Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4812. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki, stran 9432.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o Lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki (v nadaljnjem besedilu: LN), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod številko LN 186/98.
2. člen
LN vsebuje tekstualni in grafični del:
A) Tekstualni del
– Uvod
– Veljavna urbanistična dokumentacija
– Obstoječe razmere in pogoji
– Opis prostora
– Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev
– Prikazi posameznih področij
– Načrt parcel
– Tehnični elementi za zakoličbo trase obvoznice in mostu
– Ocena stroškov
– Etape izvajanja LN
– Odstopanje od določil LN
– Pogoji in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti
B) Odlok
C) Grafične priloge
– Izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990
– Zasnova namenske rabe z varovanimi
in zavarovanimi območji            M 1: 5000
– Katastrski načrt              M 1: 2880
– Pregledna situacija             M 1: 5000
– Geodetska podloga              M 1: 500
– Ureditvena situacija            M 1: 1000
– Načrt gradbenih parcel           M 1: 1000
– Zbirna situacija komunalne
in energetske infrastrukture         M 1: 1000
– Situacija prometne ureditve         M 1: 1000
– Vzdolžni prerezi            M 1: 1000/100
– Karakteristični prečni profili      M 1: 100/50
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Območje urejanja zavzema predel oziroma koridor med obstoječo regionalno cesto R2 – 419 Šentjernej – Križaj na levem bregu reke Krke, podrobneje od gostišča Žolnir, severno od kostanjeviškega otoka in kmetijskih površin na ravnini ob reki Krki, pa vse do same reke Krke, kjer se nadaljujejo kmetijske površine na levem bregu in do križišča občinske ceste proti Dobam.
Meja območja LN oziroma celotnega posega znaša (obvoznica skupaj z mostom) ca. 4.76 ha.
Območje omejujejo naslednje parcelne številke:
K.o. Kostanjevica na Krki:
1740/1, 802/12, 802/18, 196/2*, 196/1*, 802/3, 823/3, 823/2, 817/4, 817/3, 817/5, 811/1, 811/3, 235/1*, 813/1, 1735, 814/1, 813/2, 843, 842, 841, 839, 840, 1782, 817/1, 825/1, 837, 838, 835/1, 835/2, 832, 831, 830, 828, 845/13, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 1698/1, 1698/2, 1700/2, 199*, 1702/1, 1702/2, 1705, 1740/3, 1473/2, 1483/1, 1483/2, 206*, 1486, 1488/1, 1771, 1613/2, 1614, 1616/1, 1692, 1693, 1695, 1697, 1782.
opomba: *- stavbna parcela
Poseg se bo izvajal na naslednjih parcelnih številkah:
K.o. Kostanjevica na Krki:
1740/1, 802/12, 802/18, 196/2*, 196/1*, 802/3, 823/3, 823/2, 817/4, 817/3, 817/5, 811/1, 811/3, 235/1*, 813/1, 1735, 814/1, 813/2, 843, 842, 841, 839, 840, 1782, 817/1, 825/1, 837, 838, 835/1, 835/2, 832, 831, 830, 828, 845/13, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 1698/1, 1698/2, 1700/2, 199*, 1702/1, 1702/2, 1705, 1740/3, 1473/2, 1483/1, 1483/2, 206*, 1486, 1488/1, 1771, 1613/2, 1614, 1616/1, 1692, 1693, 1695, 1697, 1782.
opomba: *- stavbna parcela
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO, GRADITVE TER DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
Na območju LN je dopustna naslednja izraba prostora:
– izgradnja obvoznice z dvema krožnima križiščema in mostom čez reko Krko ter rekonstrukcija priključnih krakov,
– komunalni, energetski (kot npr. plin in podobno) in telekomunikacijski koridorji ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– hortikulturna ureditev, zatravitev brežin in ureditev ostalih nepozidanih površin,
– rekonstrukcije, sanacije,
– tekoča vzdrževalna dela,
– dostop do območja ob reki Krki in kmetijskih površin, nadomestni dovoz do kmetije Škrjanc.
IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Trasa obvoznice in mostu poteka v »S« krivini severno od otoka Kostanjevica na Krki. Obvoznica poteka z izvedbo dveh krožnih križišč in premostitvijo reke Krke.
Vzdolžni profil raste od vzhoda proti zahodu nove trase. Višinska niveleta je pogojena s stoletno vodo, ki znaša 151.90 m in 0.30 m varnostne višine (Q(100) + 30 cm = 152.20 m).
Skupna dolžina obvoznice z mostom znaša ca. 550 m, s priključnimi kraki pa ca. 1470 m.
Nova cesta prevzema funkcijo regionalne ceste II. reda. Ureditveno območje zajema izgradnjo obvoznice z dvema krožnima križiščema in mostom čez reko Krko z vsemi spremljajočimi objekti.
Promet bo potekal ločeno za motorna vozila in kolesarski promet, na delu je predviden tudi pločnik za pešce. Nova cesta se opremi z vso potrebno horizontalno in vertikalno signalizacijo.
6. člen
Tehnični elementi
Nova cesta – obvoznica je asfaltne izvedbe in je iz dveh voznih pasov (2 x 3 m), robnih pasov (2 x 0.30 m), obojestranskih kolesarskih stez (2 x 1.75 m) ter bankin (2 x 0.50 m). Vozna pasova sta v istem nivoju in ju loči le srednja črta, medtem ko je kolesarska steza višinsko ločena z robnikom. Širina ceste na nasipu je 11.10 m.
Ob cesti na južni strani na levem bregu reke se uredi razgledno nišo.
Most je armirano betonske prednapete konstrukcije z asfaltnim voziščem in obojestranskima kolesarskima stezama.
Objekt je temeljen na uvrtanih pilotih, ki so vpeti v nosilna temeljna tla.
Širina mostu je 10.40 m. Pri tem je širina voznih pasov (skupno z robnima pasovoma) 2 x 3.30 m, obojestranskih kolesarskih stez 2 x 1.50 m in robnih vencev 2 x 0.40 m. Dolžina mostu znaša 176 m.
7. člen
Križišča in priključki
Predvidita se dve novi krožni križišči, in sicer zahodno pri Dobah na desni strani reke Krke ter vzhodno v osi vstopa na kostanjeviški otok na levi strani reke Krke. Zaradi križanja večjega števila cest, umirjanja prometa ter oblikovno ugodnejše rešitve, se predlaga izvedba manjšega krožnega križišča, z notranjim radijem 9 m in zunanjim radijem 16 m.
Na desnem bregu se izvede rekonstrukcijo obstoječega trikrakega križišča v štirikrako krožno križišče, v katerem se povezujejo obvoznica (R2 – 419), njeno nadaljevanje proti severu, občinska cesta proti Dobam in zbirna mestna cesta na otok.
Na levem bregu v osi vstopa na kostanjeviški otok se izvede novo štirikrako krožno križišče, kjer se povezuje obvoznica (R2 – 419), njeno nadaljevanje proti vzhodu, R3 – 672 Impoljca – Zavratec – Smednik – Kostanjevica in občinska cesta za na otok. V tem križišču je tudi priključek nadomestnega dovoza do kmetije Škrjanc.
8. člen
Kolesarski stezi
Kolesarski stezi sta predvideni po obvoznici in mostu na obeh straneh cestišča ter v obeh krožnih križiščih. Ob izteku kolesarskih stez na obeh križiščih se kolesarski promet usmeri na skupne prometne površine. Stezi sta asfaltirani, na mostu pa betonirani.
9. člen
Peš promet
Peš promet se bo odvijal na odseku med vzhodnim krožnim križiščem in lesenim mostom pri vstopu v Kostanjevico in med vzhodnim krožnim križiščem, po levi strani v smeri proti gostišču Žolnir s priključitvijo na obstoječi pločnik, po enostranskem pločniku ob vozišču. Pri tem bosta kolesarska steza in pločnik za pešce višinsko enaka in od vozišča ločena z robnikom.
Dostopi, robniki za prečkanje cest ipd. morajo biti brez arhitektonskih ovir in v skladu s pravilnikom o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
10. člen
Tangiranje obstoječih objektov in površin
Z izgradnjo obvoznice se prekineta dve obstoječi poljski poti (k.o. Kostanjevica: parc. št. 846/2 in 845/13) ter dovoz do kmetije Škrjanc. Slednji se uredi iz vzhodnega krožnega križišča.
Kmetijske površine južnega območja obvoznice med reko Krko, vzhodnim križiščem in obvoznico, se bodo napajale z obstoječima poljskima potema.
Kmetijske površine severnega območja od nove obvoznice na levem bregu reke Krke se bodo napajale delno po obstoječi poljski poti, delno pa po novi dovozni poti tik ob severnem robu nove obvoznice. Z rekonstruirane trase občinske ceste v jedro Kostanjevice, neposredno pred lesenim mostom s severne strani, se uredi dostop do območja ob reki Krki in kmetijskih površin.
11. člen
Organizacija prometa v Kostanjevici na Krki
Po končani izgradnji obvoznice in mostu bo potrebno izvesti omejitve prometa na otok. Ves tranzitni in ciljno – izvorni promet do lokacij na desnem in levem bregu, se bo odvijal po obvoznici in mostu ter sedanji regionalni cesti.
Promet na otoku bo omejen na osebni promet in dostavo ter avtobuse rednih linij in turistične avtobuse. Ves tranzitni težki tovorni promet (tovorna vozila nad 5t skupne teže), bo prepovedan. Napajanje otoka bo z obvoznice preko obstoječih lesenih mostov. Promet na otoku se spelje dvosmerno z obeh mostov in krožno – enosmerno na samem otoku (kot je obstoječ).
V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
12. člen
Meteorne vode
Predvideno je, da se na desnem bregu zgradi meteorno kanalizacijo z lovilcem olj, ki mora biti lociran izven nivoja visokih voda reke Krke.
Na levem bregu je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije z zaprtim zadrževalnikom visokih voda in lovilcem olj, ki se zgradi na trasi obstoječe regionalne ceste (del ceste, ki se opusti), in sicer na višini nad koto poplavnih voda. Iz tega objekta je predviden meteorni kanal z izpustom v reko Krko. V strugi reke Krke se uredi iztočna glava tako, da je omogočen normalen odtok meteornih voda (tlačni cevovod).
Na mostu je kanalizacija predvidena v mostni konstrukciji, naprej pa poteka v cestnem nasipu.
Odvodnjavanje priključnih cest pri krožnih križiščih se izvede z asfaltnimi muldami in zemeljskimi jarki.
13. člen
Odpadne vode
Na območju LN se zgradi primarni vod fekalne kanalizacije za potrebe odvajanja odpadnih voda z ostalih območij – Prekopa, Dobe (z desnega na levi breg reke Krke). Primarni kolektor se zgradi iz PVC cevi Ø 250 mm, odpadne vode bodo odtekale gravitacijsko. Trasa kanala poteka preko zahodnega križišča in prečka reko Krko skrito v mostni konstrukciji (severna stran). Na koncu mostu cevovod prečka cesto in preide v zemeljski nasip cestnega telesa in dalje poteka vzporedno s predvideno meteorno cestno kanalizacijo. Vzhodno od zadrževalnika visokih voda se zunaj območja LN priključi na predvideni mestni kanalizacijski kolektor.
14. člen
Zaledne vode
Na območju celotne trase obvoznice se v nasipu po potrebi zgradijo prepusti za odvodnjavanje zalednih depresij.
15. člen
Vodovod
Izvede se prestavitev vodovoda, ki napaja industrijsko – obrtno cono in vodovoda, ki napaja naselje Malence ter stanovanjske objekte v obrtni coni. Hkrati z rekonstrukcijo primarnega cevovoda se rekonstruirajo – prevežejo priključni vodovodi.
Na delu trase ceste Kostanjevica – Šentjernej – odcep za Dobe predvidena obvoznica in most prečkata obstoječi vodovod Kostanjevica – Prekopa. Prestavitev se izvede s cevovodom Ø 200 mm.
Obstoječi cevovodi, ki jih je potrebno rekonstruirati oziroma prestaviti, se po končanih delih odstranijo.
Na območju lokacijskega načrta se zgradi nov povezovalni cevovod Ø 200 mm na severni strani obvoznice. Na odseku trase po mostu bo cevovod skrit v mostni konstrukciji.
Za vse tangirane vodovode se po zaključku del izvede zadovoljivo dezinfekcijo (klorni šok).
16. člen
Odpadki
Zaradi izgradnje obvoznice in mostu se količina odpadkov na tem območju ne bo povečala. Ureditev hodnikov za pešce in razgledne niše pa mora vsebovati tudi koše za odpadke. Za zbiranje in odvoz odpadkov mora poskrbeti upravljavec oziroma vzdrževalec ceste.
17. člen
Energetska infrastruktura
Na območju vzhodnega krožnega križišča je v teku gradnja kabelske kanalizacije (tj. od obstoječe TP do reke Krke), ki jo potrebno na mestu križanja s predvideno obvoznico zaščititi.
V območju zahodnega križišča se prestavi NN zračni vod. Prestavitev se izvede s kablovodom. Obstoječ NN vod se demontira.
Na območju LN je predvidena javna razsvetljava v kabelski kanalizaciji, in sicer ob cesti do območja pri gostišču Žolnir ter proti mestnemu jedru, na mostu pa v mostni konstrukciji oziroma v konstrukciji mostne ograje.
Trasa plinovoda prečka traso rekonstrukcije ceste R2 – 419 ter dovoz do kmetije. Plinovod se pod prometnico položi v zaščitne cevi na globini najmanj 1,35 m.
18. člen
Omrežje zvez
Nadzemni telefonski vod, ki poteka vzporedno z reko Krko po desnem bregu, se na odseku pri prečkanju z mostom preko Krke opusti. Njegovo funkcijo je že prevzel optični kablovod Ljubljana – Novo mesto – Krško – Zagreb, ki ga je potrebno na določenih mestih ustrezno zaščititi.
Na območju krožnega križišča desni breg in rekonstrukcije priključnega kraka ceste proti Šentjerneju ter proti Dobam je potrebno traso dveh telefonskih kablov prestaviti. Tudi na območju krožnega križišča levi breg je potrebno traso telefonskega kabla prestaviti.
Obstoječe trase se po prestavitvi opusti.
Na levem bregu je potrebno zaščititi obstoječ telefonski kabel, kjer je predvidena ureditev zadrževalnika visokih voda.
V sklopu obvoznice in mostu se zgradi dvocevno telefonsko kabelsko kanalizacijo. Trasa poteka na območju od krožnega križišča zahod do krožnega križišča vzhod in ob cesti do območja pri Žolnirju.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
19. člen
Vsi objekti na obravnavanem območju morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo prostora, ki velja za kulturni spomenik in naravno znamenitost. Na celotnem območju lokacijskega načrta se s krajinsko ureditvenim načrtom predvidi zatravitev in hortikulturna ureditev. Predvidene tlakovane površine naj bodo oblikovno usklajene v smislu celostne podobe oziroma obstoječe ureditve v mestu Kostanjevica.
Potrebno je upoštevati poplavno koto vode, pri kateri ne bi bila potrebna gradnja nasipov v nižinski poplavni ravnici.
Most se arhitektonsko oblikuje z likovno neizstopajočimi elementi. Mostne podpore oziroma stebrišča pa se situativno razporedi tako, da se ohranjajo naravne brežine struge reke Krke.
20. člen
Princip oblikovanja mostnega objekta
Most se oblikuje kot AB konstrukcija na sedmih razponih. Vmesne podpore so oblikovane tako, da dajejo objektu značilen videz in ritem nekdanjih lesenih konstrukcij mostov.
Ograje so transparentne, s kovinskimi stojkami, privitimi v betonski venec objekta. Zaključuje se s široko ograjno polico. Pod njo se nahajajo luči, ki diskretno osvetljujejo objekt, ne da bi pri tem rušile ambientalno kvaliteto nočne slike Kostanjevice. Obenem svetloba z obeh strani markira linijo vozišča. Obdelava površine betona pri kolesarskih stezah je predvidena v vzorcu ladijskega poda.
21. člen
Oblikovanje krožnih križišč
Velikost je projektirana v skladu s pričakovanimi prometnimi obremenitvami oziroma primerno ruralnemu prostoru. V sredinskem otoku krožnega križišča se predvidi hortikulturno ureditev ter možnost postavitve skulpture (forma viva) tako, da je zagotovljena ustrezna preglednost in vidljivost prometne signalizacije v krožnem križišču.
22. člen
Ureditev brežin
Brežine se arhitektonsko oblikujejo tako, da se prilagodijo obstoječemu reliefu oziroma naklonom okoliških gričev, nato se humuzirajo in zatravijo.
VII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV GLEDE VAROVANJA OKOLJA
23. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni evidentirana posamezna naravna ali kulturna dediščina, razen celotnega območja, ki velja za naravno znamenitost in je predlagana za naravni spomenik in sodi med objekte naravne dediščine predlagane za razglasitev v drugi fazi razglašanja do leta 2000.
Območje LN obvoznice z mostom sega v širše in na delu tudi v ožje območje varovanja kulturne dediščine, ki je varovano z odlokom o razglasitvi mesta Kostanjevice na Krki za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 69/97).
Okolica urbanističnega spomenika je opredeljena kot širše območje spomenika z namenom, da se ohrani ambientalno ravnotežje mestnega jedra Kostanjevica na Krki in je sestavni del bodočega krajinskega parka.
Za vsak nameravan poseg v ožje in širše območje spomenika je potrebno pridobiti soglasja pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
24. člen
Varovanje plodne zemlje
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem kmetijskih površin. Pri pripravi terena bo nastala določena količina odvečne prsti in odpadne jalovine. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri rekultivaciji kmetijskih površin in končni ureditvi obcestnega prostora.
25. člen
Potresna varnost
Mostna konstrukcija in celotna trasa obvoznice morata biti projektirani za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.
26. člen
Podtalnica
Območje Kostanjevice je oskrbovano s pitno vodo preko javnega vodovoda, ki se napaja iz izvirov na Gorjancih, podtalnica v območju reke Krke pa ni planirana za vodooskrbo.
Obvoznica z mostom nima vpliva na vodne izvire oziroma poteka izven varstvenih pasov vodnih virov za vodooskrbo.
27. člen
Vodotoki
V času gradnje je treba zagotoviti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode s strupenimi snovmi.
Vplivi prometa na onesnaženost vodotoka ne bodo bistveno spremenjeni od sedanjih. Povečalo pa se bo onesnaževanje zaradi soljenja. Zaradi prometne varnosti in možnosti tehničnih ureditev, se zmanjša nevarnost izlitja nevarnih snovi zaradi prometnih nesreč.
Meteorno vodo s ceste in mostu se naj kontrolirano zbere in po kanalizaciji spelje v cestno kanalizacijo preko usedalnikov in lovilcev olj. Na ta sistem ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali tehnoloških voda.
Izvajanje gradbenih del v vodi mora biti načrtovano za obdobje pred ali po drstni dobi rib, ki živijo v na tem predelu reke Krke, zato se ne izvajajo od meseca marca do konca julija. Ribiška družina Kostanjevica je v pogojih imenovala kontaktno osebo za nadzor in potrebno koordinacijo pri izvajanju zaščitnih ukrepov za ribe v času gradnje.
28. člen
Hrup
Obvoznica z mostom bo potekala po pretežno neposeljenem območju, približala se bo stanovanjskemu naselju Dobe in stanovanjskim objektom ob Krški cesti.
Za to območje veljajo maksimalno dovoljene ekvivalentne ravni hrupa 60 dBA podnevi in 50 dBA ponoči.
V času gradnje bodo glavni viri emisij hrupa delovni stroji in transport gradbenega materiala. Emisije ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa. Protihrupni ukrepi v času gradnje obvoznice in mostu niso predvideni.
V času obratovanja obvoznice in mostu mejne ravni za nov vir hrupa v dnevnem in nočnem času na območju naselja Dobe in naselja ob Krški cesti ne bodo presežene pri nobenem stanovanjskem objektu.
29. člen
Zrak
V času gradnje se bo na območju ob gradbišču povečala onesnaženost zraka s prašnimi delci, zato bo potrebno v celotni dolžini trase izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja.
V času obratovanja bo onesnaženost zraka zaradi emisij prometa majhna. Mejne koncentracije ne bodo presežene.
Nova obvoznica z mostom ne predstavlja povečanja prometa na območju Kostanjevice in s tem obdobnih prekomernih emisij onesnaževanja ozračja.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
Poleg določb tega odloka, morajo investitorji in izvajalci posegov v prostor pri izvajanju posegov na območju LN:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih, telekomunikacijskih in plinovodnih vodov in naprav ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode,
– upoštevati pogoje upravljavcev prometne in komunalno-energetske infrastrukture,
– zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje,
– zagotoviti dostope do zemljišč v času obratovanja obvoznice in mostu,
– zagotoviti nemoten dostop do vadišča ob reki Krki za potrebe obrambe,
– racionalno urediti gradbišče,
– zagotoviti nemoten in varen promet v času gradnje.
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo nastal pri izkopu.
IX. ETAPE V IZVAJANJU
31. člen
Načrtovani posegi se bodo izvajali etapno:
– prva etapa je gradnja mostu;
– druga etapa je gradnja obvoznice od krožnega križišča do mostu na zahodni strani in od mostu do krožnega križišča na vzhodni strani;
– tretja etapa je rekonstrukcija regionalne ceste v območju krožnega križišča z navezavo na obstoječe vozišče regionalne ceste;
– prestavitve komunalnih vodov potekajo v sklopu posameznih etap;
– po končanju gradbenih del se sanirajo začasne površine deponij materiala ter zatravijo oziroma zasadijo brežine cestnega telesa in preostale površine.
32. člen
Ureditev gradbišča
Gradbišče mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem prvega območja kmetijskih površin. Pri pripravi terena bo nastala določena količina odvečne prsti in odpadne jalovine. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pred poseganjem v kmetijske površine se odstrani prst.
Pri rekonstrukciji priključnih krakov krožnih križišč se predvidi cestne zapore oziroma se uredi obvoz. Gradbišče je potrebno označiti z ustrezno prometno signalizacijo.
Ob reki Krki je potrebno predvideti ustrezno fizično zaščito.
X. TOLERANCE
33. člen
Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomorfoloških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega vidika, prometno-tehničnega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Potek komunalne infrastrukture, ki ni predvidena v območju LN, je možna le ob vznožju nasipa na gorvodni strani.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Odlok o LN je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Krško, v Krajevni skupnosti Kostanjevica in na Upravni enoti Krško.
35. člen
Izvajanje odloka o LN nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Občine Krško.
36. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-4/96
Krško, dne 8. novembra 2001.
Župan
občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti