Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

195. Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt, stran 412.

Na podlagi 21. do 28. in 45. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Benedikt
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno. Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki pa je strogo namenski za razvoj turizma, nameni pa se predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in druga društva.
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
Na območju Občine Benedikt znaša višina turistične takse 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
5. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
6. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka v evidenci, ki jo predpiše minister, pristojen za turizem.
8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Benedikt, št. 51800-840-148-32062.
Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti Občini Benedikt in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
Poročilo mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, društva, število nastanitvenih zmotljivosti, število prenočitvenih gostov, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
9. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turizem.
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil.
11. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja zakon o pospeševanju turizma, in sicer:
1. z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka,
– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega odloka,
– če ne vodijo evidence v skladu z drugim in tretjim odstavkom 8. člena tega odloka;
2. z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42305-001/2001
Benedikt, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti