Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4814. Pravilnik o financiranju športa v Občini Ravne na Koroškem, stran 9436.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) ter 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. redni seji 25. 10. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Ravne na Koroškem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Ravne na Koroškem na osnovi določil zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ravne na Koroškem določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Ravne na Koroškem ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu. Proračunska sredstva se razporejajo za naslednje namene:
1. Nacionalni program športa
1.1 Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
1.1.1 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obveznega izobraževalnega sistema
1.1.1.1 Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1.1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.1.1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.1.2 Športna rekreacija
1.1.3 Kakovostni šport
1.1.4 Vrhunski šport
1.1.5 Šport invalidov
1.1.6 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.1.7 Znanstvenoraziskovalna dejavnost
1.1.8 Založniška dejavnost
1.1.9 Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
1.1.10 Informacijski sistem na področju športa
1.1.11 Prireditve in akcije, ki imajo športno-rekreativni značaj in množičnost
1.1.12 Delovanje društev in Zveze športnih društev na ravni lokalne skupnosti
1.1.13 Ostale naloge
2. Športni zavod
2.0 Osebni dohodki zaposlenih
2.1 Materialni stroški delovanja zavoda
2.2 Stroški izvajanja programov javnih del
2.3 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
2.4 Druge naloge v skladu s sklepi občinskega sveta
3.0 Investicije v športne objekte
4.0 Ostale naloge
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– imajo osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja) in plačani članarini.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva;
– Zveza športnih društev, ki jo ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja;
– Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa.
4. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
Zveza športnih društev lahko za sredstva za športne programe kandidira le z lastnimi športnimi programi.
III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Ravne na Koroškem se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
2. športna rekreacija;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov;
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost;
8. založniška dejavnost;
9. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve;
10. informacijski sistem na področju športa;
11. delovanje društev in Zveze športnih društev na ravni lokalne skupnosti.
6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi “Zlati sonček”, “Naučimo se plavati”, “Ciciban planinec” in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, za 60 ur najemnina objekta za skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi “Zlati sonček”, “Krpan”, “Naučimo se plavati” in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupno z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki in najemnina objekta.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke; b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najemnina objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in najemnina objekta.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in najemnina objekta.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: najemnina objekta in strokovni kader.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in najemnina objekta.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, najemnina objekta, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠŠ in udeležba na univerziadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino za največ 20 članov, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa;
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10. invalidi, sofinancira pa se najemnina objekta in strokovni kader.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih kadrov.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
11. Delovanje Zveze športnih društev na ravni lokalne skupnosti
Zagotavljajo se sredstva za osnovne materialne stroške delovanja Zveze športnih društev Ravne na Koroškem.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
a) javni razpis
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga izvede župan Občine Ravne na Koroškem oziroma ga po pooblastilu župana izvede Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Ravne na Koroškem in na sedežu Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
b) strokovna komisija
8. člen
Župan pred objavo razpisa določi petčlansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en član občinskega sveta, en član sveta Športnega zavoda in dva predstavnika športnih društev, pri čemer lahko upošteva podane predloge posameznih izvajalcev športnih programov. Župan izmed članov komisije predlaga predsednika.
Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika;
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika;
– priprava poročil županu, ostalim organom in strokovnim službam Občine Ravne na Koroškem;
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 14. člena tega pravilnika;
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov;
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne in strokovne naloge za strokovno komisijo opravlja Zveza športnih društev Ravne na Koroškem in Športni zavod.
Strokovna komisija v skladu z merili in kriteriji, določenimi v razpisu, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje in pripravi predlog razdelitve sredstev za Odbor za kulturo in šport. Odbor za kulturo in šport županu Občine Ravne na Koroškem poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Ravne na Koroškem za prihodnje proračunsko obdobje. Župan podano poročilo objavi na sedežu Športnega zavoda Ravne na Koroškem in Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podano poročilo. Župan poročilo, skupaj s podanimi pripombami, upošteva pri pripravi predloga proračuna za prihodnje proračunsko leto.
Komisija do konca proračunskega obdobja spremlja izvajanje programov in analizira poročila izvajalcev ter podaja predloge ukrepov, vse v skladu s 14. členom tega pravilnika.
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
9. člen
Komisija kot osnovno za točkovanje upošteva merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Izvajalci športnih programov v Občini Ravne na Koroškem lahko komisiji in odboru predlagajo spremembo meril.
Komisija pri izdelavi predlogov za spremembo meril za točkovanje športnih programov prednostno upošteva tiste panoge, ki so pomembne za lokalno skupnost in predstavljajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti. Prednostne panoge določi Zveza športnih društev na vsakoletni skupščini zveze.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje nacionalnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem za vsako proračunsko obdobje posebej.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
10. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v Občini Ravne na Koroškem.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino;
– število registriranih tekmovalcev;
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva na območju Občine Ravne na Koroškem.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov;
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih;
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa;
– velikost vadbene skupine;
– vrednost ure strokovnega kadra;
– vrednost ure najema športnega objekta;
– materialni stroški za izpeljavo programov;
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
11. člen
Občina Ravne na Koroškem v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa;
2. delovanje Športnega zavoda in izvajanje ostalih nalog na področju športa;
3. športne objekte;
4. ostale naloge.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
12. člen
Sredstva, namenjena izvajanju nacionalnega programa športa, se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Skupna sredstva za ta namen se znotraj postavke v osnovi delijo na naloge, ki jih opravlja Športni zavod in naloge, ki jih opravlja Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, kot je opredeljeno v 1. členu tega pravilnika. Nadalje se sredstva delijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 6. člen tega pravilnika.
13. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev. Pogodbe so sklenjene med Občino Ravne na Koroškem in izvajalci programov.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
Pogoj za nakazilo sredstev za najem športnih objektov je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljalcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
14. člen
Izvajalci programov morajo komisiji podati letno poročilo z zaključnim računom do konca meseca februarja. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.
Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati upravičujejo povečan obseg sredstev.
2. Sredstva za delovanje Športnega zavoda in izvajanje ostalih nalog na področju športa
15. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Ravne na Koroškem, kot ustanoviteljica Športnega zavoda Ravne na Koroškem, zagotavlja Športnemu zavodu proračunska sredstva za:
– stroške osebnih dohodkov zaposlenih, kolikor ta sredstva niso zagotovljena iz drugih virov;
– materialne stroške delovanja zavoda;
– stroške izvajanja programov javnih del;
– sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem;
– druge stroške, v skladu s sprejetimi sklepi Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem.
3. Sredstva za investicije v športne objekte
16. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Ravne na Koroškem se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
4. Ostale naloge
17. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti vnaprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana, na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
VIII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2002.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izvedbene akte.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Ravne na Koroškem.
Št. 65-2/01-50
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti