Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

187. Navodilo o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina, stran 393.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena v zvezi s sedmim odstavkom 31. člena in z 10. členom uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/01, 60/01 in 109/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
1. člen
To navodilo podrobneje ureja vsebino programov promocije vina in način uveljavljanja podpore za promocijo vina.
2. člen
Pridelovalec vina, vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), mora predložiti v potrditev ministru, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), program promocije vina, ki mora biti najmanj trileten in se lahko dopolnjuje največ enkrat letno.
3. člen
Program promocije mora obsegati:
a) predvidene količine in vrste pridelkov oziroma proizvodov, namenjenih izvozu, in določitev ciljnih trgov ter načina prodaje, in sicer:
– plan pridelave vina po kategorijah za obdobje trajanja programa,
– plan izvoza po posameznih ciljnih trgih, po kategorijah vina, z navedbo predvidenih cen, in sicer ločeno za vsako leto trajanja programa posebej;
b) predviden učinek promocije:
– cilj in namen promocijskih aktivnosti na posameznih trgih izven Republike Slovenije;
– pomen izvoza za pridelovalca;
– razlogi za določitev ciljnih trgov in ciljnih kupcev ter načina dostopa do ciljnega trga (npr. zastopnik, ustanovitev podružnice, ipd.);
– predviden učinek promocijskih aktivnosti na pridelovalčev obseg prodaje in na cene, ločeno po trgih in kategorijah vina;
c) predviden stroškovno ovrednoten program promocije po posameznih aktivnostih in po posameznih letih trajanja programa, ki mora biti razdeljen na:
– stroške pridelovalca samega (materialni stroški in drugi stroški, ki se nanašajo direktno ali posredno na promocijo);
– stroške uslug najetih izvajalcev (izdelava in uporaba promocijske embalaže, propagandni material, sejemski nastopi, druge promocijske aktivnosti, izpolnjevanje posebnih zahtev kupcev na izvoznih trgih, ipd.);
– stroške povezovanja pridelovalcev med seboj za učinkovitejše poslovanje v izvozu in za učinkovitejše izvajanje promocije;
– morebitne druge stroške, ki nastanejo zaradi promocije vina.
4. člen
Pred vložitvijo vloge za pridobitev podpore za promocijo vina (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) mora pridelovalec, v skladu s predpisom, ki ureja ureditev trga z grozdjem, moštom in vinom, pridobiti sklep ministra, da je njegov program promocije ustrezen.
Zahtevek se pošlje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja na obrazcu Poročilo o programu promocije vina, ki je priloga tega navodila. Obrazec lahko pridelovalec v rubriki »podatki o izvajanju promocije po številki pridelka iz registra« razširi z dodatnimi vrsticami. Če vlagatelj uveljavlja več zahtevkov hkrati, je dolžan narediti skupen seštevek vseh hkrati vloženih zahtevkov rubriki »seštevek zahtevkov«. Obrazcu morajo biti priloženi: kopija enotne carinske listine s potrjenim prehodom meje po 31. 12. 2001 (v nadaljnjem besedilu: ECL), potrdilo o poreklu vina, ki je odločba o ocenitvi vina s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ter sklep o potrditvi programa promocije s strani ministra.
5. člen
Vsak strošek za promocijo vina se lahko uveljavlja le enkrat, ne glede na dejansko trajanje izvajanja promocije, vendar ne kasneje kot leto dni po nastanku stroška. Vsako izvoženo vino je lahko sestavni del zahtevka le enkrat.
Dejanska dokazila o stroških za promocijo hrani pridelovalec, ki je podal zahtevek, in sicer še najmanj 5 let po uveljavljanju sredstev.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-76/01/13
Ljubljana, dne 31. decembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti