Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

210. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2002, stran 456.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 23. redni seji dne 8. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Majšperk za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom Občine Majšperk se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni ter občinskimi predpisi opravlja Občina Majšperk.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
------------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+79)               666.471
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     210.336
    70 DAVČNI PRIHODKI                       160.633
    700 Davki na dohodek in dobiček                 125.083
    703 Davki na premoženje                     20.220
    704 Domači davki na blago in storitve              15.330
    706 Drugi davki                            –
    71 NEDAVČNI PRIHODKI                       49.703
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         20.177
    711 Takse in pristojbine                     2.370
    712 Denarne kazni                          46
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             4.160
    714 Drugi nedavčni prihodki                   22.950
    72 KAPITALSKI PRIHODKI                      5.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               –
    721 Prihodki od prodaje zalog                     –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri.n premoženja     5.000
    73 PREJETE DONACIJE                          –
    74 TRANSFERNI PRIHODKI                     331.135
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                    331.135
    79 PRENOS PRIHODKOV                       120.000
    790 Prenos sredstev iz predhodnega leta             120.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  666.471
    40 TEKOČI ODHODKI                        118.421
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              25.050
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          3.850
    402 Izdatki za blago in storitve                 80.700
    403 Plačila domačih obresti                      –
    409 Rezerve                            8.821
    41 TEKOČI TRANSFERI                       130.050
    410 Subvencije                          6.500
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           40.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       18.200
    413 Drugi tekoči domači transferi                65.350
    414 Tekoči transferi v tujino                     –
    42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    410.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             410.000
    43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    8.000
    430 Investicijski transferi                    8.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                     –
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                             –
    75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                        –
    44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                          –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                     –
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                          –
    50 ZADOLŽEVANJE                            –
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     –
    55 ODPLAČILA DOLGA                          –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                  –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                      –
------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59.členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prispevki občanov za posamezne investicije.
3. Drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 8,821.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Prav tako župan odloča o uporabi sredstev rezerv za druge namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
Župan je tudi pooblaščen, da odloča o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
11. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do višine 1,5% vrednosti proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Za vezavo lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
14. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferov ne smejo presegati 25 % sredstev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu za leto 2002. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter tekoče transfere, ne smejo presegati 15% sredstev, zagotovljenih v proračunu leta 2002.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 405-02/01-02
Majšperk, dne 8. januarja 2002.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti