Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

230. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Mizarstvo Medved" - dopolnitev 2000/2, stran 483.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Brežice na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice na 28. seji, dne 12. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje »Mizarstvo Medved« – dopolnitev 2000/2
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list, št. 41/87), dopolnjen leta 1994 (Uradni list RS, št. 37/94), 1996 (Uradni list RS, št. 29/96), 1997 (Uradni list RS, št. 77/97, 79/97), 1998 (Uradni list RS, št. 47/98), 1999 (Uradni list RS, št. 10/99) in 2000 (Uradni list RS, št. 59/00) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen leta 1994 (Uradni list RS, št. 37/94), 1996 (Uradni list RS, št. 29/96), 1997 (Uradni list RS, št. 77/97, 79/97), 1998 (Uradni list RS, št. 47/98), 1999 (Uradni list RS, št. 10/99) in 2000 (Uradni list RS, št. 59/00) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan – za območje Občine Brežice, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora – širitev območij stavbnih zemljišč.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Besedilo 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4.4.2. – Zasnova poselitve se pod alineo Zasnova območij za proizvodne dejavnosti in obrtno dejavnost dopolni z naslednjim:
Manjša nova površina za proizvodno in obrtno dejavnost je opredeljena kot širitev obstoječega proizvodno-obrtnega kompleksa v naselju Trebež.
Spreminja se kartografska dokumentacija k planu na tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in sicer v naslednjih delih:
Kartografski del 1
Kartno gradivo v merilu 1:25 000
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve – karta št. 1c,
– Zasnova osnovne rabe površin – karta št. 12 c.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Besedilo 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) se dopolni z naslednjimi programskimi zasnovami:
2.11. Programske zasnove za Mizarsko obrtni kompleks v naselju Trebež
2.11.1. Meja območja
Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah: 376/3, 376/2 in delno 376/1 k.o. Šentlenart.
2.11.2. Organizacija dejavnosti
Dejavnost obsega obdelavo lesa in izdelavo opreme po naročilu za stanovanjske objekte in lokale, izdelavo stavbnega pohištva in manjše lesene galanterije.
2.11.3. Tehnološki pogoji in omejitve
Tehnologija proizvodnje in konstrukcija strojev zahteva delovne postopke, ki se pravočrtno (linearno) navezujejo drug na drugega. Ozkost parcele narekuje pozidavo parcele v globino. Delovni procesi in tehnologija dela zahtevata delovno halo min. širine 18 m.
2.11.4. Podrobnejša namenska raba površin
V severnem delu parcele, ob regionalni cesti, je pas hortikulturno urejene zelenice. Potem sledi stanovanjski objekt z dvoriščem. Najgloblji del parcele je namenjen mizarski delavnici in skladišču, ki sta locirani ob vzhodni meji parcele in manipulativnem dvorišču delavnice, ki se nahaja ob zahodnem robu parcel. Dostopna cesta in parkirišča so urejena ob zahodni meji parcele.
2.11.5. Infrastrukturna omrežja
Promet
Območje je locirano ob regionalni cesti RIII-676, Spodnja Pohanca–Kapele–Rakovec in je lahko dostopno za medregionalni (Posavje–Štajerska–Kranjska–Dolenjska–Zasavje…) kakor tudi meddržavni cestni promet (Republika Hrvaška).
Vodovod
Oskrba območja z pitno vodo je dobra, saj glavni vodovod poteka ob regionalni cesti.
Kanalizacija
Za odvajanje fekalnih voda je predvidena izgradnja greznice na praznjenje.
Za odvajanje meteornih voda je predvidena ponikovalnica. Vode se pred poniranjem čistijo preko lovilca olj.
Elektrika
Območje je dobro oskrbljeno z električno energijo, glavni vod elektrike poteka v kanalizaciji ob robu regionalne ceste.
Telefon
Območje je pokrito s telefonskim omrežjem, ki ob robu regionalne ceste poteka v kanalizaciji.
Odpadki
Odpadki se zbirajo ločeno, posebej komunalni, ki se odvažajo na občinsko komunalno deponijo, posebej leseni iz proizvodnje, ki se sežigajo na sami lokaciji.
Ogrevanje
Toplotna energija, ki nastane kot nus-produkt sežiganja lesenih odpadkov se koristi za ogrevanje objektov in pridobivanje tople vode.
2.11.6. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Pri krajinskem oblikovanju je potrebno upoštevati ravninski teren, pri urbanističnem oblikovanju pa panonski tip obcestne pozidave na parcelah, ki so ozke in dolge. Ob cesti gabaritno manjši objekti, v globini parcele nekoliko gabaritno večji objekti (kot nekoč gospodarska poslopja). Večji objekti (skladišča, hale…) naj bodo členjeni in razbiti na manjše volumne kolikor to dopušča tehnologija. V arhitektonskem smislu je potrebno upoštevati krajevno tipologijo gradnje (dvokapne strehe, naklon strehe, osnost objekta, ritem odprtin na fasadi…) in značilne materiale (opeka, kamen, les).
2.11.7. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne krajine
Območje mizarstva se nahaja v III. območju zavarovanih zajetij vodnih virov, kjer je nadzorovana raba prostora in sicer v območju je prepovedana gradnja objektov in opravljanje dejavnosti, ki bi ogrožala kvaliteto in količino pitne vode.
2.11.8. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Dejavnosti znotraj območja ne smejo presegati dovoljenih ravni hrupa za III. območje varstva pred hrupom po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) kakor tudi ne povzročati dodatnega obremenjevanja zraka s škodljivimi snovmi. Komunalne odplake se bodo zbirale v nepropustni greznici, meteorne vode s prometnih površin bodo čiščene preko lovilca olj.
2.11.9. Usmeritve za obrambo in zaščito
Objekte je potrebno dimenzionirati za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici in požarno medsebojno ločiti ter urediti hidrantno omrežje.
Spreminja se kartografska dokumentacija k planu na tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in sicer v naslednjih delih:
Karta preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000
Krško 40.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/00
Brežice, dne 13. novembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti