Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

229. Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško-Brežice Odsek občinska meja pri naselju Hrastje - MRP Brežice center, stran 479.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in na podlagi 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško–Brežice Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP Brežice center
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt napajalni plinovod Krško – Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP Brežice center, ki ga je izdelal Savaprojekt, d.d. Krško, pod številko LN 13/01.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz lokacijskega načrta, ki se nanašajo na traso in zmogljivost plinovoda, tangiranje obstoječih naprav ter na lego in velikost objektov za potrebe plinovoda.
Lokacijski načrt vsebuje:
I. Tekstualni del:
1.0. Veljavna prostorska
in urbanistična dokumentacija
2.0. Upoštevani predpisi, zakoni in odloki (občinski in republiški)
3.0. Uvod
4.0. Povzetek usmeritev iz planskih aktov Občine Brežice
5.0. Območje lokacijskega načrta
6.0. Analiza obstoječega stanja
7.0. Seznam parcelnih številk in lastnikov zemljišč
8.0. Namen posega in koncept plinifikacije
9.0. Opis trase plinovoda in lokacije merilno regulacijskih postaj
10.0. Način izvedbe posegov
11.0. Idejne rešitve križanj s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo
12.0. Varstvo pred požarom
13.0. Varstvo pred hrupom
14.0. Omejitve na trasi plinovoda
15.0. Preprečevanje motenj v času gradnje
16.0. Ukrepi v zvezi z varovanjem okolja
17.0. Obveznosti investitorja in izvajalcev
18.0. Tolerance
19.0. Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
20.0. Pogoji
21.0. Soglasja
22.0. Odlok
23.0. Grafične priloge
U1  Katastrski načrt
   L 1-12                  M 1:1000, 2000, 2500, 2880
U2  Katastrski načrt
   s predvidenim posegom L1, 2, 3, 4, 5            M 1:2500
U3  Situacija trase s komunalnimi vodi L1, 2          M 1:2500
U4  Izsek iz ZN OC Krška vas                   M 1:500
U5  Izsek iz ZN Cerklje ob Krki                 M 1:500
U6  Situaciji MRP – Črešnjice in
   MRP Brežice – center L1, 2                  M 1:100
U7  Prehod plina pod hitro cesto H1
   (Izsek iz IP št. proj. C-218 AC Krška vas – Obrežje)
   Situacija                       M 1:500 – U7/1
   Prerez                        M 1:100 – U7/2
U8  Detajli polaganja plinovoda             L 1, 2, 3, 4, 5
U9  Plan Občine Brežice L 1, 2, 3, 4              M 1:5000
II. MEJE OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje LN zajema območje od občinske meje Krško – Brežice pri naselju Hrastje do MRP Brežice center v skupni dolžini ca. 10 km.
Načrtovana izgradnja napajalnega 8 – barskega plinovoda se prične iz obstoječe MRP (merilno regulacijske postaje) Drnovo, mimo naselja Gorica (v Občini Krško), do meje z Občino Brežice (ta trasa plinovoda ni predmet tega lokacijskega načrta). Od občinske meje poteka severno od naselja Hrastje do MRP pri naselju Črešnjice, kjer se tlak plinovoda reducira na 4 bare. Od tu naprej poteka do Cerkelj ob Krki, preko Župeče vasi, Račje vasi, Boršta, Krške vasi, prečka hitro cesto H1 Višnja Gora–Obrežje ter reko Savo in se konča v novopredvideni MRP Brežice – center.
Predmet lokacijskega načrta je načrtovana trasa plinovoda znotraj meja Občine Brežice.
4. člen
Trasa napajalnega plinovoda poteka po naslednjih parcelnih številkah:
k.o. Cerklje
4195, 3670, 3669/1, 3669/2, 3669/3, 3588/4, 3032/1, 3632, 3034/1, 3264, 3265, 3266, 3267/2, 3268, 3273, 3035/2, 3245, 3674/2, 3674/1, 3233, 3034/3, 3230, 3227/1, 3034/4, 3027/4, 3027/6, 3185/1, *199, 3183/2, 3183/3, 3183/1, 3179, 3172/1, 3171, 3167/1, 3166/1, 3165/1, 3686, 3687, 3036/1, 3037
k.o. Krška vas
4090, 3625/1, 4086, 4083/1, 4081, 3462/1, 3462/2, 3473/11, 3472/6, 4379, 4361, 4360, 4359, 4358, 4357, 4795, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4314, 4313, 1765, 3473/7, 1759/3, 1759/10, 1759/2, 1759/18, 1759/17, 1759/23, 1759/14, 1759/13, 1759/22, 1759/25, 3472/2, 3475/12, 1486
k.o. Brežice
1503/1, 1369, 1368, 1371, 1486, 1487, 1491/1.
5. člen
Območja merilno regulacijskih postaj (MRP):
– MRP Črešnjice: parc. št. 3588/4, k.o. Cerklje,
– MRP Brežice – center: parc. št. 1368 in 1369, k.o. Brežice.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV V PROSTORU
6. člen
Predviden napajalni plinovod Krško–Brežice vključuje naslednje objekte:
1. primarni plinovod z obratovalnim tlakom 8 bar (material PE 100), dimenzija DN 200
2. sekundarni plinovod z obratovalnim tlakom 4 bar (material PE 80), dimenzija DN 225
3. merilno regulacijske postaje:
– Črešnjice
– Brežice-center.
7. člen
Primarni plinovod
Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi (PE 100) z obratovalnim tlakom 8 bar. Dimenzija plinovoda DN 200 (kapaciteta 12.161 m3/h).
Premeri cevi in dolžine odsekov so:
– od občinske meje pri naselju Hrastje do MRP Črešnjice – DN 200, 1.170 m.
8. člen
Sekundarni plinovod
Plinovod bo zgrajen iz polietilenskih cevi (PE 80) z obratovalnim tlakom 4 bar. Dimenzija plinovoda DN 225. Dolžina odseka od MRP Črešnjice do MRP Brežice center je 8.460 m.
Premeri cevi in kapacitete so:
– od MRP Črešnjice do konca Župeče vasi – DN 225 (ocenjena skupna kapaciteta 12.161 m3/h),
– od konca Župeče vasi do konca Boršta – DN 225 (ocenjena skupna kapaciteta 10.854 m3/h),
– od konca Račje vasi do konca Krške vasi – DN 225 (ocenjena skupna kapaciteta 10.538 m3/h),
– od konca Krške vasi do MRP Brežice center – DN 225 (ocenjena skupna kapaciteta 10.424 m3/h),
– pri prehodu preko mostne konstrukcije bo plinovod zgrajen iz jeklenih cevi.
9. člen
Merilno regulacijske postaje (MRP)
Na območju LN sta predvideni dve merilno regulacijski postaji, in sicer:
– MRP Črešnjice je predvidena na zemljišču parc. št. 3588/4, k.o. Cerklje ob Krki, kjer se 8 barski plinovod reducira na 4 bare
– MRP Brežice – center je predvidena na zemljišču parc. št. 1368 in 1369 k.o. Brežice.
Merilno regulacijski postaji bosta horizontalnega gabarita ca. 4 x 2m. Svetla višina MRP bo ca. 2,70m. MR postaje bodo iz nerjaveče pločevine z ravno streho.
Merilni prostor ob postaji je potrebno ograditi z zaščitno aluminijasto ograjo višine 2m na razdalji 3m okoli postaje.
Dostop do MRP Črešnjice je predviden iz lokalne ceste LC 191140 Leskovec–Črešnjice, dostop do MRP Brežice pa iz javne poti št. 528834 Veterinarska pot.
Postaje je potrebno priključiti na NN elektro omrežje po pogojih upravljalca.
V MRP Črešnjice se napajalni 8-barski plinovod reducira na tlak 4 bare.
10. člen
V 3 metre širokem pasu trase plinovoda je prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko, oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE PROSTORA
11. člen
Križanja cest
Hitro cesto H1, Višnja Gora–Obrežje
Križanje plinovoda z hitro cesto H1 Višnja gora–Obrežje se izvede z napravo za horizontalno vrtanje, ki istočasno vstavlja tudi zaščitno cev. Gradbena jama mora biti izdelana po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja. Jama ne sme ovirati stabilnosti vozišča. Na drugi strani hitre ceste se izdela prost izkop. Pred polaganjem plinovodnih cevi v jekleno zaščitno cev je potrebno vanjo položiti še polietilensko cev.
Regionalno cesto R2 – 419/1206 Križaj–Čatež
Regionalno cesto R2 – 419/1206 Križaj–Čatež prečkamo 2x, in sicer v Cerkljah ob Krki ter pri priključku za Boršt. Pri prečkanju v Cerkljah ob Krki se upošteva projekt ukrepov za umirjanje prometa, oziroma stanje na terenu (rekonstrukcija je v večji meri že izvedena).
Od priključka za Boršt bo plinovod potekal v cestnem svetu regionalne ceste (parc. št. 3462/2 k.o. Krška vas), in sicer 2 m od roba asfalta (širina cestnega sveta na tem odseku je ca. 12 m), vse do naselja Krška vas. Skozi Krško vas bo plinovod potekal v obstoječem pločniku (skupaj z ostalimi komunalnimi vodi, ki se rekonstruirajo ob izgradnji plinovoda, po levi strani gledano v smeri Brežic) vse do spomenika pri mostu, kjer zapusti koridor regionalne ceste in poteka dalje po javni poti JP 524381.
Prečkanja Regionalne ceste R2 – 419/1206 Križaj–Čatež se izvede s podbijanjem.
Plinovod bo pri prečkanju regionalne ceste položen v zaščitno cev s podzemnimi vohalnimi nastavki na obeh straneh ceste, nastavki morajo biti izven cestišča. Globina polaganja plinovodne cevi je z najmanj 125 cm nadkritja.
Lokalne ceste in javne poti
Pri prečkanju lokalnih cest in javnih poti se plinovod zaščiti s polaganjem v zaščitne cevi.
Pri poteku trase ob ograji območja letališča Cerklje ob Krki se mora upoštevati odmik plinovoda od ograje minimalno 3 m.
Križanja lokalnih cest in javnih poti je potrebno izvesti s prevrtanjem oziroma prebijanjem vozišča, za kar si mora investitor pridobiti dovoljenje za poseg v cestno telo. V primeru, da to ni mogoče izvesti, je potrebno križanje izvesti s prekopom. Enako velja za ceste v makadamski izvedbi.
Pri izgradnji je potrebno zagotoviti oziroma zavarovati cesto pred udorom. Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez ponovnih prekopov ali podobno.
Nekategorizirane poti
Križanja nekategoriziranih poti se izvajajo s prekopi. Makadamske ceste se prekoplje, vozišče pa se po končanih delih vzpostavi v prvotno stanje.
Prekopi se praviloma izvajajo fazno po polovici vozišča. V primeru, ko je cestišče potrebno prekopati po celotni širini, je investitor dolžan pridobiti dovoljenje za zaporo prometa in urediti obvoziroma
12. člen
Križanja z energetskimi vodi
Izven naselij je praviloma horizontalni odmik plinovodne cevi od elektro kablov minimalno 0,60m. Križanje elektro kablov in plinovoda se izvede na razdalji 0,30m.
V naselju se horizontalni odmiki elektro kablov in plinovoda izvedejo 0,60m narazen. Križanja plinovoda in elektro kablov pa se praviloma izvedejo na razdalji 0,30m.
Pred izkopom se podzemni elektro kabli zakoličijo, ročno odkopljejo in pred položitvijo plina ustrezno zaščitijo s PVC cevmi.
13. člen
Križanja s telefonskim in KDS omrežjem
Izven naselij se plinovod pri križanju s telefonskimi kabli in KDS praviloma položi 0,30 m pod telefonskim kablom v ustrezni zaščiti. Minimalni horizontalni odmik plinovoda od telefonskega kabla in KDS pri vzporednem poteku je 0,50 m.
V naseljih so odmiki plinovoda z telefonskimi kabli in KDS pri križanjih in vzporednem poteku enaki kot izven naselij.
Točna zakoličba kablov se izvrši na terenu pred pričetkom gradbenih del po odsekih. V neposredni bližini kablov ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela se izvajajo izključno ročno.
Podzemne kable je potrebno zaščititi s PVC cevmi.
14. člen
Križanja vodovoda
Križanja plinovoda in vodovoda morajo biti praviloma izvedena pod pravim kotom.
Kjer tega pravila ni možno upoštevati, je lahko kot križanj drugačen, vendar ne manjši od 45 stopinj in ne večji od 135 stopinj.
Izven naselij se plinovod pri križanju praviloma položi 0,40m nad vodovodom v ustrezni zaščiti. Minimalni horizontalni odmik plinovoda od vodovoda pri vzporednem poteku je 1 m.
V naseljih so odmiki plinovoda z vodvodom pri križanjih in vzporednem poteku enaki kot izven naselij.
Vsa dela v bližini vodovoda je potrebno izvajati ročno brez uporabe težke gradbene mehanizacije in brez miniranja.
15. člen
Križanja kanalizacije
Izven naselij se plinovod pri križanju s kanalizacijo praviloma položi 0,40 m nad njo v ustrezni zaščiti. Minimalni horizontalni odmik plinovoda od kanalizacije pri vzporednem poteku je 1 m.
V naseljih so odmiki plinovoda s kanalizacijo pri križanjih in vzporednem poteku enaki kot izven naselij.
Mesto križanja kanalizacije s plinovodom se najprej zakoliči, odkop jarka okoli kanalizacije se izvaja ročno in pod nadzorom upravljalca v dolžini do 3 m. Vsa dela v bližini kanalizacije se mora izvajati ročno brez uporabe težke gradbene mehanizacije in miniranja.
16. člen
Križanje vzletno pristajalne steze in območje letališča
Trasa predvidenega plinovoda prečka vzletno pristajalno stezo (VPS) v območju letališča Cerklje ob Krki ob lokalni cesti 191140 Leskovec–Črešnjice. Pri prehodu plinovoda pod VPS niso dovoljeni gradbeni posegi v ožjem območju VPS in sicer od osi VPS levo in desno v razdalji min. 45 m, zato se križanje izvede z vodenim vrtanjem katero se lahko izvaja do dolžine 100 m.
Trasa plinovoda bo potekala od točke T10 proti točki T12 v dolžini ca. 180 m ob obstoječi ograji letališča.
Pri poteku trase ob ograji območja letališča Cerklje ob Krki se mora upoštevati odmik plinovoda od ograje minimalno 3 m (glede na pogoje Ministrstva za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
17. člen
Križanja vodotokov
Plinovod prečka reko Savo po obstoječem kovinskem cestnem mostu. Pri prehodu plinovoda iz zemlje ob mostu in na mostu bo plinovod izdelan iz jeklenih predizoliranih cevi, ki nudijo najboljšo zaščito proti koroziji zaradi soljenja ceste.
Za prečkanje reke Save po obstoječem mostu je potrebno upoštevati koto namestitve prečkanja. Prečkanje mora biti izvedeno vsaj na višini 142.50 m.n.m. (ker mora upoštevati zgornjo koto zajezbe planirane HE Mokrice, ki je 141.50 m.n.m.) oziroma vsaj 1m nad maksimalno koto poplavne vode.
Trasa predvidenega plinovoda poteka tako, da je izven območja predvidenih nasipov HE Brežice, le del plinovoda bo potekal pod eventualno dovozno cesto.
18. člen
Pilotiranje plinovoda
Na območju naselja Črešnjice bo potekal plinovod po močvirnem terenu, ki ni dovolj nosilen, zato obstaja nevarnost, da se bo plinovod, ki bo na tem delu zaščiten z jeklenimi cevmi zaradi teže cevi pogreznil v večjo globino. Da se to prepreči se predvidi pilotiranje plinovoda na teh mestih.
19. člen
Obtežitev cevi
Na nekaterih mestih je talna voda zelo visoka in sega nad plinovod. Del trase leži tudi na poplavnem območju (od Krške vasi do MRP Brežice – center). Na teh mestih je potrebno cevovod iz polietilena obtežiti, da ne bi prišlo do dvigovanja cevovoda zaradi vzgona.
20. člen
Naravne vrednote in kulturna dediščina
Pri ohranjanju naravnih vrednot in varovanja kulturne dediščine je potrebno upoštevati obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana SRS, ki so upoštevani v DDP Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 47/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01).
– varovanje vodotoka reke Krke N 49 – smo v neposredni bližini,
– naravni rezervat mrtvice reke Save N 1119,
– urbanistični spomenik starega mestnega jedra Brežice K 302/96,
– arheološko najdišče Cerklje K 68/98,
– arheološko najdišče Župeča vas K 274/98 – smo v neposredni bližini,
– boršt pri Krški vasi – Arheološko območje na Brežicah K 265/98 – smo v neposredni bližini,
– mestna in trška arhitektura – Brežice splavarska hiša s kamnitim portalom – K 44/96 – smo v neposredni bližini,
– tehnični spomenik – kovičen železni most preko reke Save KJ 311/97.
Prav tako so povzeta območja naravne in kulturne dediščine na osnovi izdelanih strokovnih podlag za spremembo planskih dokumentov in vpisa v register naravne in kulturne dediščine. Slednje podlage še niso usklajene v obstoječih prostorskih planskih dokumentih Občine Brežice.
– Črešnjice K 273/98 (Črešnjice pri Cerkljah – Arheološko najdišče Zasap),
– K 1/99 (Izvir – trasa antičnega vodovoda),
– K 299/98 (Drnovo – Antična cesta Neviodunum – Siscija).
Na območjih arheoloških najdišč bo potreben arheološki nadzor pod pogoji in soglasji ZVNKD Novo mesto, in sicer:
– predhoden intenzivni (podpovršinski ali površinski) terenski pregled na območjih znanih objektov kulturne dediščine,
– na podlagi tako pridobljenih rezultatov in elaborata ZVNKD Novo mesto bo mogoče ogrožene odseke redefinirati,
– v primeru, da sprememba poteka na ogroženih odsekih ne bo izvedljiva, bo potrebno opraviti arheološka zaščitna izkopavanja celotnega z gradnjo ogroženega arheološkega najdišča,
– ob zemeljskih delih bo potrebno na celotni trasi zagotoviti občasen arheološki nadzor, stalen nadzor pa na območjih, kjer terenskih pregledov zaradi sklenjene poselitve ni bilo mogoče opraviti.
21. člen
Gradnja drugih objektov v koridorju plinovoda
Na traso plinovoda je prepovedano postavljanje objektov.
Za gradnjo objektov in naprav v 6m pasu (3m od osi plinovoda) trase plinovoda je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda.
22. člen
Podtalnica
Podtalnico in tla se varuje pred onesnaženjem s preprečitvijo razlivov naftnih derivatov v času gradnje plinovoda.
V primeru razlitja se kontaminirano zemljino takoj odstrani in odvaža na sanitarno deponijo, kjer se izvrši dekontaminacijo.
23. člen
Hrup
V času gradnje bo hrup povzročala gradbena mehanizacija in tudi nekatera druga dela na trasi. V nočnem času dela na plinovodu niso dovoljena.
Obratovanje plinovoda ne predstavlja vira hrupa v okolju, razen manjše emisije pri regulacijskih postajah.
24. člen
Ureditev gradbišča
Pri izkopu z mehanizacijo je gradbiščni pas zemljišče 3m na vsako stran od osi plinovoda.
V gradbiščnem pasu se izvaja izkop, deponira prst, matični substrat in material potreben pri gradnji.
Na mestih, kjer se sproti odvaža izkopni material in se tako zasede le teren na eni strani osi, se delovni pas zmanjša na 3m.
V času gradnje se mora zagotoviti dostop do vseh objektov in zemljišč.
Izkopane jarke se mora označiti in zavarovati zaradi varnosti prometa, kar še posebno velja za nočni čas.
25. člen
Varovanje s plodno zemljo
Trasa napajalnega plinovoda poteka na delu po kmetijskih površinah. Tudi na pozidanem prostoru poteka po vrtovih in zelenicah, kjer je potrebno varovati plodno zemljo.
Ob izgradnji plinovoda je pri izkopu potrebno najprej posneti 0,30 m sloj prsti in ga deponirati ločeno od ostalega izkopanega materiala.
Pri zasutju jarka se ta sloj prsti ponovno vgradi kot vrhnji sloj.
26. člen
Ravnanje z odpadki
Za odvoz odpadkov na območju Brežic skrbi KOP Brežice, ki odvaža odpadke na komunalno deponijo, kamor je možno po predhodnem dogovoru oddati tudi odpadke, ki se pojavijo v času izgradnje plinovodnega omrežja.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega dokumenta, morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode,
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in pod nadzorom upravljavcev,
– izvesti potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice in
– poravnati vse odškodnine v prostoru, ki bi nastale zaradi graditve,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja do prometnega zastoja, zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč,
– pri prekopih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste,
– po končani gradnji vzpostaviti teren in zemljišče v prvotno stanje.
Eventualne viške izkopanega materiala je potrebno odstraniti in deponirati na mesto, ki ga določi komunalni nadzornik Občine Brežice.
VII. TOLERANCE
28. člen
Odstopanja od trase so dopustna za širino delovnega pasu v okviru parcelnih številk, zajetih s tem lokacijskim načrtom.
Dopustna so tudi večja odstopanja, za katera je potrebno narediti lokacijsko preverbo trase in pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. Predvsem je to odvisno od pridobitve lastništva zemljišča za postavitev MRP Črešnjice, ki je lahko tudi na drugi lokaciji.
Na območju Črešnjic se v primeru soglasja krajanov izvede trasa 4-barskega plinovoda po obstoječih ulicah oziroma lokalnih cestah. Ta plinovod istočasno služi kot napajalni plinovod Krško–Brežice in kot sekundarni vod iz katerega je možno izvesti individualne priključke.
VIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Lokacijski načrt Napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje–MRP Brežice center, je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora Občine Brežice.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
Odlok o Lokacijskem načrtu Napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje–MRP Brežice center, začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti