Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

188. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet, stran 393.

Na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00 in 39/00) izdaja Banka Slovenije na podlagi soglasja Ministrstva za finance Republike Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
1
V navodilu o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji za plačilni promet (Uradni list RS, št. 65/00, 17/01) se črta četrta alinea 3. točke.
2
V 6. točki se prvi stavek b) odstavka dopolni tako, da se za »… in računi izločenih sredstev« doda vejica in besedilo: »razen depozitnih sredstev na računu 696«.
3
Za 7. točko se doda novo II.a poglavje in 7.a, 7.b in 7.c točke, ki se glasijo:
»II.a POSTOPKI V AGENCIJI IN BANKAH V PRIMERU IZLOČENIH SREDSTEV NA RAČUNU 696.
7.a točka
Postopki, določeni v tem poglavju, se uporabljajo v primeru, če ima pravna oseba sredstva na depozitnem računu 696 – sredstva sodnih depozitov in zasežena sredstva izvršilnih zavezancev, ki so izločena na podlagi sklepa, izdanega v postopku izvršbe in zavarovanja ali prisilne izterjave (v nadaljevanju: sklep).
Agencija na dan predložitve zahtevka:
– preveri popolnost in pravilnost dokumentacije,
– posreduje banki, pri kateri je pravna oseba odprla transakcijski račun, ki ga je določila kot naslednika, in na naslov, ki ji ga je vnaprej posredovala banka, kopijo sklepa z morebitno pripadajočo dokumentacijo, ter pisno specifikacijo o znesku (višina glavnice, obresti do dneva rubeža in stroškov), ki bo prenesen z računa 696 na osnovni žiro račun, in ki ga mora banka rezervirati,
– obvesti izdajatelja sklepa o tem, da bo banka iz druge alinee tega odstavka prevzela obveznosti agencije po sklepu kot nov dolžnikov dolžnik.
Nadaljnji postopki v agenciji so enaki, kot je določeno v 6. točki tega navodila. Isti dan, ko opravi postopek zapiranja žiro računa, agencija dodatno posreduje banki iz druge alinee prejšnjega odstavka te točke original sklepa s pripadajočo dokumentacijo in specifikacijo zneska, ki je bil prenesen z računa 696.
7.b točka
Banke morajo podružnicam agencije, pri katerih imajo njihovi deponenti odprte žiro račune, posredovati podatke o osebi in naslovu, kamor naj agencija pošilja dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka 7.a točke tega navodila, najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega navodila.
7.c točka
Na podlagi prejete kopije sklepa banka takoj evidentira rezervacijo sredstev na transakcijskem računu v višini, kot je določena v obvestilu agencije, tako da ob prenosu sredstev z žiro računa na transakcijski račun pravna oseba z rezerviranimi sredstvi ne bo mogla razpolagati.
S prenosom sredstev na transakcijski račun pravne osebe, ki so rezervirana na podlagi sklepa, ki ga agencija odstopi banki v skladu z določbami tega navodila, prevzame banka obveznosti agencije po sklepu kot novi dolžnikov dolžnik.«
4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. januarja 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner Banke Slovenije
Ministrstvo za finance je dalo soglasje k navodilu o spremembah in dopolnitvah navodila o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet, dne 14. 1. 2002.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti