Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 357.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 68/96 in 100/99) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »Ministrstva za šolstvo in šport« nadomesti z »ministrstva, pristojnega za šolstvo«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– kraj izvajanja študijskega programa,«
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo četrta, peta, šesta in sedma.
3. člen
V 10. členu se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– spričevalo o poklicni maturi po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta,«
Dosedanja četrta, peta in šesta alinea postanejo nova peta, šesta in sedma. Nova sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.«
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se drugi in tretji stavek črtata.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.«
Doda se novi deveti odstavek, ki se glasi:
»Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni maturi.«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.«
6. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati morajo biti o opravljanju izpitov obveščeni najpozneje pet dni pred izpitom.«
7. člen
V tretjem odstavku 18. člena se med besedi »se« in »opravljajo« vstavi beseda »praviloma«, pika na koncu stavka se nadomesti z vejico, besedilo pa se nadaljuje: »če jih visokošolski zavod organizira v dveh rokih, je prvi lahko od 20. do 25. maja. Kandidati, ki opravljajo maturo ali poklicno maturo v spomladanskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, morajo imeti možnost, da si izberejo prvi ali drugi rok.«
V četrtem odstavku se besedi »maturitetnem izpitnem« nadomestita z »izpitnem roku za maturo ali poklicno maturo«.
8. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrdila o opravljenih diferencialnih ali preizkusnih izpitih ter izpitih iz maturitetnih predmetov, ki jih izda Državni izpitni center, imajo trajno veljavnost.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena, se izpiti lahko opravljajo večkrat. V izbirnem postopku se upošteva boljša ocena.«
9. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 20. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v spomladanskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Do roka iz prejšnjega odstavka Državni izpitni center in visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski službi sporočijo tudi podatke o diferencialnih oziroma preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki so jih kandidati opravljali v spomladanskih rokih tistega leta, v katerem se prijavljajo na razpis.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo do roka za prijavo na razpis, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo na razpis. Prijavi priložijo tudi potrdilo o že opravljenih diferencialnih izpitih, preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti. Za kandidate, ki so opravili maturo od 1995. leta naprej, in za kandidate, ki so opravili poklicno maturo od 2002. leta naprej, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala oziroma spričevala o poklicni maturi ter iz potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.«
Peti odstavek se črta, dosedanji šesti odstavek postane novi peti odstavek.
10. člen
V drugem odstavku 21. člena se vejici za besedami »maturo« ter »maturitetnega spričevala« nadomestita z »ali«, besede »ali zaključni izpit« in »ali spričevala o zaključnem izpitu« se črtajo.
11. člen
V drugem odstavku 23. člena se besede »se objavijo na oglasnih deskah visokošolskih zavodov« nadomestijo s »se pošljejo visokošolskim zavodom«.
12. člen
V prvem odstavku 24. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku,«.
13. člen
V prvem odstavku 29. člena se vejica za besedo »maturo« nadomesti z »ali«, besede »ali zaključni izpit« se črtajo.
14. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izbirni postopek se opravi najkasneje do 30. septembra. Vsak kandidat se z rezultatom pisno seznani.«
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-189/2001
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti