Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

192. Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri maturi, stran 409.

Na podlagi 71. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) ter tretje alinee 4. člena in 44. člena pravilnika o maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97, 84/97 in 32/98) je Republiška maturitetna komisija na 61. seji dne 21. 4. 1994, na 36. seji dne 25. 8. 1999 sprejela in na 90. seji 11. 1. 2002 dopolnila
P R A V I L A
o varovanju izpitne tajnosti pri maturi*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S temi pravili se določajo način varovanja tajnosti izpitnih gradiv pri postopku priprave in razdelitve izpitnega gradiva, pri označevanju in ravnanju s šiframi kandidatov, pri pripravah na izpit in poteku izpita in drugi ukrepi za varovanje izpitne tajnosti. S temi pravili se določa način varovanja tajnosti tematskih sklopov.
Ukrepe za varovanje izpitne tajnosti v Državnem izpitnem centru predpiše predstojnik Državnega izpitnega centra.
2. člen
V skladu s temi pravili se morajo ravnati člani Republiške maturitetne komisije, republiških predmetnih komisij, šolskih maturitetnih komisij, šolskih predmetnih komisij, delavci Državnega izpitnega centra in drugi delavci, ki jim je dostopno izpitno gradivo in podatki o šifrah kandidatov.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v okviru svojih pravic in dolžnosti skrbeti, da so gradiva in podatki iz prvega odstavka 1. člena teh pravil v postopku priprave, izdelave, razmnoževanja, evidentiranja, odpošiljanja in shranjevanja ustrezno zavarovana kot uradna tajnost.
II. VRSTA TAJNOSTI IN STOPNJA ZAUPNOSTI IZPITNEGA GRADIVA
3. člen
Za izpitna gradiva se štejejo izpitne pole pisnega dela izpita, navodila za ocenjevanje pisnega in ustnega izpita, zbirke podatkov z izpitnimi nalogami in vprašanji, izpitni listi z vprašanji za ustni del izpita, razpored zunanjih ocenjevalcev v posameznem izpitnem roku, ocene in število točk kandidatov do razglasitve in druga gradiva, ki vsebujejo izpitna vprašanja, naloge in ocene izpitnih izdelkov.
Izpitna gradiva in šifre kandidatov so uradna tajnost. Izpitna gradiva so označena kot izpitna tajnost – strogo zaupno.
Vrsta tajnosti in stopnja zaupnosti se označujeta v desnem zgornjem kotu izpitnega gradiva.
Tematski sklop obsega predpisane teme, vsebine in/ali naslove, ki bodo predmeta preverjanja znanja v določenem šolskem letu. Tematske sklope za vsako šolsko leto določi republiška predmetna komisija.
Tematski sklopi so tajni do objave tematskega sklopa.
III. NALOGE REPUBLIŠKE MATURITETNE KOMISIJE IN REPUBLIŠKIH PREDMETNIH KOMISIJ
4. člen
Republiška predmetna komisija sprejme izpitno gradivo na zaprti seji.
Predsednik republiške predmetne komisije ali njegov namestnik oziroma glavni ocenjevalec osebno vroči izpitno gradivo predstojniku Državnega izpitnega centra ali drugi pooblaščeni osebi v zapečatenih ovojnicah z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno.
Predstojnik Državnega izpitnega centra ali druga pooblaščena oseba potrdi prejem izpitnega gradiva iz prejšnjega odstavka s podpisom.
Republiška izpitna komisija vodi evidenco o izpitnem gradivu, v katero se vpišejo: podatki o izpitnem gradivu (vsebina in število izvodov), točen datum in čas izročitve in ime pristojne oziroma pooblaščene osebe, ki se ji gradivo izroči ob lastnoročnem podpisu, ter roki in drugi pomembni podatki.
5. člen
Republiška maturitetna komisija na zaprti seji izbere in določi izpitne pole za posamezni pisni izpit in komplet vprašanj ustnega izpita v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.
O tem sestavi zapisnik in določi rok, do katerega so podatki iz zapisnika uradna tajnost.
IV. PRENOS IZPITNEGA GRADIVA
6. člen
Za prenos mora biti izpitno gradivo shranjeno v ovojnicah, zapečatenih z žigom tistega, ki ga pošilja, in z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno.
Kadar se izpitno gradivo pošilja po pošti, se zapečatena ovojnica da v drugo ovojnico, na kateri je poleg naslova pošiljatelja in naslovnika še oznaka »strogo zaupno«.
Člani šolske maturitetne komisije lahko prenašajo izpitno gradivo in šifre na drugo šolo le z vednostjo in pisnim pooblastilom Državnega izpitnega centra. Pri prenosu izpitnega gradiva z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno, mora člana šolske maturitetne komisije spremljati pooblaščena oseba Državnega izpitnega centra. Če se prenašajo šifre kandidatov, spremstvo pooblaščene osebe ni potrebno.
V. NALOGE DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA
7. člen
Predstojnik Državnega izpitnega centra ali druga pooblaščena oseba izroči izpitno gradivo in šifre kandidatov kurirju, ki mora biti seznanjen s stopnjo zaupnosti gradiva ter z ukrepi za varovanje tovrstnih pošiljk.
Za prenos izpitnega gradiva z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno mora kurir imeti spremstvo pooblaščene osebe Državnega izpitnega centra.
Izpitno gradivo in šifre kandidatov iz prvega odstavka tega člena kurir še isti dan osebno vroči predsednikom ali tajnikom šolskih maturitetnih komisij.
Predsedniki ali tajniki šolskih maturitetnih komisij potrdijo prejem izpitnega gradiva in šifer kandidatov s podpisom.
8. člen
Pri razmnoževanju izpitnega gradiva varovanje uradne tajnosti v celoti zagotovi Državni izpitni center.
VI. ŠIFRE KANDIDATOV
9. člen
Vsakemu kandidatu, ki pristopi k pisnemu izpitu, se dodeli šifra, da se jo zalepi na izpitno polo.
Postopek določanja, evidentiranja in ravnanja s šiframi določi Republiška maturitetna komisija na predlog Državnega izpitnega centra.
VII. OCENJEVANJE IZPITNEGA GRADIVA
10. člen
Po končanem pisnem izpitu predsednik ali tajnik šolske maturitetne komisije izroči pisne izdelke, zapečatene z žigom šole, v ovojnici kurirju, ki jih nemudoma oziroma najkasneje do naslednjega dne dostavi Državnemu izpitnemu centru.
11. člen
Državni izpitni center pošlje pisne izdelke, zapečatene z žigom Državnega izpitnega centra, v ovojnici zunanjemu ocenjevalcu po pošti s povratnico ali jih dostavi po kurirju.
Zunanji ocenjevalec pošlje ocenjene pisne izdelke, zapečatene v ovojnici z vtisnjenimi svojimi inicjali Državnemu izpitnemu centru, po pošti s povratnico v roku in na način, ki ga določi Državni izpitni center.
Državni izpitni center pripravi datoteko izpitnih rezultatov in pri morebitnem vključevanju drugega ali še tretjega zunanjega ocenjevalca zagotovi varovanje uradne tajnosti na način, ki je določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
VIII. HRANJENJE IZPITNEGA GRADIVA
12. člen
V šoli se izpitno gradivo hrani zapečateno v kovinskih omarah v prostoru, v katerem se lahko zagotovi prisotnost pristojne ali pooblaščene osebe oziroma ga le-te lahko zaklenejo. Pri odpiranju omare morajo biti prisotni predsednik in najmanj dva člana šolske maturitetne komisije.
Če se izpitno gradivo shranjuje in obdeluje s strojno in programsko opremo, mora biti vpogled oziroma dostop v datoteke ustrezno zavarovan s šiframi in gesli tako, da je dostopen samo pooblaščenim osebam.
Predsedniki republiških predmetnih komisij so odgovorni za način zavarovanja strojne in programske opreme, ki jo republiška predmetna komisija uporablja izven uradnih prostorov Državnega izpitnega centra.
IX. ODGOVORNOST ZA KRŠITEV VAROVANJA IZPITNE TAJNOSTI
13. člen
Osebe iz 2. člena, ki kršijo pravila o varovanju izpitne tajnosti, so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorne v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno odgovornost.
Te osebe s podpisom potrdijo, da so seznanjene z določili teh pravil.
V skladu s tretjim odstavkom 44. člena pravilnika o maturi, lahko minister, pristojen za šolstvo, oziroma ravnatelj šole člana, ki je kršil izpitno tajnost, takoj razreši.
14. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik RMK
dr. Jožko Budin l. r.
* Uradni list RS, št. 78/94 in 16/99

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti