Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5109. Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk, stran 10979.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 22. seji, dne 30. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Žužemberk (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in opravljanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.
2. člen
Odlok določa predvsem:
– dejavnost, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe), območje njenega izvajanja in uporabnike,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar),
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja javne službe,
– način podelitve koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije je izgradnja objektov in naprav ter izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Žužemberk.
Koncesija zajema:
1. izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav po sistemu BOT (izgraditi, obratovati, predati),
2. izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za čas trajanja koncesije.
Koncesija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in novih čistilnih naprav se izvede na podlagi prostorsko izvedbene in projektno tehnične dokumentacije koncesionarja, ki jo predhodno sprejme oziroma potrdi koncedent.
Koncesija za izvajanje javne službe zajema izvajanje z že izgrajenimi objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda ter z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo zgradil koncesionar.
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI
4. člen
Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda se izvaja na območju Občine Žužemberk, na območju sosednjih občin pa le izjemoma – po dogovoru in z dovoljenjem teh občin.
5. člen
Koristniki koncesionirane dejavnosti javne službe so občani Občine Žužemberk. Uporabniki koncesionirane dejavnosti so pravne, fizične in druge osebe, ki so priključene ali uporabljajo koncesioniran sistem odvajanja in čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk.
Koncedent bo v primeru, ko ne bo dosežen dogovor za potrebe upravičene služnosti za izgradnjo kanalizacijskega sistema, izvedel postopek razlastitve.
6. člen
Uporabniki imajo pravico preko svojih izvoljenih predstavnikov v občinskem svetu:
– izraziti nezadovoljstvo nad opravljanjem koncesionirane dejavnosti in predlagati rešitve,
– zahtevati odvzem koncesije koncesionarju, ki zaupane mu javne službe ne opravlja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.
Občinski svet enkrat letno obravnava delo koncesionirane javne službe ter v primeru potrebe sprejme ustrezne ukrepe za njeno brezhibno izvajanje.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
7. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, konzorcij z določenim nosilcem ali kapitalska družba (v kateri je udeležen javni kapital), če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
8. člen
Koncesionar mora poleg z javnim razpisom določenih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
2. da ima zadostne izkušnje in reference pri projektiranju, graditvi, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju objektov in naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter čistilnih naprav,
3. da izpolnjuje mednarodne standarde kakovosti na področju svoje dejavnosti,
4. da izdela celovit projekt izgradnje komunalnega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki mora vsebovati: celovit prikaz izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav po naseljih v občini, načrt vključevanja obstoječih sistemov v predloženi celoviti sistem, oceno vrednosti sistema, planiran čas izgradnje s terminsko navedbo vključevanja posameznih delov občine v sistem (faznost in prioriteto izgradnje),
5. da predloži zaprto finančno konstrukcijo investicije, za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja koncesionar, po izgradnji pa tudi zagotavlja sredstva za vzdrževanje sistema in zagotavljanja kvalitetnih storitev za končne uporabnike sistema,
6. da pripravi in predloži končno ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev končnih uporabnikov za ves čas trajanja koncesije, pri tem pa kot izhodišče upošteva veljavno zakonodajo na področju politike in kontrole cen komunalnih storitev, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
7. da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva,
8. da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri upravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljudje tretji osebi, občini ali državi,
9. da poda pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka - koncesijskega akta in pogoje iz razpisne dokumentacije,
10. da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta,
11. da skrbi za vzdrževanje kompletnega kanalizacijskega sistema za ves čas trajanja koncesije,
12. da parafira predlog koncesijske pogodbe in s tem potrdi, da se strinja s pogoji koncedenta,
13. da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo priznava Republika Slovenija.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
9. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil predvsem naslednja javna pooblastila:
1. pravico izključnega upravljanja, gospodarjenja in vzdrževanja objektov in naprav kanalizacijskega sistema v Občini Žužemberk, ki so last koncedenta,
2. pravico izgradnje ter rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav,
3. pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upoštevanjem zakonov in uredb, ki urejajo področje koncesionirane dejavnosti in kontrole cen,
4. pravico določati pogoje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v skladu s sprejetimi odloki in akti občine ter veljavnimi zakoni.
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Splošni pogoji za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda ter izgradnje kanalizacijskega sistema so naslednji:
koncesionar:
1. prevzame projektiranje, izgradnjo, obratovanje, gospodarjenje, vzdrževanje in financiranje izgradnje kanalizacijskega sistema v Občini Žužemberk na območju, ki ga zajema koncesija, skladno z zakonom o varstvu okolja, drugimi zakoni, podzakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju,
2. izvaja koncesionirano dejavnost tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta in potreb uporabnikov,
3. upravlja objekte, naprave ter sredstva kanalizacijskega sistema v skladu s pravili dobrega gospodarja,
4. omogoča priključevanje na kanalizacijsko omrežje v skladu s tehničnimi možnostmi,
5. izvaja dejavnost kvalitetno in kontinuirano,
6. sprotno vodi kompleten kataster vseh objektov in naprav,
7. redno odvaja koncesijske dajatve,
8. vsakoletno predloži koncedentu poročilo o poslovanju,
9. omogoča strokovni in finančni nadzor koncedenta in pristojnih inšpekcijskih služb, če je to posebna zahteva koncedenta,
10. oblikuje cene (predloge) v skladu z veljavnimi predpisi, predpisi o kontroli cen, ki jih predpisuje zakonodaja in tudi z akti, ki jih predpiše koncedent,
11. upošteva morebitne prioritete, ki jih sprejme koncedent,
12. prevzame odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu ali drugim z izvajanjem koncesionirane javne službe,
13. koncedent pri fazni izvedbi izgradnje upošteva funkcioniranje objekta, kot tehnološke zaokrožene celote ter predvidi vire financiranja za vsako posamezno fazo.
Koncesija za izgradnjo kanalizacijskega sistema po sistemu BOT se dodeli za dobo do 10 let od začetka izgradnje prve faze (1. točka drugega odstavka 3. člena).
Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda se podeli za dobo do 25 let, vključno s časom izgradnje kanalizacije in čistilnih naprav (2. točka drugega odstavka 3. člena).
Koncesionar za izgradnjo kanalizacijskega sistema je lahko tudi izvajalec gospodarske javne službe po končani izgradnji sistema (ni pa nujno). Koncedent se odloča o nadaljevanju koncesije za izvajanje dejavnosti glede na predhodne izkušnje, ki jih je imel s koncesionarjem v pripravljalni in investicijski fazi.
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se določijo v koncesijski pogodbi, določijo se tudi pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja za primer, če koncedent iz kakršnegakoli razloga po preteku prve investicijske faze ne nadaljuje koncesijskega razmerja na izvajanju dejavnosti gospodarske javne službe.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje za prvo fazo po sistemu BOT se sklene za dobo do 10 let od začetka prve faze izgradnje kanalizacijskega sistema. Za drugo fazo izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda pa za dobo do 25 let, vključno z fazami izgradnje.
Koncesijsko razmerje se prične s podpisom koncesijske pogodbe, oziroma v skladu z njenimi določili. Koncesija traja toliko časa, dokler ne nastopi eden od razlogov iz 41. in 42. člena zakona o gospodarskih javnih službah, ki določa načine in roke prenehanja koncesijske pogodbe. Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka, za katerega je bila sklenjena, celotno omrežje in vsi objekti in naprave neodplačno preidejo v last koncedenta.
Kolikor koncesijsko razmerje preneha po zaključku prve investicijske faze ali pred iztekom roka, za katerega je bila koncesija podeljena za drugo fazo (izvajanje javne službe) novo zgrajeno omrežje in novo zgrajeni objekti in naprave odplačno preidejo v last koncedenta v skladu s pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
Koncesijska pogodba se ob soglasju obeh partnerjev po njenem izteku lahko podaljša.
VIII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(1) Viri financiranja za izgradnjo novega ter sanacijo starega kanalizacijskega sistema so lastna sredstva koncesionarja, mednarodni in domači bančni krediti, nepovratna sredstva in subvencije države, lastna sredstva koncedenta, prispevki uporabnikov, takse in davki, ter drugi viri občinskega in državnega proračuna.
(2) Koncedent je soinvestitor izgradnje kanalizacijskega sistema v višini sredstev, ki jih zagotovi iz naslova lastnih sredstev, nepovratnih sredstev in subvencij države, ter taks in prispevkov.
(3) Kolikor se za projekt pridobijo nepovratna sredstva evropskih skladov, državnega proračuna ali če koncedent vloži lastna sredstva, mora koncesionar predvideti ta del projekta, ki se bo financiral iz tako pridobljenih nepovratnih sredstev. V tem primeru se ta del projekta kot zaključena celota brez odškodnine izvzame iz koncesije.
(4) Tako zgrajen in že zgrajen del kanalizacijskega sistema, ki ga bo koncesionar vključil v projekt, se šteje kot lastna sredstva koncedenta.
(5) Viri financiranja koncesionirane gospodarske javne službe so dohodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar in sicer po cenah in normativih, odobrenih s strani koncedenta. Upoštevati je mogoče tudi subvencije koncedenta, davke in takse ter druge vire, določene z zakonom in občinskimi akti. Koncesionar je dolžan zagotavljati gospodarsko javno službo na dolgi rok z najnižjimi stroški, oziroma pri dani ceni zagotavljati višjo raven javne službe.
13. člen
Koncesionar plačuje koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvajanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotku od cene enote proizvoda ali storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
Koncesijska dajatev se lahko plača tudi v fiksnem oziroma enkratnem znesku v odvisnosti od vrednosti investicije. V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja obvezne javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov tudi odpove plačilu koncesijske dajatve, kar pa se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
14. člen
Koncesija bo v skladu s 36. in 37. členom zakona o gospodarskih javnih službah podeljena na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah in ob smiselni uporabi določb zakona o javnih naročilih.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi. Javni razpis je veljaven v primeru, če se nanj prijavita vsaj dva kvalificirana ponudnika.
Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan.
Koncesionar se na podlagi predloga strokovne komisije izbere z upravno odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri najugodnejšega ponudnika upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor in opravljati druge potrebne investitorske posle.
15. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da upoštevajoč javni interes, ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
16. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom in tem odlokom.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine, ki o poteku koncesije in o sklenitvi koncesijske pogodbe obvešča občinski svet.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami koncesijske pogodbe izvajajo pristojne službe občinske uprave oziroma po županu pooblaščena strokovna oseba ali institucija in Občinski svet občine Žužemberk.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odkupom koncesije,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi ne podaljšata,
2. z razdrtjem pogodbe.
Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
21. člen
Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila pogodbe:
1. če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku,
2. če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
3. zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil koncesijske pogodbe,
4. če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta,
5. če v izvajanju javne službe obračunava višje cene od dovoljenih,
6. če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba,
7. če koncesionar, kot pravna oseba preneha obstojati (stečaj),
8. v drugih primerih, ki jih ugotovi občinski svet in župan (koncedent).
Koncedent mora koncesionarju pred prekinitvijo pogodbe podati primeren rok za odpravo kršitev.
22. člen
Koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XII. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE
23. člen
Koncedent mora zagotoviti koncesionarju vso pomoč pri sprejemanju ustreznih prostorskih aktov, pridobivanju potrebnih dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav ter za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
24. člen
Koncedent bo v primeru, ko z lastniki ali uporabniki prostora ne bo dosežen dogovor za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in naprav, predlagal postopek razlastitve za potrebe upravičene služnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in naprav.
25. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja delo koncesionirane javne službe in občasno občini in občinskemu svetu posredujejo svojo oceno njenega dela.
Občinski svet mora občasno, najmanj pa enkrat na leto obravnavati delo koncesionirane javne službe ter v primeru potrebe sprejeti ustrezne ukrepe za njeno brezhibno izvajanje.
26. člen
Koncesionar lahko prenese veljavno koncesijsko pogodbo na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
27. člen
Rok, v katerem bo koncesionar pričel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti po tem odloku in način prevzema javne službe se določita s koncesijsko pogodbo.
XIII. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01- 945/32
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.