Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4807. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002, stran 9428.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 61/99) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96, odl. US 44/98 – odl. US 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99, odl. US 70/00), 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Dol pri Ljubljani.
Splošni del proračuna zajema bilanco prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki proračuna 2002                      v SIT
7   Prihodki in drugi prejemki                  457,783.446
70  Davčni prihodki                       370,331.726
700  Davki na dohodek in dobiček                 233,217.282
703  Davki na premoženje                     133,337.244
704  Domači davki na blago in storitev               3,777.200
71  Nedavčnl prihodkl                       54,641.720
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          9,682.400
711  Takse in pristojbine                      1,915.200
712  Denarne kazni                          164.920
714  Drugi nedavčni prihodki                    42,879.200
72  Kapitalski prihodki                      20,150.000
720  Prodaja osnovnih sredstev                    150.000
722  Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja         20,000.000
74  Transferni prihodki                      12,660.000
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                          12,660.000
------------------------------------------------------------------------------
II.  Odhodki proračuna 2002                       v SIT
4   Skupaj odhodki                        493,525.000
40  Tekoči odhodki                        168,510.000
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim               30,290.000
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost           4,841.000
402  Izdatki za blago in storitve                 128,779.000
409  Sredstva, izločena v rezerve                  4,600.000
41  Tekoči transferi                       164,315.000
410  Subvencije                          11,500.000
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom           52,550.000
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       22,915.000
413  Drugi tekoči domači transferi                 77,350.000
42  Investicijski odhodki                    137,200.000
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev              137,200.000
43  Investicijski transferi                    23,500.000
430  Investicijski transferi                    23,500.000
------------------------------------------------------------------------------
III. Proračunski primanjkljaj                   35,741.554
------------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
   deležev                                0
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev             0
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremeba kapitalskih
   deležev                                0
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                              0
VIII. Odplačilo dolga                            0
IX.  Spremeba stanja sredstev na računu              –35,741.554
X.  Neto zadolževanje                       35,741.554
XI.  Neto financiranje                       35,741.554
------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni finančni službi Občine Dol pri Ljubljani predložiti usklajene finančne načrte za leto 2002 s poročilom in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto 2003 in 2004 do 31. julija 2002.
7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno pisno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
9. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 1,500.000 SIT na posamezen zahtevek, preko te višine pa Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
10. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.
11. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih delovnih mest ter v skladu s sistemizacijo, koeficienti za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebnimi predpise za posebne pogoje dela.
12. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni upokojitvi.
13. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
14. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
15. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
16. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 10., 11. in 12. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2002, vendar skupno največ v višini petkratne vsote tekoče proračunske rezerve iz 4. člena odloka.
18. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini kot je predvideno, se sredstva namenijo za izgradnjo in dokončanje primarnega vodovoda Senožeti ter za prenovo občinske upravne zgradbe. Župan odloči o vključitvi te obveznosti v proračun in določitvi obsega izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja novih odlokov in zakonov ter o obveznostih za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov.
IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
19. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o nabavi občinskega premoženja v vrednosti do 10% občinskega proračuna.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba.
Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
21. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2002.
Št. 40502-2/01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti