Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

201. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2002, stran 446.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 70/01), ter 16., 102., 107., 108., 113., in 119. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99) je Občinski svet občine Bohinj na 30. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bohinj za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Bohinj za leto 2002 ter ureja način izvrševanja proračuna Občine Bohinj, upravljanje s premoženjem, zadolževanje občine, poroštva občine, upravljanje dolgov in druga vprašanja, zakonom o javnih financah in statutom Občine Bohinj.
(2) Ta odlok tudi določa pravila, ki se uporabljajo za neposredne in posredne uporabnike proračuna in prejemnike proračunskih sredstev pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov.
(3) Posamezni izrazi, ki jih uporablja ta odlok imajo pomen, ki ga določa zakon o javnih financah.
2. člen
(1) S proračunom Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali predpisi Občine Bohinj.
(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi.
4. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
5. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
6. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema so prejemki, ki jih kot namenske določa zakon o javnih financah in zakon o izvrševanju proračuna RS ter prejemki, ki so v obrazložitvi proračuna vezani na določene izdatke.
7. člen
(1) Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
(2) V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Občinski svet občine Bohinj.
8. člen
Občinsko premoženje je po zakonu o javnih financah finančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi ter terjatve. Kapitalske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
III. OBSEG PRORAČUNA
(1) Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju štirih mestnih kontov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti občinske uprave in krajevnih skupnosti.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Občine Bohinj.
9. člen
(1) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki, ki obsegajo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke,
2. nedavčne prihodke,
3. prejete donacije in
4. transferne prihodke.
(2) V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani odhodki, ki obsegajo:
1. tekoče odhodke,
2. tekoče transfere,
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transferje.
(3) V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodanih kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računih finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.
10. člen
(1) Konsolidacija proračuna občine in finančnih načrtov krajevnih skupnosti Občine Bohinj se za leto 2002 na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina konto                         v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                825.999 SIT
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     624.402 SIT
70   DAVČNI PRIHODKI                         448.659 SIT
    700 Davki na dohodek in dobiček                 240.160 SIT
    703 Davki na premoženje                     87.503 SIT
    704 Domači davki na blago in storitve              120.996 SIT
71   NEDAVČNI PRIHODKI                        175.743 SIT
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        18.048 SIT
    711 Takse in pristojbine                     3.359 SIT
    712 Denarne kazni                         6.026 SIT
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            140.910 SIT
    714 Drugi nedavčni prihodki                    7.400 SIT
72   KAPITALSKI PRIHODKI                       18.775 SIT
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            7.030 SIT
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  11.745 SIT
73   PREJETE DONACIJE                         4.280 SIT
    730 Prejete donacije iz domačih virov               4.280 SIT
74   TRANSFERNI PRIHODKI                       178.542 SIT
    740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij  178.542 SIT
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  859.128 SIT
40   TEKOČI ODHODKI                         264.329 SIT
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              58.801 SIT
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          8.399 SIT
    402 Izdatki za blago in storitve                184.045 SIT
    403 Plačila domačih obresti                    4.100 SIT
    409 Sredstva izločena v rezerve                  8.984 SIT
41   TEKOČI TRANSFERI                        235.761 SIT
    410 Subvencije                          48.350 SIT
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          100.372 SIT
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      32.343 SIT
    413 Drugi tekoči domači transferi                54.696 SIT
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                      215.994 SIT
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             215.994 SIT
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                     19.344 SIT
    430 Investicijski transferi                   19.344 SIT
46   ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA 
    KONTNEGA NAČRTA                         123.700 SIT
    460 Stroški materiala                      23.900 SIT
    461 Splošni stroški materiala                  68.800 SIT
    464 Stroški dela                         31.000 SIT
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)                -33.129 SIT
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
    (750+751+752)                          11.230 SIT
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  11.230 SIT
    750 Prejeta vračila danih posoji                 l3.230 SIT
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  8.000 SIT
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)     16.520 SIT
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV             16.520 SIT
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           15.000 SIT
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       1.520 SIT
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                 -5.290 SIT
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)                        25.000 SIT
50   ZADOLŽEVANJE                           25.000 SIT
    500 Domače zadolževanje                     25.000 SIT
VIII.  ODPLAČILA DOLGA                          5.496 SIT
55   ODPLAČILO DOLGA                          5.496 SIT
    550 Odplačila domačega dolga                   5.496 SIT
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH              -18.915 SIT
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                38.419 SIT
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    33.129 SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov krajevnih skupnosti Občine Bohinj za leto 2002 se financira iz naslova presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2001 v višini 18,914.753 SIT.
11. člen
(1) Občina Bohinj v letu 2002 razpolaga s tistimi prejemki, ki bodo vplačani v njen proračun do konca tekočega leta.
(2) Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so izvršena do konca tekočega leta. Sredstva proračuna za leto 2002 se nakazujejo uporabnikom proračuna in prejemnikom proračunskih sredstev do konca proračunskega leta, in sicer do 31. decembra 2002.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
(1) Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 največ 70% pravic porabe in
– v ostalih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
(2) Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni določeno drugače.
13. člen
(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti le v obsegu, ki ga za trimesečje ali drugo obdobje v skladu s predpisom ministra za finance, neposrednemu uporabniku določi župan (v nadaljnjem besedilu: kvota). Pri določanju predloga kvote mora delavec občinske uprave, pristojen za finance upoštevati določila zakona o javnih financah.
(2) Delavec občinske uprave, pristojen za finance načrtuje likvidnost proračuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna, ki jih pripravi na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
14. člen
(1) Neposredni uporabniki proračunskih sredstev (občinski organi ali organizacije in občinska uprava) lahko prevzemajo in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi določeni pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Posredni uporabniki (javni skladi, javni zavodi ter agencije katerih ustanovitelj je občina) lahko prevzemajo obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
15. člen
(1) Obveznosti v breme proračuna občine se plačujejo v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za finance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
16. člen
(1) Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
(2) Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik občinskih pomoči se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
17. člen
(1) Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.
(2) Če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun.
18. člen
(1) Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
(2) Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma, in sicer v primeru in na način, ki ga predpiše minister za finance.
19. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
(2) Poleg odločitev, ki jih župan sprejema v skladu s tem odlokom, je župan v skladu s statutom občine pooblaščen, da samostojno odloča:
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
– o pridobitvi nepremičnega premoženja do višine 1,500.000 SIT.
(3) Pri neposrednih uporabnikih proračuna (krajevnih skupnostih) so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolženi, da uskladijo finančne načrte krajevnih skupnosti z sprejetim občinskim proračunom.
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok in zakon o javnih financah, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko prerazporedi proračunska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno dejavnost oziroma področje, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%, pri čemer mora upoštevati strukturo predloga proračuna.
(3) O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega člena mora župan poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki krajevnih skupnosti lahko prerazporedijo proračunska sredstva tako, da spremenijo namen in višino sredstev za posamezne naloge v okviru sredstev, ki so namenjene za posamezno dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%, pri čemer morajo upoštevati strukturo predloga finančnega načrta krajevne skupnosti.
(5) O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz četrtega odstavka tega člena, morajo predsedniki krajevnih skupnosti poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.
21. člen
(1) Obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.
VI. ZAČASNO ZADRŽEVANJE IZVRŠEVANJA PRORAČUNA IN REBALANS
22. člen
(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan v skladu z zakonom o javnih financah, na predlog občinske uprave, največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov ter o tem takoj obvesti občinski svet.
(2) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje župan predlagati rebalans proračuna.
23. člen
(1) Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju in zmanjšanju sredstev odloča župan.
VII. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA IN PRORAČUNSKA REZERVA
24. člen
(1) V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 0,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5,048.931 SIT.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
25. člen
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči 0,4% prihodkov oziroma 3,435.000 SIT.
(2) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena v prejšnjem odstavku vendar največ do višine 1,5 prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto
(3) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča na predlog občinske uprave župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet s pisnim poročilom.
(5) V primerih ko financiranje izdatkov za odpravo posledic presega višino, ki je določena v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
26. člen
(1) V okviru računa proračuna se lahko ustanovi proračunski sklad.
(2) Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanje posebnega namena. Proračunski sklad se v skladu z zakonom o javnih financah ustanovi s posebnim odlokom.
VIII. DRUGE DOLOČBE POMEMBNE ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
27. člen
Občinska uprava občine Bohinj:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– nadzoruje porabo sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– v skladu z zakonom o javnih financah načrtuje likvidnost proračuna in predlaga obseg izdatkov neposrednih uporabnikov za določeno obdobje (kvoto);
– obvešča župana o višini prostih denarnih sredstev proračuna;
– v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja ustrezna poročila za občinski svet.
28. člen
Neposredni in posredni uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.
29. člen
Sredstva, ki jih neposredni in posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje ali investicije, če ni z zakoni, odloki ali drugimi predpisi drugače določeno.
30. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
(2) Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva na uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
(3) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva posrednega uporabnika proračuna.
31. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.
32. člen
(1) Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
(2) Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah.
VIII. ZADOLŽEVANJE IN OBSEG POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
33. člen
Zadolževanje Občine Bohinj je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okviru, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
34. člen
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pismeno soglasje občinskega sveta.
IX. UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
35. člen
(1) S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja v skladu z zakonom o javnih financah župan.
(2) Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
(3) O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
36. člen
(1) Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
(2) Pravne osebe v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti občinski upravi, gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
(3) Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
(4) Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.
37. člen
(1) Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
(2) Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
(3) Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine 200.000 tolarjev posameznega zneska terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
(4) Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bohinj v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
39. člen
(1) Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja so sestavni del tega odloka.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2001 (Uradni list RS, št. 1/01) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2001 (Uradni list RS, št. 12/01) ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2001 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/01).
40. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 403-02-9/01
Bohinjska Bistrica, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti