Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

204. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica, stran 452.

P R A V I L N I K
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetij in turizma v Občini Cerknica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma se zagotavljajo iz občinskega proračuna in drugih virov, njegovo višino pa določa občinski svet z odlokom o proračunu Občine Cerknica za tekoče leto in se dodeljujejo kot posojila s subvencioniranjem obrestne mere za posojila.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– povečanje zaposlovanja oziroma pridobitev novih delovnih mest na območju Občine Cerknica,
– nakup oziroma pridobitev opreme in zagonske stroške,
– nove proizvodne in storitvene programe,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– urejanje oziroma nadomeščanje proizvodnje z novimi ekološkimi programi,
– investicije za varčevanje z energijo in okolju prijazne proizvodne storitve.
4. člen
Za posojila s subvencioniranjem obrestne mere lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetja v zasebni in mešani lasti z najmanj enim zaposlenim delavcem (enote malega gospodarstva),
– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pristojnemu državnemu organu vložili zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostori oziroma mesto investicije morajo biti na območju Občine Cerknica.
5. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva partnerska banka ter ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– ustvarjajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnosti zaposlitve za nedoločen čas,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so ekološko neoporečne,
– prijavljajo projekte, ki so opredeljeni v proračunskem memorandumu Občine Cerknica za tekoče obdobje.
Pri enakovrednih programih imajo prednost investicije, ki zagotavljajo večje število delovnih mest.
V primeru, da so programi enakovredni, pa ima prednost tisti program, katerega prijava je prispela prej.
6. člen
Sklep o razpisu natečaja in razpisnih pogojih za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, podjetništva in turizma izda župan Občine Cerknica na podlagi tega pravilnika in višine sredstev, določenih z odlokom o proračunu Občine Cerknica za tekoče leto.
7. člen
Sklep o razpisu natečaja se objavi v enem javnem glasilu in na krajevno običajen način (oglasna deska na sedežu občine) in mora vsebovati:
– znesek sredstev, namenjenih za posojila s subvencioniranjem obrestne mere,
– namen, za katerega se dodeljujejo sredstva po natečaju,
– navedba, kaj mora vloga vsebovati,
– višino obrestne mere za posojila ter stopnjo subvencionirane obrestne mere,
– dobo unovčenja posojila,
– rok za vložitev zahtev, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se vložijo vloge,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predložiti:
a) investicijski program ali poslovni načrt,
b) druge listine oziroma dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost kandidature na podlagi tega pravilnika,
c) vire financiranja projekta,
d) predvidene rezultate programa oziroma investicije,
e) rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev in rok, po katerem bo ta sklep po sprejetju poslan vsem prosilcem.
8. člen
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. Posojila se odobravajo za dobo vračanja enega in pet let.
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije.
9. člen
Višina obrestne mere za posojila in delež subvencioniranje obrestne mere se določi pri vsakem natečaju posebej, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstna posojila pri banki, s katero se sklepa pogodba.
10. člen
Vloge za odobritev posojila s subvencionirano obrestno mero sprejema Občinska uprava občine Cerknica.
Komisija, ki jo imenuje župan v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) prouči prošnje za razpisana sredstva, pregleda dokumentacijo in sprejme mnenje o odobritvi sredstev.
11. člen
Mnenje o dodelitvi sredstev mora imenovana komisija sprejeti najpozneje v roku 30 dni od poteka razpisanega roka.
Po preteku 15 dni po sprejemu sklepa mora biti sklep o izbiri v 8 dneh posredovan prosilcem.
Sklep podpiše župan Občine Cerknica.
Na sklep je možna pritožba na župana Občine Cerknica v roku 8 dni od prejema sklepa.
Župan mora v sodelovanju s partnersko banko ponovno odločiti v roku 15 dni.
Po preteku teh rokov postane sklep o dodelitvi subvencioniranih posojil pravnomočen.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb izvaja banka, s katero župan Občine Cerknica predhodno sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere kredita iz povezanega posla.
Banka partnerica lahko zahteva od prosilcev še dodatno dokumentacijo, v skladu z načinom poslovanja banke.
13. člen
Posojilna pogodba, sprejeta med posojilodajalcem in posojilojemalcem mora biti sklenjena v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana Občine Cerknica.
Poleg določb banke partnerice, mora pogodba vsebovati še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko;
– rok za pričetek poslovanja, če obratovalnica oziroma podjetje še ne obratuje;
– rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, število delavcev in za kakšen čas, če je posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih delovnih mest oziroma rok, do katerega bodo realizirani programi iz 3. člena tega pravilnika, če se posojilo dodeljuje za njihovo subvencijo;
– obvezo, da je do končnega odplačila subvencioniranega kredita kreditojemalec dolžan vsakih 6 mesecev od pričetka koriščenja posojila županu Občine Cerknica predložiti vsa potrebna dokazila, ki dokazujejo namenskost porabe subvencioniranega kredita;
– ostale določbe iz razpisa.
14. člen
Posojilojemalec prične črpati posojilo takoj po podpisu pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih.
Kolikor ga zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom roka iz gornje alinee, obvestiti banko in Občinsko upravo občine Cerknica ter navesti razloge za podaljšanje koriščenja posojila.
Z dnem porabe sredstev za posameznega kreditojemalca banka seznani Občinsko upravo občine Cerknica.
15. člen
Po končanem investiranju oziroma najkasneje v roku enega leta od dodelitev sredstev, mora prejemnik sredstev podati poročilo o realizaciji projekta in namenski porabi sredstev občinski upravi Občine Cerknica, ki poročilo pregleda in o upravičenosti porabe sredstev poroča Občinskemu svetu občine Cerknica, ob upoštevanju varstva osebnih podatkov.
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti lahko preverita tudi banka partnerica in Nadzorni odbor občine Cerknica.
16. člen
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri, za obdobje od dneva nakazila dalje
17. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30001–3/2001
Cerknica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein, l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti