Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5108. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001, stran 10978.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na 22. seji, dne 30. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 znašajo:
-------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             SIT
  Skupaj prihodki                743,552.000
  Skupaj odhodki                 790,665.000
  Proračunski primanjkljaj            47,113.000
-------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  Prejeta vračila danih posojil in
  prodaja kapitalskih deležev            115.000
  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      0
  Prejeta minus dana posojila in
  spremembe kapitalskih deležev           115.000
-------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
  Zadolževanje                       0
  Odplačilo dolga                     0
  Povečanje sredstev na računu          47,113.000
  Neto financiranje                47,113.000
  stanje sredstev na računih na dan
  31.12. preteklega leta             47,113.000
-------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01- 943/30
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.