Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001

Kazalo

5121. Odredba o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi, stran 11156.

Na podlagi 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O*
o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi
1. člen
(vsebina odredbe)
Ta odredba prepoveduje ali omejuje promet oziroma uporabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo določene aktivne snovi.
2. člen
(prepoved dajanja v promet oziroma uporabo)
FFS, ki vsebujejo eno ali več naslednjih aktivnih snovi, je prepovedano dajati v promet oziroma uporabljati:
1. Živosrebrove spojine
-----------------------------------------------------------------
Ime               Cas št.        Einecs št.
-----------------------------------------------------------------
alkil živosrebrove spojine
alkoksialkil in aril
živosrebrove spojine
živosrebrov klorid       7487-94-7        231-299-8
živosrebrov oksid        21908-53-2       244-654-7
ostale anorganske
živosrebrove spojine
-----------------------------------------------------------------
2. Obstojni klorirani ogljikovodiki in njihove spojine
-----------------------------------------------------------------
Ime               Cas št.        Einecs št.
-----------------------------------------------------------------
aldrin             309-00-2        206-215-8
dieldrin            60-57-1         200-484-5
DDT               50-29-3         200-024-3
endrin             72-20-8         200-775-7
kamfeklor            8001-35-2        232-283-3
klordan             57-74-9         200-349-0
HCH, ki vsebuje manj kot
99% gama
izomere             608-73-1        210-168-9
heptaklor            76-44-8         200-962-3
heksaklorobenzen        118-74-1        204-273-9
-----------------------------------------------------------------
3. Druge spojine
-----------------------------------------------------------------
Ime               Cas št.        Einecs št.
-----------------------------------------------------------------
binapakril           485-31-4        207-612-9
1,2-dibromoetan         106-93-4        203-444-5
1,2-dikloroetan         70356-31-9       274-582-1
dinozeb ter njegove soli    88-85-7         201-861-7
dinozeb acetat         2813-95-8        220-56-01
dikofol, ki vsebuje manj
kot 78% p,p'-dikofola ali več
kot 1g/kg DDT-ja in njegovih
spojin             115-32-2        204-082-0
etilen oksid          75-21-8         200-849-9
kaptafol            2425-06-1        219-363-3
kvintozen, ki vsebuje več
kot 1g/kg heksaklorobenzena
ali več kot 10g/kg
pentakloronitrobenzena     82-68-8         201-435-0
malein hidrazid in njegove
soli, z izjemo holinijevih,
kalijevih in natrijevih soli  108-31-6        203-571-6
holinijeve, kalijeve in
natrijeve soli malein
hidrazida, ki vsebujejo več
kot 1mg/kg prostega hidrazina,
izraženo na osnovi kislinskega
ekvivalenta
nitrofen            1836-75-5        217-406-0
-----------------------------------------------------------------
3. člen
(atrazin)
Na ozemlju Republike Slovenije veljajo za promet oziroma uporabo atrazina (CAS št. 1912-24-9, EINECS št. 217-617-8) in FFS, ki vsebujejo atrazin, naslednje omejitve:
a) prepovedana sta dajanje v promet oziroma uporaba FFS, ki izmed aktivnih snovi vsebujejo samo aktivno snov atrazin (monokomponentna FFS);
b) večkomponentna FFS, ki vsebujejo atrazin, je dovoljeno uporabljati v skladu z določbami 4. člena te odredbe.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v Republiko Slovenijo, na podlagi dovoljenja pristojnega organa, uvozijo monokomponentna FFS, ki vsebujejo atrazin, če se v celoti izvozijo.
Promet atrazina za potrebe proizvodnje FFS urejajo predpisi o kemikaljih.
4. člen
(posamezna občutljiva območja)
Večkomponentna FFS, ki vsebujejo atrazin, se ne smejo uporabljati na območjih varstvenih pasov vodnih virov, ki so določena s posebnimi predpisi.
Uporaba večkomponentnih FFS, ki vsebujejo atrazin, ni dovoljena na območjih, kjer je po podatkih monitoringov pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode, izvirih, podtalnici in v tleh presežena dovoljena mejna vrednost atrazina oziroma njegovih metabolitov ter razgradnih in reakcijskih produktov v pitni vodi.
5. člen
(ukrepi)
Na podlagi rezultatov monitoringov iz prejšnjega člena in opravljenega inšpekcijskega nadzora sprejme pristojni organ ustrezne ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva.
6. člen
(druge omejitve)
Promet oziroma uporaba FFS, ki vsebujejo naslednje aktivne snovi, sta v Republiki Sloveniji omejena:
--------------------------------------------
Ime       Cas št.     Einecs št.
--------------------------------------------
kloropikrin   76-06-2      200-930-9
metilbromid   74-83-9      200-813-2
parakvat     4685-14-7     225-141-7
2,4,5-T     93-76-5      203-273-3
--------------------------------------------
Promet oziroma uporaba metilbromida se dovoli v primerih, določenih s predpisom, ki ureja ravnanje s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.
Uporaba kloropikrina, parakvata in 2,4,5-T kot FFS v Republiki Sloveniji ni dovoljena.
7. člen
(izjeme)
Prepoved iz 2. člena in prvega odstavka 6. člena te odredbe ne velja za FFS:
a) ki vsebujejo nečistote, ki so neizogibno prisotne zaradi uporabljenega postopka proizvodnje, v primeru, ko te nečistote ne povzročajo tveganja za ljudi, živali ali okolje;
b) ki se uporabljajo v raziskovalne oziroma razvojne namene ali za analize.
8. člen
(posebnosti)
Ne glede na prepoved iz 2. člena in prvega odstavka 6. člena te odredbe lahko pristojni organ izda izjemno dovoljenje za promet oziroma uporabo FFS za največ 120 dni za omejeno in nadzorovano uporabo, ki ne predstavlja nesprejemljive nevarnosti za zdravje ljudi in okolje, če je tak ukrep potreben zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja škodljivi organizem, ki ga ni mogoče zatreti oziroma ustrezno omejiti z registriranimi FFS ali drugimi ukrepi.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odločba o prepovedi oziroma omejitvi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 13/99, 36/99 - ZKEM in 11/01 - ZFfS).
10. člen
(uveljavitev odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-241/01
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta odredba vsebinsko povzema Direktivo št. 79/117/EEC.