Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2001 z dne 6. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2001 z dne 6. 12. 2001

Kazalo

4823. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov, stran 10092.

Na podlagi prvega odstavka 37. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerim se določi radijske frekvence ali radiofrekvenčne pasove, ki so namenjeni posameznim radiokomunikacijam in posameznim skupinam uporabnikov. Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov je izdelan na podlagi mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, ob upoštevanju potreb varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) S to uredbo se določi tudi pogoje za uporabo radijskih frekvenc in druga vprašanja, povezana z njihovo uporabo.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno, v interesu uporabnikov, zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga.
2. Bazna postaja je kopenska postaja v kopenski mobilni storitvi.
3. CEPT je Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije.
4. Dovodna povezava je radijska povezava od zemeljske postaje na dani lokaciji do vesoljske postaje ali obratno, ki prenaša informacije za vesoljsko radiokomunikacijsko storitev, razen za fiksno satelitsko storitev. Dana lokacija je lahko na določeni fiksni točki ali na katerikoli fiksni točki znotraj določenih področij.
5. Fiksna storitev je radiokomunikacijska storitev med določenimi fiksnimi točkami.
6. Fiksna satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami na danih položajih ob uporabi enega ali več satelitov. Dani položaj je lahko določena fiksna točka ali katerakoli fiksna točka znotraj določenih področij; v nekaterih primerih vključuje ta storitev medsatelitske povezave (satelit-satelit), ki lahko delujejo tudi v medsatelitski storitvi. Fiksna satelitska storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za druge vesoljske radiokomunikacijske storitve.
7. ITU je Mednarodna telekomunikacijska zveza.
8. Kopenska mobilna postaja je mobilna postaja v kopenski mobilni storitvi, ki se lahko giblje po zemeljskem površju znotraj geografskih mej države ali kontinenta.
9. Kopenska mobilna storitev je mobilna storitev med baznimi postajami in kopenskimi mobilnimi postajami ali med kopenskimi mobilnimi postajami.
10. Kopenska mobilna satelitska storitev je mobilna satelitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na kopnem.
11. Kopenska postaja je postaja v mobilni storitvi, ki ni namenjena uporabi med gibanjem.
12. Ladijska postaja je mobilna postaja v pomorski mobilni storitvi, nameščena na plovilu, ki ni trajno zasidrano, razen mobilne reševalne postaje.
13. Medsatelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, ki zagotavlja povezave med umetnimi komunikacijskimi sateliti.
14. Meteorološka satelitska storitev je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje za potrebe meteorologije.
15. Mobilna postaja je postaja v mobilni storitvi, namenjena uporabi med gibanjem ali med zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah.
16. Mobilna reševalna postaja je mobilna postaja v pomorski mobilni storitvi ali v zrakoplovni mobilni storitvi, namenjena samo za reševanje in nameščena na reševalnem čolnu, reševalnem splavu ali drugi reševalni opremi.
17. Mobilna storitev je radiokomunikacijska storitev med mobilnimi in kopenskimi postajami ali med mobilnimi postajami.
18. Mobilna satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev med mobilnimi zemeljskimi postajami in eno ali več vesoljskimi postajami, ali med vesoljskimi postajami, ki jih uporablja ta storitev, ali med mobilnimi zemeljskimi postajami prek ene ali več vesoljskih postaj. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje.
19. Mobilna zemeljska postaja je zemeljska postaja v mobilni satelitski storitvi, namenjena uporabi med gibanjem ali med zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah.
20. Obalna postaja je kopenska postaja v pomorski mobilni storitvi.
21. Odbojni (pasivni) satelit je komunikacijski satelit, ki odbija radiokomunikacijske signale.
22. Palubna komunikacijska postaja je mobilna postaja majhne (izhodne) moči v pomorski mobilni storitvi, namenjena za interne komunikacije na ladji ali med ladjo, njenimi reševalnimi čolni in reševalnimi splavi med vajami reševanja z reševalnimi čolni ali med samim reševanjem, ali za komunikacije v skupini vlečenih ali rinjenih ladij, kot tudi za sporočanje navodil pri vezanju in sidranju ladij.
23. Pomorska mobilna storitev je mobilna storitev med obalnimi postajami in ladijskimi postajami ali med ladijskimi postajami ali med dodanimi palubnimi komunikacijskimi postajami. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje.
24. Pomorska mobilna satelitska storitev je mobilna satelitska storitev, pri kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na ladjah. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje.
25. Pomorska radionavigacijska storitev je radionavigacijska storitev, namenjena koristim in varnosti obratovanja ladij.
26. Postaja na zrakoplovu je mobilna postaja v zrakoplovni mobilni storitvi, ki ni mobilna reševalna postaja, in je nameščena v zrakoplovu.
27. Postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno s potrebno opremo, potrebnih na enem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve ali radioastronomske storitve.
28. Postaja javljalnik kraja nuje je postaja v mobilni storitvi, katere oddajanja so namenjena za olajševanje iskalnih in reševalnih dejavnosti.
29. Postaja radijskega svetilnika je postaja v radionavigacijski storitvi, katere oddajanja omogočajo mobilni postaji, da določi svoj položaj ali smer glede na postajo radijskega svetilnika.
30. Prizemna postaja je postaja, ki izvaja prizemne radiokomunikacije.
31. Prizemne radiokomunikacije so vsakršne radiokomunikacije, razen vesoljskih radiokomunikacij ali radioastronomije.
32. Radijski valovi so elektromagnetni valovi s frekvencami, nižjimi od 3000 GHz, ki se v prostoru širijo brez umetnega vodila.
33. Radioamaterska storitev je radiokomunikacijska storitev za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje (vzpostavljanje medsebojnih povezav) in tehnične raziskave, ki jo izvajajo radioamaterji, t.j. pravilno pooblaščene osebe, ki jih zanima radijska tehnika samo iz osebnih nagibov in brez gmotnih koristi.
34. Radioamaterska satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih za iste namene kot radioamaterska storitev.
35. Radioastronomija je astronomija na podlagi sprejema radijskih valov vesoljskega izvora.
36. Radioastronomska storitev je storitev, ki vključuje radioastronomijo.
37. Radiodifuzna storitev je radiokomunikacijska storitev, pri katerih so prenosi namenjeni neposrednemu splošnemu javnemu prenosu. Ta storitev lahko vključuje zvokovne prenose, televizijske (slikovne) prenose in druge vrste prenosov.
38. Radiodifuzna satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, pri kateri so signali, ki jih oddajajo ali ponovno oddajajo vesoljske postaje, namenjeni neposrednemu splošnemu javnemu sprejemu. Pojem »neposredni sprejem« obsega tako individualni kot skupinski sprejem.
39. Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, ki je omejen z določenima mejnima frekvencama.
40. Radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina, ki je niz vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je mogoča na način in pod pogoji, ki jih določa zakon ter predpisi, izdani na njegovi podlagi.
41. Radiokomunikacije so telekomunikacije s pomočjo radijskih valov.
42. Radiokomunikacijska storitev je storitev, ki vključuje prenos, oddajanje oziroma sprejem radijskih valov za določene telekomunikacijske namene.
43. Radiolokacijska storitev je radiokomunikacijska storitev, namenjena določitvi položaja objekta v prostoru in času.
44. Radionavigacijska storitev je radiokomunikacijska storitev, pri kateri se radijski valovi uporabljajo za potrebe navigacije, vključno z opozarjanjem na ovire (na primer določanje položaja oziroma vodenje v določeni smeri).
45. Radionavigacijska satelitska storitev je radionavigacijska storitev, pri kateri sodeluje ena ali več vesoljskih postaj. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje.
46. Storitev meteorološke podpore je radiokomunikacijska storitev za meteorološka, vključno hidrološka, opazovanja in raziskovanja.
47. Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami in eno ali več vesoljskimi postajami, ki lahko vključuje tudi povezave med vesoljskimi postajami, pri katerih:
– se informacije v zvezi z značilnostmi Zemlje in njenih naravnih pojavov, vključno s podatki v zvezi s stanjem okolja, pridobivajo prek aktivnih ali pasivnih senzorjev na zemeljskih satelitih;
– se podobne informacije zbirajo iz opazovalnic v zraku ali na Zemlji;
– se takšne informacije lahko pošiljajo zemeljskim postajam v okviru zadevnega sistema;
– je lahko vključeno tudi pošiljanje vprašanj opazovalnicam.
Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za potrebe lastnega delovanja.
48. Storitev standardne frekvence in časovnih signalov je radiokomunikacijska storitev za znanstvene, tehnične ali druge namene, ki zagotavlja prenos določenih frekvenc, časovnih signalov ali obojega z določeno natančnostjo, za potrebe splošnega sprejemanja.
49. Storitev standardne frekvence in časovnih signalov prek satelita je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih za iste namene kot storitev standardne frekvence in signala časa. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje.
50. Storitev vesoljskih raziskav je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljska plovila ali druge objekte v vesolju za potrebe znanstvenih ali tehnično/tehnoloških raziskav.
51. Storitev za vesoljsko obratovanje je radiokomunikacijska storitev, ki se ukvarja izključno z obratovanjem vesoljskih plovil, zlasti z vesoljskim sledenjem, vesoljsko telemetrijo in vesoljskim daljinskim krmiljenjem. Te storitve so navadno zagotovljene v okviru službe, v kateri obratuje vesoljska postaja.
52. Vesoljska postaja je postaja, nameščena na objektu, ki je zunaj ali je namenjen, da bo zunaj, ali je bil zunaj večinskega dela Zemljine atmosfere.
53. Vesoljske radiokomunikacije so vsakršne radiokomunikacije, ki vključujejo uporabo ene ali več vesoljskih postaj ali uporabo enega ali več odbojnih (pasivnih) satelitov ali drugih vesoljskih objektov.
54. Zrakoplovna mobilna storitev je mobilna storitev med zrakoplovnimi postajami in postajami na zrakoplovih ali med postajami na zrakoplovih, v kateri lahko sodelujejo tudi reševalne mobilne postaje. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi postaje javljalnikov kraja nuje na odrejenih radijskih frekvencah za klice v nuji ali nesreči.
55. Zrakoplovna mobilna (R) storitev je zrakoplovna mobilna storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
56. Zrakoplovna mobilna (OR) storitev je zrakoplovna mobilna storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami za koordinacijo poletov predvsem zunaj notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
57. Zrakoplovna mobilna satelitska storitev je mobilna satelitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na zrakoplovih. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje.
58. Zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev je zrakoplovna mobilna satelitska storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
59. Zrakoplovna mobilna satelitska (OR) storitev je zrakoplovna mobilna satelitska storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami za koordinacijo poletov, predvsem zunaj notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
60. Zrakoplovna postaja je kopenska postaja v zrakoplovni mobilni storitvi. V nekaterih primerih je lahko zrakoplovna postaja nameščena na primer na ladji ali na pomorski ploščadi.
61. Zrakoplovna radionavigacijska storitev je radionavigacijska storitev v korist in za varno obratovanje zrakoplovov.
62. Zemeljska postaja je postaja, nameščena na površju Zemlje ali v glavnem delu Zemljinega ozračja in je namenjena za komunikacijo z eno ali več vesoljskimi postajami, ali z eno ali več postajami iste vrste prek enega ali več odbojnih pasivnih satelitov ali drugih objektov v vesolju.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je to določeno v zakonu.
3. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
(1) Za opravljanje posamezne radiokomunikacijske storitve se lahko uporabljajo le radijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi, ki so za to radiokomunikacijsko storitev namenjeni v skladu s to uredbo.
(2) Radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in njihova uporaba, so določene s predpisom, ki določa načrt uporabe radijskih frekvenc.
4. člen
(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov)
(1) Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov je tabela, ki vsebuje radijske frekvence od 9 kHz do 400 GHz in je določena v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Stolpca v tabeli vsebujeta naslednje podatke:
1. prvi stolpec – radiofrekvenčni pasovi,
2. drugi stolpec – radiokomunikacijske storitve.
(3) Agencija na podlagi sprememb, ki so sprejete na svetovni konferenci za radiokomunikacije, predlaga Vladi Republike Slovenije spremembe načrta razporeditve radiofrekvenčnih pasov.
5. člen
(radiofrekvenčni pasovi)
(1) Prvi stolpec tabele, ki določa radiofrekvenčni pas, vsebuje spodnjo in zgornjo mejno frekvenco ter enoto.
(2) Enota za frekvenco je en hertz (1 Hz), za njene mnogokratnike pa se uporabljajo še naslednje sestavljene enote:
.       1.000 Hz = 1 kHz (en kilohertz),
    1,000.000 Hz = 1 MHz (en megahertz),
1.000,000.000 Hz = 1 GHz (en gigahertz).
6. člen
(radiokomunikacijske storitve)
(1) V drugem stolpcu tabele je navedena ena ali več različnih radiokomunikacijskih storitev, ki jim je namenjen določen radiofrekvenčni pas.
(2) Radiokomunikacijske storitve so razdeljene v dve kategoriji: na primarne radiokomunikacijske storitve, zapisane z velikimi črkami (primer: FIKSNA), in sekundarne radiokomunikacijske storitve, zapisane z malimi črkami (primer: mobilna).
(3) Primarne radiokomunikacijske storitve imajo prednost pred sekundarnimi radiokomunikacijskimi storitvami. Če je v radiofrekvenčnem pasu naštetih več radiokomunikacijskih storitev iste kategorije, imajo ne glede na vrstni red zapisa enak status.
(4) Za podrobnejšo določitev radiofrekvenčnih pasov oziroma radiokomunikacijskih storitev so lahko v poljih poleg radiokomunikacijskih storitev ali ob spodnjem robu polja dodane opombe iz člena S5 pravilnika o radiokomunikacijah ITU. Opombe in pojmi iz člena S5 pravilnika o radiokomunikacijah ITU, ki veljajo za Republiko Slovenijo, so podani v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe. V primeru različnega razumevanja med prevedenimi opombami in členom S5 pravilnika o radiokomunikacijah ITU, velja člen S5 pravilnika o radiokomunikacijah ITU.
(5) Opombe, ki so zapisane ob spodnjem robu polja v tabeli, se nanašajo na vse radiokomunikacijske storitve v tem polju oziroma radiofrekvenčnem pasu. Opombe, ki so napisane na desni strani posamezne storitve, se nanašajo samo na to radiokomunikacijsko storitev.
(6) Dodatna pojasnila so zapisana z malimi črkami (primer: MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne).
7. člen
(veljavnost predpisov)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98 in 71/00).
8. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 349-05/2001-1
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga I

(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov)

 

RADIOFREKVENČNI PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKE STORITVE

pod 9 kHz

nerazporejeno

S5.53, S5.54

9–14 kHz

RADIONAVIGACIJSKA

14–19,95 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA S5.57

S5.56

19,95–20,05 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

20,05–70 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA S5.57

S5.56

70–72 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

72–84 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA S5.57

RADIONAVIGACIJSKA S5.60S5.56

84–86 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

86–90 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA S5.57

RADIONAVIGACIJSKA

S5.56

90–110 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.62

S5.64

110–112 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

RADIONAVIGACIJSKA

S5.64

112–115 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

115–117,6 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

Fiksna

Pomorska mobilna

S5.64

117,6–126 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

S5.64

126–129 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

129–130 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

RADIONAVIGACIJSKA S5.60

S5.64

130–135,7 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

S5.64

135,7–137,8 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

Radioamaterska

S5.64

137,8–148,5 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

S5.64

148,5–255 kHz

RADIODIFUZNA

255–283,5 kHz

RADIODIFUZNA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

283,5–315 kHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
postaje javljalniki kraja nuje S5.73

S5.74

315–325 kHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

Pomorska radionavigacijska
postaje javljalniki kraja nuje S5.73

325–405 kHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

405–415 kHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.76

415–435 kHz

POMORSKA MOBILNA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

435–495 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.79A

Zrakoplovna radionavigacijska

S5.81, S5.82

495–505 kHz

MOBILNA (nujnost in klic)

S5.83

505–526,5 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.79A, S5.84

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.81

526,5–1 606,5 kHz

RADIODIFUZNA

1 606,5–1 625 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

KOPENSKA MOBILNA

S5.92

1 625–1 635 kHz

RADIOLOKACIJSKA

1 635–1 800 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

KOPENSKA MOBILNA

S5.92

1 800–1 810 kHz

RADIOLOKACIJSKA

1 810–1 850 kHz

RADIOAMATERSKA

S5.99, S5.100

1 850–2 000 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radioamaterska

S5.92, S5.103

2 000–2 025 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

S5.92, S5.103

2 025–2 045 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

Storitev meteorološke podpore S5.104

S5.92, S5.103

2 045–2 160 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

KOPENSKA MOBILNA

S5.92

2 160–2 170 kHz

RADIOLOKACIJSKA

2 170–2 173,5 kHz

POMORSKA MOBILNA

2 173,5–2 190,5 kHz

MOBILNA (nujnost in klic)

S5.108, S5.109, S5.110, S5.111

2 190,5–2 194 kHz

POMORSKA MOBILNA

2 194–2 300 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

S5.92, S5.103

2 300–2 498 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

RADIODIFUZNA S5.113

S5.103

2 498–2 501 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (2 500 kHz)

2 501–2 502 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

Storitev vesoljskih raziskav

2 502–2 625 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

S5.92, S5.103

2 625–2 650 kHz

POMORSKA MOBILNA

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA

S5.92

2 650–2 850 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

S5.92, S5.103

2 850–3 025 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

S5.111, S5.115

3 025–3 155 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

3 155–3 200 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne(R)

S5.116

3 200–3 230 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne(R)

RADIODIFUZNA S5.113

S5.116

3 230–3 400 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIODIFUZNA S5.113

S5.116

3 400–3 500 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

3 500–3 800 kHz

RADIOAMATERSKA

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.92

3 800–3 900 kHz

FIKSNA

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

KOPENSKA MOBILNA

3 900–3 950 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

3 950–4 000 kHz

FIKSNA

RADIODIFUZNA

4 000–4 063 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA S5.127

4 063–4 438 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.79A, S5.109, S5.110, S5.130, S5.131, S5.132

S5.129

4 438–4 650 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

4 650–4 700 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

4 700–4 750 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

4 750–4 850 kHz

FIKSNA

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

KOPENSKA MOBILNA

RADIODIFUZNA S5.113

4 850–4 995 kHz

FIKSNA

KOPENSKA MOBILNA

RADIODIFUZNA S5.113

4 995–5 003 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (5 000 kHz)

5 003–5 005 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

Storitev vesoljskih raziskav

5 005–5 060 kHz

FIKSNA

RADIODIFUZNA S5.113

5 060–5 250 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

5 250–5 450 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

5 450–5 480 kHz

FIKSNA

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

KOPENSKA MOBILNA

5 480–5 680 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

S5.111, S5.115

5 680–5 730 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

S5.111, S5.115

5 730–5 900 kHz

FIKSNA

KOPENSKA MOBILNA

5 900–5 950 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.136

5 950–6 200 kHz

RADIODIFUZNA

6 200–6 525 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.109, S5.110, S5.130, S5.132

S5.137

6 525–6 685 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

6 685–6 765 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

6 765–7 000 kHz

FIKSNA

Kopenska mobilna

S5.138

7 000–7 100 kHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

7 100–7 300 kHz

RADIODIFUZNA

7 300–7 350 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.143

7 350–8 100 kHz

FIKSNA

Kopenska mobilna

8 100–8 195 kHz

FIKSNA

POMORSKA MOBILNA

8 195–8 815 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.109, S5.110, S5.132, S5.145

S5.111

8 815–8 965 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

8 965–9 040 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

9 040–9 400 kHz

FIKSNA

9 400–9 500 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.146

9 500–9 900 kHz

RADIODIFUZNA

S5.147

9 900–9 995 kHz

FIKSNA

9 995–10 003 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (10 000 kHz)

S5.111

10 003–10 005 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

Storitev vesoljskih raziskav

S5.111

10 005–10 100 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

S5.111

10 100–10 150 kHz

FIKSNA

Radioamaterska

10 150–11 175 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)

11 175–11 275 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

11 275–11 400 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

11 400–11 600 kHz

FIKSNA

11 600–11 650 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.146

11 650–12 050 kHz

RADIODIFUZNA

S5.147

12 050–12 100 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.146

12 100–12 230 kHz

FIKSNA

12 230–13 200 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.109, S5.110, S5.132, S5.145

13 200–13 260 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

13 260–13 360 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

13 360–13 410 kHz

FIKSNA

RADIOASTRONOMSKA

S5.149

13 410–13 570 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)

S5.150

13 570–13 600 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.151

13 600–13 800 kHz

RADIODIFUZNA

13 800–13 870 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.151

13 870–14 000 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)

14 000–14 250 kHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

14 250–14 350 kHz

RADIOAMATERSKA

14 350–14 990 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)

14 990–15 005 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (15 000 kHz)

S5.111

15 005–15 010 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

Storitev vesoljskih raziskav

15 010–15 100 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

15 100–15 600 kHz

RADIODIFUZNA

15 600–15 800 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.146

15 800–16 360 kHz

FIKSNA

16 360–17 410 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.109, S5.110, S5.132, S5.145

17 410–17 480 kHz

FIKSNA

17 480–17 550 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.146

17 550–17 900 kHz

RADIODIFUZNA

17 900–17 970 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

17 970–18 030 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

18 030–18 052 kHz

FIKSNA

18 052–18 068 kHz

FIKSNA

Storitev vesoljskih raziskav

18 068–18 168 kHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

18 168–18 780 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

18 780–18 900 kHz

POMORSKA MOBILNA

18 900–19 020 kHz

RADIODIFUZNA S5.134

S5.146

19 020–19 680 kHz

FIKSNA

19 680–19 800 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.132

19 800–19 990 kHz

FIKSNA

19 990–19 995 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

Storitev vesoljskih raziskav

S5.111

19 995–20 010 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20 000 kHz)

S5.111

20 010–21 000 kHz

FIKSNA

Mobilna

21 000–21 450 kHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

21 450–21 850 kHz

RADIODIFUZNA

21 850–21 870 kHz

FIKSNA

21 870–21 924 kHz

FIKSNA S5.155B

21 924–22 000 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

22 000–22 855 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.132

22 855–23 000 kHz

FIKSNA

23 000–23 200 kHz

FIKSNA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R)

23 200–23 350 kHz

FIKSNA S5.156A

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

23 350–24 000 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.157

24 000–24 890 kHz

FIKSNA

KOPENSKA MOBILNA

24 890–24 990 kHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

24 990–25 005 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (25 000 kHz)

25 005–25 010 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV

Storitev vesoljskih raziskav

25 010–25 070 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

25 070–25 210 kHz

POMORSKA MOBILNA

25 210–25 550 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

25 550–25 670 kHz

RADIOASTRONOMSKA

S5.149

25 670–26 100 kHz

RADIODIFUZNA

26 100–26 175 kHz

POMORSKA MOBILNA S5.132

26 175–27 500 kHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.150

27500–28 000 kHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

FIKSNA

MOBILNA

28 000–29 700 kHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

29,7–30,01 MHz

MOBILNA

30,01–37,50 MHz

MOBILNA

37,50–38,25 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radioastronomska

S5.149

38,250–39,986 MHz

MOBILNA

39,986–40,020 MHz

MOBILNA

Storitev vesoljskih raziskav

40,02–40,66 MHz

MOBILNA

40,660–40,700 MHz

MOBILNA

Radioamaterska

S5.150

40,70–40,98 MHz

MOBILNA

40,980–41,015 MHz

MOBILNA

Storitev vesoljskih raziskav

41,015–44,000 MHz

MOBILNA

44,0–46,4 MHz

MOBILNA


46,4–47,0 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

47–48 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

48,0–48,5 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

48,5–50,0 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

50–51 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

RADIOAMATERSKA

51–52 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

RADIOAMATERSKA

52–54 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

54–61 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

61–68 MHz

KOPENSKA MOBILNA S5.164

68,00–70,00 MHz

MOBILNA

70,00–70,45 MHz

MOBILNA

Radioamaterska

70,45–74,80 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radioastronomska

S5.149

74,8–75,2 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.180

75,2–77,7 MHz

MOBILNA

77,7–77,8 MHz

MOBILNA

77,8–84,6 MHz

MOBILNA

84,6–85,0 MHz

MOBILNA

85,0–87,5 MHz

MOBILNA

87,5–100,0 MHz

RADIODIFUZNA

100–108 MHz

RADIODIFUZNA

108,0–117,975 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

117,975–121,450 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

S5.200

121,45–121,55 MHz

MOBILNA Satelitska (Zemlja–vesolje)

ZRAKOPLOVNA MOBILNA

S5.111, S5.199, S5.200

121,55–137,00 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

S5.200

137,000–137,025 MHz

METEOROLOŠKA Satelitska
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA Satelitska (vesolje–Zemlja) S5.208A, S5.209

MOBILNA

Storitev za vesoljsko obratovanje
(vesolje–Zemlja)

Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)

S5.208

137,025–137,175 MHz

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA

Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) S5.208A, S5.209

Storitev za vesoljsko obratovanje
(vesolje–Zemlja)

Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)

S5.208

137,175–137,825 MHz

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA Satelitska (vesolje–Zemlja) S5.208A, S5.209

MOBILNA

Storitev za vesoljsko obratovanje
(vesolje–Zemlja)

Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)

S5.208

137,825–138,000 MHz

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA

Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) S5.208A, S5.209

Storitev za vesoljsko obratovanje
(vesolje–Zemlja)

Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)

S5.208

138,0–143,6 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

KOPENSKA MOBILNA

Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)

143,60–143,65 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

KOPENSKA MOBILNA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja)

143,65–144,00 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

KOPENSKA MOBILNA

144–146 MHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKA SATELITSKA

146,0–146,8 MHz

MOBILNA

146,8–148,0 MHz

MOBILNA

148,0–149,9 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.209

Mobilna

S5.218, S5.219, S5.221,

149,90–150,05 MHz

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA S5.224B

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.209, S5.224A

Mobilna

S5.220, S5.223

150,05 –153,0 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

S5.149

153–154,5 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

154,50–154,65 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

154,65–156,00 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

156,00–156,5125 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.226

156,5125–156,5375 MHz

POMORSKA MOBILNA

S5.226, S5.227

156,5375–156,7625 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.226

156,7625–156,8375 MHz

POMORSKA MOBILNA

S5.111, S5.226

156,8375 –157,45 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.226

157,45–160,6 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

160,6–160,975 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.226

160,975–161,475 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

161,475–162,050 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.226

162,05–165,20 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

165,200–165,225 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

165,225–169,400 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

169,400–169,825 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

169,825–174,000 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

174–216 MHz

RADIODIFUZNA

Kopenska mobilna

216–223 MHz

RADIODIFUZNA

223–225 MHz

RADIODIFUZNA

225–230 MHz

RADIODIFUZNA

Kopenska mobilna

230–235 MHz

RADIODIFUZNA

Mobilna


235–240 MHz

Mobilna

RADIODIFUZNA

S5.254

240,00–242,95 MHz

MOBILNA

S5.254

242,95–243,05 MHz

MOBILNA Satelitska (Zemlja–vesolje)

Zrakoplovna MOBILNA

S5.199, S5.254, S5.256

243,05–272,0 MHz

MOBILNA

S5.254

272–322 MHz

MOBILNA

S5.254

322,0–328,6 MHz

MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

S5.149

328,6–335,4 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.258

335,4–380,0 MHz

MOBILNA

S5.254

380–385 MHz

MOBILNA

S5.254

385–390 MHz

MOBILNA

S5.254, S5.255

390–395 MHz

MOBILNA

S5.254

395,0–399,9 MHz

MOBILNA

S5.254

399,90–400,0500 MHz

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA S5.222, S5.224B, S5.260

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.209, S5.224A

S5.220

400,0500–400,150 MHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV PREK SATELITA (400,1 MHz)

Mobilna

S5.261

400,15–401,00 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja) S5.263

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.208A, S5.209

S5.264

401–403 MHz

STORITEV SatelitskEGA raziskovanjA Zemlje (Zemlja–vesolje)

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(Zemlja–vesolje)

403–406 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

406,0–406,1 MHz

SATELITSKA MOBILNA (Zemlja–vesolje)

S5.266, S5.267

406,1–410,0 MHz

kopenska MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

S5.149

410–420 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

420–430 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radiolokacijska

430–432 MHz

RADIOAMATERSKA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.275

FIKSNA S5.275

RADIOLOKACIJSKA

432–433,05 MHz

RADIOAMATERSKA

RADIOLOKACIJSKA

433,05–434,79 MHz

RADIOAMATERSKA

RADIOLOKACIJSKA

Kopenska mobilna

S5.138, S5.280

434,79–438,00 MHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

RADIOLOKACIJSKA

438–440 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.275

FIKSNA S5.275

RADIOAMATERSKA

RADIOLOKACIJSKA

440–450 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radiolokacijska

450–456 MHz

MOBILNA

456–459 MHz

MOBILNA

S5.287

459–460 MHz

MOBILNA

460–470 MHz

MOBILNA

S5.287, S5.289

470–608 MHz

RADIODIFUZNA

Mobilna

608–614 MHz

RADIODIFUZNA

Radioastronomska

Mobilna

S5.149, S5.306

614–790 MHz

RADIODIFUZNA

Mobilna

790–838 MHz

RADIODIFUZNA

Mobilna

838–862 MHz

RADIODIFUZNA

Mobilna

862–870 MHz

MOBILNA

870–876 MHz

MOBILNA

876–880 MHz

MOBILNA

880–890 MHz

MOBILNA

890–915 MHz

MOBILNA

915–921 MHz

MOBILNA

921–925 MHz

MOBILNA

925–935 MHz

MOBILNA

935–942 MHz

MOBILNA

942–960 MHz

MOBILNA

960–1215 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.328, S5.328A

1215–1240 MHz

RADIOLOKACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)(vesolje–vesolje) S5.329, S5.329A

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

RADIONAVIGACIJSKA

S5.331, S5.332

1240–1260 MHz

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(aktivno)

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)(vesolje–vesolje) S5.329, S5.329A

RADIONAVIGACIJSKA

Radioamaterska

S5.331, S5.332

1260–1270 MHz

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)(vesolje–vesolje) S5.329, S5.329A

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

RADIONAVIGACIJSKA

Radioamaterska

Radioamaterska satelitska

S5.282, S5.331, S5.335A

1270–1300 MHz

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)(vesolje–vesolje) S5.329, S5.329A

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

RADIONAVIGACIJSKA

Radioamaterska

S5.331

1300–1350 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.337

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
(Zemlja–vesolje)

Radiolokacijska

S5.149, S5.337A

1350–1400 MHz

FIKSNA

RADIOLOKACIJSKA

MOBILNA

S5.149, S5.339

1400–1427 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.340, S5.341

1427–1429 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje)

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1429–1452 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1452–1492 MHz

RADIODIFUZNA S5.345

RADIODIFUZNA SATELITSKA S5.345

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1492–1517 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1517–1525 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1525–1530 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)

FIKSNA

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.341, S5.351, S5.354

1530–1533 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.353A

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.341, S5.351, S5.354

1533–1535 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.353A,

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.341, S5.351, S5.354

1535–1544 MHz

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.341, S5.351, S5.353A, S5.354

1544–1545 MHz

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.341, S5.354, S5.356

1545–1555 MHz

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.341, S5.351, S5.354, S5.357, S5.357A

1555–1559 MHz

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.341, S5.351, S5.354

1559–1610 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja) S5.329A

S5.341

1610–1610,6 MHz

 

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.341, S5.364, S5.366, S5.367, S5.368, S5.371, S5.372

1610,6–1613,8 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

RADIOASTRONOMSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.149, S5.341, S5.364, S5.366, S5.367, S5.368, S5.371, S5.372

1613,8–1626,5 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.364

Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja)

S5.341, S5.364, S5.365, S5.366, S5.367, S5.368, S5.371, S5.372

1626,5–1645,5 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.341, S5.351, S5.353A, S5.354

1645,5–1646,5 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.341, S5.354, S5.375

1646,5–1656,5 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.341, S5.351, S5.354, S5.357A, S5.376

1656,5–1660 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.341, S5.351, S5.354, S5.374

1660–1660,5 MHz

RADIOASTRONOMSKA

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.149, S5.341, S5.351, S5.354, S5.376A

1660,5–1668,4 MHz

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.149, S5.341, S5.379A

1668,4–1670 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

FIKSNA

RADIOASTRONOMSKA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.149, S5.341

1670–1675 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA S5.380

Fiksna

S5.341

1675–1690 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

FIKSNA

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1690–1700 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1700–1710 MHz

FIKSNA

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.341

1710–1785 MHz

FIKSNA

MOBILNA

S5.149, S5.341, S5.385

1785–1800 MHz

FIKSNA

MOBILNA

1800–1805 MHz

MOBILNA S5.380

Fiksna

1805–1880 MHz

Fiksna

MOBILNA

1880–1885 MHz

MOBILNA

Fiksna

1885–1900 MHz

MOBILNA

Fiksna

S5.388

1900–1980 MHz

Fiksna

MOBILNA

S5.388

1980–2010 MHz

FIKSNA

MOBILNA

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

S5.388, S5.389A

2010–2025 MHz

FIKSNA

MOBILNA

S5.388


2025–2110 MHz

FIKSNA

MOBILNA S5.391

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje)

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje)

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje)

S5.392

2110–2120 MHz

FIKSNA

MOBILNA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja–vesolje)

S5.388

2120–2170 MHz

FIKSNA

MOBILNA

S5.388

2170–2200 MHz

FIKSNA

MOBILNA

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.388, S5.389A

2200–2290 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje)

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje)

FIKSNA

MOBILNA, S5.391

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje)

S5.392

2290–2300 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje–Zemlja)

2300–2400 MHz

FIKSNA

MOBILNA

Radioamaterska

Radiolokacijska

S5.150

2400–2450 MHz

FIKSNA

MOBILNA

Radioamaterska

Radioamaterska satelitska

S5.150, S5.282

2450–2483,5 MHz

FIKSNA

MOBILNA

S5.150

2483,5–2500 MHz

FIKSNA

MOBILNA

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.150, S5.371, S5.398, S5.399, S5.402

2500–2520 MHz

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.403, S5.414

2520–2655 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.339, S5.403

2655–2670 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)

Radioastronomska

Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)

S5.149, S5.420

2670–2690 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

Radioastronomska

S5.149, S5.419, S5.420

2690–2700 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.340

2700–2900 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA, S5.337

Radiolokacijska

S5.423

2900–3100 MHz

RADIONAVIGACIJSKA, S5.426

RADIOLOKACIJSKA

S5.425, S5.427

3100–3300 MHz

RADIOLOKACIJSKA

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)

Storitev vesoljskih raziskav (aktivno)

S5.149

3300–3400 MHz

RADIOLOKACIJSKA

3400–3500 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

Mobilna

Radioamaterska

Radiolokacijska

3500–3600 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA

3600–4200 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

4200–4400 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.438, S5.440

4400–4500 MHz

FIKSNA

MOBILNA

4500–4800 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.441

MOBILNA


4800–4990 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radioastronomska

S5.149, S5.339

4990–5000 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

S5.149

5000–5030 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

Radioastronomska

Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)

S5.367, S5.444B, S5.444C

5030–5150 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.367, S5.444, S5.444A, S5.444C

5150–5250 MHz

MOBILNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.447A

S5.446, S5.447B, S5.447C

5250–5255 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV

Mobilna

S5.447D, S5.448A


5255–5350 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

Mobilna

S5.448A

5350–5450 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.449

Fiksna

Radiolokacijska

S5.448B

5350–5460 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.449

Radiolokacijska

S5.448

5460–5470 MHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.449

Radiolokacijska

5470–5650 MHz

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA

Radiolokacijska

S5.452

5650–5725 MHz

RADIOLOKACIJSKA

Radioamaterska

S5.282

5725–5850 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

RADIOLOKACIJSKA

Radioamaterska

Mobilna

S5.150

5850–5925 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

FIKSNA

MOBILNA

S5.150

5925–6425 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

6425–7075 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.441

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)

S5.149, S5.440, S5.458, S5.458A, S5.458B, S5.458C

7075–7125 MHz

FIKSNA

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)

S5.458

7125–7250 MHz

FIKSNA

MOBILNA

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje)

Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje)

Storitev za vesoljsko obratovanje
(Zemlja–vesolje)

S5.458, S5.460

7250–7300 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA

S5.461

7300–7450 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.4617450–7550 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

S5.461A

7550–7750 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

7750–7850 MHz

FIKSNA

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(vesolje–Zemlja)
S5.461B

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

7850–7900 MHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

7900–8025 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

MOBILNA

S5.461

8025–8175 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja)

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

MOBILNA

S5.462A, S5.463

8175–8215 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja)

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

METEOROLOŠKA SATELITSKA
(Zemlja–vesolje)

MOBILNA

S5.462A, S5.463

8215–8400 MHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–Zemlja)

S5.462A, S5.463


8400–8500 MHz

FIKSNA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja) S5.465

Radiolokacijska

8500–8550 MHz

RADIOLOKACIJSKA

8550–8650 MHz

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

S5.469A

8650–8750 MHz

RADIOLOKACIJSKA

8750–8850 MHz

RADIOLOKACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.470

Storitev vesoljskih raziskav

8850–9000 MHz

RADIOLOKACIJSKA

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA S5.472

Storitev vesoljskih raziskav

9000–9200 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.337

Radiolokacijska

Storitev vesoljskih raziskav

9200–9300 MHz

RADIOLOKACIJSKA

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA S5.472

Storitev vesoljskih raziskav

S5.474

9300–9500 MHz

RADIONAVIGACIJSKA S5.476

Radiolokacijska

Storitev vesoljskih raziskav

S5.427, S5.474, S5.475


9500–9800 MHz

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

S5.476A

9800–10000 MHz

RADIOLOKACIJSKA

Storitev vesoljskih raziskav

S5.479

10–10,15 GHz

FIKSNA

MOBILNA

RADIOLOKACIJSKA

Radioamaterska

S5.479

10,15–10,30 GHz

FIKSNA

MOBILNA

RADIOLOKACIJSKA

Radioamaterska

10,30–10,45 GHz

FIKSNA

RADIOLOKACIJSKA

Radioamaterska

Mobilna

10,45–10,50 GHz

FIKSNA

RADIOLOKACIJSKA

MOBILNA

Radioamaterska

Radioamaterska satelitska

10,50–10,55 GHz

FIKSNA

MOBILNA

Radiolokacijska

10,55–10,60 GHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

Radiolokacijska


10,60–10,65 GHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

Radiolokacijska

S5.149

10,65–10,68 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.149


10,68–10,70 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(pasivno)

S5.340

10,70–11,70 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.441, S5.484, S5.484A

Kopenska mobilna satelitska (vesolje–Zemlja)

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

11,70–12,50 GHz

FIKSNA

RADIODIFUZNA SATELITSKA

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.487, S5.487A, S5.492

12,50–12,75 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.484A

Fiksna in mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.495

12,75–13,25 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.441


13,25–13,40 GHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.497

STORITEV SatelitskEGA raziskovanjA Zemlje (aktivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

S5.498A

13,40–13,75 GHz

STORITEV SatelitskEGA raziskovanje Zemlje (aktivno)

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV

S5.501A, S5.501B

13,75–14 GHz

RADIOLOKACIJSKA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A

Storitev vesoljskih raziskav

S5.502, S5.503


14–14,25 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A

Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) razen zrakoplovne mobilne satelitske

Storitev vesoljskih raziskav

S5.504

14,25–14,30 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A

FIKSNA S5.508

Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) razen zrakoplovne mobilne satelitske

Storitev vesoljskih raziskav

S5.504


14,30–14,47 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A

Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) razen zrakoplovne mobilne satelitske


14,47–14,50 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A

Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) razen zrakoplovne mobilne satelitske

Radioastronomska

S5.149

14,50–14,80 GHz

FIKSNA

MOBILNA

Radioastronomska

14,80–15,35 GHz

FIKSNA

MOBILNA

Radioastronomska

S5.339

15,35–15,40 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

Fiksna in mobilna S5.511

S5.340

15,40–15,43 GHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.511D

15,43–15,63 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.511A

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.511C

15,63–15,70 GHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

S5.511D


15,70–16,60 GHz

RADIOLOKACIJSKA

FIKSNA S5.512

MOBILNA S5.512

16,60–17,10 GHz

RADIOLOKACIJSKA

FIKSNA S5.512

MOBILNA S5.512

Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje)

17,10–17,20 GHz

RADIOLOKACIJSKA

FIKSNA S5.512

MOBILNA S5.512

17,20–17,30 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

FIKSNA S5.512

MOBILNA S5.512

S5.513A

17,30–17,70 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.516

Radiolokacijska

17,70–18,10 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.484A, (Zemlja–vesolje) S5.516


18,10–18,30 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.484A, S5.520

METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.519

18,30–18,40 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (Zemlja–vesolje) S5.520, S5.484A

18,40–18,60 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.484A

18,60–18,80 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.522B

Storitev satelitskega raziskovanja zemlje (pasivno)

S5.522A


18,80–19,70 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.523A

S5.523B, S5.523C, S5.523D, S5.523E

19,70–20,10 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.484A

Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja)

20,10–20,20 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) S5.484A

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

S5.525, S5.526, S5.527, S5.528

20,20–21,20 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

21,20–21,40 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

FIKSNA

MOBILNA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

21,40–22 GHz

RADIODIFUZNA SATELITSKA

S5.530


22–22,21 GHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.149

22,21–22,50 GHz

FIKSNA

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

Satelitsko raziskovanje Zemlje (pasivno)

S5.149, S5.532

22,50–22,55 GHz

FIKSNA

MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

22,55–22,60 GHz

FIKSNA

MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.149

22,60–23 GHz

FIKSNA

MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.149

23–23,55 GHz

FIKSNA

MEDSATELITSKA

MOBILNA

S5.149


23,55–23,60 GHz

FIKSNA

MEDSATELITSKA

MOBILNA

23,60–24 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.340

24–24,05 GHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

S5.150

24,05–24,25 GHz

RADIOLOKACIJSKA

Radioamaterska

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)

Fiksna

Mobilna

S5.150

24,25–24,45 GHz

FIKSNA

MOBILNA

24,45–24,50 GHz

FIKSNA

MOBILNA

24,50–25,25 GHz

FIKSNA

25,25–25,50 GHz

FIKSNA

MOBILNA

MEDSATELITSKA S5.536

25,50–26,50 GHz

FIKSNA

MOBILNA

MEDSATELITSKA S5.536

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) S5.536A

26,50–27,50 GHz

FIKSNA

MOBILNA

MEDSATELITSKA S5.536

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–vesolje) S5.536A

27,50–28,50 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje), (vesolje–Zemlja) S5.484A, S5.539

S5.538, S5.540

28,50–29,10 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A, S5.523A, S5.539

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) S5.540, S5.541

29,10–29,50 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.523C, S5.523E, S5.535A, S5.539 S5.541A

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) S5.541

S5.540

29,50–29,90 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.484A, S5.539

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlje–vesolje) S5.541

Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)

S5.540

29,90–30,00 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje), (vesolje –Zemlja) S5.484A, S5.539

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) S5.541

S5.525, S5.526, S5.527, S5.538, S5.540, S5.54330–31 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja)

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

31–31,30 GHz

FIKSNA

MOBILNA

S5.149

31,30–31,50 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.340

31,50–31,80 GHz

STORITEV SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno)

RADIOASTRONOMSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

Fiksna

Mobilna razen zrakoplovne mobilne

S5.149

31,80–32 GHz

FIKSNA S5.547A

RADIONAVIGACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja)

S5.547, S5.548

32–32,30 GHz

FIKSNA S5.547A

RADIONAVIGACIJSKA

MEDSATELITSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja)

S5.547, S5.548

32,30–33 GHz

FIKSNA S5.547A

MEDSATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA

S5.547, S5.548

33–33,40 GHz

FIKSNA S5.547A

RADIONAVIGACIJSKA

MEDSATELITSKA

S5.547

33,40–34,20 GHz

RADIOLOKACIJSKA


34,20–34,70 GHz

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(Zemlja–vesolje)

34,70–35,20 GHz

RADIOLOKACIJSKA

Storitev vesoljskih raziskav

35,20–35,5 GHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

RADIOLOKACIJSKA

35,5–36 GHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)

RADIOLOKACIJSKA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

S5.551A

36–37 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

FIKSNA

MOBILNA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

Radioastromnomska

S5.149

37–37,50 GHz

FIKSNA

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja)

37,50–38 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(vesolje–Zemlja)

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)


38–39,50 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)

39,50–40 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)

40–40,50 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

MOBILNA

MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
(Zemlja–vesolje)

Satelitsko raziskovanje zemlje (vesolje–Zemlja)

40,50–42,50 GHz

RADIODIFUZNA

RADIODIFUZNA SATELITSKA

Fiksna

S5.551B

42,50–43,50 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.552

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

RADIOASTRONOMSKA

S5.149


43,50–45,50 GHz

MOBILNA S5.553

MOBILNA SATELITSKA

Fiksna satelitska

S5.554

45,50–47 GHz

MOBILNA S5.553

MOBILNA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

S5.554

47–47,20 GHz

RADIOAMATERSKA

RADIOAMATERSKO SATELITSKA

47,20–48,50 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.552

MOBILNA

Radioamaterska

S5.552A, S5.555

48,50–50,20 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) S5.552

MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

S5.149, S5.340, S5.555

50,20–50,40 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.340

50,40–51,40 GHz

FIKSNA

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)

51,40–52,6 GHz

FIKSNA

MOBILNA

RADIOASTRONOMSKA

S5.547, S5.556

52,6–54,25 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.340, S5.556


54,25–55,78 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

55,78–56,9 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

FIKSNA

MEDSATELITSKA S5.556A

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.547, S5.558

56,9–57,0 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

FIKSNA

MOBILNA, S5.558

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

S5.547, S5.558A

57–58,2 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

FIKSNA

MEDSATELITSKA S5.556A

MOBILNA S5.558

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV