalske in poštne pošiljke se pregledujejo v ustreznem skladišču pod carinskim nadzorom,
– potniške pošiljke se pregledujejo na vstopnem mestu,
– pregled kontejnerskih pošiljk se opravi na vstopnem mestu ali na določenem kontejnerskem terminalu, kjer je zagotovljeno odpiranje kontejnerjev;
2. ustrezen zaprt prostor za opravljanje inšpekcijskih pregledov, ki mora biti primerno osvetljen (500 luxov) ter opremljen z inšpekcijsko delovno mizo in opremo za:
– vizualne preglede,
– dezinfekcijo prostorov in opreme, ki se uporabljajo za inšpekcijske preglede,
– jemanje in pripravo uradnih vzorcev za morebitno nadaljnje testiranje v pooblaščenih laboratorijih (embalaža za pakiranje vzorcev, pripomočki za označevanje vzorcev, embalaža za pošiljanje vzorcev v pooblaščene laboratorije, klešče za pečatenje, žigi).
7. člen
(oprema za administrativne postopke)
Objekti na vstopnem mestu morajo biti za opravljanje administrativnih postopkov fitosanitarnega inšpektorja opremljeni z:
– ustreznim komunikacijskim sistemom, ki omogoča hitro vzpostavitev zveze z drugimi vstopnimi mesti, inšpektoratom, Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo, pooblaščenimi laboratoriji in carinskimi organi, kot tudi s Komisijo Evropske unije in državami članicami Evropske unije,
– fotokopirnim strojem ali drugo ustrezno napravo za kopiranje dokumentov.
IV. DRUGI POGOJI
8. člen
(dolžnosti uvoznikov in prevoznikov)
Uvozniki, prevozniki ali njihovi zastopniki ter osebe, ki pošiljke vnašajo v Republiko Slovenijo, morajo omogočiti inšpekcijski pregled prevoznega sredstva in pošiljke, neoviran dostop do vsakega dela pošiljke ter zagotoviti delovno silo za odpiranje prevoznih sredstev in vseh delov pošiljke.
9. člen
(varstvo pri delu)
Poleg pogojev, predpisanih s to uredbo, morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji, ki jih urejajo predpisi o varstvu pri delu.
10. člen
(delovni čas)
Inšpekcijski pregled pošiljk se opravlja v delovnem času fitosanitarne inšpekcije. Delovni čas predstojnik inšpektorata javno objavi.
Inšpekcijski pregled se izjemoma lahko opravi tudi zunaj delovnega časa, pod pogoji, ki jih določi predstojnik inšpektorata v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(vstopna mesta)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se za vstopna mesta, določena s to uredbo, štejejo le tista vstopna mesta, ki bodo tako določena s sporazumom o članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji.
12. člen
(dostop do delovnih pripomočkov)
Določbe tretje alinee prvega odstavka 4. člena te uredbe glede dostopa do sproti dopolnjenih priporočil Evropske unije za inšpekcijske preglede (Vademecum) se pričnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
13. člen
(komunikacijski sistem)
Določbe prve alinee prvega odstavka 7. člena te uredbe glede opremljenosti objektov na vstopnem mestu z ustreznim komunikacijskim sistemom, ki omogoča hitro zvezo s Komisijo Evropske unije in državami članicami Evropske unije, se pričnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
14. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– 11. in 12. člen pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 38/96, 57/00, 45/01-ZZVR-1, 69/01 in 93/01);
– odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01-ZFfS in 45/01-ZZVR-1).
15. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-11/2002-1
Ljubljana, dne 10. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

           SEZNAM VSTOPNIH MEST


Za vstopna mesta se štejejo mejni prehodi v naslednjih krajih:

1. za železniški promet: Dobova, Hodoš, Jesenice, Ljubljana,
Maribor, Nova Gorica, Pragersko in Sežana;

2. za cestni promet: Dolga vas, Dragonja, Fernetiči, Gruškovje,
Holmec, Jelšane, predor Karavanke, Obrežje, Središče ob Dravi,
Šentilj, Škofije in Vrtojba;

3. za pomorski promet: Luka Koper;

4. za zračni promet: Letališče Ljubljana - Brnik;

5. za poštni promet: Ljubljana.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti