Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

190. Statut Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, stran 399.

Na podlagi 121. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00) je Svet Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave dne 13. 9. 2001 sprejel
S T A T U T
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta statut ureja temeljna vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: zavod) ter še posebej opredeljuje njegovo dejavnost, notranjo organizacijo, organe upravljanja, njihove pristojnosti in pooblastila, ime in sedež zavoda, vire financiranja, upravljanje s premoženjem, nastopanje v pravnem prometu, poslovno tajnost, soupravljanje delavcev, disciplinske organe, javnost dela, obveščanje in dejavnost sindikatov.
2. člen
(1) Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje v njenem imenu Vlada Republike Slovenije.
(2) Zavod je bil ustanovljen z zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00).
(3) Zavod je vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani, z dne 14. 12. 2001 pod številko reg. vložka Srg 2001/18620, št. vl. 1/35463/00.
(4) Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave.
(5) Zavod je pravna oseba.
II. TEMELJNE DOLOČBE
3. člen
(1) Ime zavoda je: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana; kratica je: ZRSVN, Ljubljana.
(3) Sedež zavoda je v Ljubljani.
(4) Poslovni naslov zavoda je: Ljubljana, Vojkova ul. 1a.
4. člen
(1) Zavod uporablja pri svojem poslovanju pečate in štampiljke.
(2) Pečat je okrogle oblike in je izdelan iz gume. Pečat ima premer 36 mm. Pečat je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje na obodu besedilo: “Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana” in navedbo sedeža, ki se glasi: “Ljubljana, Vojkova ul. 1a. 3”. Na sredini pečata je grb Republike Slovenije.
(3) Štampiljka je izdelana iz gume, je pravokotne oblike, meri 60 x 25 mm in vsebuje naslednje besedilo: “Zavod RS za varstvo narave,Ljubljana, Vojkova ul. 1a”.
(4) Pečati in štampiljke zavoda enot imajo v spodnjem delu zaporedno številko.
(5) Število posameznih pečatov, žigov in štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in uresničevanja določi direktor zavoda.
5. člen
(1) Zavod ima svoj znak, ki je natisnjen na vseh poslovnih listinah in se uporablja v poslovanju kot simbol zavoda.
(2) Znak in ime zavoda sta zaščitena.
(3) Znak zavoda je pentlja, ki je sestavljena iz šestih zank, ki prehajajo druga v drugo in so nanizane v krogu. Pentlja predstavlja celovitost in medsebojno povezanost žive in nežive narave. Tri zanke simbolizirajo neživi svet: vodo, zemljo in zrak, tri zanke pa živi svet: rastlinstvo, živalstvo in človeka. Pentlja se nahaja v krogu.
(4) Znak zavoda, njegova celostna grafična podoba, podrobnejša uporaba in dopustnost uporabe znaka v druge namene varstva narave so urejeni v pravilniku o znaku zavoda, ki ga sprejme svet zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(1) Dejavnost zavoda obsega:
1. dejavnost javne službe ohranjanja narave:
– spremljanje stanja ohranjenosti narave,
– zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi viri,
– priprava strokovnih predlogov varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
– evidentiranje in vrednotenje delov narave,
– priprava strokovnih predlogov za določitev statusa naravnih vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in lokalnega pomena,
– spremljanje stanja naravnih vrednot,
– priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva naravnih vrednot,
– sodelovanje pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot,
– sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja,
– sodelovanje v postopku določanja odškodnine iz 93. člena zakona o ohranjanju narave,
– sodelovanje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena zakona o ohranjanju narave,
– priprava strokovnih predlogov rdečih seznamov,
– organiziranje in usklajevanje dela naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov;
2. opravljanje nalog s področja ohranjanja narave, ki jih zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila:
– priprava naravovarstvenih smernic,
– vodenje registra naravnih vrednot,
– vodenje evidenc po zakonu o ohranjanju narave,
– vodenje baz podatkov po zakonu o ohranjanju narave,
– skrb za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave,
– izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog,
– izvajanje neposrednega nadzora na zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter neposrednega nadzora zunaj zavarovanih območij,
– izdajanje soglasij v postopku pridobitve soglasja k pravnemu poslu z nepremičninami na zavarovanih območjih,
– dajanje ocene ogroženosti iz 105. člena zakona o ohranjanju narave,
– izdajanje naravovarstvena soglasja;
3. opravljanje tudi drugih nalog:
– sodelovanje s sorodnimi strokovnimi službami doma in v tujini,
– sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in pri mednarodnih projektih,
– dajanje strokovne pomoči lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih,
– skrb za izobraževanje o ohranjanju narave,
– skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, za katere pridobi soglasje ustanovitelja.
(3) Zavod lahko spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
7. člen
Po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) so dejavnosti iz prejšnjega člena opredeljene kot:
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.150 Drugo založništvo
K/70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
K/73.20 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.81 Fotografska dejavnost
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.521 Dejavnost knjižnic.
8. člen
Zavod ima pravico in dolžnost zastopati interese ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v vseh upravnih in sodnih postopkih, katerih predmet so sestavine biotske raznovrstnosti, naravne vrednote ali zavarovana območja.
9. člen
(1) Zavod obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja, z organiziranimi javnimi konferencami in predstavitvami, z izdajanjem strokovnih gradiv in na druge ustrezne načine.
(2) Način in pogoji obveščanja javnosti iz prejšnjega odstavka so podrobno urejeni v pravilniku o promocijski dejavnosti zavoda.
IV. PREMOŽENJE, S KATERIM UPRAVLJA ZAVOD, IN PREDSTAVLJANJE TER ZASTOPANJE ZAVODA
10. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami, ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(2) Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren ustanovitelju.
(3) Zavod uporablja in upravlja premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
(1) Zavod nastopa v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Območne organizacijske enote so na geografskem območju, na katerem opravljajo dejavnost zavoda, pooblaščene nastopati v pravnem prometu v imenu in za račun zavoda.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom, do višine vrednosti nepremičnega premoženja, ki ga upravlja zavod.
(4) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
(5) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj v soglasju s svetom zavoda in na predlog direktorja zavoda.
12. člen
(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda.
(2) Zastopanje in predstavljanje zavoda s strani direktorja zavoda mora biti v skladu s poslovno in programsko politiko zavoda, ki sta jo v okviru svojih pristojnosti potrdila ustanovitelj in svet zavoda.
(3) Direktor zavoda sme dati v mejah svojih pooblastil drugim osebam pisno pooblastilo za sklepanje določenih vrst pogodb, za vodenje upravnih postopkov in za opravljanje določenih drugih pravnih opravil oziroma za sklepanje določenih posamičnih pogodb in za opravljanje določenih posamičnih pravnih opravil. Pooblaščenec ne more svojega pooblastila prenesti na drugega.
(4) S pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se določi, katere osebe po položaju lahko nadomeščajo direktorja zavoda ter v katerih zadevah.
(5) Za zavod in območne organizacijske enote podpisujejo delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje na podlagi tega statuta, pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma danega pooblastila.
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Direktor zavoda
14. člen
(1) Direktor zavoda je odgovoren za delo ter poslovanje zavoda. V okviru poslovne politike in aktov, ki jih je sprejel svet zavoda, predstavlja in zastopa zavod nasproti tretjim osebam, odgovarja za zakonitost dela zavoda ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.
(2) V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka direktor zavoda zlasti:
– zastopa in predstavlja zavod,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– predlaga svetu zavoda notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest zavoda,
– predlaga spremembe statuta zavoda in drugih splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet zavoda,
– predlaga temelje poslovne politike zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
– predlaga letni program dela ter določa ukrepe za njegovo izvajanje,
– sprejema splošne akte zavoda, za sprejem katerih je pooblaščen s tem statutom,
– predlaga imenovanje in razrešitev vodje območne organizacijske enote,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– izdaja sklepe s področja delovnih razmerij,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavca,
– zagotavlja pogoje za sodelovanje sindikatov in organov, ki predstavljajo delavce v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarstvo Republike Slovenije,
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda,
– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda,
– organizira pripravljanje gradiv za seje sveta zavoda,
– usklajujejo delo organizacijskih enot, strokovnih služb ter drugih delovnih teles zavoda,
– poroča pristojnemu organu o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
– v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o nabavljanju in porabi obratnih sredstev,
– odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja doma in v tujino ter druge materialne in nematerialne stroške za redno delo zavoda,
– zagotavlja uresničevanje nalog varnosti, obrambe in zaščite v skladu z zakonom,
– oblikuje projektne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev določenih vprašanj ter jim opredeli naloge,
– lahko prisostvuje sejam sveta zavoda in sejam strokovnega sveta brez pravice odločanja,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam oziroma na posamezna delovna mesta,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev in izreka disciplinski ukrep javnega opomina in denarne kazni, oziroma predlaga uvedbo disciplinskih postopkov v skladu z zakonom,
– sklepa pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo s sindikati,
– opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda, zakoni in drugimi predpisi.
15. člen
(1) Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(2) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delih,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– izkazuje poznavanje področja ohranjanja narave,
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(3) Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.
(4) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku te dobe ponovno imenovana.
(5) Če na delovno mesto direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa ni mogoče pravočasno imenovati direktorja zavoda, ker se na razpis za delovno mesto direktorja zavoda ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.
(6) Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi ponovljenega razpisa, imenuje Vlada Republike Slovenije vršilca dolžnosti, ki ima vse pravice in dolžnosti direktorja zavoda.
16. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(2) Vlada Republike Slovenije je dolžna razrešiti direktorja zavoda v primerih določenih z zakonom, ki ureja delovanje zavodov.
(3) Svet zavoda mora predlagati razrešitev direktorja zavoda v primerih iz prejšnjega odstavka. Svet zavoda lahko predlaga razrešitev direktorja zavoda tudi iz drugih razlogov.
(4) Če je direktor zavoda razrešen iz drugih razlogov in ne gre za razrešitev iz krivdnih razlogov, mu pripada odškodnina v višini treh mesečnih plač.
(5) Svet zavoda mora pred sprejetjem mnenja v zvezi z razrešitvijo direktorja in predloga za razrešitev direktorja, seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se do njih izjavi.
(6) Zoper sklep o razrešitvi ima direktor zavoda pravico do sodnega varstva na način in po postopku, ki ga določa zakon.
2. Strokovni vodja zavoda
17. člen
(1) Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda.
(2) Strokovnega vodjo se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(3) Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodno pridobljenem mnenju ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(4) Strokovnega vodjo zavoda se imenuje za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po preteku te dobe ponovno imenovana.
(5) Kandidat za strokovnega vodjo zavoda mora prijavi za razpis priložiti strokovni program razvoja in dela zavoda.
(6) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne smeri, s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj od tega najmanj osem let na področju varstva narave,
– izkazuje sposobnosti za strokovno vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(7) Rok za vložitev prijav kandidatov ne sme biti krajši od 15 dni, rok v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši od 45 dni od dneva objave javnega razpisa.
18. člen
(1) Svet zavoda lahko razreši strokovnega vodjo zavoda pred potekom mandata, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda mora razrešiti strokovnega vodjo zavoda v primerih, ki jih za razrešitev direktorja določa zakon, ki ureja delovanje zavodov.
(3) Svet zavoda mora pred razrešitvijo seznaniti strokovnega vodjo zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se do njih izjavi.
(4) Zoper sklep o razrešitvi ima strokovni vodja zavoda pravico do sodnega varstva na način in po postopku, ki ga določa zakon.
19. člen
Strokovni vodja zavoda opravlja naslednje naloge:
– vodi in usklajuje strokovno delo zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– vodi delo strokovnega sveta,
– predlaga temelje strokovnega razvoja zavoda in sprejema ukrepe za njihovo uresničevanje,
– svetu zavoda najmanj enkrat letno poroča o strokovnem delu zavoda,
– usklajujejo delo organizacijskih enot, strokovnih služb ter drugih delovnih teles zavoda na strokovnem področju,
– predlaga direktorju ustanovitev projektnih skupin, komisij ali drugih delovnih teles za razrešitev strokovnih vprašanj, imenovanje članov v te organe ter opredelitev delovnih nalog,
– organizira pripravljanje gradiv za seje strokovnega sveta zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s tem statutom.
3. Svet zavoda
20. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda šteje pet članov, od katerih:
– enega člana izvolijo izmed sebe delavci na način, po postopku in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, in tem statutom,
– preostale člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer tri na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje narave, in enega na predlog senata Univerze v Ljubljani.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po poteku te dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana oziroma izvoljena.
(4) Predsednika sveta zavoda izvoli svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda, z večino glasov vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda izvoli tudi podpredsednika sveta zavoda.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov sveta.
(6) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(7) K statutu, letnemu programu dela, finančnem načrtu in zaključnemu računu mora svet pridobiti soglasje ustanovitelja.
21. člen
(1) Predstavnika delavcev v svetu zavoda volijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah.
(2) Predstavnik delavcev v svetu zavoda mora v svetu zavoda zastopati interese delavcev zavoda.
(3) Aktivno in pasivno volilno pravico imajo vsi delavci zavoda. V svet zavoda ne morejo biti izvoljeni direktor in tisti delavci, ki jih imenuje in razrešuje svet zavoda, ne glede na to, ali jih statut opredeljuje kot delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
22. člen
(1) Volitve razpiše svet zavoda, in sicer najkasneje 45 dni pred potekom mandata sveta. Volitve morajo biti zaključene ter rezultati objavljeni pred potekom mandata dotedanjih članov.
(2) Sklep o razpisu volitev določa dan, čas in kraj volitev ter sestavo volilne komisije.
(3) Postopek za izvedbo volitev in volitve vodi tričlanska volilna komisija.
(4) Volilna komisija opravi zlasti naslednja dejanja:
– zbere pisne pristanke kandidatov, da soglašajo s kandidaturo, ter sestavi kandidatno listo,
– pripravi seznam volilnih upravičencev,
– pripravi glasovnice,
– opravi vsa dejanja v zvezi z izvedbo volitev ter v zvezi s tem sprejema ustrezne sklepe,
– ugotavlja in razglaša izid volitev in o njem poroča svetu zavoda.
(5) V svet zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če dobi več kandidatov enako število glasov, se glede kandidatov, ki so dobili enako število glasov opravijo ponovne volitve.
(6) Če svet zavoda ugotovi nepravilnosti pri izvedbi volitev, ki so ali bi utegnile vplivati na rezultat volitev, lahko glasovanje razveljavi in volitve ponovi.
23. člen
(1) Če predstavnik delavcev s pisno odpovedjo odstopi s funkcije člana sveta zavoda, oziroma če mu preneha delovno razmerje v zavodu ali mu je zaradi drugih razlogov objektivno onemogočeno zastopanje zaposlenih v svetu zavoda, njegovo članstvo v svetu preneha z dnem, ko svet zavoda o tem sprejme ugotovitveni sklep.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se opravijo nadomestne volitve.
(3) Imenovanim članom sveta zavoda lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem s strani ustanovitelja, zaradi pisne odpovedi ali iz drugih objektivnih razlogov. V tem primeru ustanovitelj najkasneje v roku 30 dni imenuje nadomestnega člana sveta zavoda.
24. člen
(1) Delo sveta zavoda vodi njegov predsednik.
(2) Svet zavoda odloča na sejah.
(3) Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo tudi na zahtevo strokovnega sveta zavoda, direktorja zavoda, strokovnega vodje in ustanovitelja.
(4) Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v 15 dneh od prejete zahteve, jo mora sklicati direktor zavoda.
(5) Svet zavoda podrobneje uredi način dela s poslovnikom.
25. člen
(1) Za proučevanje določenih nalog, pripravo predlogov in izvrševanje sklepov oziroma odločitev, lahko svet zavoda ustanovi stalne ali začasne komisije oziroma druga telesa.
(2) S sklepom o imenovanju organa iz prejšnjega odstavka določi svet zavoda sestavo, naloge in trajanje mandata organa.
26. člen
(1) Pristojnosti sveta zavoda so:
– obravnava in sprejema statut zavoda ter spremembe in dopolnitve statuta,
– sprejema pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema še druge splošne akte zavoda, za katerih sprejem je pooblaščen s tem statutom,
– sprejema letni program dela,
– obravnava in sprejema poročilo o izvrševanju letnega programa dela,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda,
– izvaja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zavoda,
– imenuje in razrešuje vodjo območne organizacijske enote,
– določa in sprejema program reševanja presežkov delavcev,
– odloča o prenehanju delovnega razmerja in pravicah iz programa razreševanja presežkov delavcev, če gre za večje število delavcev po zakonu o delovnih razmerjih,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev kot drugostopenjski organ, po poprejšnjem mnenju sindikata, če ga je poslal,
– imenuje disciplinsko komisijo in razpisno komisijo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem statutom.
(2) Svet odloča o zadevah iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na strokovno delo zavoda, po predhodno pridobljenem mnenju strokovnega sveta.
(3) Svet zavoda odloča o spornih vprašanjih med direktorjem zavoda in strokovnim vodjem zavoda. Če se sporno vprašanje nanaša na strokovno delo zavoda, svet pred odločanjem pridobi mnenje strokovnega sveta zavoda.
4. Strokovni svet zavoda
27. člen
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
(2) Strokovni svet zavoda ima predsednika in 4 člane, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednik strokovnega sveta je imenovan glede na položaj strokovnega vodje zavoda, 2 člana sta imenovana izmed strokovnih delavcev zavoda, 2 člana sta zunanja strokovnjaka s področja dela zavoda. Svet zavoda imenuje zunanje strokovnjake na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje narave.
(3) Mandat članov strokovnega sveta zavoda je 4 leta. Po poteku te dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana.
(4) Delo strokovnega sveta zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki je tudi predsednik strokovnega sveta. V odsotnosti predsednika vodi delo strokovnega sveta podpredsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe.
(5) Predsednik strokovnega sveta zavoda sklicuje seje sveta. Seja sveta mora biti najmanj dvakrat letno. Na pisno zahtevo sveta zavoda, direktorja ali ustanovitelja je dolžan sklicati sejo najpozneje v roku 15 dni od prejete zahteve.
28. člen
(1) Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– daje predloge za program strokovnega dela in predlaga enotne osnove za izvajanje strokovnih nalog zavoda ter spremlja njihovo izvajanje,
– skrbi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog in opravlja naloge, ki so podrobneje opredeljene s pravilnikom o strokovnem nadzoru,
– daje mnenja, pobude in predloge o organizaciji dela in pogojih za razvoj dejavnosti na strokovnem področju,
– daje mnenja o strokovnih vprašanjih, ki se pojavljajo ob izvajanju programa dela,
– daje mnenja k letnemu programu dela,
– obravnava poročila o izvrševanju letnega programa dela in daje mnenja k poročilom,
– obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.
(2) Direktor, strokovni vodja zavoda in svet zavoda so dolžni seznanjati strokovni svet zavoda z vsemi svojimi odločitvami in dokumenti, ki jih ta potrebuje za opravljanje svojih pristojnosti, določenih s prejšnjim odstavkom.
(3) Strokovni svet zavoda mora obravnavati vsa vprašanja, predloge in pobude, ki jih v zvezi z njegovo pristojnostjo pripravijo in nanj naslovijo direktor zavoda, strokovni vodja zavoda, svet zavoda in ustanovitelj.
(4) Strokovni svet zavoda mora o vseh svojih mnenjih obveščati direktorja zavoda, strokovnega vodjo zavoda, svet zavoda in ustanovitelja.
29. člen
(1) Strokovni svet zavoda sprejema mnenja, predloge in pobude z večino glasov vseh članov. Če ima posamezen član ali skupina članov drugačno mnenje od sprejetega, ga mora strokovni svet zavoda priložiti k sprejetemu stališču in ga posredovati naslovniku kot njegov sestavni del.
(2) Način dela strokovnega sveta zavoda se podrobneje določi s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda, ki ga na predlog strokovnega vodje zavoda, sprejme svet zavoda.
30. člen
(1) Svet zavoda razreši člana strokovnega sveta zavoda pred potekom mandata:
– če to zahteva član sam,
– če ugotovi, da se član trikrat zaporedoma neupravičeno ni udeležil sej sveta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka svet zavoda ne more razrešiti tistega člana strokovnega sveta, ki je član strokovnega sveta po položaju.
(3) Če se razreši člana, ki je bil imenovan na predlog, mora svet zavoda hkrati z razrešitvijo zahtevati od predlagatelja, da mu najpozneje v 8 dneh posreduje nov predlog za imenovanje člana strokovnega sveta zavoda ter mora imenovati novega člana v 15 dneh od prejema predloga.
31. člen
Član sveta zavoda ne more biti hkrati član strokovnega sveta zavoda.
VI. ORGANIZACIJA ZAVODA
32. člen
(1) Za opravljanje nalog s področja svoje dejavnosti organizira zavod organizacijske enote in skupne službe.
(2) Za opravljanje zahtevnejših del in nalog, ki terjajo skupinsko delo delavcev različnih organizacijskih enot, organizira zavod stalne ali občasne komisije, projektne skupine oziroma druga delovna telesa.
(3) Projektna skupina se oblikuje zlasti za:
– opravljanje najzahtevnejših nalog, ki se nanašajo na temeljna vprašanja dela zavoda ali zahtevajo enoten metodološki pristop,
– opravljanje strokovnih nalog varstva narave, ki se nanašajo na območje države,
– pripravo strokovnih predlogov konkretnih ukrepov varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
– strokovno sodelovanje pri opredeljevanju in ustanavljanju zavarovanih območij naravnih vrednot – parkov.
(4) V projektno skupino so imenovani delavci iz organizacijskih enot in skupnih služb zavoda. Projektno skupino vodi vodja projektne skupine, ki organizira delo in opravlja druge naloge v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
33. člen
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost v naslednjih organizacijskih enotah:
– Osrednja enota – Območna enota Celje,
– Območna enota Kranj,
– Območna enota Ljubljana,
– Območna enota Maribor,
– Območna enota Nova Gorica,
– Območna enota Novo mesto,
– Območna enota Piran.
(2) V območnih enotah se lahko opravljanje dela dejavnosti zavoda prenese na izpostave območnih enot.
(3) Število izpostav iz prejšnjega odstavka se določi v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(4) V pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se geografsko opredelijo tudi območja delovanja posameznih območnih enot in njihovih izpostav.
34. člen
(1) Območno enoto vodi vodja območne enote, ki vodi strokovno delo enote in organizira njeno poslovanje.
(2) Vodjo območne enote zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
(3) Naloge in pristojnosti vodje območne enote so podrobneje določene s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
35. člen
(1) Skupne službe zavoda so organizirane za opravljanje nalog na naslednjih področjih: finančno-računovodskem, pravnem, splošno-kadrovskem, izdelave in hranjenja dokumentacije, vodenju baz podatkov s knjižnico, stikih z javnostjo in popularizacijo varstva narave.
(2) Direktor zavoda vodi in organizira delo v skupnih službah.
36. člen
V pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se natančneje opredeli zlasti:
– notranja organizacijska shema delovanja zavoda, pristojnosti, odgovornosti in medsebojne povezave ter obveznosti organizacijskih enot iz 33. člena tega statuta in drugih ožjih organizacijskih enot ter delov organizacijskih enot, skupnih služb in njihovih ožjih organizacijskih enot ter stalnih, občasnih ali projektnih skupin oziroma drugih delovnih teles,
– nazive delovnih mest, število izvajalcev, opis del in nalog ter pooblastila vodij organizacijskih enot, skupnih služb ter drugih delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter pogoji za sklenitev delovnega razmerja na posameznih delovnih mestih v zavodu.
VII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU ZAVODA
37. člen
Delavci zavoda sodelujejo pri upravljanju zavoda kot posamezniki ter preko delavskih predstavništev v skladu z zakonskimi določili in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije ter preko predstavnika v svetu zavoda.
38. člen
(1) Delavec ima kot posameznik pravico dajati pobude in biti obveščen v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(2) Direktor mora obveščati delavce o zadevah, ki vplivajo na socialnoekonomski položaj, pravice ter obveznosti delavcev iz dela in delovnega razmerja v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(3) Direktor je dolžan obveščati sindikat v zavodu in zahtevati skupno posvetovanje o zadevah, ki so navedene v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(4) Direktor mora pridobiti poprejšnje mnenje sindikata zavoda pred sprejemom odločitve za zadeve, ki jih določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
VIII. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE
39. člen
(1) Delavci zavoda so pri sindikalnem povezovanju svobodni.
(2) Zavod zagotavlja delovanje sindikalnih zaupnikov in drugih sindikalnih predstavnikov v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(3) Direktor, pooblaščeni delavci in skupne službe zagotavljajo sindikatu podatke o vseh vprašanjih, o katerih odloča svet zavoda in direktor zavoda, ki se nanašajo na socialnoekonomski in delovni položaj ter pravice in obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja.
(4) V pogodbi o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo se podrobno določi pravice in medsebojne obveznosti zavoda in sindikata zavoda.
IX. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IN DISCIPLINSKA KOMISIJA
40. člen
(1) Za odločanje na prvi stopnji o disciplinski odgovornosti delavcev zavoda, ki so kršili delovno obveznost, in izrekanje disciplinskih ukrepov, ki jih ne izreka direktor, ima zavod disciplinsko komisijo, ki je sestavljena iz delavcev zavoda.
(2) Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana ter enako število namestnikov, ki jih imenuje svet zavoda.
(3) Predsednika in člane ter njihove namestnike se imenuje za dve leti.
(4) V disciplinsko komisijo ne morejo biti imenovani direktor zavoda, strokovni vodja, delavci, ki imajo pooblastila direktorja za izrekanje javnega opomina in denarne kazni, člani sveta in strokovnega sveta zavoda ter sindikalni zaupniki v zavodu.
(5) Direktor zavoda lahko izreka disciplinska ukrepa javnega opomina in denarne kazni.
(6) Delavec, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep ima pravico vložiti ugovor na drugostopenjski organ v roku osmih dni od prejema odločbe.
(7) Podrobnejše določbe o disciplinski odgovornosti in postopek določa pravilnik o delovnih razmerjih.
41. člen
Na drugi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti delavcev svet zavoda.
X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV
42. člen
Pravice in obveznosti delavcev se urejajo v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije, splošnimi akti zavoda in pogodbo o zaposlitvi.
XI. POSLOVNA SKRIVNOST
43. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in dokumenti, ki jih kot zaupne ali tajne določajo zakon in drugi predpisi, svet zavoda, direktor zavoda, pristojni organi in poslovni partnerji, in podatki ter listine, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja, ter informacije o rezultatih dela poslovanja, če bi njihova dostopnost škodovala interesu in ugledu zavoda.
44. člen
Direktor zavoda in drugi odgovorni delavci morajo varovati zaupne listine in podatke, do katerih pridejo pri opravljanju zadev oziroma poslov z drugo organizacijo.
45. člen
(1) Dokumente in podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost po tem statutu, morajo varovati vsi delavci, ne glede na to, kako so za njih izvedeli. Delavci morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu.
(2) Podatke, ki so poslovna skrivnost, lahko sporoči drugim osebam direktor zavoda ali za to pooblaščena oseba.
(3) Postopek in način določanja ter varovanja poslovne skrivnosti se določi s pravilnikom, ki ga sprejme direktor zavoda.
XII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
46. člen
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz državnega proračuna, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela, ki ga predloži ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave, za naslednje leto v roku, ki je usklajen z roki priprave proračuna. Finančno ovrednoteni letni program dela potrdi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje narave
(3) Cenik storitev in blaga iz prvega odstavka tega člena sprejme svet zavoda, po predhodno pridobljeni potrditvi Vlade Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije potrdi cenik na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
47. člen
(1) Sredstva, ki jih pridobiva zavod s prodajo svojih storitev in blaga na trgu, se vodijo ločeno od sredstev zbranih iz proračuna in drugih virov.
(2) Plače zaposlenih v zavodu se določajo v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
(3) O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
(4) Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, zlasti za izboljšanje materialnih pogojev za delo zavoda.
(5) Konkretno namembnost ter pogoje in merila za porabo sredstev iz prejšnjih dveh odstavkov določi, na predlog direktorja zavoda, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
XIII. SPLOŠNI AKTI
48. člen
Splošni akti zavoda so statut, pravilniki, poslovniki ter drugi splošni akti.
49. člen
(1) Splošne akte sprejema svet zavoda, če s statutom ni drugače določeno.
(2) Splošni akti se objavijo na oglasni deski zavoda in njegovih območnih enot in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če s posameznim splošnim aktom ni drugače določeno.
(3) Če je za sprejem splošnega akta predpisano soglasje ustanovitelja ali posameznega organa zavoda, se splošni akt objavi po prejemu soglasja.
(4) Splošni akti se spremenijo oziroma dopolnijo na način in po postopku, določenim za njihov sprejem.
50. člen
(1) Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– pravilnik o delovnih razmerjih,
– pravilnik o strokovnem nadzoru,
– pravilnik o avtorski pravici in avtorskem honorarju,
– pravilnik o nagrajevanju delavcev,
– pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov – inventuri,
– pravilniki o varstvu pred požarom, poplavo in potresom v primeru oboroženega spopada,
– pravilnik o izobraževanju,
– pravilnik o tajnosti podatkov in njihovem varovanju,
– pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti,
– pravilnik o uporabi pečatov, žigov in štampiljk,
– pravilnik o promocijski dejavnosti zavoda,
– pravilnik o znaku zavoda,
– in druge.
(2) Svet zavoda sprejema statut, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o avtorski pravici in avtorskem honorarju, pravilnik o strokovnem nadzoru, pravilnik o izobraževanju, pravilnik o znaku zavoda ter pravilnik o nagrajevanju delavcev. Ostale pravilnike iz prejšnjega odstavka sprejema direktor.
(3) Osnutke splošnih aktov je treba objaviti na oglasnih deskah zavoda.
(4) Delavci imajo pravico, da neposredno in preko delavskega predstavništva ali sindikata zavoda oblikujejo pripombe in predloge k besedilu osnutkov splošnih aktov.
(5) Delavcem se mora zagotoviti najmanj 8 dni za razpravo o vsebini akta, pred njegovim sprejemom.
(6) Navodila za izvajanje, kot tudi obvezno razlago statuta in drugih splošnih aktov zavoda, daje svet zavoda.
(7) Skupne službe zavoda vodijo register in arhiv splošnih aktov zavoda.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(1) Direktor zavoda je dolžan organizacijo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave uskladiti s statutom v treh mesecih od sprejema statuta.
(2) V treh mesecih po vpisu zavoda v register je treba predložiti ustanovitelju otvoritveno bilanco stanja zavoda.
(3) Splošni akti morajo biti sprejeti in usklajeni z določili tega statuta najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.
(4) Do uveljavitve aktov iz prejšnjega odstavka se za urejanje razmerij v zavodu smiselno uporabljajo splošni akti Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, kolikor niso v nasprotju z določili zakona o ohranjanju narave in tem statutom.
52. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski zavoda, potem ko ga je sprejel Svet Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in si je k njemu pridobil soglasje ustanovitelja.
53. člen
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je začel veljati 10. oktobra 2001.
Št. 354-01-108/97
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
Predsednik
Sveta Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave
mag. Radovan Tavzes l. r.
K temu statutu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 354-15/2001-1 z dne 9. 10. 2001.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti