Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5064. Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji, stran 10881.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek ocenjevanja in razvrščanja govejih trupov oziroma polovic na klavni liniji v kategorije na podlagi starosti in v kakovostne tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti in stopnje zamaščenosti ter nadzor nad razvrščanjem in ocenjevanjem.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. trup je celo truplo zaklane goveje živali, pripravljeno po izkrvavitvi, odstranitvi kože in notranjih organov na naslednji način:
– brez glave in brez nog; glava mora biti ločena od trupa pred prvim vratnim vretencem, spodnji deli nog pa odrezani v skočnem (tarzalnem) in zapestnem (karpalnem) sklepu;
– brez organov iz prsne in trebušne votline, brez ledvic, ter brez ledvičnega in medeničnega loja;
– brez spolnih organov s pripadajočim mišičevjem, vimen, trebušne prepone in njenega mišičnega dela ter hrbtenjače;
2. klavni polovici sta dve enaki polovici, dobljeni z razpolovitvijo trupa po dolžini sredine hrbtenice in prsnice.
3. člen
Za določitev tržne cene se trupu ne sme odstraniti podkožne maščobe, in sicer mora biti:
– brez ledvic, ledvičnega in medeničnega loja;
– brez vezivnega tkiva in mišičnega dela trebušne prepone;
– brez repa;
– brez hrbtenjače;
– brez skrotalne maščobe;
– brez površinske maščobe na notranji strani stegna;
– brez vratne vene in ob njej ležeče maščobe.
II. STAROSTNE KATEGORIJE GOVED
4. člen
Teletina (telečje meso) so po tem pravilniku klavni trupi ali polovice zaklanih telet od 3 tednov do 6 mesecev starih živali, katerih topla masa trupa znaša od 25 do 180 kg.
5. člen
Mlada govedina (meso mladih goved) so po tem pravilniku trupi oziroma polovice zaklanih mladih goved, starejših od 6 mesecev; zgornja meja starosti ne sme presegati pri bikih 24 mesecev, pri telicah, klavnih prvesnicah in kastriranih moških živalih (volih) pa 30 mesecev.
6. člen
Govedina (goveje meso) so po tem pravilniku trupi oziroma polovice goved, pridobljeni od bikov, starih nad 24 mesecev, ter telic, krav in kastriranih moških živali (volov), starih nad 30 mesecev.
III. KATEGORIJE GOVEJIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC
7. člen
--------------------------------------------------------------------
Oznaka   Opis
kategorije
--------------------------------------------------------------------
A      trupi oziroma polovice bikov, starih
      do 24 mesecev;
B      trupi oziroma polovice bikov, starih več kot
      24 mesecev;
C      trupi oziroma polovice moških kastriranih živali;
D      trupi oziroma polovice krav;
E      trupi oziroma polovice telic;
F      trupi oziroma polovice telet.
--------------------------------------------------------------------
Trupi nekastriranih mladih samcev, mlajših od dveh let, morajo biti ločeni od ostalih nekastriranih samcev po stopnji okostenelosti spinous processus prsnih vretenc.
Hrustančni podaljšek (cartilaginous extremities) spinalnega podaljška (spinous processus) prvih štirih prsnih vretenc v trupih nekastriranih mladih samcev, mlajših od dveh let, ne sme kazati več kot začetnih znakov okostenelosti in hrustančni podaljšek (cartilaginous extremities) spinalnega podaljška (spinous processus) od petega do devetega prsnega vretenca ne sme kazati bistvene okostenelosti.
8. člen
Trupi goveda se razvrščajo v kakovostne tržne razrede na osnovi:
– vizualnega ocenjevanja mesnatosti oziroma oblike;
– na podlagi zamaščenosti.
IV. OCENJEVANJE GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC NA PODLAGI VIZUALNEGA OCENJEVANJA MESNATOSTI
9. člen
Na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti po tem pravilniku se goveji trupi oziroma polovice razvrščajo v pet razredov, ki se označijo z velikimi tiskanimi črkami E, U, R, O in P kot prikazuje preglednica 1 o vizualnem ocenjevanje mesnatosti:
V. RAZVRŠČANJE GOVEJIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC NA PODLAGI ZAMAŠČENOSTI
10. člen
Znotraj vsakega razreda za mesnatost se trupi oziroma polovice razvrstijo v pet razredov zamaščenosti, in sicer:
11. člen
Kategorije in kakovostni tržni razredi se na govejih trupih oziroma polovicah označujejo z žigom na zunanji strani trupa, z neizbrisnim in nestrupenim črnilom s črkami in številkami, ki ne smejo biti manjše od 2 cm.
Označbe se morajo na zadnjih četrtih nahajati na ledjih, na nivoju četrtega ledvenega vretenca. Na sprednjih četrtih so označbe na prsih, 10 do 30 cm od roba prsnice.
Goveji trupi oziroma polovice so lahko označeni tudi z etiketo. Etiketa ne sme biti manjša kot 5x10 cm. Poleg oznak, ki so predpisane v 7., 9. in 10. členu tega pravilnika, mora biti na etiketi označeno še:
– registrska številka klavnice in država, v kateri je bila žival zaklana;
– identifikacijska številka in črtna koda, ki zagotavlja povezavo med mesom in živaljo ali živalmi. Ta številka je lahko identifikacijska številka posamezne živali v skladu s predpisi o označevanju živali;
– zaporedna številka zaklane živali;
– država rojstva;
– vse države reje;
– datum zakola in
– masa trupa.
Etikete morajo biti obstojne, odporne na poškodbe in trdno nameščene na vsako četrt na mestu, ki ga predpisuje drugi odstavek tega člena. Oznake na etiketi morajo biti dobro čitljive in narejene na tak način, da niso mogoče potvorbe.
12. člen
Žig oziroma ostale označbe ne smejo biti odstranjeni pred razsekom oziroma odkoščanjem četrti.
13. člen
Ocenjevanje, razvrščanje in označevanje govejih trupov oziroma polovic mora biti opravljeno najpozneje eno uro po zakolu in pred pričetkom hlajenja.
14. člen
Razvrščanje v kategorije in tržne razrede ni obvezno za klavnice, ki zakoljejo manj kot 25 odraslih govedi na teden, izračunano glede na letno povprečje.
VI. KONTROLA IN NADZOR
15. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, določi organizacije za ugotavljanje skladnosti (v nadaljnjem besedilu: kontrolne organizacije), ki bodo opravljale ocenjevanje in razvrščanje trupov govedi na klavni liniji.
Vloge kontrolnih organizacij na javni razpis za izbiro organizacije za ugotavljanje skladnosti morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– da so neodvisne, imajo strokovno in tehnično usposobljene kontrolorje;
– da imajo ustrezno akreditacijo za organizacijo za ugotavljanje skladnosti;
– da imajo osebe, ki lahko opravljajo delo kontrolorja.
16. člen
Oseba, ki bo opravljala delo kontrolorja, mora imeti najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stopnjo) kmetijske, veterinarske ali živilske smeri z dokazili o opravljenem preizkusu znanja, ki jih izda imenovana strokovna organizacija iz 19. člena tega pravilnika.
Kontrolorji po tem členu imajo naslednje naloge:
– razvrščajo trupe oziroma polovice govedi v skladu s tem pravilnikom in jih označijo z ustreznimi žigi ali etiketami;
– vodijo zapisnik o ugotovljeni kakovosti trupov oziroma polovic govedi, pripravljajo poročila v zvezi s tem in vodijo ustrezno evidenco o zakolu in kakovosti;
– dnevno evidentirajo trupe oziroma polovice govedi po dobaviteljih, rejcih in po klavnicah in enkrat tedensko, do srede za pretekli teden, izdajo poročilo o zakolu in razvrščanju po klavnici ministru, pristojnemu za kmetijstvo;
– skrbijo za lastno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje;
– sodelujejo s strokovno organizacijo in posamezniki iz 19. člena tega pravilnika, s predstavniki rejcev govedi in s pristojnimi upravnimi organi.
17. člen
Če rejec živali, dobavitelj ali klavnica niso zadovoljni z razvrstitvijo trupov, lahko takoj, najpozneje pa v enem dnevu od prejema zapisnika iz 18. člena, zahtevajo ponovno oceno. Ponovna ocena se opravi najkasneje v dveh dneh po zakolu. Ta ocena je vedno dokončna odločitev.
Ponovno oceno opravi Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Če se s ponovno oceno ugotovi, da sta bili prvotna ocena in razvrstitev trupov oziroma polovic pravilna, vse nastale stroške ponovne ocene nosi stranka, ki je predlagala ponovno oceno, v nasprotnem primeru nosi nastale stroške kontrolna organizacija, ki opravlja ocenjevanje in razvrščanje trupov oziroma polovic govedi.
18. člen
O ugotovljeni kakovosti govejih trupov kontrolor za ugotavljanje kakovosti oziroma nadzora sestavi uradni zapisnik, ki se izroči rejcu oziroma organizatorju odkupa ter klavnici. Klavnica mora zapisnik hraniti najmanj 6 mesecev.
Uradni zapisnik iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
– naslov (šifro) klavnice;
– naslov (šifro) dobavitelja;
– datum zakola;
– identifikacijsko številko živali v skladu s predpisi o označevanju in registraciji živali v prometu;
– kategorijo in kakovostni tržni razred;
– ugotovljeno toplo maso trupa;
– podpis ali kodo pooblaščene osebe, ki je opravila razvrščanje v kategorije in tržne razrede.
19. člen
Minister pristojen za kmetijstvo in prehrano, na podlagi javnega razpisa imenuje strokovno organizacijo oziroma posameznike, ki organizirajo usposabljanje za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev.
Do imenovanja organizacije oziroma posameznikov iz prejšnjega odstavka opravlja to dejavnost Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko Univerze v Ljubljani.
Kontrolorji zaključijo usposabljanje s preizkusom znanja, s katerim se preverja, ali so pridobili potrebna znanja in se praktično usposobili za opravljanje dela kontrolorja. Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Pisni del zajema poznavanje predpisov, metod in postopkov, ki so v veljavi pri ocenjevanju in razvrščanju trupov oziroma polovic govedi v Republiki Sloveniji. Praktični del preizkusa znanja je uspešno opravljen, če pri 50 ocenah trupov na liniji klanja oseba, ki bo opravljala delo kontrolorja, ni naredila več kot pet napak ali največ 10% pri posamezni nadzorovani lastnosti, oziroma največ sedem napak ali največ 14% pri eni sami lastnosti, če pri drugih nadzorovanih lastnostih ni bilo napak. Pri razvrščanju v kategorije ne sme biti napak.
Osebi, ki je uspešno opravila pisni in praktični del preizkusa znanja, izda imenovana strokovna organizacija oziroma posamezniki iz prvega odstavka tega člena potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za delo kontrolorja.
20. člen
Nadzor nad kontrolorji pri razvrščanju govejih trupov oziroma polovic na liniji klanja ter nadzor v prometu opravlja inšpektorat.
Inšpektorat med drugim preverja pravilnost razvrščanja trupov oziroma polovic govedi v klavnicah brez predhodnega obvestila. Pregledi se opravljajo vsaj enkrat na tri mesece v vseh klavnicah, ki opravljajo ocenjevanje in razvrščanje trupov oziroma polovic govedi. Preverjanje se opravi na vsaj 30 naključno izbranih trupih živali v vsaki posamezni klavnici. Kolikor se zakolje manj živali, se preverjanje opravi na vseh zaklanih živalih.
Delo kontrolorja je še zadovoljivo, če ni naredil več kot tri napake ali največ 10% pri posamezni nadzorovani lastnosti oziroma največ štiri napake ali največ 14% pri eni sami lastnosti, če pri drugih nadzorovanih lastnostih ni bilo napak. Pri razvrščanju v kategorije ne sme biti napak.
V primerih, kjer je med pregledom inšpektorja ugotovljeno večje število napak, kot je dovoljeno, se mora:
– vzorec ocenjenih trupov za kontrolo ob inšpekciji povečati;
– povečati število pregledov; stroške dodatnih pregledov krije kontrolna organizacija;
– odvzeti pooblastilo kontrolorju, kolikor se stanje pri ocenjevanju in razvrščanju po treh zaporednih pregledih dela kontrolorja ni izboljšalo.
Inšpekcijska poročila, ki se nanašajo na nadzore, opravljene v skladu s tem členom, morajo biti narejena in zadržana pri odgovorni inšpekciji. Ta poročila morajo vključevati predvsem število pregledanih trupov in število tistih, ki so nepravilno razvrščeni.
21. člen
Za izvajanje razvrščanja in ocenjevanja govejih trupov oziroma polovic po tem pravilniku sklenejo kontrolne organizacije iz 15. člena tega pravilnika pogodbo s klavnicami.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Kontrolne organizacije iz 15. člena tega pravilnika morajo pridobiti ustrezno akreditacijo najkasneje do 31. 12. 2002. Do določitve kontrolnih organizacij iz 15. člena tega pravilnika bo opravljal to dejavnost Inspect d.d. Ljubljana.
23. člen
Goveji trupi oziroma polovice morajo biti razvrščeni in označeni skladno s tem pravilnikom najkasneje do 1. 1. 2002.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94, 1/95 – ZSta, 30/99, 59/99 – ZTZPUS, 38/00 in 71/00).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-29/01
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe uredb EEC št.: 1208/81 in 1186/90 z vsemi dopolnitvami

AAA Zlata odličnost