Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

196. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled, stran 413.

Na podlagi 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 26. seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana za Občino Bled, katerega strokovna gradiva sta izdelala URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana in Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, v letu 2000.
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (v nadaljevanju: prostorski plan) so osnovni prostorski akt, s katerim občina določa osnovne usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja.
3. člen
(1) Prostorski plan vsebuje:
· besedilo odloka,
· grafične prikaze v merilu 1:25.000,
- zasnova primarne rabe prostora,
- zasnova urejanja voda,
- zasnova varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- zasnova namenske rabe prostora, ureditvena območja naselij in načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti,
- zasnova rekreacije,
- zasnova prometnega omrežja,
- zasnova komunalnega omrežja,
- zasnova energetskega omrežja in sistemov zvez,
· grafične prikaze v merilu 1:5000 in 1:10.000,
- namenska raba površin,
- območja varstva naravnih vrednot,
- območja varstva kulturne dediščine,
· splošne podatke o dokumentu in postopkih,
· obrazložitev usmeritev iz odloka o prostorskem planu,
· soglasja organov in organizacij,
· sklep vlade.
(2) Grafični prikazi so sestavni del odloka in so izdelani v analogni in digitalni obliki. Digitalna vsebina plana obsega: namensko rabo površin, načine urejanja s PIA, območja naravnih vrednot, območja kulturne dediščine, območja varstva vodnih virov. Digitalni grafični prikazi so izdelani na geodetski podlogi preglednega katastrskega načrta (PKN5) v merilu 1:5000 (vektoriziran digitalni katastrski načrt) in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo.
4. člen
Prostorski plan določa:
1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. OBMOČJE PROSTORSKEGA PLANA
3. SKUPNI INTERESI IN CILJI
4. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI
V PROSTORU
4.1 USMERITVE ZA FUNKCIJE NASELIJ
4.2 USMERITVE ZA POSELITEV
4.3 USMERITVE ZA RAZPOREJANJE
DEJAVNOSTI IN RABO PROSTORA
4.3.1 Območja in površine za poselitev
4.3.2 Površine, ki niso namenjene poselitvi
4.3.3 Območja urejanja
4.4 USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT IN KURADNI LISTTURNE DEDIŠČINE
4.5 USMERITVE ZA VARSTVO PRED HRUPOM
4.6 USMERITVE ZA UREJANJE VODOTOKOV
4.7 USMERITVE ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
4.7.1 Usmeritve za prometno omrežje
4.7.2 Usmeritve za vodne vire in omrežje za oskrbo s pitno vodo
4.7.3 Usmeritve za odvajanje in čiščenje odplak
4.7.4 Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave
4.7.5 Usmeritve za omrežje zvez
4.7.6 Usmeritve za ravnanje z odpadki
4.8 USMERITVE ZA OBRAMBO
4.9 USMERITVE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
4.10 USMERITVE ZA MINERALNE SUROVINE
5. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
5.1 ZASNOVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH POVRŠIN
5.2 ZASNOVA POSELITVE
5.3 ZASNOVA REKREACIJE
IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN
5.4 ZASNOVA PROMETA
5.4.1 Razbremenilne in obvozne ceste
5.4.2 Izboljšanje prometnega omrežja na Bledu
5.4.3 Kolesarske poti, steze in povezave
5.5 ZASNOVA KOMUNALNE UREDITVE
6. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE
PROSTORSKEGA PLANA
6.1 USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA PROSTORA S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI AKTI
6.2 PROGRAMSKE ZASNOVE ZA PROSTORSKE
IZVEDBENE NAČRTE
6.3 GEOINFORMACIJSKA PODPORA
ZA ODLOČANJE
6.4 MERILA ZA ODSTOPANJE PROSTORSKIH
IZVEDBENIH AKTOV OD PROSTORSKEGA
PLANA
6.5 KRITERIJI ZA DOPOLNJEVANJE
PROSTORSKEGA PLANA OBČINE BLED
6.6 PROGRAM DODATNIH RAZISKAV,
ANALIZ IN ŠTUDIJ
6.7 NALOGE, KI JIH MORA OBČINA
OPRAVITI SKUPAJ Z DRUGIMI OBČINAMI
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. OBMOČJE PROSTORSKEGA PLANA
5. člen
S prostorskim planom Občine Bled se določajo usmeritve za celotno območje Občine Bled.
3. SKUPNI INTERESI IN CILJI
6. člen
Pomembnejši skupni interesi in cilji prostorskega razvoja Občine Bled so:
· spodbujanje trajnostnega razvoja v turizmu, predvsem izboljšanje kakovosti in dopolnjevanje obstoječe infrastrukture,
· zmanjšanje obremenitev Blejskega jezera,
· ohranjanje in razvoj Triglavskega narodnega parka ter drugih naravnih vrednot in kulturne dediščine,
· komunalna sanacija obstoječih območij in celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve,
· izboljšanje prometnih razmer,
· izboljšanje bivalnih in delovnih razmer,
· izboljšanje urejenosti javnih površin naselij in njihove opreme,
· izboljšanje razmer za rekreacijo.
4. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU
7. člen
4.1 Usmeritve za funkcije naselij
(1) Po ustanovitvi novih občin je Bled prevzel vlogo občinskega središča, tako da se bo njegova vloga krepila v smislu zadovoljevanja upravnih funkcij lokalnega pomena. Bled ima že zgodovinsko pogojeni značaj osrednjega turističnega kraja v občini, ki se bo v bodoče še krepil, predvsem z izboljševanjem kakovosti in nadgradnjo obstoječih kapacitet. Oskrba naj se ne razvija poudarjeno, temveč v razmerju potreb kraja samega (zaradi cilja omejevanja obremenitev Bleda). Bled predstavlja tudi pomembnejše zaposlitveno območje, saj so v širšem prostoru naselja obstoječa in planirana območja za sekundarne dejavnosti, prav tako je velik delež zaposlitve v gostinstvu, trgovini in storitvah razporejen v celotnem ureditvenem območju Bleda. V nadaljnjem razvoju se bo vloga Bleda kot zaposlitvenega območja še krepila.
(2) Naselja z značajem lokalnega oskrbnega središča so: Bohinjska Bela, Ribno, Gorje (Spodnje Gorje, Zgornje Gorje), Zasip. Obstoječo oskrbo v teh naseljih naj se v bodoče okrepi v smislu izboljšanja in dopolnitve ponudbe, tako da bi s tem zmanjšali prometne obremenitve na Bled. Poudarjena je usmeritev v turistični razvoj. V teh naseljih naj se v bodoče še ohranja kmetijstvo, omogoča bivanje, zaposlitev v turizmu in drugih dejavnostih.
(3) Druga naselja v občini imajo značaj vaških naselij, kjer se prepleta kmetijstvo, bivanje in druge oblike zaposlitve. Poudarjena je usmeritev v turistični razvoj. V teh naseljih naj se zagotavlja dobra lokalna oskrba in dobra infrastrukturna opremljenost.
(4) Naselja Spodnje in Zgornje Laze, Kupljenk, Radovna in Slamniki so razložena podeželska naselja, pri katerih naj se ta značilnost ohranja, nadaljnji razvoj naj se izvaja z dopolnjevanjem in zaokroževanjem obstoječih gruč poselitve.
8. člen
4.2 Usmeritve za poselitev
Občina bo pri nadaljnjem razvoju in urejanju v prostoru:
· podpirala strnjenost poselitve, tako da bo:
– poselitev usmerjala v obstoječa naselja ter spodbujala prenavljanje in dopolnjevanje stavb v okviru obstoječih poselitvenih površin,
– širitev naselij izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu,
– preprečevala nadaljevanje razpršene gradnje, razen v primerih, ko se več manjših skupin razpršene gradnje lahko zaokroži v večjo gručo,
– preprečevala zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah,
– dopuščala gradnjo novih kmetij izven ureditvenih območij naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine,
· podpirala ohranjanje kvalitet kulturne krajine, tako da bo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem in arhitekturnem vidiku oblikovanja posegov v prostor,
– varovala objezerski prostor pred neskladnimi posegi in ga namenjala javni rabi,
– varovala obvodni prostor vodotokov,
– varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi,
– ohranjala kvalitetna kmetijska zemljišča za primarno rabo,
· zagotavljala skladno namensko rabo prostora, tako da se bodo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila dovolj široka merila in pogoji glede dopustnih vrst dejavnosti za posamezno rabo površin, s čimer bi zagotovili preplet bivanja, dela ter turističnega razvoja,
– dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjale v prostor,
– dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali na razvoj drugih dejavnosti,
· izboljševala infrastrukturno opremljenost naselij, tako, da bo:
– planirana širitev naselij v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi obstoječe opreme in širitev ne bo prekomerno oslabila obstoječo oskrbo,
– zagotovila varovanje prometnih koridorjev za tranzitni promet mimo Bleda ter sodelovala pri izvedbi severne in južne razbremenilne ceste,
– zagotovila varovanje prometnega koridorja za tranzitni rekreacijski promet proti Pokljuki ter sodelovala pri izvedbi obvoznice mimo Spodnjih Gorij,
– spodbujala ureditev javnih izvennivojskih parkirišč za razbremenitev objezerskega prostora,
– zagotovila izvedbo čistilne naprave,
· omejevala posege, ki bi predstavljali povečevanje obremenitev okolja, tako da ne bo podpirala:
– zgoščevanje poselitve v objezerskem prostoru,
– povečevanja obremenitev sedanje problematične prometne in druge infrastrukture,
– spreminjanja pomožnih objektov v sekundarna bivališča.
9. člen
4.3 Usmeritve za razporejanje dejavnosti in rabo prostora
(1) Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene glede na planirano pretežno namembnost območij in površin.
(2) Usmeritve za dejavnosti so določene za:
· območja in površine za poselitev,
· površine, ki niso namenjene poselitvi.
10. člen
4.3.1 Območja in površine za poselitev
(1) Območja, ki so namenjena za poselitev so:
· območja za stanovanja (S),
· območja mešane rabe (M),
· območja za turizem in gostinstvo (H),
· območja za trgovino in storitve (U),
· območja za kvartarne dejavnosti (I),
· območja za proizvodnjo (P),
· območja za oskrbne sisteme (O),
· območja za sekundarna bivališča (W),
· območja za transportne dejavnosti in večje prometne površine (T),
· območja za kmetijstvo (K),
· območja za rekreacijo (R),
· mestne zelene površine, parki (Z),
· območje pokopališča (Zp),
· območja za obrambo (B, po kriterijih še dodatno P in V),
· površina razpršene gradnje – zazidana stavbna zemljišča (z).
(2) V območja za stanovanja (S) se bodo usmerjala stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne dejavnosti.
(3) V območja mešane rabe (M) se bodo usmerjale oskrbne in storitvene dejavnosti, turizem in gostinstvo, poslovni prostori drugih dejavnosti, manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi) in stanovanja.
(4) V območja za turizem in gostinstvo (H) se bodo usmerjale dejavnosti turizma, gostinstvo, oskrba in storitve kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti območja. Spreminjanje gostinskih (predvsem nastanitvenih) objektov za bivanje (stanovanje, sekundarno bivališče) ni možno.
(5) V območja za trgovino in storitve (U) se bodo usmerjale dejavnosti oskrbe in storitev, pretežno za potrebe turizma, kulturne dejavnosti, povezane s turizmom.
(6) V območja za kvartarne dejavnosti (I) se bodo usmerjale dejavnosti varstva, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, znanost in raziskovanje, cerkev, muzejske dejavnosti.
(7) V območja za proizvodnjo (P) se bodo usmerjale proizvode dejavnosti, obrt, poslovne dejavnosti, trgovina za občasno oskrbo, storitvene dejavnosti.
(8) V območja za oskrbne sisteme (O) se bodo usmerjale dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi zvez.
(9) V območjih za sekundarna bivališča (W) se bo vzdrževalo obstoječe stanje namembnosti in izrabe.
(10) V območja za transportne dejavnosti in večje prometne površine (T) se bodo usmerjale prometne dejavnosti, proizvodnja in storitve, povezane s prometom, poslovne dejavnosti, trgovina in gostinstvo za potrebe območja urejanja oziroma za občasno oskrbo.
(11) V območja za kmetijstvo (K) se bodo usmerjale dejavnosti kmetijske proizvodnje (farme, nove kmetije). Območja se namenijo izključno za kmetijsko proizvodnjo, v primeru posamičnih kmetij je možno tudi bivanje, kot sestavni del kmetije.
(12) V območja za rekreacijo (R) se bodo usmerjale športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega časa, gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju urejanja.
(13) V območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer se osnovna raba ne spremeni), se bo usmerjala rekreacija ter dejavnosti prostega časa.
(14) Mestne zelene površine in parke (Z) se bo urejalo v smislu varstva in ohranjanja vloge javnih zelenih površin, usmerjale dejavnosti prostega časa.
(15) Območja pokopališča (Zp) je namenjeno za pokopavanje in temu povezane dejavnosti. Ob pokopališčih se bodo dopuščale spremljajoče in dopolnilne oskrbne in storitvene dejavnosti osnovni namembnosti območja.
(16) Območja za obrambo (B) so namenjena za dejavnosti vojske, obrambe in civilne zaščite, podrobneje so opredeljena še območja P – poligonov in V – vojašnic.
(17) Na površinah razpršene gradnje – zazidana stavbna zemljišča izven območij urejanja (z) se bo dopuščalo ohranjanje in delno dopolnjevanje obstoječih objektov in dejavnosti, namembnost teh površin je stanovanjska, kmetijska, možne pa so tudi turizem, gostinstvo, oskrba in storitve; za posamezne površine razpršene gradnje so opredeljene podrobnejše usmeritve glede dejavnosti.
11. člen
4.3.2 Površine, ki niso namenjene poselitvi
(1) Površine, ki niso namenjene za poselitev, so:
· površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji – prvo območje kmetijskih zemljišč (1),
· kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zemljišč (2),
· gozdne površine (G),
· varovalni gozd (Gv),
· varovalni gozd – ruševje (Gvr),
· gozdni rezervat (Gr),
· gozd posebnega namena (Gn),
· vodne površine (V),
· naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča (N),
· območja za eksploatacijo (E).
· območja za eksploatacijo, ki se sanirajo (Es).
(2) Na delih površin, ki niso namenjene poselitvi, so kot prekrivajoča raba določena še območja za rekreacijo (R). V območjih prekrivajoče rabe se osnovna raba ne spreminja. Območja prekrivajoče rabe so grafično določena v namenski rabi površin.
12. člen
4.3.3 Območja urejanja
(1) V Občini Bled se bodo dejavnosti usmerjale v prostor skladno z določeno namensko rabo površin. Območja urejanja so razvidna v tabeli 1. Raba površin je grafično določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v analogni in digitalni obliki. Osnova za prikaz razmejitev in za uporabo prostorskega plana v merilu 1:5000 je izključno usklajen in geolociran digitalni katastrski načrt (DKN).
Tabela 1: Območja urejanja
-----------------------------------------------------------------------------------
Šifra    Oznaka    Naselje in naziv      Način urejanja s
kraja    območja   območja urejanja      prostorskimi izvedbenimi akti
       urejanja
-----------------------------------------------------------------------------------
             Krajevna skupnost: BLED
003     BL      BLED
       BLs     središče Bleda       PUP za središče Bleda
       BLs-M 1   Pod skalo          PUP za središče Bleda
       BLs-M 2   ob Cesti Svobode      PUP za središče Bleda
       BLs-M 3   ob Prešernovi cesti     PUP za središče Bleda
       BLs-M 4   ob Prešernovi cesti     PUP za središče Bleda
       BLs-M 5   ob Prešernovi cesti     PUP za središče Bleda
       BLs-M 6   ob Prešernovi cesti     PUP za središče Bleda
       BLs-M 7   ob Ljubljanski cesti    PUP za središče Bleda
       BLs-M 8   Grič            PUP za središče Bleda
       BLs-M 9   nad Hotelom Trst      PUP za središče Bleda
       BLs-M 10   ob Ulici narodnih herojev  PUP za središče Bleda
       BLs-M 11   ob Ljubljanski cesti    PUP za središče Bleda
       BLs-M 12   ob Ljubljanski cesti    PUP za središče Bleda
       BLs-M 13   ob Ribenski cesti      PUP za središče Bleda
       BLs-H 1   Hotel Astoria        PUP za središče Bleda
       BLs-H 2   Vila Vovk          PUP za središče Bleda
       BLs-H 3   Hotela Jelovica in Labod  PUP za središče Bleda
       BLs-H 4   Bellevue          PUP za središče Bleda
       BLs-H 5   Vila Rikli         PUP za središče Bleda
       BLs-H 6   Vila Prešeren        PUP za središče Bleda
       BLs-H 7   Blegaš           PUP za središče Bleda
       BLs-H 8   Hotel Park         PUP za središče Bleda
       BLs-H 9   Hotel Krim         PUP za središče Bleda
       BLs-H 10   Hotel Union         PUP za središče Bleda
       BLs-H 11   Vila Ribič         PUP za središče Bleda
       BLs-H 12   Depandansa Jadran      PUP za središče Bleda
       BLs-H 13   Grand Hotel Toplice     PUP za središče Bleda
       BLs-H 14   Hotel Trst         PUP za središče Bleda
       BLs-H 15   Hotel Korotan        PUP za središče Bleda
       BLs-H 16   Hotel Golf         PUP za središče Bleda
       BLs-H 17   Hotel Kompas        PUP za središče Bleda
       BLs-H 18   Hotel Lovec         PUP za središče Bleda
       BLs-H 19   Vila Viktorija       PUP za središče Bleda
       BLs-H 20   Belvedere          PUP za središče Bleda
       BLs-U 1   Avtobusna postaja      PUP za središče Bleda
       BLs-U 2   Kazina           PUP za središče Bleda
       BLs-U 3   Trgovski center       PUP za središče Bleda
       BLs-U 4   Pošta            PUP za središče Bleda
       BLs-U 5   Trgovina ob Ljubljanski 
             cesti            PUP za središče Bleda
       BLs-U 6   Bencinski servis ob 
             Ljubljanski cesti – jug   PUP za središče Bleda
       BLs-I 1   sv. Martin         PUP za središče Bleda
       BLs-I 2   Bogatin           PUP za središče Bleda
       BLs-I 3   zdravstveni dom       PUP za središče Bleda
       BLs-I 4   Gostinska šola       PUP za središče Bleda
       BLs-I 5   Mežakla           PUP za središče Bleda
       BLs-I 6   Festivalna dvorana     PUP za središče Bleda
       BLs-I 7   Partizan          PUP za središče Bleda
       BLs-I 8   Pongračeva vila       PUP za središče Bleda
       BLs-I 9   Policija          PUP za središče Bleda
       BLs-I 10   Gozdno gospodarstvo     PUP za središče Bleda
       BLs-R 1   Grajsko kopališče      PUP za središče Bleda
       BLs-R 2   Kopališče Toplice      PUP za središče Bleda
       BLs-R 3   Terme            PUP za središče Bleda
       BLs-Z 1   Plemljev park        PUP za središče Bleda
       BLs-Z 2   Grajsko pobočje       PUP za središče Bleda
       BLs-Z 3   Zdraviliški park      PUP za središče Bleda
       BLs-Z 4   Park pod Bellevuejem    PUP za središče Bleda
       BLs-Z 5   Park pred Festivalno 
             dvorano           PUP za središče Bleda
       BLs-Z 6   Pongračev park       PUP za središče Bleda
       BLs-Z 7   Minigolf          PUP za središče Bleda
       BLs-Z 8   Park ob Riklijevi vili   PUP za središče Bleda
       BLs-Z 9   Park ob obali        PUP za središče Bleda
       BLs-Z 10   Razgledišče         PUP za središče Bleda
       BLs-Z 11   Obala pod Toplicami     PUP za središče Bleda
       BLs-Z 12   Obala pod Stražo      PUP za središče Bleda
       BLs-Z 13   Park nad Toplicami     PUP za središče Bleda
       BLs-Z 14   Park Belvedere       PUP za središče Bleda
       BL-S1    Bled            PUP
       BL-S2    Grad            PUP
       BL-S3    Na Rebri/Za Pecovco     PUP
       BL-S4    Vrtnarija (ob Partizanski) PUP
       BL-S5    V Blatu           PUP
       BL-S6    Gmajna           PUP
       BL-S7    Jermanka          PUP
       BL-S8/1   Dobe            PUP
       BL-S8/2   Dobe – severni rob     ZN*
       BL-S9    Zagorice vas        PUP
       BL-S10    Zagorice – vzhodni rob   ZN*
       BL-S11    Zagorice – vzhodni rob   ZN*
       BL-S12    Zagorice – ob Koritenski
             cesti            PUP
       BL-S13    Zagorice – ob Alpski cesti PUP
       BL-S14    Zagorice – vzhodni rob   PUP
       BL-S15    Želeče           PUP
       BL-S16    Dindol           PUP
       BL-S17    Rečica           PUP
       BL-S18    Za žago – zahodni del    PUP
       BL-S19    Za žago – vzhodni del    PUP
       BL-S20    Nad progo          PUP
       BL-S21    Mala Zaka          PUP
       BL-S22/1   Zazer            PUP
       BL-S22/2   Zazer (ZN Mlino)      ZN (UL RS, 71/97)
       BL-S22/3   Zazer            PUP
       BL-S23/1   Mlino – levi breg      PUP
       BL-S23/2   Mlino – desni breg     PUP
       BL-S23/3   Mlino            PUP
       BL-S23/4   Mlino – pod Kozarco     PUP
       BL-S24    Mlino            ZN*
       BL-S25    Zagorice          ZN*
       BL-S26    Dindol           ZN*
       BL-M1    Bledec           PUP
       BL-M2    Pristava/Grad        PUP
       BL-M3    Železniška postaja Bled   PUP
       BL-M4    Spodnje Seliše 
             (Vezenine, kovinska)    ZN*
       BL-M5    Lisice           PUP
       BL-H1    Grad Grimščice       PUP
       BL-H2    Blejski Grad        PUP
       BL-H3    Blejski otok        PUP
       BL-H4    Vila Bled          PUP
       BL-H5    Pristava          PUP
       BL-H6    Vile ob jezeru       PUP
       BL-I1    Bled – cerkev na 
             otoku sv. Marija      PUP
       BL-I2    Bled – VVZ         PUP
       BL-I3    Bled – šola         PUP
       BL-I4    Rečica – Turnič, cerkev 
             sv. Andreja         PUP
       BL-P1    Rečica – lesna industija  ZN*
       BL-P2    Rečica           PUP
       BL-P3    Žaga v Grabnu        PUP
       BL-O1    Čistilna naprava pod 
             Kozarco           LN*
       BL-O2    MHE V Grabnu        PUP
       BL-O3    RTP Dindol         PUP
       BL-W1    Na Jasi           PUP
       BL-W2    Pod Kozarco         PUP
       BL-R1    Športno rekreacijski park 
             Bledec           UN*
       BL-R2    Igrišče za Žalam      PUP
       BL-R3/1   Mala Zaka – regatni center PUP
       BL-R3/2   Mala Zaka – regatni center PUP
       BL-R4/1   Velika Zaka – kemping    UN*
       BL-R4/2   Velika Zaka         PUP
       BL-R4/3   Velika Zaka         PUP
       BL-R5    Straža (prekrivajoča raba) PUP
       BL-K1    Farma v Ledinah       PUP
       BL-K2    Ribogojnica Mala Zaka    PUP
       BL-K3    Vrtnarija Pristava     PUP
       BL-K4    Vrtnarija v Blatu      PUP
       BL-K5    V Grabnu          PUP
       BL-K6    Dindol           PUP
       BL-Z1/1   Bled – park severna 
             Jezerska obala       PUP
       BL-Z1/3   Bled – park Jezerska obala PUP
       BL-Z1/5   Bled – park Jezerska obala PUP
       BL-Z1/6   Bled – Mlino, park 
             Jezerska obala       PUP
       BL-Z1/7   Bled – Mlino, park 
             Jezerska obala       PUP
       BL-Z1/8   Bled – pod Stražo, park 
             Jezerska obala       PUP
       BL-Z2    Vila Bled – park      PUP
       BL-Z3    Blejski otok – park     PUP
       BL-Z4    Park Grimščice       PUP
       BL-Z5    Park ob Gmajni       PUP
       BL-Zp1    Žale – pokopališče     PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
             Krajevna skupnost: BOHINJSKA BELA
005     BB      BOHINJSKA BELA
       BB-S1    Bohinjska Bela – Zgornja 
             vas             PUP
       BB-S2/1   Bohinjska Bela – Spodnja 
             vas             PUP
       BB-S2/2   Bohinjska Bela – Spodnja 
             vas             PUP
       BB-S2/3   Bohinjska Bela – Spodnja 
             vas             PUP
       BB-S2/4   Bohinjska Bela – Spodnja 
             vas             PUP
       BB-S2/5   Bohinjska Bela – V bregu  PUP
       BB-S3    Bohinjska Bela – pri 
             železniški postaji     PUP
       BB-M1    Bohinjska Bela –železniška 
             postaja           PUP
       BB-I1    Bohinjska Bela – cerkev sv. 
             Marjeta           PUP
       BB-B1 (V)  Bohinjska Bela – vojašnica PUP
       BB-B2 (P)  Bohinjska Bela – Za krajam PUP
       BB-B3 (P)  Bohinjska Bela – Na taležu PUP
       BB-R1    Bohinjska Bela – iglica 
             (območje prekrivajoče rabe) PUP
       BB-R2    Bohinjska Bela – levi breg 
             (območje prekrivajoče rabe) PUP
       BB-R3    Bohinjska Bela – desni breg 
             (območje prekrivajoče rabe) PUP
       z      razpršena gradnjaPUP
031     KU      KUPLJENIK
       KU-S1/1   Kupljenik          PUP
       KU-S1/2   Kupljenik          PUP
       KU-I1    Kupljenik – cerkev 
             sv. Štefan         PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
045     OB      OBRNE
       OB-S1    Obrne            PUP
       OB-O1    Soteska-MHE         PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
069     SL      SLAMNIKI
       z      razpršena gradnja      PUP za TNP
       
             Krajevna skupnost: RIBNO
       
004     BO      BODEŠČE
       BO-S1/1   Bodešče           PUP
       BO-S1/2   Bodešče – V potoku     PUP
       BO-S1/3   Bodešče           PUP
       BO-S2    Bodešče – Na pečeh     PUP
       BO-I1    Bodešče – cerkev sv. Lenart PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
028     KO      KORITNO
       KO-S1/1   Koritno           PUP
       KO-S1/2   Koritno           PUP
       KO-S2    Koritno – Polica      ZN*
       z      razpršena gradnja      PUP
065     RI      RIBNO
       RI-S1    Ribno            PUP
       RI-S2    Ribno terasa – mežnar    ZN*
       RI-I1    Ribno – cerkev sv. Jakob  PUP
       RI-E1    Ribno – gramoznica     PUP
       RI-R2    Ribno terasa – mežnar    PUP
       RI-R3    Ribno – taborni prostor 
             ob Savi           PUP
       RI-R4    Ribenska gora in območje 
             ob Savi (prekrivajoča raba) PUP
       RI-R4/1   Ribenska gora – Casting   PUP
       RI-R4/2   Ribenska gora – Prepih   PUP
       RI-R4/H   Ribenska gora – Prepih 
             (gostinstvo)        PUP
       RI-Z1    Ribno – park pred cerkvijo PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
068     SE      SELO PRI BLEDU
       SE-S1    Selo            PUP
       SE-S2    Selo – Log         PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
       
             Krajevna skupnost: GORJE
021     GR      GRABČE
       GR-S1    Grabče           PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
029     KR      KRNICA
       KR-S1    Krnica           PUP
       KR-S2    Krnica           PUP
       KR-S3    Krnica – Zabrezno      PUP
       KR-S4    Krnica – Hotunje      PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
       z      razpršena gradnja v 
             območju TNP         PUP za TNP
037     ME      MEVKUŽ
       ME-S1    Mevkuž           PUP
       ME-I1    Mevkuž – cerkev sv. Miklavž PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
049     PE      PERNIKI
       z      razpršena gradnja      PUP za TNP
050     PO      PODHOM
       PO-S1    Podhom           PUP
       PO-S2    Podhom – Spodnji 
             graben/V megrah       PUP
       PO-M1    Podhom – Vintgar/Leskovc  PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
       z      razpršena gradnja v območju 
             TNPPUP za TNP
055     PL      POLJŠICA PRI GORJAH
       PL-S1    Poljšica          PUP
       PL-S2    Poljšica          PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
061     RA      RADOVNA
       RA-R1    Spodnja Radovna – fužine  UN*
       z      razpršena gradnja      PUP za TNP
073     SG      SPODNJE GORJE
       SG-S1    Spodnje Gorje        PUP
       SG-S2    Spodnje Gorje – na Fortuni PUP
       SG-S3    Spodnje Gorje – na Fortuni ZN
       SG-S4    Spodnje Gorje – Zgornji 
             graben           ZN*
       SG-S5    Spodnje Gorje – Zgornji 
             graden           PUP
       SG-S6    Spodnje Gorje – Gabrce   PUP
       SG-M1    Spodnje Gorje – nad 
             železnico          PUP
       SG-M2    Spodnje Gorje – Zgornji 
             graben (ob Radovni)     PUP za TNP
       SG-M3    Spodnje Gorje – ob 
             železnici          ZN*
       SG-I1    Spodnje Gorje – cerkev sv. 
             Ožbolt           PUP
       SG – R1   Spodnje Gorje – ob Rečici 
             (Polana)          UN*
       z      razpršena gradnja      PUP
       z      razpršena gradnja v območju 
             TNPPUP za TNP
074     SL      SPODNJE LAZE
       z      razpršena gradnja      PUP za TNP
083     VI      VIŠELNICA
       VI-S1    Višelnica          PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
092     ZG      ZGORNJE GORJE
       ZG-S1/1   Zgornje Gorje        UN (UL RS, 58/98, 6/01)
       ZG-S1/2   Zgornje Gorje – Dolgo brdo UN (UL RS, 58/98, 6/01)
       ZG-M1    Zgornje Gorje – pošta    UN (UL RS, 58/98, 6/01)
       ZG-I1    Zgornje Gorje – cerkev 
             sv. Jurij          UN (UL RS, 58/98, 6/01)
       ZG-I2    Zgornje Gorje – šola    UN (UL RS, 58/98, 6/01)
       ZG-ZP1    Zgornje Gorje – pokopališče UN (UL RS, 58/98, 6/01)
       ZG-S2    Zgornje Gorje – Za ubočnico PUP
       z      razpršena gradnja      PUP
096     ZL      ZGORNJE LAZE
       z      razpršena gradnja      PUP za TNP
             POKLJUKA
       ZT-W1    Zatrnik – počitniške hiše  UN*
       ZT-R1    Zatrnik – smučišča (območje 
             prekrivajoče rabe)     UN*
       MS-R1    Pokljuka – Mrzli studenec 
             (območje prekrivajoče rabe) PUP za TNP
       z      razpršena gradnja      PUP za TNP
             Krajevna skupnost: ZASIP
089     ZA      ZASIP
       ZA-S1    Zasip            PUP
       ZA-S2    Zasip            ZN*
       ZA-S3    Zasip – Muže        PUP
       ZA-S4    Zasip – Sebenje       PUP
       ZA-I1    Zasip – cerkev sv. Jenez  PUP
       ZA-I2    Zasip/Sebenje – sv. Trojica PUP
       ZA-I3    Zasip – sv. Katarina    PUP
       ZA-O1/1   HE Vintgar         PUP
       ZA-O1/2   HE Vintgar         PUP
       ZA-O2    HE Piškovca         PUP
       ZA-R1    Zasip – pri sv. Katarini  PUP za TNP
       ZA-R2    Zasip – pod Malim vrhom 
             (prekrivajoča raba)     PUP
       ZA-R3    Piškovca (prekrivajoča 
             raba)            PUP
       z      razpršena gradnjaPUP
       z      razpršena gradnja v območju 
             TNP             PUP za TNP
             severna razbremenilna cesta LN*
             južna razbremenilna cesta  LN*
             obvoznica Spodnje Gorje   LN*
             plinovod Radovljica – 
             Koritno           LN*
-----------------------------------------------------------------------------------
Opomba: območja urejanja z lokacijskim načrtom za severno razbremenilno cesto, za obvoznico Spodnje Gorje in plinovod niso grafično določena, določen je le pas omejene rabe.
Tolmač kratic v tabeli:
PUP	prostorski ureditveni pogoji
ZN	zazidalni načrt
UN	ureditveni načrt
LN	lokacijski načrt
*	planirani prostorski izvedbeni načrti
13. člen
4.4 Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine
(1) Občina se bo v bodoče še naprej zavzemala za varovanje Triglavskega narodnega parka in drugih naravnih vrednot ter kulturne dediščine. Poleg območij varstva vrednot, spomenikov in dediščine se bo občina zavzemala za ohranjanje kvalitet kulturne krajine, krajinske podobe ob jezerskega prostora in značilnosti urbanističnega, arhitekturnega stavbnega oblikovanja.
(2) Na območju Občine Bled se varujejo naravne vrednote po seznamu v prilogi 1 k temu odloku in kulturna dediščina po seznamu v prilogi 2 k temu odloku.
14. člen
4.5 Usmeritve za varstvo pred hrupom
(1) V območjih za kvartarne dejavnosti (I), za sekundarna bivališča (W), za rekreacijo (R), za parkovne površine (Z) in za pokopališča (Zp) so dopustne dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/95).
(2) V območjih za stanovanja (S), za centralne dejavnosti (C), za mešano rabo (M), za turizem (H) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
(3) V območjih za proizvodnjo (P), za oskrbne sisteme (O), za transport (T) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
15. člen
4.6 Usmeritve za urejanje vodotokov
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo: za Savo Bohinjko, Savo Dolinko in Radovno v širini 10 m od zgornjega roba brežine, okrog Blejskega jezera v širini 10 m od zgornjega roba brežine oziroma do obodne ceste okrog jezera, za potoke, hudournike, suhe hudourniške struge in umetne vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna.
(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih in ogroženih območjih ni dopustna. Graditev objektov prav tako ni dopustna na zemljiščih, katera so nasuta nad koto poplavne vode brez upravnih dovoljenj.
16. člen
4.7 Usmeritve za infrastrukturno urejanje
(1) Infrastrukturna omrežja naj se razvijajo v skladu s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Dosedanja dobra infrastrukturna opremljenost naj se v bodoče dopolnjuje na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, poudarjeno pa naj se izboljšuje v smeri preprečevanja onesnaženja in zmanjševanja obremenitev jezera z okolico ter drugih naravnih vrednot.
(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za bodoče novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne, energetske infrastrukture in zvez.
(3) Obnova infrastrukturne opreme naj se izvaja po načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na območjih urejanja prometne ali druge infrastrukture (novogradnje ali obnovitve) naj se istočasno obnovijo vsi obstoječi ali na novo zgradijo potrebni vodi in naprave infrastrukture za posamezen urejan odsek ali območje.
(4) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati v tem planu določene varstvene pasove in pogoje upravljalcev naprav.
17. člen
4.7.1 Usmeritve za prometno omrežje
Usmeritve za prometno urejanje in omrežje so:
· prometna razbremenitev jezera in osrednjega turističnega območja tranzitnega prometa (južna in severna razbremenilna cesta),
· razbremenitev naselij tranzitnega oziroma rekreacijskega prometa proti Pokljuki (severna razbremenilna cesta in obvoznica Spodnje Gorje),
· razbremenitev ob jezerskega prostora glede mirujočega prometa,
· umirjanje prometa skozi naselja,
· prometna sanacija v območjih s slabim in slabo razvitim prometnim omrežjem,
· zagotavljanje dobre dostopnosti in povezljivosti naselij, območij delovnih mest in turistično zanimivih območij z javnim potniškim prometom,
· zagotavljanje višjega standarda za pešce, zagotovitev možnosti za sproščene sprehode, ločeno od drugih vrst prometa, v osrednjih turističnih območjih, v središčih naselij in v rekreacijskih območjih oziroma na njihovih povezavah,
· zagotavljanje možnosti za kolesarjenje na samostojnih voziščih za kolesarje oziroma za varno kolesarjenje, združeno na prometnih površinah z drugimi udeleženci v prometu.
18. člen
4.7.2 Usmeritve za vodne vire in omrežje za oskrbo s pitno vodo
Usmeritve za vodne vire in za oskrbo s pitno vodo so:
· varovanje zajetih in potencialnih vodnih virov,
· dograditev vodovodnega omrežja na območjih brez vodovodnega omrežja,
· izboljšanje (sanacija in obnova) obstoječega vodovodnega omrežja.
Občina bo v nadaljnjem zavarovala vse zajete vodne vire, prav tako pa bo pripravila zavarovanja za potencialne vodne vire.
19. člen
4.7.3 Usmeritve za odvajanje in čiščenje odplak
Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:
· zagotovitev čiščenja odpadnih voda,
· dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja ter obnova obstoječega omrežja,
· ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi sistemi (rastlinske čistilne naprave) za razložena naselja in poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod,
· sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih voda iz utrjenih površin, prednostno na prispevnih površinah jezera.
20. člen
4.7.4 Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave
Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave so:
· občina v nadaljnjem razvoju ne bo podpirala energetske izrabe vodotokov,
· oskrbo z električno energijo je potrebno postopno urejati podzemno (v kabelski kanalizaciji),
· na območjih strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih naj se uveljavljajo lokalni energetski sistemi, tudi z uporabo obnovljivih energetskih virov,
· na območjih redkejše poselitve naj se uveljavljajo lokalni obnovljivi energetski viri,
· oskrba s plinom naj se dolgoročno zagotavlja na vseh poselitvenih območjih, prednostno pa na območju Bleda in naselij v njegovi bližini.
21. člen
4.7.5 Usmeritve za omrežje zvez
Sisteme za zveze je potrebno pospešeno razvijati in z njimi opremljati vsa naselja, da bi na ta način omogočili kakovostnejše in enakovrednejše pogoje za delo in bivanje.
22. člen
4.7.6 Usmeritve za ravnanje z odpadki
Usmeritve za ravnanje z odpadki so:
· občina bo spodbujala selektivno zbiranje trajnih odpadkov,
· občina bo s sosednjimi občinami načrtovala skupno odlagališče trajnih in posebnih odpadkov,
· občina bo zagotovila možnosti kompostiranja gospodinjskih in drugih razgradljivih odpadkov za skupne potrebe, istočasno pa bo občina spodbujala kompostiranje in dispozicijo razgradljivih odpadkov manjših količin na izvoru odpadkov (gospodinjstva individualno),
· deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin,
· občina bo skupaj s svojimi službami sprotno odstranjevala nelegalna odlagališča odpadkov in izvajala ukrepe za preprečevanje novih nelegalnih odlagališč.
23. člen
4.8 Usmeritve za obrambo
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
· Vojašnica Bohinjska Bela, vojašnica, izključna raba,
· Na Taležu, poligon, izključna raba,
· Za krajem, poligon, izključna raba.
24. člen
4.9 Usmeritve za zaščito in reševanje
Poleg usmeritev za urejanje vodotokov in za vodne vire je treba pri poseganju v prostor upoštevati tudi ogrožena območja zaradi poplav, erozije, zemeljskih in snežnih plazov. Poseganje v prostor je v teh območjih omejeno.
25. člen
4.10 Usmeritve za mineralne surovine
(1) Za potrebe pridobivanja mineralnih surovin so planirana območja za eksploatacijo (E). Območja eksploatacije se po zaključku pridobivanja sanirajo v primarno rabo, ki obdaja posamezno območje eksploatacije (gozd, kmetijske površine).
(2) Pridobivanju so namenjena območja: Ribno (RI-E1): pridobivanje in sanacija, Ravne (E): sanacijsko pridobivanje za potrebe vzdrževanja cest, Mežakla – Zgornji Kozjek (E): sanacijsko pridobivanje izključno za potrebe vzdrževanja gozdnih cest,
(3) Pridobivanje se opusti in dokončno sanira območje (Es): Mrzli studenec, Zgornja Radovna – Perniki, Radovna – Mlinarjeva peč, Bled – Zaka, Poljane – Mala trata.
5. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
26. člen
5.1 Zasnova kmetijskih in gozdnih površin
(4) S prostorskim planom so opredeljena najkvalitetnejša in druga kmetijska zemljišča, ki so prikazana grafično.
(5) Gozdne površine so v prostorskem planu opredeljene kot lesno proizvodni gozdovi, varovalni gozdovi, površine ruševja, gozdni rezervati in gozdovi posebnega namena na podlagi razmejitev iz gozdno gospodarskih načrtov za posamezne gozdno gospodarske enote v območju občine Bled. V območju TNP so vsi gozdovi (razen varovalnih gozdov in rezervatov) opredeljeni kot gozdovi posebnega namena. Gozdne površine v neposrednem pasu obale Blejskega jezera in njegovi širši okolici ter posamezni gozdni sestoji v parkih so razvrščeni v parkovne površine in se urejajo v smislu javnih parkovnih površin.
27. člen
5.2 Zasnova poselitve
(1) Poselitev naj se usmerja v ureditvena območja naselij. Dejavnosti naj se usmerjajo v skladu s plansko opredeljeno namembnostjo površin in dopustnimi dejavnostmi v okviru posamezne pretežne namenske rabe. Vrste dejavnosti za posamezno namembnost so opredeljene tako, da se z namensko rabo ne ustvarja stroga delitev na posamezne ločene vrste rab, temveč se dopušča preplet dejavnosti. V posameznih rabah (območjih urejanja) naj se omejujejo tiste dejavnosti, ki prekomerno in negativno vplivajo na osnovno prevladujočo rabo in lahko predstavljajo omejitev ali razvrednotenje osnovne rabe.
(2) Zasnova poselitve za vsa naselja v občini je opredeljena z usmeritvami za razporejanje dejavnosti in rabo prostora v 9. do 12. členu tega odloka ter v grafičnih prikazih namenske rabe.
(3) S prostorskimi izvedbenimi akti se plansko določena namenska raba podrobneje določi za posamezna območja in površine, dopustne vrste dejavnosti lahko za posamezno območje urejanja odstopajo od plansko določene rabe glede na značaj območja ali usmeritev za bodoči razvoj, vendar tako, da se s tem prekomerno ne povečajo obremenitve okolja, da se ne spremeni pretežna namembnost posameznega območja urejanja. Odstopanja od pretežne rabe so dopustna, če ima nova raba značaj dopolnilne dejavnosti k osnovni rabi območja.
28. člen
5.3 Zasnova rekreacije in javnih zelenih površin
(1) Rekreacija je v prostorskem planu planirana:
· v območjih za rekreacijo (izključne rabe),
· v območjih za rekreacijo kot prekrivajoča raba, kjer se osnovna raba (kmetijske površine, gozd, voda) ne spreminja.
(2) S tem prostorskim planom je opredeljena lokacija za športno rekreacijski park Bledec, kamor naj se usmerjajo predvsem športne dejavnosti, za katere je pomembna tudi dobra dostopnost. Planirana stavbna zemljišča in urejena razbremenilna cesta bosta omogočila postopno preselitev na novo lokacijo obremenjujočih športnih dejavnosti in drugih masovnih prireditev.
(3) Druga planirana območja za rekreacijo so še:
· v središču Bleda: Grajsko kopališče, Kopališče Toplice, Terme,
· izven središča Bleda:
· Športno rekreacijski park Bledec (z značajem regionalnega pomena),
· Mala Zaka – regatni center (z značajem regionalnega rekreacijskega območja),
· Igrišče za Žalam (z značajem krajevnega igrišča),
· Velika Zaka – kemping,
· Ribno – Prepih,
· Ribno – Casting,
· Spodnje Gorje – ob Rečici – Polana (z značajem krajevnega igrišča),
· in območja za rekreacijo kot prekrivajoča raba:
· Straža (prekrivajoča raba)
· Ribno – taborni prostor ob Savi (prekrivajoča raba)
· Ribenska gora in območje ob Savi (prekrivajoča raba)
· Zatrnik – smučišča (območje prekrivajoče rabe)
· Pokljuka – Mrzli studenec (območje prekrivajoče rabe)
· Zasip – pri sv. Katarini (rekreacijsko območje krajevnega pomena).
(4) Zeleni pas ob jezeru in vse parkovne površine na Bledu so opredeljene kot javne zelene površine. Te površine naj se ureja kot javne površine, omejujejo naj se vsi posegi, ki bi lahko razvrednotili sedanje kvalitete tega prostora. V sklop zelenega pasu Bleda uvrščamo tudi vse gozdove v vizualnem polju jezera in gozdove v območjih rekreacije, gozdovi so opredeljeni kot gozdovi posebnega namena.
29. člen
5.4 Zasnova prometa
5.4.1 Razbremenilne in obvozne ceste
(1) V Občini Bled sta planirani južna in severna razbremenilna cesta. Obe razbremenilni cesti potekata po obodu strnjenega naselja, trasi pa sta določeni grafično s pasom omejene rabe v namenski rabi površin v merilu 1:5000. Za obe cesti je planirano urejanje z lokacijskim načrtom.
(2) Za dolgoročno izboljšanje prometnih razmer v smeri proti Pokljuki je planirana ureditev obvoznice mimo Spodnjih Gorij po južni strani vasi. Trasa je določena grafično s pasom omejene rabe v namenski rabi površin v merilu 1:5000. Za ureditev ceste je planiran lokacijski načrt.
30. člen
5.4.2 Izboljšanje prometnega omrežja na Bledu
(1) Po izvedbi južne razbremenilne ceste naj se promet ob jezeru omeji tudi na odseku od Hotela Park do Mlina. Obstoječa prometna površina naj se preuredi v površino za pešce, kolesarje, za servisni dovoz do obstoječih objektov in za urgentni promet.
(2) Na vzhodnem delu Bleda je potrebno zagotoviti med obstoječimi radialnimi komunikacijami prečne – krožne prometne povezave, s katerimi bi dosegli boljšo povezljivost območij, skrajšali dolžino potovanj, zagotovili možnost alternative in večjo varnost. Za izvedbo krožnih povezav so grafično določena območja omejene rabe. Nova poselitev mora upoštevati nove planirane povezave, tako da se z novogradnjami v zadostni meri odmakne od planiranih tras krožnih prometnic. Krožne povezave naj se načrtujejo ob upoštevanju planiranih razbremenilnih cest.
31. člen
5.4.3 Kolesarske poti, steze in povezave
(1) V skladu z usmeritvami iz prostorskega plana RS se varujejo površine za ureditev kolesarskih poti regionalnega pomena v smeri proti Lescam in Bohinju.
(2) Planirane so še kolesarske povezave:
· medobčinska povezava proti Mojstrani, kjer se priključi na kolesarsko povezavo državnega pomena: Bled – Zgornje Gorje – Radovna – Mojstrana,
· medobčinska povezava proti Jesenicam, kjer se priključi na kolesarsko povezavo državnega pomena: Bled – Spodnje Gorje – Poljane – Kočna – Jesenice,
· medobčinska povezava proti Žirovnici, kjer se priključi na kolesarsko povezavo državnega pomena: Bled – Zasip – Piškotarjev most – Breg – Žirovnica,
· medobčinska kolesarska povezava proti Bohinju preko Pokljuke: Bled – Zgornje Gorje – Mrzli studenec – Gorjuše – Jereka – Bohinjska Bistrica ali smer Stara Fužina – Bohinjsko jezero,
· kolesarske povezave v obvodnem prostoru, ki povezujejo rekreacijska območja v širšem obvodnem prostoru ob obeh Savah:
– Bohinjska Bela – pot ob Savi – Selo – pot ob Savi – Ribenski most – pot ob Savi – Bodeški most – Lancovo,
- pregrada HE Moste – Piškovca – Blejski most (most regionalne ceste čez Savo) – pot ob Savi pod Koritnim – Šobec – ali nadaljevanje na Bodeški most,
· kolesarske povezave med posameznimi odseki ali povezavami višjega reda:
– Bled – Ribno – Ribenski most,
– Bled – Bodešče – Bodeški most,
– Bohinjska Bela – Kupljenk – Ribenski most,
· gorske kolesarske steze in povezave na Pokljuki in Jelovici.
(3) Kolesarske steze naj se uredijo tudi med posameznimi naselji, zlasti v smereh šolskih poti, v ta namen naj se varujejo potrebni odmiki od obstoječih prometnih površin za dolgoročne ureditve kolesarskih stez.
(4) Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti in steze izvajajo v čim večji meri na samostojnem vozišču, ločeno od drugih vrst prometa.
32. člen
5.5 Zasnova komunalne ureditve
(1) S tem prostorskim planom se določa lokacija za (centralno) čistilno napravo z reciklažnim dvoriščem v območju Pod Kozarco. Čistilna naprava naj ima planirano zmogljivost do 20.000 PE. Čistilna naprava je skupnega – javnega pomena in temeljna naložba za celovito sanacijo poselitvenega prostora Bleda in Blejskega jezera.
(2) Poleg čistilne naprave Bled se kot del sistema čiščenja odpadnih vod sanirajo in izboljšajo obstoječe čistilne naprave in dopolnijo z novimi, tako da tvorijo skupno zmogljivost do 2000 PE, to bodo čistilne naprave Lisice, Ribno – Bodešče, Bohinjska Bela in Obrne.
(3) Osnovno omrežje za odvod fekalnih vod še naprej predstavljata M in VS kanal, ki naj se dograjujeta v celovit sistem.
(4) Vsa nova poselitvena območja je treba predhodno celovito komunalno urediti.
6. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKEGA PLANA
33. člen
6.1 Usmeritve za načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti
(1) Območja, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP):
S PUP se ureja celoten prostor občine Bled, razen območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov. S PUP se začasno urejajo tudi območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov, do njihovega sprejetja. Prostor občine se ureja s:
· PUP za središče Bleda,
· PUP za širše območje Bleda,
· PUP za območje Triglavskega narodnega parka.
(2) Območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov (PIN):
Prostorski plan določa izdelavo PIN za tista območja urejanja, kjer je predvideno/pričakovano zahtevnejše urejanje (predvsem infrastruktura), potrebna nova delitev zemljišč (parcelacija) in je za določitev vrste posegov in njihovega oblikovanja potreben načrtovalski proces ter participacija javnosti.
Tabela 2: Planirani prostorski izvedbeni načrti
---------------------------------------------------------------------
Oznaka  Naselje                Planirani prostorski
območja  in naziv območja urejanja       izvedbeni načrti
urejanja             
---------------------------------------------------------------------
BL-S8/2  Dobe – severni rob           ZN*
BL-S10  Zagorice – vzhodni rob         ZN*
BL-S11  Zagorice – vzhodni rob         ZN*
BL-S24  Mlino                 ZN*
BL-S25  Zagorice                ZN*
BL-S26  Dindol                 ZN*
BL-M4   Spodnje Seliše (Vezenine, kovinska)  ZN*
BL-P1   Rečica – lesna industrija       ZN*
BL-O1   Čistilna naprava
     z reciklažnim dvoriščem pod Kozarco  LN*
BL-R1   Športno rekreacijski park Bledec    UN*
BL-R4/1  Velika Zaka – kemping         UN*
KO-S2   Koritno – Polica            ZN*
RI-S2   Ribno terasa – mežnar         ZN*
RI-R4   Ribenska gora in območje ob Savi
     (prekrivajoča raba)          UN*
RI-R4/1  Ribenska gora – Casting        UN*
RI-R4/2  Ribenska gora – Prepih         UN*
RI-R4/H  Ribenska gora – Prepih (gostinstvo)  UN*
SG-S3   Spodnje Gorje – na Fortuni       ZN
SG-S4   Spodnje Gorje – Zgornji graben     ZN*
SG-M3   Spodnje Gorje – ob železnici      ZN*
SG – R1  Spodnje Gorje – ob Rečici (Polana)   UN*
ZA-S2   Zasip                 ZN*
RA-R1   Spodnja Radovna – fužine        UN*
ZT-W1   Zatrnik – počitniške hiše       UN*
ZT-R1   Zatrnik – smučišča
     (območje prekrivajoče rabe)      UN*
     severna razbremenilna cesta      LN*
     južna razbremenilna cesta       LN*
     obvoznica Spodnje Gorje        LN*
     plinovod Radovljica – Koritno     LN*
---------------------------------------------------------------------
Tolmač oznak iz tabele: ZN – zazidalni načrt, UN – ureditveni načrt, 
LN – lokacijski načrt
(3) Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:
Na območju Občine Bled ostaja v veljavi: Ureditveni načrt za Zgornje Gorje (Uradni list RS, št. 58/98 in 6/01),
Mlino M1 (Zazidalni načrt na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda ZN M1, Uradni list RS, št. 71/97).
34. člen
Usmeritve za urejanje območij planiranih zazidalnih načrtov:
Pri zazidalnih načrtih nove poselitve je treba zagotoviti prometno povezavo novega območja z obstoječim prometnim omrežjem in obstoječimi poselitvenimi območji na tak način, da se zagotovi dobra in varna povezanost obstoječega z novim, da se sanirajo obstoječe neustrezne prometne razmere; potrebe za mirujoči promet nove poselitve morajo biti zagotovljene v okviru območja urejanja.
35. člen
6.2 Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte
Programske zasnove za lokacijski načrt za čistilno napravo z reciklažnim dvoriščem, za lokacijski načrt za južno razbremenilno cesto, za zazidalni načrt Koritno, za plinovod in kablovod Lesce Bled in za ureditveni načrt Ribenska Gora so v prilogi 3, 4, 5,6 in 7 in so sestavni del tega odloka.
36. člen
6.3 Geoinformacijska podpora za odločanje
(1) Občina bo:
· zagotavljala informacijske osnove o stanju in razmerah v prostoru,
· zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah – interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti usmeritev in določil iz prostorskih planskih in izvedbenih dokumentov,
· zagotovila spremljanje uresničevanja v prostorskem planu določenih usmeritev,
· ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter objavljala rezultate spremljanja.
(2) Na osnovi spremenjenih okoliščin in potreb, ki jih bo občina ugotovila s spremljanjem uresničevanja prostorskega plana, bo občina sprožila dopolnitve prostorskega plana.
37. člen
6.4 Merila za odstopanje prostorskih izvedbenih aktov od prostorskega plana
S prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se usmeritve iz prostorskega plana podrobneje določijo v smislu meril in pogojev za urejanje. Pri podrobnejšem določanju razmejitev, meril in pogojev v PIA so dopustna odstopanja (tolerance):
· glede namembnosti površin v območjih, ki niso namenjena poselitvi so dopustna večja odstopanja za posege, ki ne predstavljajo trajno spremembo prostora in njegove rabe, saj je z namensko rabo v prostorskem planu določena pretežna namembnost površin, odstopanje naj na prostorsko zaključenem območju ne presega 2 ha,
· glede velikosti stavbnih zemljišč so dopustna manjša odstopanja od grafično določenih meja:
· za določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječemu objektu,
· za dozidavo k obstoječemu objektu, če ta ne presega 30% obstoječe zazidane površine objekta, pri čemer se upošteva tudi razširitev funkcionalnega zemljišča,
· kadar razmejitev ne poteka po parcelni meji in razširitev gradbene parcele ne presega 500m2 površine, razširitev stavbnega zemljišča ni možna preko meje stavbnih zemljišč iz prostorskega plana, ki sovpada s parcelno mejo,
· za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1964 se lahko določi funkcionalno zemljišče, čeprav v prostorskem planu ni prikazano stavbno zemljišče, to pa ne velja za pomožne objekte za kmetijstvo,
· glede meja PIN so dopustna manjša odstopanja, kadar je potrebno v okviru PIN urediti tudi prometno ali drugo infrastrukturo in je ureditev tega najprimernejša z istim PIN v istem postopku, sprememba območja urejanja sme biti izključno povezana s predmetom urejanja PIN, povečave območja za potrebe zazidave ali drugih ureditev niso dopustne.
38. člen
6.5 Kriteriji za dopolnjevanje prostorskega plana Občine Bled
Pri spreminjanju in dopolnjevanju tega prostorskega plana občina:
· ne bo odobravala predlogov za dopolnitev plana, ki bodo v nasprotju z osnovnimi cilji in usmeritvami tega prostorskega plana,
· ki bodo negativno in prekomerno vplivali na okolje, bivalne in delovne razmere,
· ki bodo prekomerno povečevali prometne obremenitve v območjih s slabim prometnim omrežjem, s turistično razvojno usmeritvijo, s poudarjenim varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine,
· ki bodo s svojo dejavnostjo, lego in oblikovanjem (velikostjo) predstavljali potencialno razvrednotenje obstoječih kvalitet prostora in okolja.
39. člen
6.6 Program dodatnih raziskav, analiz in študij
(1) Občina bo v nadaljnjem obdobju zagotovila naslednje študije in strokovne podlage, ki bodo osnova za dopolnitev prostorskega plana oziroma za prostorske izvedbene akte:
· strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov,
· strokovne podlage za dispozicijo trajnih in posebnih odpadkov,
· strokovne podlage za sistem kolesarskih poti in stez v Občini Bled, v povezavi s sosednjimi občinami.
(2) Občina bo v nadaljnjem v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze pripravila strokovne podlage za nadaljevanje severne razbremenilne ceste v smeri proti Pokljuki.
40. člen
6.7 Naloge, ki jih mora občina opraviti skupaj z drugimi občinami
Občina Bled se bo s sosednjimi občinami dogovarjala in usklajevala glede:
· varstva vodnih virov in drugih trajnih naravnih virov,
· komunalnih in energetskih infrastrukturnih ureditev, zlasti še glede:
– odstranjevanja in dispozicije komunalnih in posebnih odpadkov,
– odvajanja odplak,
– plinovoda,
· prometne infrastrukture:
– primarnih cestnih povezav,
– dostopnosti planin in gozdov na meji občin,
– kolesarskih povezav,
· razvoja turizma in rekreacije v obvodnem prostoru Save Dolinke in Save Bohinjke,
· varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
S sprejetjem tega prostorskega plana prenehajo veljati:
vsi dosedanji prostorski planski dokumenti Občine Radovljica na območju Občine Bled:
· Dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje od 1986 do leta 2000 2000 (UVG št. 2/86 – osnovna objava, 15/88, 23/88, 9/89, 4/90)
· Srednjeročni plan Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 1990 (UVG št. 8/86 – osnovna objava, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 – razveljavljen del, 4/90, Uradni list RS, št. 4/90 – razveljavljeni del, 26/91, 1/93, 4/94, 48/94, 79/94, ter sestavinah prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju sestavine PPOB) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 15/96, 3/98, 27/98, 58/98, 90/98)
in prostorski izvedbeni akti:
· Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Radovljica (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94),
· Zazidalni načrt za obrtno cono Lisice (UVG, št. 4/86 in 12/89, Uradni list RS, št. 4/94),
· Zazidalni načrt Zasip SD-12a – prva faza (Uradni list RS, št. 15/96, UVG 16/85).
42. člen
Prostorski plan Občine Bled je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na občini Bled, na krajevnih skupnostih Bohinjska Bela, Ribno, Spodnje Gorje, Zasip in na Upravni enoti Radovljica.
43. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-1/02
Bled, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.
* Priloga 3: Programska zasnova za lokacijski načrt za čistilno
napravo z reciklažnim dvoriščem pod kozarco

1. Območje urejanja z lokacijskim načrtom

Z lokacijskim načrtom se ureja:

a) območje urejanja BL O1 Čistilna naprava pod Kozarco,

b) povezovalni kanal med M-kanalom in centralno čistilno napravo
in

c) rekonstrukcija Savske ceste od južne razbremenilne ceste do
čistilne naprave.

2. Podlage za določitev stavbnega zemljišča

a) Za ureditev čistilne naprave se namenijo naslednja zemljišča:

1017, 1018, 1019, 1020, 1008/4, 1204/4; vse k.o. Želeče.

Navedena zemljišča se trajno namenijo za čistilno napravo in
spremljajoče dejavnosti.

b) Priključni kanal se izvede preko naslednjih zemljišč:

905/11, 919/3, 921, 926/2, 926/4, 926/5, 928/1, 928/4, 928/5,
928/9, 928/12, 928/15, 928/17, 944/2, 950/2, 951/1, 1008/1,
1008/2, 1008/3, 1008/4, 1008/6, 1008/8, 1011/1, 1014, 1080/5,
1081, 1082, 1083, 1084, 1191/1, 1191/3, 1191/5, 1197, 1202/1,
1205/1, vse k.o. Želeče.

Po izvedbi kanala se zemljišča povrnejo v prvotno rabo (travnik,
gozd), pretežna namenska raba površin (po prostorskem planu)
ostane nespremenjena.

c) Z rekonstrukcijo Savske ceste se obstoječa cesta delno
razširi; zemljišča, na katera bo segala razširitev s
spremljajočimi ureditvami so:

1202/1, 1194/1, 1086, 1090/2, 1200/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4,
1090/3, 1079/7, 1085/1, 1085/5, 1199, 1077/4, 1085/6, 1077/1,
1077/3, 1195/2, 1073, 1206/1, 1008/8, 1193/1, 1066/2, 1072/1,
1067/1, 1070/1, 1070/2, 1072/2, 1206/1, 1071, 1069, 1207, 1065/1,
1068/1, 1060/1, 1195/1, 1017, 1060/15, 1060/14, 1008/10, 1202/5,
1008/11, 1060/1, 1063, 1008/12, 1064, 1061, 1008/13, 1062,
1008/14, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1202/1, 1202/8, 1060/11,
1194/2, 1101/6, 1104/1, 1101/8, 1089/2, 1087/1, 1090/1, 1087/2,
1088/2, 1088/3, 1088/9, 1088/6

vse k.o. Želeče.

3. Organizacija dejavnosti

Območje BL O1 se nameni za čistilno napravo, kompostarno in
reciklažno dvorišče. V območju so dopustne še poslovne
dejavnosti, povezane z osnovno namembnostjo tega območja.

4. Tehnološki pogoji in omejitve

Čistilna naprava Bled predstavlja centralno čistilno napravo v
sistemu čiščenja odpadnih vod v Občini Bled. Planirana
zmogljivost čistilne naprave je do 20.000 PE.

Na centralno čistilno napravo se priključujeta dva zbirna kanala:
M kanal in VS kanal. Sistem zbiranja odpadnih vod je trenutno
mešan, planirana pa je postopna preureditev v ločen sistem.

5. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Vzhodni rob območja čistilne naprave naj se zasadi, tako da se
ustvari zelen pas proti polju.

6. Usmeritve za infrastrukturno opremo območja

Dovoz do čistilne naprave se uredi po Savski cesti. Odsek Savske
ceste do čistilne naprave se rekonstruira. Z izgradnjo južne
razbremenilne ceste se izvede odcep na Savsko cesto.

Za potrebe delovanja čistilne naprave in za požarno varnost je
treba izvesti priključek na vodovodno omrežje. Zagotovljene
morajo biti najmanj 2-4 m3/d, vršni pretok, ki ga mora
zagotavljati hidrantno omrežje pa mora biti 10l/s pri tlaku min.
3,5bar.

Zagotoviti je treba dvojno napajanje z električno energijo.
Primarno napajanje je treba zagotoviti s priključkom na elektro
omrežje. V območju ČN se postavi transformatorska postaja. Za
sekundarno napajanje je treba v območju ČN postaviti
elektroagregat.

Do ČN se izvede priključek na PTT omrežje. Potrebna je ena ISDN
linija.

7. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju LN ni območij varstva naravnih vrednot.

Območje čistilne naprave leži v območju kulturne dediščine z
evidenčno številko 344/00 - Ambient Bleda, kulturna krajina,
integralna KD*.

8. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja

V neposredni bližini ČN ni območij poselitve. Emisije ČN ne bodo
vplivala na obstoječa poselitvena območja.

Za zmanjšanje vplivov prometa se obstoječa cesta rekonstruira,
delno razširi in izvede nov zgornji ustroj, kar bo prispevalo k
zmanjšanju negativnih vplivov prometa.

Priloga: Grafični prikaz območja LN v merilu 1:3500.

* Priloga 4: Programska zasnova za lokacijski načrt za južno
razbremenilno cesto

I. OPREDELITEV OBMOČJA

* Območje urejanja lokacijskega načrta obsega novo traso
regionalne ceste R 315 na Bledu - južna razbremenilna cesta, na
odseku od križišča z Ljubljansko cesto na območju „Betinskega
klanca" do priključka na obstoječo cesto s priključevanjem na
Cesto Svobode pod „Pristavo".

* Območje obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk: 295/18,
297/1, 297/6, 297/11, 297/19, 297/21, 297/26, 297/31, 297/32,
297/36, 297/37, 297/41, 297/42, 297/43, 297/44, 297/45, 297/46,
297/47, 297/48, 297/49, 297/50, 298/5, 298/12, 298/14, 298/16,
511/1, 512/3, 513/1, 514, 515, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2,
519/1, 519/2, 520, 521, 522, 523, 534, 535, 536, 537/1, 537/2,
554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 570/1, 570/2,
571, 572/1, 572/2, 578, 579, 580, 581/1, 582, 583, 607/1, 607/2,
607/3, 608, 609, 660/1, 661, 664/1, 664/2, 665, 666, 667/1,
667/2, 668/1, 668/2, 669, 670/1, 672, 674/2, 680/1, 680/2, 683/1,
684, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 693, 694, 696, 697,
699, 700, 825/1, 825/4, 826/1, 828, 829, 921, 923, 924, 926/1,
926/6, 926/7, 926/8, 975/1, 977/1, 977/2, 977/3, 982/1, 982/2,
982/7, 983, 984/1, 984/3, 985, 988, 989, 990, 991, 992, 1003,
1004/1, 1004/2, 1005/1, 1005/2, 1006/2, 1008/3, 1087/1, 1087/2,
1088/9, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1093, 1094/2, 1095, 1096/2,
1098/1, 1101/1, 1101/3, 1101/6, 1101/8, 1102, 1103/1, 1103/2,
1103/3, 1103/5, 1104/1, 1104/2, 1108/2, 1109, 1110, 1111/1,
1112/2, 1113, 1131/6, 1155/3, 1155/7, 1155/10, 1155/12, 1174/1,
1174/2, 1176, 1178, 1190/1, 1190/8, 1190/9, 1191/1, 1193/8,
1194/2, 1202/1, 1202/2, 1202/17, 1203/1 vse k.o. Želeče.

II. PROGRAM

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega območje omejene in
izključne rabe ceste s priključki ter spremljajočimi objekti in
ureditvami, katere predstavljajo pločniki, zidovi in propust,
prekrita trasa, predor, viadukt in komunalne naprave ter
protihrupna zaščita

Potek trase:

* Dolžina trase južne razbremenilne ceste je 3,300 m.

* Razbremenilno cesto se iz območja krožnega križišča na
Betinskem klancu usmeri v pokriti vkop dolžine 474 m v katerem
poteka do križanja z Ribensko cesto. Pokriti ukop ohranja Jarško
polje med Ribensko in Koritensko cesto.

* Od tod dalje se trasa usmeri usmeri vzdolž spodnjega roba
terase, ki jo je izoblikovalo nekdanje odtekanje voda z območja
jezerske sklede. Po krajšem poteku v premi se trasa ceste z desno
krivino oddalji od roba terase in prečka polje južno od Dindola.

* Trasa poteka nato severno od naselja Na jasi in se usmeri v
predor med Dobro goro in Stražo. Iz predora trasa izstopi v
višini Mlinskega polja in se usmeri pod severna pobočja Kozarce
oziroma na južni rob polj ob naselju Mlino. Jezernico prečka
trasa z viaduktom dolžine 95 m in nato poteka preko severnega
dela polja med Jezernico in Savsko cesto. Zaradi izvedbe
priključka na regionalno cesto se zadnjem odseku pred priključkom
trase na obstoječo cesto deloma odmakne od obstoječe trase pri
Pristavi in se nato v ovinku pod njo priključi na obstoječo
traso.

* Sočasno je potrebno predvideti tudi posege na obstoječih
cestah, in sicer:

- preureditev obstoječe ceste na Betinskem klancu na obeh
priključnih krakih Ljubljanske ceste zaradi izvedbe krožnega
križišča.

- izgradnjo križišča na Ribenski cesti z ureditvijo pasu za leve
zavijalce in načrtovati priključno cesto med Ribensko cesto in
razbremenilno cesto.

* Računska hitrost je 70 km/h.

Križišča in priključki:

* Južna razbremenilna cesta je namenjena poleg prevajanju
tranzitnega prometa v smeri proti Bohinju namenjena predvsem
povezavi poselitvenih območij na južni strani jezera, ki bodo s
številnimi priključki imeli zagotovljeno ustrezno nadomestilo za
ukinitev sedanje krajše cestne povezave neposredno ob jezerski
obali.

* Tako so poleg odcepnih križišč z Ljubljansko cesto na Betinskem
klancu in priključnega s Cesto svobode pri Pristavi na trasi
južne razbremenilne ceste potrebno predvideti še naslednja
križišča:

- tri krako križišče z deviiranim priključkom Ribenske ceste,

- štirikrako križišče s Selsko cesto,

- štirikrako križišče z Mlinsko cesto,

- štirikrako križišče s Savsko cesto.

* Vsa križišča morajo biti urejena z elementi, ki omogočajo
normalno pretočnost prometa tudi za tovorna vozila, tako da sama
območja križišč ne bi postala ozka grla in ovirala normalnega
odvijanja prometa.

* Na območju križišč je glavno traso potrebno razširiti z
dodatnim pasom širine 3,0 m za leve zavijalce v skladu s
prometnimi potrebami in varnostnimi zahtevami.

* Križišča naj bodo nesemaforizirana, vse prečne smeri naj se na
južno razbremenilno cesto priključujejo neprednostno.

* Križišče z deviirano Ribensko cesto je locirano okoli 170 m
izza izhodnega portala pokritega vkopa v smeri proti Bohinju. V
trasi južne razbremenilne ceste je potrebno predvideti dodatni
levi pas za vozila iz smeri Betinskega klanca (Ljubljanska cesta)
proti Ribnemu. Razširitev Ribenske ceste z dodatnim levim pasom v
smeri Ribno - južna razbremenilna cesta naj bo predvidena tudi z
ureditvijo križišča deviirane Ribenske ceste z Ribensko cesto.

Deviacije cest:

* Kot deviaciji v zvezi z novimi projektnimi rešitvami je
smatrati deviacijo Ribenske ceste s povezavo na križišče južne
razbremenilne ceste ter samo prenovo Ribenske ceste na območju
novega priključevanja omenjene deviacije.

* Cesta bo urejena z bankinami širine po 1,0, kar daje skupno
širino NPP 7,50 m.

* Poleg omenjene deviacije Ribenske ceste je potrebno urediti še
deviacijo obstoječe gozdne poti v Megre, ki jo na območju med P43
in P45 tangira razbremenilna cesta in jo je potrebno prestaviti
višje proti pobočju in povezati z obstoječimi gozdnimi potmi, ki
vodijo proti sedlu Megre. Dolžina deviacije gozdne poti v Megre
je 185 m.

* V podaljšku Prežihove ulice (P64 - P65) je potrebno urediti
deviacijo gozdne poti dolžine 70 m z NPP 3,50.

Javni potniški promet:

* Ob južni razbremenilni cesti je potrebno predvideti ureditev
postajališč javnega prometa (medkrajevni promet) na naslednjih
lokacijah:

- obojestransko za priključkom Cankarjeve ceste,

- obojestransko za križiščem na Mlinski cesti,

- obojestransko za križiščem na Cesti svobode.

* Postajališča naj bodo načrtovana v skladu z veljavnim
standardom za dva avtobusa.

III. ELEMENTI CESTE

Značilni prečni profil ceste naj bo

- vozna pasova 2 x 3,00 = 6,00 m

- robna pasova 2 x 0,30 = 0,60 m

- bankini 2 x 1,00 = 2,00 m

Skupaj NPP 8,60 m

* Širina koritnice v vkopu je 0,50 m.

* Prečni prerez priključne ceste med Ribensko in južno
razbremenilno cesto naj predvidi

* dva vozna pasova širine po 3 m, robna pasova širine po 0,30 m
in obojestranski bankini širine po 1 m.

* Ljubljanska cesta ima širino vozišča (vključno z robnima
pasovoma) 7 m, ob cesti potekata hodnika za pešce, hodnik širine
1,6 m na severni strani poteka neposredno ob vozišču, medtem ko
je hodnik za pešce na južni strani (proti grapi) odmaknjen od
vozišča z vmesnim zelenim pasom, enak profil je potrebno ohraniti
tudi na deviirani trasi ceste.

Spodnji ustroj

* Vkopi bodo izvajani pretežno v morenskih zasipih z različnimi
količinami gline, melja in peska in večjimi skalnimi bloki. Na
večih mestih je odločena jezerska kreda, mestoma poteka trasa v
melju in pesku, zato bo nosilnost planuma v vkopih zelo različna.

* Na območju poteka trase preko jezerske gline je potrebno z
ustrezno peto iz kamnitega materiala zagotoviti stabilnost
nasipa.

* Na odseku razbremenilne ceste pri priključku Ceste svobode bodo
je stabilnost višjega nasipa (plazovito območje) potrebno
načrtovati ukrepe za stabilizacijo pete nasipa z gradnjo pilotne
stene.

Zgornji ustroj

* Pri načrtovanju zgornjega ustroja je potrebno upoštevati
veljavne standarde in načeloma zagotoviti enako sestavo kot na
Ljubljanski cesti oziroma Blejski vpadnici.

Objekti in zidovi

* Na trasi je potrebno predvideti naslednje objekte in propuste:

- ploščati propust preko potoka Rečica,

- pokriti vkop med globeljo Rečice in Ribensko cesto:

- predor pod sedlom Megre

- viadukt preko globeli Jezernice.

* Vzdolž Ljubljanske ceste je zaradi prostorske utesnjenosti
možno predvideti delno prekritje potoka Rečica.

* Oporne zidove je potrebno načrtovati:

- ob vstopu in izstopu iz pokritega vhoda,

- ob vhodu in izstopu iz predora Megre,

- ob deviaciji poljske poti v podaljšku Prežihove ulice na
Mlinem,

- kot pilotno steno za temelj cestnega nasipa na območju križišča
s Cesto Svobode.

Regulacije

V lokacijskem načrtu je potrebno predvideti regulacijo Rečice na
območju Betinskega klanca. Pri načrtovaju regulacije je potrebno
upoštevati hidrološke podatke ter v kar največji možni meri
ohraniti naraven potek struge in njeno zarast. Po podatkih iz
leta 1988, ima Rečica merodajne visoke vode s povratno dobo sto
let na mestu križanja:

Odvodnjavanje:

Odvodnjavanje cestišča naj bo urejeno z odtokom vode v vzdolžne
jarke (na območju nasipov) in koritnic (na območju vkopov) in
ponikanjem na posamičnih močnih lokacijah.

Na območju potokov (Rečica, Jezernica) naj se predvidi odvajanje
vode v potoka, večjega dela trase južne razbremenilne ceste med
Ribensko in Mlinsko cesto pa ni možno odvodnjavati drugače kakor
s ponikovalnicami.

Predvidena je ureditev vzdolžnih drenaž in odvajanje pobočnih
voda v jarke in dalje v ponikovalnice.

IV. OPIS POTEKA TRASE Z OZIROM NA PRIZADETA ZEMLJIŠČA

Trasa ceste poteka po južnem robu Bleda in posega v svojem
začetnem delu v območju trase obstoječe ceste in objektov ob
Ljubljanski cesti. Izgradnja ceste na tem območju zahteva rušitev
treh objektov. V nadaljnjem poteku trasa poteka pretežno po
kmetijskih zemljiščih pri čemer je preko jarškega polja trasa v
prekritem ukopu, kar omogoča nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč
ter ohranitev značilne krajinske podobe. Na območju med Dobro
goro in Stražo trasa poteka v predoru, kar ne prizadene značilne
krajinske podobe in minimalno prizadene gozdne površine na tem
območju, potek trase preko Mlinskega polja z znižano niveleto kar
najmanj vpliva na značilno veduto, potek na koncu vasi in v
nadaljnjem poteku po robu med gozdnimi in kmetijskimi površinami
minimalno vpliva na razdrobljenost kmetijskih zemljišč in kar
najmanj prizadene sposobnost kmetijske proizvodnje obstoječih
kmetij.

V. USMERITVE ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na obravnavanem poteku južne razbremenilne ceste tangira cestna
trasa obstoječe komunalne vode in naprave kanalizacije, vodovoda,
elektrike in telefonskega omrežja.

Kanalizacija

* Trasa južne razbremenilne ceste prečka obstoječo kanalizacijo
na dveh mestih, in sicer približno 35 m zahodno od priključka
Cankarjeve ceste in približno 90 m zahodno od križišča s Selsko
cesto. Prvi kanal poteka z območja Zagoric (Koritenska, Ribenska
cesta) v smeri proti Selu in Savi Bohinjki, druga pa se iz
naselja Dindol vzhodno od vikend naselja Na jasi priključuje na
omenjeni kanal.

* Kanalizacijska cev iz Mlina poteka ob Jezernici po dnu globeli
in je višjeležeči viadukt razbremenilne ceste ne tangira.

Vodovod

Obstoječi vodovod prečka Ljubljansko cesto na vzhodnem
priključnem kraku te ceste v bodočem križišču z južno
razbremenilno cesto. Vodovod, ki poteka po Koritenski cesti, bo
hkrati s samo Koritensko cesto potekal iznad pokritega vkopa nove
ceste. Dve obstoječi vodovodni cevi potekata vzdolž Ribenske
ceste in jih bo potrebno prestaviti oziroma urediti prečkanje s
pokritim vkopom oziroma vkopom pri izbrani varianti (globok vkop
ali pokriti vkop). Obstoječi vodovod za oskrbo naselja Na jasi,
ki poteka vzdolž Selske ceste bo potrebno prestaviti na mestu
globjega vkopa. Zavarovati bo potrebno obstoječi vodovod vzdolž
Mlinske ceste med Mlinom in Selom.

Elektrovodi

Daljnovod 20kV med Koritnim in naseljem ob Alpski cesti prečka
pokriti vkop južne razbremenilne ceste med Koritensko in Ribensko
cesto. Daljnovod za oskrbo objektov ob Ribenski cesti prečka
traso ceste južno od Ribenske ceste. Ob Cankarjevi cesti bo
potrebno na mestu prečkanja zaščititi zemeljski 10 kV kabel, ki
poteka ob južnem robu te ceste. Okoli 50 m vzhodno od križišča s
Cankarjevo cesto prečka trasa 20 kV daljnovod med Jaršami in
Selom. Nizkonapetostni kabelski vod med Mlinom in hribom Kozarce
prečka traso južne razbremenilne ceste okoli 50 m vzhodno od
gozdne poti v podaljšku Prežihove ulice. Okoli 60 m zahodno od
križišča Savske ceste prečka južno razbremenilno cesto 10 kV
daljnovod med Pristavo in naseljem V grabnu.

PTT vodi

* Ob južni strani Ljubljanske ceste poteka mednarodni telefonski
kabel, ki ga bo potrebno ob gradnji križišča Ljubljanske ceste z
južno razbremenilno cesto deloma prestaviti in ustrezno
zaščititi.

* Obstoječi PTT vod ob južni strani Koritenske ceste bo potekal
iznad pokritega vkopa.

* Ob vzhodnem robu Cankarjeve ceste poteka obstoječi vod PTT v
smeri proti Ribnemu. Na odseku med Selsko cesto in vstopom v
predor Megre prečkata traso dve trasi obstoječih telefonskih
vodov, ki ju bo potrebno prestaviti.

* Isto velja za telefonski kabel pod Kozarco na odseku med
Mlinsko cesto in potjo v podaljšku Prežihove ulice. Trasa nove
ceste tangira tudi vod, ki poteka med naseljem Zazer in objekti
ob Savski cesti.

* Pri izgradnji novih oziroma obnovi obstoječih komunalnih naprav
je potrebno zagotoviti stalno delovanje obstoječih komunalnih
naprav.

VI. USMERITVE GLEDE OBLIKOVANJA IN VAROVANJA NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE

* Brežine vkopov in nasipov naj bodo humusirane in zatravljene.

* Nagib brežin je odvisen od vrste tal oziroma zagotovitve
stabilnosti nagiba pobočij vkopov in nasipov in naj bo urejen v
nagibu 2:3 in 1:2.

* Del visokega nasipa južne razbremenilne ceste pri priključku
Ceste svobode naj bo urejen s kamnito oblogo z nagibom brežine
1:1.

* Na območju trase je potrebno posebno pozornost posvetiti
oblikovanju vstopov v pokriti ukop.

* Na območju križišča z Ljubljansko cesto, vstopa v pokriti ukop,
priključka na Ribensko cesto, vstopov v predor ter priključka na
Cesto Svobode potrebno zagotoviti intenzivno hortikulturno
ureditev.

* Zaradi ohranitve značilne podobe doline Jezernice, je potrebno
posebno pozornost posvetiti oblikovanju viadukte preko Jezernice,
ki naj bo načeloma oblikovan v obliki ločne konstrukcije.

VII. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA
OKOLJA

* Protihrupni ukrepi morajo biti dimenzionirani na ekvivalentne
nivoje za časovni presek leta 2012 v nočnem času v odvisnosti od
obstoječe pozidave in mejne ravni za vir hrupa za II. območje
zaščite pred hrupom (49 dB(A).

* Pri določitvi potrebnih višin protihrupnih ukrepov je potrebno
upoštevati refleksija hrupa, odmik protihrupnega ukrepa od
emisije, oddaljenost protihrupnega ukrepa od ščitenih objektov,
konfiguracija terena ter višina ščitenih objektov.

* Načeloma je potrebno predvideti aktivne ukrepe varovanja pred
hrupom v primeru, da prostorske možnosti to omogočajo naj bodo to
protihrupni nasipi z ozelenitvijo na lokacijah kjer toni možno pa
kot ozelenjene protihrupne ograje. Izjemoma, kjer zaradi bližine
in nivelete trase ni možnih drugih ukrepov naj se predvidi
pasivne ukrepe - dodatna izolacija oken in fasade.

* Ves humus, ki bo odkopan je potrebno deponirati in uporabiti za
ponovno ureditev zelenih površin.

* Vse odstranjeno zelenje - žive meje je potrebno v celoti
nadomestiti.

* V času gradnje je prepovedano kakršnokoli odlaganje materiala v
strugi vodotokov, prav tako je potrebno preprečiti kakršnokoli
onesnaževanje vode, regulacijo Rečice pa izvesti z avtohtonimi
materiali in obvodnim zelenjem.

VIII. USMERITVE GLEDE ETAPNOSTI GRADNJE

Celotne izvedbe ni možno razdeliti na etape razen v času gradnje
kot gradbeno tehnološke zaključene enote - gradnje posameznih
objektov (viadukt, pokriti ukop, predor). V vsaki etapi je
sočasno z rekonstrukcijo ceste potrebno zagotoviti izgradnjo ali
obnovo vseh načrtovanih komunalnih naprav.

IX. USMERITVE Z VIDIKA OBRAMBE IN ZAŠČITE

* Izgradnja razbremenilne ceste bo imela ima z vidika zaščite
pomembno vlogo, saj omogoča izločitev prometa iz območja
objezerske sklede in s tem pomembno vpliva na zmanjšanje možnosti
onesnaženja jezera v primeru nesreč ob prevozu naftnih derivatov
in nevarnih snovi hkrati pa zagotavlja alternativno prevoza v
primeru nesreč.

* Izbrani tehnični elementi tako z vidika profila ceste in
načrtovanja objektov omogočajo uporabo objekta za potrebe
prevozov za potrebe obrambe in s tem bistveno prispeva k
mobilnosti enote Slovenske vojske v vojašnici na Bohinjski Beli.

* Priloga 5: Programska zasnova za zazidalni načrt za koritno -
Polica (KO S2)

1. Podlage za določitev stavbnega zemljišča

Območje urejanja obsega naslednje parcele: 1390, 596, 597, 605,
598/4, 598/1, 604, 598/3, 603/1, 618, 1391, 619, 606/1, 617, 616,
609, 620, 611, 615/3, 615/2, 621/1, 615/1, 614/7, vse k.o. Ribno.
Območje grafično določeno v namenski rabi površin v merilu
1:5000.

2. Organizacija dejavnosti in za opremljanje

Območje je namenjeno bivanju - stanovanjski zazidavi, dopustna je
oskrba za lokalne potrebe na zemljiščih ob lokalni cesti.
Dopustne so tudi poslovne dejavnosti kot delo na domu, ki
prekomerno ne vplivajo na okolico. Območje se prometno napaja po
obstoječi lokalni cesti od Blejskega mostu in skozi vas.
Komunalna ureditev območja se priključuje na obstoječe vodovodno
omrežje, odvod odpadnih vod se uredi s prečrpavanjem proti Bledu
ali z lokalno čistilno napravo.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Planirana gostota naselitve znaša 80 preb/ha. Zazidava naj bo
kombinirana s samostojnimi eno ali dvo-stanovanjskimi ter več
stanovanjskimi objekti, z etažnostjo do P+2+M.

4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju urejanja KO S2 ni naravnih vrednot in kulturne
dediščine.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja

Pri urejanju novega območja naj se istočasno izboljša komunalna
in prometna opremljenost obstoječega naselja.

Priloga 6: Programska zasnova za lokacijski načrt za plinovod in
kablovod Lesce - Bled

1. Podlage za določitev območja urejanja

Del območja urejanja, ki se nahaja na območju Občine Bled obsega
naslednje parcele: 1396, 1292, 1297, 1298/3, 1299/1, 1301/1,
1359/2, 1301/2, 1300, 1303, 1304, 1307, 1308, 1311, 1312, 1315/1,
1332, 1359/1, 1330/1, 1329, 1341/3, 1342/56, 787, 788, 789, 786,
785, 782, 781, 778, 777, 758/2, 759, 760, 770, 761, 1378, 763,
765, 766, 767/1, 717, 767/2, 721/2, 721/1, 713, 1375, 705, 704/1,
703/1, 693, 703/3, 703/2, 692/1, 690, 683/2, 679, 1342/61, 758/1,
762, 1299/3 vse k.o. Ribno.

Območje urejanja obsega traso plinovoda in kablovoda vključno z
delovnim pasom. Območje je grafično določeno v namenski rabi
površin v merilu 1:5000.

2. Organizacija dejavnosti

Trasa je namenjena položitvi povezovalnega 10 barskega plinovoda
od MRP Lesce do RP v Koritnem in položitvi 20 kV kablovoda od RP
Roblekova v Radovljici do RP Bled na Bledu na delu trase, kjer je
trasa skupna s plinovodom.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Trasa plinovoda in kablovoda je izbrana tako, da ne poteka po
poseljenih območjih. Po izvedbi del se teren mora povrniti v
prejšnje stanje.

4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Trasa se izogiba območjem naravnih vrednot. Prečkanje reke Save
bo izvedeno pod strugo reke.

Na območju urejanja ni objektov in območij kulturne dediščine.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja

Med izvedbo gradbenih del je potrebno izvesti vse ukrepe za
zmanjšanje negativnih vplivov na bivalno in delovno okolje.

Ob normalnem obratovanju načrtovani poseg ne bo imel negativnih
vplivov na okolje, ki bi presegale zakonske omejitve.

Priloga 7: programska zasnova za ureditveni načrt - Ribenska Gora

1. Območje ureditvenega načrta

Območje ureditvenega načrta Ribenska gora poteka po naslednjih
obodnih parcelah v katastrski občini Ribno:

1394, 207/1, 182, 189/2-del, 189/1-del, 190/1-del, 191/1-del,
193/2, 194/2-del, 195/2-del, 197, 201/10-del,1349-del, 202 +
parcele od meje katastrske občine Ribno do osi reke Save Bohinjke
v k.o. Selo: 1244/1-del, 445,1244/2-del, 461-del, 462-del, 440-
del,460-del.

Območje je grafično določeno v karti namenske rabe površin v m 1:
5000.

2. organizacija dejavnosti in pogoji za infrastrukturno
opremljanje območja

Območje je razdeljeno na posamezna ožja območja urejanja

- območje urejanja Rekreacija:

Dopustne so naslednje dejavnosti:

- športne, rekreativne, kulturne in prireditvene dejavnosti,

- gostinstvo (obseg prilagojen namenu),

- trgovina v sklopu gostinske dejavnosti,

- območje urejanja Hotel.

Dopustne so naslednje dejavnosti:

- turizem in gostinstvo - hotel z dejavnostmi, ki pomenijo
dodatno ponudbo,

- zdravstvene in storitvene dejavnosti, trgovina,

- športne in prireditvene dejavnosti,

- območje urejanja Sava.

Dopustne so naslednje dejavnosti:

- rekreativne (pasivne) in prireditvene dejavnosti, gostinstvo in
trgovina,

- območje urejanja Gozd.

Dopustve so naslednje dejavnosti:

- gozdarstvo,

- pasivna rekreacija,

- šolstvo - gozdna učna pot.

Dovoljene so rekonstrukcije cest in preplastitve, ki morajo biti
izvedene tako, da višinsko odgovarjajo obstoječim navezavam.
Profili rekonstruiranih cest naj ne odstopajo od obstoječih
osnovnih tras cest. Promet je v območju ureditvenega načrta
omejen. Parkirišča je treba zagotoviti na funkcionalnem zemljišču
objektov. Večja parkirišča se uredijo v območjih, kjer so
dovoljene prireditve.

Komunalni vodi in naprave morajo biti vkopani. Po izgradnji se
zemljišče uredi in sanira v prvotno stanje.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov je
potrebno upoštevati morfološke značilnosti, razmerja, merila in
kvalitete posameznih območij urejanja.

Posegi v prostor morajo obdržati vzpostavljeno oblikovno celoto v
posameznem območju urejanja in se prilagajati okoliškim objektom
in ureditvam.

V območju ureditvenega načrta Ribenska gora mora biti prenova
odprtega prostora (preoblikovanje prostora, sanacije, nove talne
ureditve površin in oprema prostora) poenotena. Gozdne površine
se maksimalno ohranjajo, s tem da je dopustno varovalno
gospodarjenje s povečanjem biološke pestrosti gozda. Pri urejanju
je potrebno upoštevati gozdno gospodarske načrte.

Vse dejavnosti, ki so v tem prostoru dovoljene, morajo v največji
možni meri tudi ostali prostor ohranjati v obstoječem naravnem
stanju. Preoblikovanje prostora je dovoljeno le, če prostor
pridobi na kvaliteti in v primeru sanacije degradiranih površin,
ki naj se po možnosti sanirajo v prvotno stanje.

4. Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Območje ureditvenega načrta predstavlja prostor, ki je zaščiten
kot naravna dediščina: mrtvica na levem bregu Save Bohinjke
zahodno od Ribenskega mosta in mrtvica na levem bregu Save
Bohinjke pod vasjo Ribno. Za posege v prostor velja varstveni
režim za hidrološke naravne spomenike. Za nameravane posege v
območju UN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice k
posegom v prostor.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja

Pri urejanju o območju UN naj se izboljša komunalna in prometna
opremljenost obstoječega naselja - posledično bodo izboljšani
tudi pogoji za varstvo okolja z vidika vplivov na zrak, vode,
tla, hrup in ravnanje z odpadki.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti