Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4806. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, stran 9376.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95), drugega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 53. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
1. člen
S to odredbo se določajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter opredeljuje vsebina in način vodenja seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
2. člen
Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov so našteti v seznamu, ki je v prilogi te odredbe (v nadaljnjem besedilu: seznam) in je njen sestavni del.
Neposredni ali posredni uporabnik državnega in občinskih proračunov se vključi v seznam z objavo seznama v Uradnem listu Republike Slovenije ali na podlagi obvestila Ministrstva za finance.
3. člen
Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) so:
1. državni oziroma občinski organi ali organizacije, občinska uprava, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01: v nadaljnjem besedilu: ZJF) in
2. ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF).
4. člen
Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabniki) so pravne osebe, ki:
1. so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavodi, agencije in javni skladi in
2. katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine in
3. izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in
4. sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, ali iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.
Kot posredni uporabniki se štejejo tudi:
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
2. javni zavodi, agencije in javni skladi, katerih ustanovitelj so posredni uporabniki, določeni s to odredbo in
3. samoupravne narodnostne skupnosti.
Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali javni gospodarski zavod, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad ali agencija.
5. člen
Ministrstvo za finance vodi seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, pri čemer operativne naloge vodenja seznama izvaja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki skrbi tudi za pravilnost in ažurnost podatkov iz seznama.
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov upoštevaje veljavno zakonodajo vsebuje naslednje podatke:
1. šifra neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
2. kontrolna številka neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
3. naziv neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
4. popolno ime neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
5. naslov neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
6. pošta, v kateri je sedež neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
7. občina, v kateri je sedež neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
8. številka računa neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna, preko katerega posluje,
9. matična številka neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
10. davčna številka neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
11. šifra ustanovitelja neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna,
12. šifra standardne klasifikacije dejavnosti, ki jo izvaja neposredni ali posredni uporabnik proračuna,
13. šifra pravno organizacijske oblike neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna.
V seznamu, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, se objavijo podatki iz 1., 2., 3., 7., 9. in 11. točke prejšnjega odstavka.
6. člen
Neposredni ali posredni uporabnik mora agencijo najpozneje v petih dneh obvestiti o:
1. ustanovitvi,
2. statusnih spremembah,
3. prenehanju in
4. spremembah drugih podatkov, potrebnih za ažurno vodenje seznama.
Neposredni ali posredni uporabnik mora predlogu za uvrstitev, spremembo ali izbris iz seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov priložiti:
1. listino, ki je podlaga za njegovo ustanovitev, statusno spremembo ali prenehanje in
2. druge listine, s katerimi dokazuje podatke iz 5. člena te odredbe, ki so potrebni za vodenje tega seznama.
O dejstvih iz prvega odstavka tega člena lahko agencijo obvesti tudi ustanovitelj posrednega uporabnika, državni organ, občina ali druga pravna oseba.
7. člen
Šifro in kontrolno številko neposrednega ali posrednega uporabnika določi na predlog agencije Ministrstvo za finance.
Šifra neposrednega ali posrednega uporabnika se uporablja za enoznačno identificiranje uporabnika, kadar je s posebnimi predpisi tako določeno.
Šifra ustanovitelja označena s:
1. številko 1 pomeni, da je ustanovitelj uporabnika država in
2. številko 2 pomeni, da je ustanovitelj uporabnika občina ali več občin.
8. člen
Posredni uporabniki, ki so določeni v tej odredbi in so v letu 2000 izpolnjevali pogoje iz drugega odstavka 53. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), morajo v letu 2002 vzpostaviti notranje revidiranje.
9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00).
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-23/2000
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti