Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

209. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2001, stran 455.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/92, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 22. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2001
1. člen
V odloku proračuna Občine Logatec za leto 2001 (LN, št. 4/01) se spremeni 2. člen in se glasi:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov               v 000 SIT
I.   Skupaj prihodki                      1,258.257
II.   Skupaj odhodki                       1,310.926
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)              - 52.669
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil                 14.418
V.   Dana posojila                         8.000
VI.   Prejeta minus dana posojila                  6.418
VII.  Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)           -46.251
C)   Račun financiranja
VIII.  Zadolževanje
IX.   Odplačilo dolga                        1.800
X.   Neto zadolževanje (VIII.–X.)                 - 1.800
XI.   Zmanjšanje sredstev na računih               - 48.051
XII.  Presežek prihodkov iz leta 2000               + 48.051

.                                                       v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prejemki             Reb. plana 2001     Izdatki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Tekoči prihodki (70 + 71)         812.347
70  DAVČNI PRIHODKI           694.732     40 TEKOČI ODHODKI                  142.794
700 Davki na dohodek in dobiček      512.915     400 Plače in drugi izdatki zaposl.          76.294
703 Davki na premoženje1          31.865     401 Prispevki delodajalcev              11.000
704 Domači davki na blago in storitev   49.952     402 Izdatki za blago in storitve           51.200
                              403 Plačila domačih obresti              1.800
71 NEDAVČNI PRIHODKI           117.615     409 Sredstva izločena v rezerve            2.500
710 Dohodki od premoženja         37.802     41 TEKOČI TRANSFERI                 563.413
711 Takse in pristojbine          6.092
712 Denarne kazni               121     410 Subvencije                    18.500
713 Prihodki od prod. blaga in storit.   8.100     411 Transferi posameznikom              127.010
714 Drugi nedavčni prihodki        65.500     412 Transferi neprofit. organiz.           60.900
413 Drugi tekoči domači transferi     357.003
72 KAPITALSKI PRIHODKI          134.000
                              42 INVESTICIJSKI ODHODKI               582.169
720 Prihodki pd prodaje osnov. sred.    34.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč     100.000     420 Nakup in gradnja osnov. sred.          582.169
74 TRANSFERNI PRIHODKI          311.910     43 INVESTICIJSKI TRANSFERI              22.550
740 Transferni prih. iz drugih jav. inst. 311.910     430 Investicijski transferi              22.550
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   1,258.257     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          1,310.926
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  -52.669
                   B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL1     4.418     V. DANA POSOJ. IN POVEČ. KAP. D.            8.000
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.
750 Prejeta vračila danih posojil      9.500     440 Dana posojila                   8.000
751 Sredstva prid. s prodajo kap. del.   4.918
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.) 6.418
                   C) Račun financiranja
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE             –     550 Odplačila domačega dolga              1.800
5003 Zadolževanje pri drugih domač.       –     5503 Odplačila dolga drugim dom.            1800
posojilodajalcihposojilodajalcem
VIII. ZADOLŽEVANJE SKUPAJ            –     IX. ODPLAČILA DOLGA SKUPAJ               1.800
                              X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX)            -1.800
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)                    -48.051
XII. STANJE PRESEŽ. PRIHODKOV NA 
KONCU LETA 2000              48.051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02/00-2
Logatec, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti