Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001

Kazalo

5122. Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, stran 11158.

Na podlagi 26. člena zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01) izdaja minister, pristojen za upravo
P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obrazce za prijavo oziroma odjavo stalnega in začasnega prebivališča, za prijavo oziroma odjavo gosta ter za prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma vrnitve v Republiko Slovenijo, način vodenja knjige gostov in posredovanja podatkov iz nje ter način vodenja registra stalnega prebivalstva in način posredovanja podatkov iz zakona o prijavi prebivališča (v nadaljnjem besedilu: zakon) uporabnikom.
II. OBRAZCI
2. člen
Prijava oziroma odjava stalnega prebivališče se poda na obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se prijava oziroma odjava stalnega prebivališča lahko poda na obrazcu iz priloge št. 2 oziroma 3 tega pravilnika. Pristojni organ izda posamezniku potrdilo o prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča.
Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma vrnitev v Republiko Slovenijo se poda na obrazcu iz priloge št. 4 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma vrnitev v Republiko Slovenijo lahko poda na obrazcu iz priloge št. 5 oziroma 6 tega pravilnika. Pristojni organ izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma o vrnitvi v Republiko Slovenijo.
3. člen
Prijava oziroma odjava začasnega prebivališča se poda na obrazcu iz priloge št. 7 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se prijava oziroma odjava začasnega prebivališča lahko poda na obrazcu iz priloge št. 8 oziroma 9 tega pravilnika. Pristojni organ izda posamezniku potrdilo o prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča.
4. člen
Prijava oziroma odjava stalnega in začasnega prebivališča ter prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma vrnitve v Republiko Slovenijo se lahko poda tudi na elektronski način, kot določajo predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
5. člen
Prijava oziroma odjava gosta, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, se poda na obrazcu iz priloge št. 10 tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za prijavo oziroma odjavo gosta, ki se nastani v nastanitvenem objektu, če v tem objektu ne namerava začasno prebivati.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena se tiska v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku.
Določba prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporablja v primeru prijave oziroma odjave posameznikov iz četrtega odstavka 9. člena zakona.
III. VODENJE REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA
6. člen
Register stalnega prebivalstva sestavljajo:
– evidenca stalno prijavljenih posameznikov;
– evidenca začasno prijavljenih posameznikov;
– evidenca gospodinjstev;
– evidenca volilne pravice in
– posebne oziroma dopolnilne evidence.
7. člen
V evidenci stalno prijavljenih posameznikov so podatki o posameznikih, ki imajo na območju upravne enote (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) prijavljeno stalno prebivališče oziroma so se z območja pristojnega organa stalno odselili.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o posamezniku, ki jih posameznik mora dati ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča in so določeni z zakonom.
V evidenci stalno prijavljenih posameznikov se označi tudi posameznika, ki prijavi začasni odhod z območja Republike Slovenije oziroma vrnitev v Republiko Slovenijo, posameznika, ki ima prijavljeno stalno prebivališče po določbah četrtega odstavka 8. člena zakona ter posameznika, za katerega je pristojni organ uvedel postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča oziroma ugotavljanje odstopil drugemu pristojnemu organu.
Podatke iz obrazca za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča se vnese v centralni računalnik ministrstva, pristojnega za upravo, obrazce pa kronološko arhivira. Kronološko se arhivira tudi obrazce na katerih so posamezniki prijavili začasni odhod z območja Republike Slovenije oziroma vrnitev v Republiko Slovenijo. Obrazce se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva na način, kot to določa predpis, ki ureja pisarniško poslovanje in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
8. člen
V evidenci začasno prijavljenih posameznikov so podatki o posameznikih, ki imajo prijavljeno začasno prebivališče na območju pristojnega organa.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o posamezniku, ki jih posameznik mora dati ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča in so določeni z zakonom.
V evidenco začasno prijavljenih se vnese tudi podatke o posamezniku, ki mu je pristojni organ v skladu z določbami zakona, odklonil prijavo stalnega prebivališča.
V primeru prijave oziroma odjave začasnega prebivališča posameznika pri stanodajalcu, evidenca začasno prijavljenih posameznikov vsebuje tudi podatek o priimku in imenu ter naslovu oziroma imenu firme in sedežu stanodajalca ter stanodajalčev EMŠO oziroma številko registrskega vpisa firme.
Podatke iz obrazca za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča se vnese v centralni računalnik ministrstva, pristojnega za upravo, obrazce pa kronološko arhivira. Obrazci se hranijo še eno leto po preteku začasne prijave oziroma eno leto po odjavi začasnega prebivališča nato pa se uničijo.
9. člen
Evidenca gospodinjstev je pregled gospodinjstev na območju pristojnega organa, za katerega se vodi evidenca stalno prijavljenih posameznikov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke, ki jih posameznik mora dati ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča oziroma v izjavi o pripadnosti gospodinjstvu in so določeni z zakonom.
Podatke o pripadnosti gospodinjstvu se vnese v centralni računalnik ministrstva, pristojnega za upravo, iz obrazca za prijavo oziroma odjavo prebivališča ali na podlagi izjave posameznika o pripadnosti gospodinjstvu. Izjava posameznika o pripadnosti gospodinjstvu se hrani skupaj z obrazcem za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča. V izjavi o pripadnosti gospodinjstvu je posameznik, ki izjavi, da prebiva sam, dolžan navesti ali prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu stanovanjske enote, kjer že obstaja drugo gospodinjstvo.
10. člen
Evidenca gospodinjstev se v računalniški bazi ministrstva, pristojnega za upravo, vzpostavi na podlagi podatkov iz ročno vodene evidence, ki jo pristojni organ vodi skladno z določbami pravilnika, ki določa način vodenja in vzdrževanja gospodinjske kartoteke.
Evidenca gospodinjstev se lahko vzpostavi tudi na podlagi podatkov iz popisa prebivalstva, ki jih bo na podlagi zakona, ki ureja popis prebivalstva v letu 2001, zbral in obdelal Statistični urad Republike Slovenije.
V primeru vzpostavitve evidence gospodinjstev na način določen v prejšnjem odstavku, mora pristojni organ podatke v računalniško vodeni evidenci gospodinjstev uskladiti z ročno vodeno evidenco iz prvega odstavka tega člena.
Po opravljeni kontroli usklajenosti obeh evidenc gospodinjstev, lahko pristojni organ ukine ročno vodeno evidenco gospodinjstev. Dovoljenje za ukinitev ročno vodene evidence gospodinjstev izda ministrstvo, pristojno za upravo.
Pristojni organ po pridobitvi dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ročno vodeno evidenco gospodinjstev arhivira.
11. člen
V evidenci volilne pravice se vodijo podatki o volilni pravici posameznika. Evidenca volilne pravice se vzpostavi in vodi na podlagi predpisov, ki urejajo evidenco volilne pravice.
12. člen
V posebni evidenci se vodijo podatki o posameznikih, ki so umrli in ki so bili izbrisani iz registra stalnega prebivalstva.
13. člen
Pri vodenju in vzdrževanju registra stalnega prebivalstva mora pristojni organ vpisati vsako spremembo in popravek podatkov ter datume sprememb glede na naslednja dejstva:
1. rojstvo;
2. sklenitev in prenehanje zakonske zveze;
3. posvojitev;
4. sprememba osebnega imena;
5. izbira priimka in imena za pravni promet;
6. podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter prenehanje tega ukrepa;
7. skrbništvo ter prenehanje tega ukrepa;
8. odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti;
9. sprememba spola;
10. popravki napak in druge spremembe že vpisanih podatkov v matičnih knjigah, ki se vpisujejo tudi v register stalnega prebivalstva;
11. prenehanje državljanstva Republike Slovenije;
12. sprejem v državljanstvo Republike Slovenije;
13. sprememba imena in območja občine, naselja ali ulice in preštevilčenje hišne številke;
14. sprememba oznake stanovanja;
15. smrt.
Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo le na podlagi odločbe ali obvestila pristojnega organa oziroma na podlagi obvestila ali akta drugega organa, pristojnega za odločanje o spremembah iz prejšnjega odstavka.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru izmenjave podatkov z neposredno računalniško povezavo ali drugih oblik elektronske izmenjave podatkov.
IV. METODOLOGIJA VODENJA PODATKOV V EVIDENCI GOSTOV
14. člen
Evidenca gostov je, na podlagi enotne metodologije računalniško ali ročno vodena evidenca posameznikov, sprejetih na prenočišče oziroma počitek ali začasno nastanitev.
V evidenco gostov se o posamezniku, ki se nastani ali začasno prebiva v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu, vpisujejo podatki, ki jih posameznik mora dati stanodajalcu in so določeni z zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru prijave oziroma odjave posameznikov mlajših od 15 let oziroma organiziranih skupin, v evidenco gostov za te posameznike vpišejo le podatki, ki jih določa zakon.
Stanodajalec evidenco gostov hrani eno leto od dneva prijave oziroma odjave gosta, nato pa jo uniči.
Ročno vodeno evidenco gostov – knjigo gostov je stanodajalec dolžan uničiti in o uničenju sestaviti ustrezen zapisnik. Stanodajalec, ki evidenco gostov vodi računalniško, je dolžan podatke o gostih izbrisati iz svoje programske opreme in uničiti tudi varnostne kopije.
15. člen
Način vodenja evidence gostov določi pristojni organ z odločbo. Za računalniško vodenje evidence gostov mora stanodajalec izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom.
16. člen
Ročno vodena evidenca gostov se vodi v knjigi gostov s kopijo ali brez kopije iz priloge št. 11 tega pravilnika.
Knjigi gostov iz prejšnjega odstavka mora biti vezana in imeti oštevilčene strani.
Pristojni organ overi knjigo gostov tako, da na notranjo stran prve platnice z besedo vpiše število strani, ki jih knjiga obsega, ime oziroma naziv stanodajalca, naslov oziroma sedež stanodajalca ter evidenčno številko knjige. Pod besedilom »uradna oseba« vtisne pečat in se podpiše.
Podatki o posamezniku se v knjigo gostov vpisujejo iz obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta oziroma iz obrazca za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. Po vpisu mora stanodajalec obrazec za prijavo oziroma odjavo gosta uničiti, obrazec za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča pa poslati pristojnemu organu.
17. člen
Stanodajalec, ki sprejema goste na prenočišče oziroma počitek v turističnih ali gostinskih objektih, mora voditi knjigo gostov s kopijo, stanodajalec, ki v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi začasno nastanitev v nastanitvenih objektih pa knjigo gostov brez kopije.
Stanodajalec iz prejšnjega odstavka mora v knjigo gostov vpisati vsakega posameznika, ki se pri njem nastani ali začasno prebiva. Stanodajalec, ki vodi knjigo gostov brez kopije, mora ob obnovi prijave začasnega prebivališča posameznika ponovno vpisati v knjigo gostov.
Stanodajalec, ki vodi knjigo gostov s kopijo, goste prijavi oziroma odjavi policijski postaji oziroma policijskemu oddelku (v nadaljnjem besedilu: policijska enota) s kopijo knjige gostov, stanodajalec, ki vodi knjigo gostov brez kopije pa posameznika prijavi oziroma odjavi pristojnemu organu na obrazcu za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za stanodajalce v visokogorskih kočah oziroma postojankah, do katerih ne vodijo ceste, ki so normalno prevozne z osebnimi avtomobili.
18. člen
Stanodajalec, ki knjigo gostov vodi z računalniško programsko opremo, goste prijavi policijski enoti na način, določen v Karakteristikah prenosa podatkov iz priloge št. 12 tega pravilnika.
Za prijavo gostov na način iz prejšnjega odstavka, mora stanodajalec ob vložitvi zahtevka za izdajo odločbe o načinu vodenja evidence gostov, pridobiti soglasje pristojne strokovne službe policije.
V. NAČIN POSREDOVANJA PODATKOV
19. člen
Podatki iz registra stalnega prebivalstva se posredujejo uporabnikom, ki imajo za pridobitev podatkov pravno podlago v zakonu ali na osnovi pisne privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Podatki o posameznikih, ki v skladu z določbami zakona niso izrazili zadržka za uporabo njihovih podatkov, se posredujejo tudi drugim uporabnikom za izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih vzorcev ali za pridobitev pisne privolitve posameznika.
Zahtevek za pridobitev podatkov mora vsebovati: obvezno navedbo osebnih podatkov, ki jih potrebuje, zakonsko podlago za njihovo pridobitev, namen, za katerega zahteva podatke, opis postopkov in časovni okvir, v katerem jih potrebuje. Glede na namen in rok mora zahtevek poslati v ustreznem času, ki omogoča izvedljivost priprave podatkov.
20. člen
Podatki iz registra stalnega prebivalstva se lahko uporabnikom posredujejo na obrazcih, magnetnih medijih, po elektronski pošti ali z neposredno računalniško povezavo.
Soglasje za pridobitev podatkov po elektronski pošti ali z neposredno računalniško povezavo se izda uporabniku, ki ima zagotovljene tehnične možnosti za varno in zanesljivo dostopanje do podatkov v register stalnega prebivalstva. Soglasje se izda le v primeru, če je uporabnikova informacijska tehnologija združljiva z informacijsko tehnologijo ministrstva, pristojnega za upravo.
Soglasje iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za upravo, na zahtevo uporabnika. Zahteva mora vsebovati zakonsko podlago za pridobitev podatkov, vrste podatkov in namen uporabe ter ime, priimek in EMŠO uradnih oseb, ki bodo dostopale in pridobivale podatke iz registra stalnega prebivalstva. Zahtevi se priloži tudi metodologija neposredne računalniške povezave med aplikacijami upravljavca registra stalnega prebivalstva.
Za pridobitev podatkov po elektronski pošti ali z neposredno računalniško povezavo mora uporabnik, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis, predhodno pri overitelju pridobiti digitalno potrdilo, ki omogoča pošiljanje in branje šifriranih in digitalno podpisanih elektronskih sporočil.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na oznako stanovanja, se pričnejo uporabljati, ko bo določena enotna oznaka stanovanja v skladu s predpisi s področja urejanja okolja in prostora.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, se začnejo uporabljati takoj, ko bodo za to zagotovljene možnosti v skladu s Strategijo e-poslovanja v javni upravi Republike Slovenije za obdobje od leta 2001 do leta 2004.
Stanodajalci morajo način vodenja podatkov v evidenci gostov in posredovanja podatkov iz nje, uskladiti z določbami tega pravilnika v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati vse določbe pravilnika o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, o obrazcu osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 27/92), razen določb, ki se nanašajo na vodenje in vzdrževanje gospodinjske kartoteke, ki se uporabljajo najkasneje do 30. 4. 2005, prenehata pa veljati pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni list RS, št. 18/92), in odredba o enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo ali brez nje (Uradni list RS, št. 52/94).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2002.
Št. 0304-16/07-209/95-2001
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Priloga št. 12


Karakteristike prenosa podatkov o prijavah hotelskih gostov v
elektronski obliki

Podatki o prijavah gostov se v elektronski obliki pošiljajo
policijski enoti na način, skladen s standardi informacijskega
sistema ministrstva za notranje zadeve (IS MNZ).

Stanodajalec podatke iz računalniško vodene knjige gostov v bazo
podatkov krajevno pristojne policijske enote prenaša na
standardiziran način s pomočjo:

- 31/2 " (1,44 MB ali 720 KB) diskete,

- javnih komutiranih vodov ali

- internetske elektronske pošte, ob upoštevanju predpisov, ki
urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.


Preneseni podatki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

1. ime datoteke je PRIJAVN.DAT, je v ASCII formatu PC DOS kodna
tabela 852, dolžina zapisa je 110 znakov

2. v vodilnem zapisu vsakega niza so vpisani podatki o
prenočišču, v naslednjih zapisih pa so vpisani podatki o gostih.


Stanodajalec, ki ima več prenočišč ali recepcij, ima v datoteki
toliko vodilnih zapisov, kolikor ima prenočišč ali recepcij,
vsakemu vodilnemu zapisu pa sledijo zapisi o gostih, ki so v
posameznem prenočišču nastanjeni oziroma prijavljeni v posamezni
recepciji.


Izgled stavkov na disketi:

1. vodilni zapis vsakega niza s podatki o prenočišču (za vsako
recepcijo svoj zlog)

----------------------------------------------------------------
Podatek        Dolžina v bytih Obveznost  Vsebina
----------------------------------------------------------------
1. oznaka vrstice   1        da      H

2. naziv prenočišča  12        da      velike črke

3. kraj prenočišča  15        da      velike črke

4. naslov prenočišča 20        da      velike črke

5. prazno       62        da      ' '
----------------------------------------------------------------

2. zapis prijave za posameznega gosta

----------------------------------------------------------------
Podatek        Dolžina v bytih Obveznost Vsebina
----------------------------------------------------------------
1. oznaka vrstice    1       da     G

2. priimek gosta    33       da     velike črke

3. ime gosta      25       da     velike črke

4. datum rojstva    8       da     ddmmllll

5. kraj rojstva     25       ne     velike črke

6. državljanstvo osebe 2       da     šifrant *

7. datum prijave    8       da     ddmmllll

8. datum odjave     8       ne     ddmmllll
----------------------------------------------------------------

Uporablja se uradni šifrant držav - standard ISO 3166.


Opisi podatkov:

1. Oznaka vrstice - z vrednostjo v tem polju navedemo, ali
sledeči podatki v zapisu pripadajo prenočišču (vpisana je velika
črka 'H') ali gostu (vpisana je velika črka 'G'), podatek je
obvezen v vsakem zapisu.

2. Naziv prenočišča - v polje vpišemo ime lokala ali priimek in
ime zasebnika, ki oddaja sobe. Kadar 12 znakov ne zadostuje, se
določi enotna, enoznačna okrajšava, ki se nato vedno uporablja.

3. Kraj prenočišča - vpišemo kraj, kjer se prenočišče nahaja.

4. Naslov prenočišča - vpišemo ulico in hišno številko
prenočišča. Če ima podatek več kot 20 znakov se ga smiselno
krajša in se ga nato vedno tako vpisuje.

5. Priimek gosta - vpišemo priimek gosta. Če ima oseba več
priimkov jih med seboj ločimo s poševno črto ('/'). V to polje
ne smemo pisati akademskih nazivov.

6. Ime gosta - vpišemo ime gosta. Če ima oseba več imen jih med
seboj ločimo s poševno črto ('/).

7. Datum rojstva gosta - vpišemo datum rojstva gosta v obliki
ddmmllll.

8. Kraj rojstva gosta - vpišemo mesto rojstva osebe.

9. Državljanstvo gosta - vpišemo dvomestno oznako države po
uradnem šifrantu držav *.

10. Datum prijave - vpišemo datum, ko se je gost prijavil v
prenočišču.

11. Datum odjave - vpišemo datum, do katerega bo gost predvidoma
nastanjen v prebivališču.

* Šifrant držav - kadar je potreben.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti