Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

186. Pravilnik o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, stran 388.

Na podlagi 114. člena in v zvezi s 107. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način in postopek vpisa ter način vodenja registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (v nadaljnjem besedilu: register);
– način in postopek primerjave in povezovanja podatkov o intenzivnih sadovnjakih iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč in iz registra.
2. člen
Uporabljeni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
a) intenzivni sadovnjak z eno identifikacijsko številko je strnjena površina kmetijskih zemljišč zasajena s sadnimi rastlinami:
– kjer se uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije pridelave;
– ki je zasajen samo z eno sadno vrsto, razen v primeru mešanega nasada breskev in nektarin;
b) bruto površina intenzivnega sadovnjaka je vsa površina sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči (dejanska raba parcele);
c) neto površina intenzivnega sadovnjaka je površina sadovnjaka, ki je dejansko zasajena s sadnimi drevesi ali sadnim grmičjem.
3. člen
V register se vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,2 ha bruto površine intenzivnega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo, razen v primeru jagodičja, kjer se v register vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha bruto površine intenzivnega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo.
Če ima nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi več kmetijskih gospodarstev, se v register vpiše pod eno številko za vsa kmetijska gospodarstva.
4. člen
Register pridelovalcev sadja vzpostavi in vodi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi pisnih vlog nosilcev kmetijskega gospodarstva.
Register se vodi na enoten način, na elektronskem mediju in v številčni ter grafični obliki.
Izpis iz registra izda ministrstvo na podlagi pisne vloge v register vpisanega nosilca kmetijskega gospodarstva. Izpis se nanaša le na nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je vložil vlogo za izpis. Izpis se lahko izda tudi na podlagi pisne vloge osebe, ki izkaže pravni interes.
5. člen
V register se vpišejo podatki:
A) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe z navedbo organizacijske oblike,
– naslov fizične osebe oziroma sedež pravne osebe,
– enotna matična številka (EMŠO) fizične osebe oziroma matična številka pravne osebe in davčna številka,
– številka in datum odločbe o vpisu v register, o spremembah vpisa v register in o izbrisu iz registra,
– številka vpisa v register,
– številka telefona oziroma mobilnega telefona,
– naslov elektronske pošte (E-pošta);
B) o kmetijskem gospodarstvu:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripada intenziven sadovnjak,
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva;
C) o sadovnjaku:
a) o zemljišču:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripada intenziven sadovnjak,
– identifikacijska številka intenzivnega sadovnjaka, ki jo dodeli ministrstvo (MID-sad.),
– šifra in ime katastrske občine, na kateri leži intenziven sadovnjak,
– številke parcel, na katerih leži intenziven sadovnjak,
– podatek o površini parcel iz zemljiškega katastra ter navedba, kakšen del parcele obsega sadovnjak,
– bruto površina intenzivnega sadovnjaka,
– neto površina intenzivnega sadovnjaka,
– način pridelave (integriran ali ekološki in drugo), v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje pridelave,
– način obdelave zemljišča sadovnjaka v rodnosti (čista obdelava, delno zatravljeno, v celoti zatravljeno),
– terasiranost (da, ne),
– nagib (v %),
– ekspozicija (J, JZ, Z, SZ, S, SV, V, JV, ni nagnjeno),
– zaščitna mreža (da, ne),
– namakanje (podatek, ali je sadovnjak namakan);
b) o sadilnem materialu in sajenju;
– sadna vrsta,
– število sadik po sortah,
– sorte (le uradna imena iz sortnih izborov),
– podlage, (le uradna imena oziroma oznake iz izbora podlag),
– leto sajenja,
– razdalja sajenja (v metrih) med vrstami, med drevesi in v bloku, če je sadovnjak večvrsten,
– sistem sajenja,
– gojitvena oblika;
c) o finančnih podporah (na sadovnjak).
6. člen
Postopek za vpis v register se začne na podlagi pisne vloge nosilca kmetijskega gospodarstva, če ta pravilnik ne določa drugače.
V primeru spremembe podatkov iz prejšnjega člena mora nosilec kmetijskega gospodarstva v 30 dneh od dneva nastanka vsake spremembe s pisno vlogo priglasiti vsako spremembo podatkov iz prejšnjega člena na obrazcih iz priloge 1 in priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika, pri čemer prične pri zasaditvi novega sadovnjaka teči ta rok z dnem, ko je sadovnjak zasajen s sadilnim materialom.
Smrt fizične osebe oziroma prenehanje samostojnega podjetnika posameznika ali prenehanje pravne osebe morajo pravni nasledniki pisno priglasiti v 1 mesecu po pravnomočnosti sklepa o dedovanju oziroma sklepa o prenehanju, sicer se podatki, ki se nanašajo na nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je umrl oziroma prenehal, po uradni dolžnosti izbrišejo iz registra.
Pri krčitvah in obnovah intenzivnega sadovnjaka mora nosilec kmetijskega gospodarstva na ministrstvo podati vlogo za spremembo v registru. Spremembo rabe kmetijskih zemljišč ministrstvo posreduje tudi v druge evidence ministrstva.
7. člen
Vloga za vpis nosilca kmetijskega gospodarstva v register oziroma priglasitev sprememb v registru obsega:
– izpolnjena obrazca iz priloge 1 in priloge 2;
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige, ki odraža veljavno stanje na dan oddaje vloge) ali zakupno pogodbo oziroma drug ustrezen pravni naslov, iz katerega izhaja, da nosilec kmetijskega gospodarstva uporablja sadovnjak, ki ni v njegovi lasti, z lastnikovim soglasjem.
8. člen
Podatki iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč ter digitalnih katastrskih načrtov se uporabijo za kontrolo podatkov v registru oziroma drugih prostorskih podatkov.
Za namen iz prejšnjega odstavka se pridobivajo in uporabljajo naslednji številčni in grafični podatki:
– parcelna številka in katastrska občina, vključno z rabo »intenzivni sadovnjak«,
– površina parcele in delež površine, ki jo pokriva intenziven sadovnjak,
– ekspozicija intenzivnega sadovnjaka,
– nagib intenzivnega sadovnjaka,
– nadmorska višina intenzivnega sadovnjaka.
9. člen
Če podatki o intenzivnih sadovnjakih iz registra niso skladni s podatki iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč, ministrstvo v ugotovitvenem postopku ugotovi, kateri podatek je pravilen. Če je nepravilen podatek iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč, ga ministrstvo po uradni dolžnosti popravi, če pa je nepravilen podatek v registru, ministrstvo pošlje nosilcu kmetijskega gospodarstva informacijo o neskladju in ga pozove k prijavi spremembe. V ugotovitvenem postopku lahko ministrstvo uporabi tehnologijo določitve koordinat s pomočjo sistema geografskega pozicioniranja (GPS).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se kot pravilno upošteva stanje v registru, če neskladje podatkov med registrom in katastrom dejanske rabe kmetijskih zemljišč izvira iz dejstva, da so bile na površini izvedene spremembe po snemanju aerofoto posnetkov.
10. člen
Za vzpostavitev registra bo ministrstvo podatke iz vlog za pridobitev finančnih podpor iz naslova ukrepov kmetijske politike, vloženih do 6. 7. 2001, preneslo kot podatke o trenutnem stanju v register in jih v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika poslalo kot informacijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se v skladu s 3. členom tega pravilnika vpišejo v register.
Če nosilci kmetijskih gospodarstev v roku 30 dni po prejemu informacije iz prejšnjega odstavka na vlogi iz 7. člena tega pravilnika ministrstvu ne pošljejo predloga za spremembo podatkov iz informacije, ministrstvo na podlagi podatkov o trenutnem stanju v registru nosilcem kmetijskih gospodarstev posreduje odločbe o vpisu v register.
11. člen
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se v skladu s 3. členom tega pravilnika vpišejo v register in v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika ne bodo prejeli odločb o vpisu v register, morajo v roku petih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika na ministrstvo poslati pisne vloge za vpis v register iz 7. člena tega pravilnika.
12. člen
Če iz podatkov o zajemu rabe kmetijskih zemljišč in iz digitalnih katastrskih načrtov ministrstvo ne more ugotoviti natančne geolokacije intenzivnega sadovnjaka, ministrstvo pošlje nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register, kopijo prostorskih podatkov s parcelnimi mejami. Na to kopijo nosilec kmetijskega gospodarstva vriše meje intenzivnega sadovnjaka, za katerega ni bilo mogoče določiti natančne geolokacije, in kopijo prostorskih podatkov z vrisanimi mejami v 15 dneh od prejetja pošlje nazaj ministrstvu.
13. člen
Grafični podatki iz 8. člena tega pravilnika postanejo del registra po končanem postopku usklajevanja katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč in digitalnih katastrskih načrtov. Usklajevanje številčnih podatkov in grafičnih podatkov se prične izvajati, ko grafični podatki postanejo del registra.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-112/2001
Ljubljana, dne 7. januarja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti