Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5072. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič, stran 10893.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US 74/98, 12 in 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, (Uradni list RS, št. 21/01), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s spremembami in dopolnitvami) in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 18. redni seji dne 14. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 10/00 in 49/01 – v nadaljevanju: odlok) se v 4. členu črta zadnji odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se pri 1. točki črta besedilo »ter listje in trava«.
Besedilo 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Nenevarni odpadki iz gospodinjstev, ki se lahko v manjših količinah odlagajo samo v zbirnih centrih, oziroma dokler ni centrov na deponiji do 1/2 m3 so:
1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov,
2. večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urbanih naseljih,
3. ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav skupnih kurilnic,
4. odpadki, ki nastajajo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin,
5. trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
6. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov,
7. odpadki iz vrtov, trava, rože in drugi zeleni odrez.«
3. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Povzročitelji odpadkov ne smejo na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij pisati in lepiti plakate.«
4. člen
V 11. členu se za 6. točko dodajo nove točke, ki se glasijo:
7. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.
Ravnanje iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na tiste ločeno zbrane frakcije, za katere je način zbiranja določen s posebnimi predpisi.
8. V okviru opravljanja javne službe je treba zagotoviti, da se iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov, ki se v okviru opravljanja javne službe zbirajo, izločajo ločene in nevarne frakcije.
Izvajalec javne službe mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij,
– prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
– prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
9. V okviru javne službe je treba v naseljih urediti zbiralnice ločenih frakcij, opremljene za ločeno zbiranje:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov in
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
Zbiralnice iz prejšnjega odstavka je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, pa tudi ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev.
10. Izvajalec javne službe mora zbiralnice ločenih frakcij urediti in vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji skladno s 5. členom odloka.
Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
11. V okviru javne službe je treba urediti zbirne centre, opremljene za ločeno zbiranje:
– papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno s prodajno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– drobno plastiko,
– drobne odpadke iz kovin,
– odpadkov kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– lesa, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačil,
– tekstila,
– jedilnega olja in maščob,
– barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi in
– kosovnih odpadkov.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpadkov iz vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni odrez in manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prosorov in jih v zbirnem centru prepuščajo lastniki teh prostorov.
12. Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.
Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do razstresanja odpadkov.
13. Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpakdov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra,
– času obratovanja zbirnega centra,
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo,
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij,
– drugih pogojih za prevzem.
14. V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.
15. V zvezi z opravljanjem javne službe je treba povzročitelje komunalnih odpadkov redno obveščati in na druge načine seznanjati, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcj ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih in
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
16. Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se odpadna embalaža, ki se kot ločene frakcije izloči z ločenim zbiranjem v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih redno oddaja družbi za ravnanje z odpadno embalažo.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za odpadno embalažo, onesnaženo z nevarnimi snovmi, ki se kot nevarne frakcije izloči z ločenim zbiranjem v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje odpadne embalaže iz prejšnjega odstavka družbi za ravnanje z odpadno embalažo je za izvajalca javne službe brezplačno.
17. Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je stehtana vsaka pošiljka:
– odpadne embalaže, katero skladno s prejšnjim členom odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo,
– ločene frakcije, ki gre v predelavo in
– nevarne frakcije, ki gre v predelavo ali odstranjevanje.
Za vsako pošiljko iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan.
18. Izvajalec javne službe mora ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami zagotavljati skladno s programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, v katerem se določita obseg in vsebina ravnanja ter način zagotavljanja storitev.
Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:
– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,
– celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in količinah posameznih ločenih in nevarnih frakcij,
– zbiralnicah ločenih frakcij,
– prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene frakcije ter označbi zbiralnic iz zbirnih centrov,
– pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih,
– prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih,
– vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v zbiralnicah in zbirnih centrih,
– rednemu obveščanju in drugih načinih seznanjanja povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu zbiranja ločenih in nevarnih frakcij,
– načinu oddajanja ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, družbi za ravnanje z odpadno embalažo in količini te embalaže.
Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti program iz prvega odstavka tega člena sestavni del predpisanega programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.
19. Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
– naseljih, kjer zagotavlja stalno ali občasno ločeno zbiranje ločenih frakcij ter kosovnih odpadkov,
– celotni količini zbranih komunalnih odpadkov,
– količinah izločenih ločenih ali nevarnih frakcij,
– količini in vrstah nevarnih frakcij, oddanih predelovalcem,
– količini in vrstah ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, oddanih družbi za ravnanje z odpadno embalažo.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi potrjeni evidenčni listi in potrdila iz 17. točke.
Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami za preteklo koledarsko leto.
5. člen
V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1000 udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov vsaj za ločeno zbiranje ločenih frakcij devete točke 11. člena tega odloka, tako da jih organizator prireditve izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov«.
6. člen
V 19. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Zbiranje kosovnih odpadkov se izvaja po krajevnih skupnostih na vnaprej določenih mestih.«
Na koncu 19. člena se dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.«
7. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(ravnanje z nevarnimi odpadki)
V okviru javne službe je treba zagotoviti ločeno zbiranje nevarnih frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij.
Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju trajati vsaj tri ure.
Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih iz prvega odstavka tega člena najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.«
8. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki je dolžan urediti deponijo za odlaganje nenevarnih in inertnih odpadkov v Kovorju v skladu s pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00) najkasneje do 31. 12. 2008, kolikor bo izvajalec javne službe imel na razpolago finančna sredstva, potrebna za sanacijo.
9. člen
V 24. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Na deponiji nenevarnih odpadkov v Kovorju je poleg nenevarnih odpadkov dovoljeno odlagati še gradbeni material in jalovino, ki se uporablja kot prekrivni material.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek, postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
10. člen
V 27. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Sežiganje suhih odpadkov iz vrtov v majhnih količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi, vendar tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju suhih odpadkov iz vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja isker izven mesta sežiganja.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek, postaneta drugi in tretji odstavek.
11. člen
Besedilo 33. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Povzročitelji odpadkov iz zadnjega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 12. člena in drugega odstavka 30. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič, sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov. Sklenitev pogodbe je obvezna.«
12. člen
V 36. členu se doda točka 7.a, ki se glasi:
»7a. ne organizirajo zbiranja in odvažanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico (19.a člen)«
13. člen
V prvem odstavku 37. člena se 3. točka spremeni, tako da se glasi:
»3. ne odlaga odpadkov v skladu z 11. členom odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič.«
Za 8. točko se dodata 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (5., 26., 27. člen),
10. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij (10. člen).«
14. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(denarne kazni za povzročitelje odpadkov, ki so pravne osebe)
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ravna v nasprotju s 5. členom odloka,
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta v skladu z navodili izvajalca (10. člen),
3. ne odlaga odpadkov v skladu z 11. členom odloka,
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališč odpadkov (26. člen),
5. odlaga odpadke v nasprotju s 13. členom odloka,
6. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto in jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (14. člen)
7. ne vzdržuje čistoče na zbirnih, odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči dostopa do posod za odpadke (14. člen),
8. kdor kuri komunalne odpadke na prostem ali obrobnih kuriščih (27. člen),
9. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z 15. členom odloka,
10. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (5., 26., 27. člen),
11. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij (10. člen).
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
15. člen
38. člen se črta.
16. člen
V 39. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Izvajalec dejavnosti je dolžan zagotoviti zbiranje in odvažanje nevarnih odpadkov do 31. 12. 2001.
Izvajalec dejavnosti je dolžan zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov z ozirom na 11. člen do 31. 12. 2003, kolikor bo izvajalec javne službe imel na razpolago finančna sredstva v ta namen.«
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-020/99-07
Tržič, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.