Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2001 z dne 21. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2001 z dne 21. 12. 2001

Kazalo

86. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 2 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 1895.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA ŠT. 2 SKUPNEGA ODBORA PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O SPREMEMBI PROTOKOLA 3 K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Sklep št. 2 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, sprejet 9. decembra 1999 v Zagrebu.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
SKLEP ŠT. 2
SKUPNEGA ODBORA PO SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
SKUPNI ODBOR JE
ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega 12.12.1997 v Zagrebu, in še posebej njegovega 38. člena,
glede na določbe Priloge V k Protokolu 3 o spremljanju nadgradnje uporabe harmoniziranih preferencialnih pravil o poreklu blaga,
ob upoštevanju, da obstoječa pravila o poreklu blaga dejansko ne izražajo popolnoma realnih potreb in želja po poglobljeni menjavi med pogodbenicama,
ker bi bilo za olajšanje blagovne menjave in poenostavitev upravnih opravil zaželeno spremeniti besedilo 11. člena,
ker je priporočljivo nadomestiti določbe o evropski denarni enoti,
ker je treba zato, da bi upoštevali spremembe v metodah predelave in pomanjkanje določenih surovin, nekoliko popraviti seznam zahtevanih obdelav in predelav, ki jih morajo izpolnjevati materiali brez porekla, da lahko pridobijo status blaga s poreklom,
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
1. člen
Določbe v prilogi tega sklepa nadomestijo ustrezne določbe Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
2. člen
Ta sklep je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
3. člen
Ta sklep začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti, začasno pa se uporablja od 1. januarja 2000.
V Zagrebu, 9. decembra 1999
Za Skupni odbor
predsedujoča:
mag. Jasna Borić l. r.
namestnica ministra
PRILOGA SKLEPA ŠT. 2
Protokol 3 o definiciji pojma “izdelki s poreklom” in načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo, se spremeni, kot sledi:
1. Točka “n” 1. člena se črta.
2. 11. člen se nadomesti z naslednjim:
“1. Razen v primerih iz 3. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, v Hrvaški ali v Sloveniji izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 3. člena se blago s poreklom, izvoženo iz Hrvaške ali Slovenije v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali predelava, opravljena zunaj Hrvaške ali Slovenije na materialih, izvoženih iz Hrvaške ali Slovenije in ponovno uvoženih vanjo pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Hrvaški ali Sloveniji ali so bili pred izvozom obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 6. členu; in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Hrvaške ali Slovenije ob uporabi določb tega člena ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Hrvaške ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Hrvaške ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse stroške, nastale zunaj Hrvaške ali Slovenije, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošnega odstopanja, določenega v drugem odstavku 5. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Hrvaške ali Slovenije, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki ”
3. V besedilu 19. in 24. člena se beseda “ekujev” nadomesti z besedo “evrov”.
4. Besedilo 28. člena se zamenja z naslednjim besedilom:
“28. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi uvoznici.
2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti ene od držav članic Evropske skupnosti ali države EFTA, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je uradno sporočila ta država ali Evropska komisija.
3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbor na zahtevo katere koli pogodbenice pregleda zneske, izražene v evrih, in njihovo protivrednost v domačih valutah pogodbenic. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.”
5. V Prilogi I, opomba 5.2, se med „umetni filamenti“ in „sintetična rezana vlakna iz polipropilena“ doda „prevodni filamenti“.
6. V Prilogi I, opomba 5.2, se peti primer (“Taftana preproga,………pogoj glede teže.”) črta.
7. Priloga II se spremeni in dopolni, kot sledi:
DECISION No. 2
OF THE JOINT COMMITTEE OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
on the amendments of Protocol 3 to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia
THE JOINT COMMITTEE,
Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia, signed on 12 December 1997 in Zagreb, and in particular Article 38 thereof,
Taking into account provisions of Annex V to Protocol 3 on attending the continuation of the implementation of the harmonized preferential rules of origin,
Recognizing that existing rules of origin in fact do not completely reflect the actual needs and expectations for strengthening the exchange between the Parties,
Whereas to facilitate trade and simplify administrative tasks in would be desirable to amend the wording of Article 11,
Whereas it would seem advisable to replace the provisions concerning European currency unit,
Whereas, to take into account of changes in processing techniques and shortage of certain raw materials some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfill to qualify for originating status,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1
The provisions in Annex to this Decision shall replace the relevant provisions of Protocol 3 to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia.
Article 2
This decision shall constitute an integral part of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia.
Article 3
This decision shall enter into force on the date of receipt of the last notification confirming that the respective internal legal requirements for the entry into force have been fulfilled and shall be applied provisionally from 1 January 2000.
Zagreb, 9.12.1999
For the Joint Committee
Chairman
Jasna Borić, (s)
Deputy Minister
ANNEX TO DECISION No. 2
Protocol 3 on the definition of the concept “originating products” and methods of administrative cooperation constituting an integral part of the Free Trade Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia shall be amended as follows:
1. In Article 1 the last paragraph “n” shall be deleted.
2. Article 11 shall be replaced by the following:
“1. Except as provided for in Article 3 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in Croatia or Slovenia.
2. Except as provided for in Article 3, where originating goods exported from Croatia or Slovenia to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
(a) the returning goods are the same as those that were exported; and
(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.
3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside Croatia or Slovenia on materials exported from Croatia or Slovenia and subsequently reimported there, provided:
(a) the said materials are wholly obtained in Croatia or Slovenia or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 6 prior to being exported; and
b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and
ii) the total added value acquired outside Croatia or Slovenia by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.
4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside Croatia or Slovenia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside Croatia or Slovenia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.
5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, “total added value” shall be taken to mean all costs arising outside Croatia or Slovenia, including the value of the materials incorporated there.
6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II and which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 5(2) are applied.
7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.
8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside Croatia or Slovenia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.”
3. In the text of Articles 19 and 24 the word “Ecu” shall be replaced by the word “euro”.
4. The text of Article 28 shall be replaced by the following text:
“Article 28
Amounts expressed in euro
1. Amounts in the national currency of the exporting country equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed by the exporting country and communicated to the importing country.
2. When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing country, the latter shall accept them if the products are invoiced in the currency of the exporting country. When the products are invoiced in the currency of one of the Member States of the European Community or of an EFTA State, the importing country shall recognise the amount notified by the country concerned or by the European Commission.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October 1999.
4. The amounts expressed in euro and their equivalents in the national currencies of the contracting Parties shall be reviewed by the Joint Committee at the request of any of the contracting Parties. When carrying out this review, the Joint Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in any national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.”
5. In Annex I, Note 5.2, “current conducting filaments” shall be added between “artificial man-made filaments” and “synthetic man-made staple fibres of polypropylene”.
6. In Annex I, Note 5.2 the fifth example (“A carpet with tufts. .. are met.”) shall be deleted.
7. Annex II shall be amended as follows:
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbita Ministrstvo za finance in Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 333-00/2000-8
Ljubljana, dne 13. decembra 2001
Vlada Republike Slovenije
Igor Bavčar l. r.
Minister
* Besedilo sklepa v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina