Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

197. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (športna dvorana), stran 440.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 25. redni seji dne 7. 11. 2201 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (športna dvorana)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (v nadaljnjem besedilu: PUP), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90/98). Spremembe in dopolnitve PUP je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 2001, številka projekta URBI-60.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:
· besedilo odloka,
· grafične prikaze, ki so sestavni del prostorskega akta in obsegajo:
– izrez iz veljavnega prostorskega plana (spremembe in dopolnitve…, Uradni list RS, št. 90/98) v merilu 1:5000
– varovana območja za dolgoročni razvoj iz PUP za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98) v merilu 1:4000,
– razmejitve in oznake ureditvenih enot v merilu 1:1000,
– razmejitve, merila in pogoji v merilu 1:1000,
– merila in pogoji za novogradnjo kongresne dvorane v merilu 1:1000,
– merila in pogoji za infrastrukturno opremljanje v merilu 1:1000,
· povzetek opredelitev in usmeritev iz planskih dokumentov,
· obrazložitev pogojev za posege v prostor ter
· soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP določajo:
· uvodne določbe,
· spremembe in dopolnitve odloka:
– merila in pogoje za urejanje ureditvene enote I 11, H9, I8 in Z6.
· prehodne in končne določbe.
4. člen
(1) S temi spremembami in dopolnitvami PUP se določijo merila in pogoji za:
1. obnovo in dozidavo ledene dvorane,
2. novogradnjo podzemnih parkirišč,
3. dozidavo Hotela Krim,
4. prometne in druge infrastrukturne ureditve ter zunanje ureditve ob predvidenih objektih,
5. novogradnjo kongresne dvorane, kot nadomestitev obstoječe ledene dvorane ter v zvezi s tem povezanih ureditev prometnih in parkovnih površin.
(2) Določbe za novogradnjo kongresne dvorane veljajo v primeru, da bi se izvajala novogradnja kongresne dvorane kot nadomestitev obstoječe ledene dvorane.
(3) Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na ureditvene enote R3 Terme, H9 Hotel Krim, I 8 Pongračeva vila in Z6 Pongračev park.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
5. člen
(1) V 4. členu se v točki 2 beseda »šolstvo« črta in nadomesti z besedo »izobraževanje«.
(2) V 6. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se alinea »Terme R3 (rezervat za dolgoročni razvoj)« črta in nadomesti z nazivom »Kongresna dvorana I 11«.
6. člen
Dopolni se 28. člen, ki ureja območje H9 Hotel Krim, z besedilom:
· v četrtem odstavku, ki ureja vrste posegov, se doda nova sedma alinea: dozidave v kletni etaži za ureditev dovoza in vhoda v hotel ter za spremljajoče prostore k vhodu, dozidave v pritličju in prvem nadstropju za potrebe razširitve vhoda, recepcije in gostinske ponudbe prehrane, na strehi dozidanega dela so dopustne ureditve pohodne terase z razglediščem, z gostinsko ponudbo prehrane in manjšim bazenom, dopustno je prekritje bazena z lahko skeletno konstrukcijo in zasteklitvijo;
· v četrtem odstavku, ki ureja vrste posegov, se doda nova osma alinea: dozidava hotela med obstoječima deloma hotela (vzhodnim in zahodnim oziroma starejšim in novejšim traktom) v drugem, tretjem in četrtem nadstropju za nastanitvene zmogljivosti;
· v četrtem odstavku, ki ureja vrste posegov, se doda nova deveta alinea: novogradnja podzemnih parkirišč na severni strani hotela, povezanih s parkirno hišo ob ledeni dvorani, uvoz in izvoz mora biti urejen enotno za celo parkirno hišo skupaj;
· v petem odstavku, ki ureja oblikovanje posegov, se doda nova peta alinea: dozidava sme segati do parcelne meje na severni strani hotela. Dozidava v vzhodni smeri mora upoštevati poglede na grad in cerkev sv. Martina, v smeri juga pa mora upoštevati proste poglede proti Karavankam, meja zazidave na vzhodnem in zahodnem robu je določena grafično;
· v petem odstavku, ki ureja oblikovanje posegov, se doda nova šesta alinea: dozidava hotela med obstoječima deloma hotela mora biti oblikovana tako, da se ohranja razpoznavnost volumnov posameznih delov stavbe.
7. člen
Dopolni se 51. člen, ki ureja območje I8 Pongračeva vila, z besedilom:
· drugi odstavek glede vrste posegov z novo zadnjo alineo: ureditve infrastrukture in parkovnih površin,
· tretji odstavek, ki določa pogoje za oblikovanje, pa z novo zadnjo alineo: pred vzhodno fasado Pongračeve vile (občina) je potrebna ureditev večje utrjene površine, ki skozi park (ureditvena enota Z6) prehaja do kongresne dvorane.
8. člen
(1) odlok se dopolni z novim 53.a členom: Kongresna dvorana I 11 z naslednjo vsebino:
(2) Ureditvena enota I 11 se členi na manjše ureditvene pod-enote:
· I 11/1 – kongresna dvorana,
· I 11/2 – parkirišča,
· I 11/3 – peš površina pred severnim vhodom v dvorano do Pongračeve vile – forum,
· I 11/4 – peš površina ob Ljubljanski cesti – vstop v park,
· I 11/5 – peš površina in južni vhod v dvorano,
· I 11/6 – prehod utrjenih peš površin v parkovne površine na zahodni strani dvorane,
· I 11/7-1 in I 11/7-2 – Ljubljanska cesta,
· I 11/8 – Prešernova cesta,
· I 11/9 – prometne površine dovoza do dvorane, Pongračeve vile in ureditvene enote I 7,
· I 11/10 – povezovalna cesta ob parkiriščih,
· I 11/11 – razgledišče,
· I 11/12 – stavbna zemljišča Prešernova 9,
· I 11/13 – stavbna zemljišča Prešernova 1, 3 in 5
· I 11/14 – zelene površine – Kovačev ovinek.
(3) Merila in pogoji glede dejavnosti, vrste posegov in oblikovanja so za urejanje ureditvene enote Kongresna dvorana I 11 določeni za dve obdobji (fazi):
· za posege na obstoječi dvorani – I. faza ter
· za novo(gradnjo) kongresne dvorane kot nadomestitev obstoječe dvorane II. faza.
(4) V ureditveni enoti Kongresna dvorana I 11 so dopustne naslednje dejavnosti:
· za obstoječo ledeno dvorano (I. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1:
– športna in kongresna dejavnost (večnamenska dvorana, poslovni prostori za delovanje športa, kongresnega turizma in za dejavnosti, povezane s turizmom),
– gostinske storitve prehrane kot dopolnitev osnovni namembnosti stavbe.
· ureditvene pod-enote I 11/2 parkirišča, I 11/7 Ljubljanska cesta, I 11/8 Prešernova cesta, I 11/9 dovoz, I 11/10 so namenjene prometu,
· ureditvene pod-enote I 11/3 forum, I 11/4 vstop v park, I 11/5 vstop v dvorano, I 11/11 razgledišče so namenjene peš prometu,
· ureditvena enota I 11/6 so parkovne površine,
· ureditvena pod-enota I 11/12 in I 11/13 – na območju obstoječih objektov Prešernova cesta 1, 3, 5 in 9:
– stanovanja (v obstoječem obsegu),
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom in kulturo,
· ureditvena enota I 11/14 so nezazidana stavbna zemljišča in predstavljajo rezervat za dolgoročni razvoj, na teh površinah niso dopustni posegi, ki bi onemogočali kasnejšo celovito ureditev območja, niso dopustni posegi novogradenj, dopustne pa so odstranitve obstoječih objektov in naprav, postavitve začasnih objektov in naprav, parkovne ureditve, gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav, ki ne bodo ovirale kasnejše celovite ureditve območja,
· za novo kongresno dvorano (II. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1 (na lokaciji obstoječe ledene dvorane):
– kongresna dejavnost (osnovna namembnost stavbe),
– poslovni prostori za delovanje kongresne dvorane, kongresnega turizma in za dejavnosti, povezane s turizmom,
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma kot dopolnitev osnovni namembnosti stavbe,
– gostinske storitve prehrane kot dopolnitev osnovni namembnosti stavbe,
– storitve za potrebe turizma kot dopolnitev osnovni namembnosti stavbe,
– knjižnična dejavnost, kulturne dejavnosti,
– izobraževanje odraslih,
(5) V ureditveni enoti Kongresna dvorana I 11 so dopustne naslednje vrste posegov:
· ureditve infrastrukture (vzdrževanje, obnova in novogradnje:
prometne infrastrukture, odvajanja odpadnih in meteornih vod, vodovod, elektro omrežje, plin, sistemi zvez…),
· ureditve parkovnih površin,
· postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled,
· za obstoječo ledeno dvorano (I. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1:
– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije,
– dozidave na južni strani fasade v kleti in pritlični etaži (glej še pogoje za oblikovanje),
– postavitve začasnih objektov, priključenih obstoječi dvorani, za dodatne prostore v času večjih prireditev, po zaključku prireditev je treba začasne objekte odstraniti in vzpostaviti prvotno ureditev površin,
· ureditvena pod-enota I 11/2 parkirišča:
– novogradnja podzemnih parkirišč, ki morajo biti izvedena tako, da se lahko povežejo s podzemnimi parkirišči na severni strani Hotela Krim (ureditvena enota H9 Hotel Krim) in imajo urejen skupen uvoz in izvoz,
· ureditvena pod-enota I 11/13 za obstoječ objekt Prešernova cesta 1:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije, rekonstrukcije objekta,
– odstranitev objekta,
– dozidave in nadzidave niso dopustne,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
· ureditvena pod-enota I 11/12 in I 11/13 za obstoječe objekte Prešernova cesta 3, 5 in 9:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– dozidave in nadzidave,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta ob upoštevanju predpisane regulacijske linije, tako da se objekti odmaknejo v globino območja I 11 in se razširi ulični prostor,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov;
· ureditvena pod-enota I 11/14 je rezervat za dolgoročni razvoj in posegi niso dopustni, le v skladu s šesto alineo 4 točke tega člena,
· za novo kongresno dvorano (II. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1 (na lokaciji obstoječe ledene dvorane):
– novogradnja kongresne dvorane z vsemi spremljajočimi prostori in površinami,
– odstranitev obstoječe ledene dvorane z vsemi spremljajočimi in pomožnimi objekti.
(6) Pogoji za oblikovanje posegov v ureditveni enoti Kongresna dvorana I 11:
· za obstoječo ledeno dvorano (I. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1:
– dozidava na južni strani ledene dvorane je dopustna v kletni etaži, to je na nivoju ledene ploskve, kota 489.5 m in na nivoju pritličja, kota 493 m do 494 m, dozidava sme segati proti jugu za 19 m od južne fasade dvorane, v širino pa do skrajnih robov zaprtega dela ledene dvorane, največji horizontalni gabariti so določeni grafično z gradbeno mejo;
– dozidava naj bo izvedena z lahko skeletno konstrukcijo, ki naj bo oblikovno podrejena prevladujoči dvorani, oblikovanje naj bo enostavno in transparentno;
· ureditvena pod-enota I 11/2 nivojska in podzemna parkirišča:
– na območju obstoječih nivojskih parkirišč pod Hotelom Krim je dopustna ureditev podzemnih parkirišč do dveh podzemnih etaž s kapaciteto do 450 parkirnih mest (gradbena meja za podzemna parkirišča je določena grafično), uvoz in izvoz se uredi na severni strani parkirišč, na jugu naj se podzemna parkirišča povežejo s podzemnimi parkirišči v ureditveni enoti H9 Hotel Krim, tako da bodo imela parkirišča en skupen uvoz in izvoz;,
– na zgornjem nivoju (na strehi podzemnih parkirišč) je dopustna ureditev nivojskih parkirišč, na tej površini naj se mestoma zasadi visokodebelna vegetacija (v večja korita, velikosti najmanj do dveh parkirišč), min. delež korit z zasaditvijo je 20% nivojskih parkirnih mest,
– površine ob podzemnih parkiriščih naj bodo urejene zelene površine, tako da se s parkovno urejenimi brežinami zakrijejo višinske razlike med posameznimi nivoji,
· ureditvena pod-enota I 11/3: pred severno fasado dvorane je potrebna ureditev večje peš površine, ki skozi park prehaja do Pongračeve vile (občina), celotno površino je treba urediti tako, da so na njih možne prireditve, sprejemi, zbiranje in druženje, po tej urejeni površini se dopusti dovoz v primeru prireditev in posebnih obiskovalcev, redna uporaba za motorni promet na teh površinah ni dopustna, za oblikovanje peš površine naj se upošteva kompozicijska os Pongračeve vile, na to os naj bo kompozicijsko naravnana tudi javna razsvetljava, ki naj poteka od Pongračeve vile do Prešernove ceste, del teh površin naj bo urejen s parkirnimi sestavinami, zlasti na prehodu obstoječega parka proti Pongračevi vili,
· ureditvena pod-enota I 11/4 vstop v park – ob Ljubljanski cesti: potrebna je ureditev peš površine, ki se nivojsko povezuje s teraso ob zahodni strani Hotela Krim, urejena tlakovana peš površina predstavlja vstop v park, k dvorani in začetek osrednje peš povezave skozi park do cerkve sv. Martina, tlakovana peš površina naj postopno preide v parkovno ureditev, ki se tudi nivojsko prilagodi raščenemu terenu parkovnih površin na zahodu (ureditvena pod-enota I 11/6) in utrjenim površinam pred južno fasado dvorane (ureditvena pod-enota I 11/5), tlakovane površine morajo biti niveletno in oblikovno enotne, brez korit in podobnih ovir za pešce, kota tlakovanih površin mora biti 497,5 do 498,5 m, na zahodni strani ob območju M 7 mora biti zagotovljen zelen pas v širini 4m, prav tako naj bo na zahodnem robu urejena klančina za prehod višinskih razlik za funkcionalno ovirane osebe,
· ureditvena pod-enota I 11/5: pred dvorano oziroma dozidanim delom (pritličje) je potrebna ureditev večje tlakovane površine za pešce, kota površine znaša 493 do 494 m, proti jugu se s stopniščem premosti višinska razlika do peš površine ob Ljubljanski cesti (na koti 497,5 do 498,5 m), na zahodni strani ob območju M 7 mora biti zagotovljen zelen pas v širini 4m, prav tako naj bo na zahodnem robu urejena klančina za prehod višinskih razlik za funkcionalno ovirane osebe,
· ureditvena pod-enota I 11/6: ob zahodni fasadi dvorane so dopustne ureditve zunanjih utrjenih peš površin, tako da se lahko dejavnosti iz stavbe odpirajo na zunanji prostor in povezujejo z dogajanji v parku, utrjene površine naj postopno prehajajo v parkovno ureditev proti peš povezavi, ki poteka skozi park pribl. v smeri sever-jug, dopustna so manjša preoblikovanja površja parkovnih površin z namenom, da se doseže čim bolj sonaravno oblikovane prehode brežin in oblik terena, parkovne površine naj se zasadijo predvsem z visokodebelno vegetacijo, drevesa, ki se odstranijo zaradi sanitarne sečnje, naj se nadomestijo,
· ureditvena pod-enota I 11/10: na obstoječi povezovalni cesti ob parkiriščih so dopustne delne spremembe trase, glede na prilagoditve urejanju podzemnih parkirišč, vendar se povezava od stavb na Prešernovi cesti 9 in Hotelom Krim ne sme prekiniti,
– v križišču Ljubljanske in Prešernove ceste je dopustna ureditev razgledišča (ureditvena pod-enota I 11/14), kot razširitev pločnikov ob Ljubljanski in Prešernovi cesti.
· ureditvena pod-enota I 11/13 obstoječi objekt na Prešernovi cesti 1:
– spremembe stavbnega volumna niso dopustne, oblikovanje naj ostane enako sedanjemu,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča: živa meja ali masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
· ureditvena pod-enota I 11/13 in I 11/14 obstoječi objekti na Prešernovi cesti 3, 5 in 9:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene meje oziroma regulacijske linije,
– najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena meja ali gradbena linija),
– višina za Prešernovo 3 in 5: največ K+VP+M z ulične strani, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 80 cm,
– višina za Prešernovo 9: največ K+P+1+M z ulične strani, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 80 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35˚ do 45˚, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
· Ureditve prometnih in parkovnih površin:
– Ureditve peš površin je treba urejati skladno s predpisi za funkcionalno ovirane ljudi, tako da so javne površine primerno urejene in dostopne za funkcionalno ovirane ljudi, enako velja za dostope do javnih objektov,
· za novogradnjo kongresne dvorane (II. faza) v ureditveni pod-enoti I 11/1 (na lokaciji obstoječe ledene dvorane):
– gradbena meja je določena v grafičnem prikazu in je enaka mejam sedanje ledene dvorane, dopustna so odstopanja od predpisane gradbene meje, vendar tako, da se širina ne povečuje, premik tlorisnega gabarita ni dopusten proti jugovzhodu, odmik od roba ureditvene enote mora biti min. 15 m, tako da je možna izvedba parkovne peš poti med Ljubljansko cesto oziroma Pongračevo vilo, predpisan odmik mora omogočati sonaravno oblikovanje terena in novo urejenih parkovnih ter tlakovanih površin pred kongresno dvorano oziroma njenimi spremljajočimi dejavnostmi (knjižnica, gostinske storitve prehrane, kulturne dejavnosti – galerija), dopustni so manjši odkloni od sedanje smeri/orientacije ledene dvorane, če se na ta način doseže ugodnejše odmike od jugozahodnega roba ureditvene enote, ugodnejšo umestitev nove stavbe v obstoječi teren in obstoječe ureditve (parkirišča),
– stavbni volumen naj bo sestavljen iz osnovnega volumna dvorane, kateremu so dodane manjše stavbe (vile) s katerimi se osnovni (velik) volumen na robovih razčleni in ustvari vtis sestavljene celote,
– višina stavbe in streha: manjše stavbe (vile) na robu dvorane do 12 m (do venca oziroma kapa) od urejenega terena (merjena največja višina na celotnem objektu – torej na severni fasadi), dopustna je sestavljena streha, višina dvorane 10 m, streha: ravna ali nizek naklon, tako da se celoten stavbni volumen in višina slemena ne povečujeta in ne zastirata kvalitetnih pogledov proti gradu cerkvi in jezeru, dopustna so odstopanja od predpisanih višin do 1 m, pri tem mora biti streha dvorane vedno nižja od robnih stavb (vil),
– etažnost: dvorana je lahko podkletena (lahko le del) za servisne prostore stavbe, dvorana je enoetažna, manjše stavbe (vile) ob robovih imajo lahko K+P+1,
– po izgradnji nove kongresne dvorane se lahko podzemna parkirišča in kongresna dvorana povežejo;
· oblikovanje ureditvene pod-enota I 11/6 po izgradnji nove kongresne dvorane: ob zahodni fasadi dvorane so dopustne ureditve zunanjih utrjenih peš površin, tako da se lahko dejavnosti iz stavbe odpirajo na zunanji prostor in povezujejo z dogajanji v parku, utrjene površine naj postopno prehajajo v parkovno ureditev proti peš povezavi, ki poteka skozi park pribl. v smeri sever-jug, kota etaž in zunanjih utrjenih površin naj se v največji možni meri prilagodi sedanjemu raščenemu terenu parkovnih površin (greben Pongračevega parka), dopustna so manjša preoblikovanja površja parkovnih površin z namenom, da se doseže čim bolj sonaravno oblikovane prehode brežin in oblik terena, parkovne površine naj se zasadijo predvsem z visokodebelno vegetacijo, drevesa, ki se odstranijo zaradi sanitarne sečnje, naj se nadomestijo,
· oblikovanje ureditvene pod-enota I 11/7 po izgradnji nove kongresne dvorane: obstoječa nivojska parkirišča severno in severozahodno od obstoječe ledene dvorane se opustijo, ob severnem robu ureditvene enote I 11/9 je treba zagotoviti prometno povezavo do ureditvene enote I 7 (grafično določen koridor – regulacijska linija),
(7) Kongresno dvorano je potrebno priključiti na obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, ki poteka po oziroma ob ureditveni enoti I 11. Pri izvedbi komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju je treba upoštevati tudi planirano/projektirano infrastrukturno omrežje in naprave, tako da se objekt po uvedbi nove napeljave nanjo lahko priključi. Meteorne vode iz utrjenih povoznih površin je treba odvajati preko peskolovov in lovilcev olj. Zaledne vode je treba drenirati in odvesti v jezero vendar šele po predhodni ugotovitvi ne-onesnaženosti teh zalednih voda. Čiste vode naj se v največji možni meri odvedejo površinsko, v sklopu parkovnih ureditev, podzemno odvajanje je dopustno za del količin, v primeru onesnaženosti voda ali če površinske ureditve niso izvedljive zaradi omejitev v prostoru. Inštalacije in naprave v in ob objektu naj bodo izvedene tako, da se lahko priključijo na planirano plinsko omrežje.
(8) Z zemeljskimi deli ni dovoljeno sprožiti erozijske procese in ne preprečevati odtok voda. Vse čiste izvirne in zaledne vode je treba kontrolirano in neškodljivo odvesti v jezero. V primeru, da se pri zemeljskih delih odkrijejo nekdanji ali novi izviri, je dopustno te zaledne vode odvesti proti jezeru nivojsko s primerno vodno parkovno ureditvijo po južni strani Pongračeve vile ter po meji katastrske občine proti jezeru.
9. člen
V 58. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se črta beseda »terme« v oklepaju.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Spremembe in dopolnitve PUP so na vpogled na Občini Bled in na Upravni enoti Radovljica.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/4-99
Bled, dne 7. novembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti