Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2001 z dne 20. 12. 2001

Kazalo

5120. Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige, stran 11154.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01; v nadaljnjem besedilu: ZMed) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige
1. člen
Ta uredba določa postopek in podrobnejša merila za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida samostojnih novinarjev kot javne knjige pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter način in postopek občasnega preverjanja izpolnjevanja pogojev, ki jih morajo za vpis v razvid izpolnjevati samostojni novinarji.
I. POSTOPEK IN MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA SAMOSTOJNEGA NOVINARJA IN POGOJI ZA VPIS V RAZVID SAMOSTOJNIH NOVINARJEV
2. člen
Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: razvid) po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev.
O vpisu v razvid odloči minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo.
3. člen
Za registrirano strokovno organizacijo novinarjev iz prejšnjega člena te uredbe šteje reprezentativna strokovna organizacija novinarjev, v katero je včlanjenih najmanj 100 novinarjev ali drugih avtorjev medijskih prispevkov. Obstoj pogoja reprezentativnosti ugotavlja ministrstvo na predlog strokovne organizacije novinarjev.
4. člen
V razvid se lahko vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
– da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
– da ima dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz 12. člena ZMed;
– da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti.
5. člen
Aktivno znanje slovenskega jezika iz prve alinee prejšnjega člena te uredbe se ugotovi na podlagi izkaza, ki ga izda Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenski jezik.
6. člen
Po tej uredbi opravlja posameznik novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju za več kot polovičen delovni čas oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti.
Kot dokaz o izpolnjenem merilu iz prejšnjega odstavka tega člena velja izjava predlagatelja.
7. člen
Kot dokazila iz tretje alinee 4. člena te uredbe veljajo kopije ali posnetki člankov, reportaž, intervjujev ter drugih novinarskih zvrsti, ki so bili objavljeni pod imenom predlagatelja.
Predlagatelj mora predložiti vsaj 20 dokazil iz prvega odstavka tega člena za obdobje enega leta pred predložitvijo in navesti imena medijev, v katerih so bili prispevki objavljeni.
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz prvega in drugega odstavka tega člena šteje tudi potrdilo o objavah oziroma izjava medija, pri katerem novinar dela oziroma z njim sodeluje.
8. člen
Kot dokazilo o izpolnjenem pogoju iz četrte alinee 4. člena te uredbe velja izjava predlagatelja.
9. člen
Vloga za vpis v razvid vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek predlagatelja;
– datum in kraj rojstva;
– ulica in kraj stalnega prebivališča ter ulica in kraj morebitnega začasnega prebivališča;
– podatek o državljanstvu;
– datum željenega vpisa v razvid.
10. člen
Predlagatelj mora vlogi za vpis v razvid priložiti naslednje dokumente in dokazila:
– če je državljan Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu;
– če ni državljan Republike Slovenije, izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenski jezik;
– izjavo, da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
– izjavo o tem, da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti;
– dokazila o objavah v medijih, vpisanih v razvid medijev po 12. členu ZMed, v obsegu, obliki in na način, kot določa ta uredba;
– predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev.
11. člen
Predlagatelja, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se v razvid vpiše z dnem, ki ga sam navede kot želeni datum vpisa, vendar ne pred datumom prejema vloge za vpis v razvid na ministrstvo. Če predlagatelj v vlogi ne navede želenega datuma vpisa, se v razvid vpiše z dnem, ko ministrstvo izda odločbo o vpisu.
II. POSTOPEK VODENJA RAZVIDA IN OBČASNEGA PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA VPIS V RAZVID
12. člen
Samostojni novinar mora sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov iz druge in četrte alinee 4. člena ter iz prve, tretje in četrte alinee 9. člena te uredbe najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
13. člen
Samostojni novinar mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe predložiti ministrstvu dokazila iz 7. člena te uredbe, iz katerih je razvidno, da še izpolnjuje pogoj za vpis v razvid iz tretje alinee 4. člena te uredbe.
Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogoja za vpis v razvid v skladu s prejšnjim odstavkom tudi na predlog registrirane strokovne organizacije novinarjev iz 3. člena te uredbe.
Samostojni novinar mora v 15 dneh od prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena predložiti zahtevana dokazila, razen če dokaže, da zahtevanih dokazil iz opravičljivih razlogov ni mogel predložiti v predpisanem roku.
Samostojnemu novinarju, ki dokaže, da iz opravičljivih razlogov ni mogel predložiti zahtevanih dokazil v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo ob presoji vseh okoliščin primera podaljša rok za predložitev dokazil.
14. člen
Samostojnega novinarja, ki ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena te uredbe, se izbriše iz razvida. Iz razvida se izbriše tudi, če v roku, kot je opredeljen v tretjem in četrtem odstavku prejšnjega člena, ne predloži zahtevanih dokazil.
Samostojnega novinarja se izbriše iz razvida tudi na njegovo zahtevo. Iz razvida se izbriše z dnem, ki ga predlaga, vendar ne prej kot z dnem prejema vloge na ministrstvo, razen če gre za primer zakonske nezdružljivosti s statusom samostojnega novinarja.
O izbrisu iz razvida odloči minister z odločbo.
15. člen
Razvid vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek samostojnega novinarja;
– zaporedna številka in datum vpisa;
– evidenčna številka vpisa;
– datum in kraj rojstva;
– ulica in kraj stalnega bivališča;
– ulica in kraj morebitnega začasnega bivališča;
– podatek o državljanstvu;
– podatki o prilogah k vlogi za vpis;
– podatki o spremembah podatkov v zvezi z vpisom;
– podatek o datumu in razlogu za izbris;
– podatki o preverjanju pogojev za vpis;
– podatki o morebitnih predhodnih vpisih in izbrisih.
Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev se v razvidu vodijo kot javna knjiga in so dostopni na medmrežnih straneh ministrstva ali pri pooblaščeni uradni osebi ministrstva. Vsi ostali podatki, ki se na podlagi prejšnjega odstavka tega člena vpisujejo v razvid, se vodijo v internem delu razvida in niso dostopni javnosti, razen v primerih, ko to dovoljuje zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Novinarje, ki so imeli na dan uveljavitve ZMed status samostojnega novinarja na podlagi zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/00), se vpiše v razvid po uradni dolžnosti.
17. člen
V prehodnem obdobju enega leta od uveljavitve ZMed kot dokazila o objavah v medijih iz 7. člena te uredbe štejejo tudi objave v javnih glasilih, ki so po zakonu o javnih glasilih vpisani v evidenco javnih glasil pri ministrstvu.
18. člen
Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije, ki sta v postopku ugotavljanja statusa samostojnega novinarja podajala predhodna mnenja na podlagi zakona o javnih glasilih, veljata za registrirani strokovni organizaciji novinarjev iz 3. člena te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-06/2001-1
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost